Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.ΧΑ), εκτός νοσοκομείων και κλινικών.


         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ.  Γ3β/ΓΠ/οικ.57299
Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.ΧΑ),
εκτός νοσοκομείων και κλινικών.
   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
    Έχοντας  υπόψη:
1.   Τις   διατάξεις   της   παρ.   2   του   άρθρου   5   του  
Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/τ.Α ́),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 90 του
Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ. Α').
2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ. Α') «Διαρ-
θρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατά-
ξεις», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 29.
3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 225/2000 «Καθορισμός
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή, όρων, προϋ-
ποθέσεων, τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου εξο-
πλισμού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, για την
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων
και Κλινικών». (ΦΕΚ 194/07-09-2000 τ. Α').
4. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 « Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/23-09-2015 τ. Α').
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις». (ΦΕΚ 29, τ. Α').
6. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 106/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173, τ. Α'), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4238/2014 «Πρω-
τοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκο-
πού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38, τ. Α'), όπως
ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98, τ. Α'), όπως ισχύει.
9. Την αριθ. Υ3β/Γ.Π.οικ. 37564/19-3-2007(ΦΕΚ 423 τ. Β')
κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων που αφο-
ρούν τη σύναψη συμβάσεων των Μονάδων Χρόνιας Αιμο-
κάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών με φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και ασφαλιστικούς οργανισμούς και τα-
μεία και την κοστολόγηση της αιμοκάθαρσης», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ./151179/4-11-2008
(ΦΕΚ 2353 τ. Β ́) και Υ3β/Γ.Π./οικ. 35106/28-3-2011 (ΦΕΚ 647
τ. Β') κοινές υπουργικές αποφάσεις.
10.  Την  αριθμ.  ΕΜΠ.5/2012  (ΦΕΚ  3054  τ.  Β')  κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ903
80/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β ́/3-11-2011) κοινής
υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών
Υπηρεσιών  Υγείας  (Ε.Κ.Π.Υ.)  του  Εθνικού  οργανισμού 
Παροχών  Υπηρεσιών  Υγείας  (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»  όπως  αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ90380/5383/738/2012
(ΦΕΚ 1233/Β ́/11-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και
ισχύει».
11. Την αριθμ. 120/Συν.210/19-02-2015 απόφαση του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
12.  Το  αριθμ.  οικ.  2792/19-07-2016  έγγραφο  του 
Υπουργού Υγείας.
13. Την ανάγκη έγκρισης σχεδίου σύμβασης μεταξύ
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
(Μ.Χ.Α) για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφα-
λισμένους του.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση του ακόλουθου σχεδίου σύμβασης μεταξύ
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
(Μ.Χ.Α.) εκτός νοσοκομείων και κλινικών:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡ-
ΣΗΣ (Μ.Χ.Α.).

Στο Μαρούσι σήμερα την ......................
οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επω-
νυμία  Εθνικός  οργανισμός  Παροχής  Υπηρεσιών  Υγείας 
«Ε.Ο.Π.Υ.Υ» που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Κηφισίας 39
με Α.Φ.Μ. 997478553 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) και εκπροσωπεί-
ται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ,......................, νόμιμα
εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την
υπ' αριθμ. ...................... απόφαση του Δ.Σ. του ......................
II. Η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία
...................... και το διακριτικό τίτλο ...................... που εδρεύ-
ει  στο  Νομό  ......................  με  Α.Φ.Μ.  ......................  (Δ.Ο.Υ. 
......................) και της οποίας η σύσταση δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ ...................... και διοικείται νόμιμα, και η οποία
κατέχει την με αριθ. πρωτ. ...................... βεβαίωση λειτουρ-
γίας και την με αριθμ. πρωτ. ...................... βεβαίωση καλής
λειτουργίας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/
νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περι-
φέρειας, και εκπροσωπείται νομίμως από τον Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο, ...................... κάτοικο ...................... με Α.Φ.Μ.
...................... (Δ.Ο.Υ.......................), με Α.Δ.Τ. ...................... κα-
λούμενη εφεξής «Μ.Χ.Α.».
Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. ...................... υπουργικής
απόφασης,
1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως ασφαλιστικός οργανισμός, καλύπτει
τους δικαιούχους του, σύμφωνα με την εν γένει ισχύου-
σα νομοθεσία και τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού
Παροχών Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Η λειτουργία της Μ.Χ.Α. διέπεται από τις διατάξεις
του Π.Δ. 225/2000, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης αποτελεί:
α)  να  μην  έχει  καταγγελθεί  η  σύμβαση  της  Μ.Χ.Α. 
από φορέα κοινωνικής ασφάλισης του οποίου ο κλά-
δος υγείας εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ, για αντισυμβατική
συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται
από έγγραφα στοιχεία του οικείου ασφαλιστικού ορ-
γανισμού,
β) οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι ασκούντες διοίκηση, οι
επιστημονικά υπεύθυνοι και ο επιστημονικός διευθυντής
της, να μην έχουν αμετάκλητες καταδικαστικές αποφά-
σεις σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 153 του Ν.4281/2014,
να μην τους έχει επιβλ
ηθεί οποιαδήποτε ποινή για οικο-
νομικά εγκλήματα, και να μην τους έχει επιβληθεί ποινή
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τους ενταχθέντες σε αυτόν φορείς
κοινωνικής ασφάλισης,
γ) η εξόφληση τυχόν προστίμων τα οποία έχουν εν-
δεχομένως και για οποιονδήποτε λόγο επιβληθεί στην
Κλινική από τον ΕΟΠΥΥ ή από τους ενταχθέντες σε αυτόν
φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η Μ.Χ.Α. αποδέχεται να παρέχει υπηρεσίες υγείας,
που αφορούν στην αιμοκάθαρση με όλα τα αναγκαία
κατά περίπτωση υλικά, με την προσήκουσα επιμέλεια και
τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας,
στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σύμφωνα με τον
Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, καθώς και τις σχετι-
κές εγκυκλίους - οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, όπως εκάστοτε
αυτά ισχύουν.
2. Οι υπηρεσίες υγείας (συνεδρίες αιμοκάθαρσης) προς
τους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχονται αποκλειστικά
στις εγκαταστάσεις της Μ.Χ.Α. που βρίσκεται στην οδό
......................, αριθμό ......................, Πόλη-Νομός ......................,
Τ.Κ. ...................... Η Μ.Χ.Α. οφείλει να γνωστοποιήσει αμέ-
σως κι εγγράφως στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οποιαδήποτε μεταβολή
στην δ/νση των εγκαταστάσεων στις οποίες παρέχονται
οι υπηρεσίες της σύμβασης.
3. Το βιβλιάριο ασθενείας είναι έγγραφο αυστηρά προ-
σωπικό και η χρησιμοποίηση του για λογαριασμό τρίτων
προσώπων απαγορεύεται.
4. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ότι βασική
προϋπόθεση της καλής εκτέ
λεσης της σύμβασης είναι
η διασφάλιση ότι η Μ.Χ.Α. παρέχει στους δικαιούχους
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες οι οποίες αφενός πληρούν τα
κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας και αφετέρου τους
κανόνες  ποιότητας  που  ορίζονται  με  αποφάσεις  του 
Δ.Σ.  του  οργανισμού.  Ρητά  συμφωνείται  ότι  η  Μ.Χ.Α. 
αποδέχεται τους κανόνες ποιότητας τους οποίους θέτει
ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και οι οποίοι ενδέχεται να τροποποιηθούν
μονομερώς σύμφωνα με την πολιτική του, και δέχεται να
συμμορφώνεται προς αυτούς σε κάθε μεταβολή τους.
Η Μ.Χ.Α. εφόσον διαθέτει πιστοπ
οιητικά ποιότητας για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες από διαπιστευμένο φορέα,
υποχρεούται να τα καταθέσει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά την
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
5. Η με οποιονδήποτε τρόπο διαπίστωση της μη συμ-
μόρφωσης στους ανωτέρω γενικούς όρους, αποτελεί
ουσιώδη λόγο άμεσης και αζήμιας για τον ΕΟΠΥΥ κα-
ταγγελίας της σύμβασης και αναζήτησης τυχόν αστικών
και ποινικών ευθυνών.
6. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος κινηθεί νομικά
εναντίον του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για προσβολή έννομων αγαθών
του από μέρους της Μ.Χ.Α., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διατηρεί το δι-
καίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά της Μ.Χ.Α.. Μαζί με
τις όποιες αξιώσεις του ασφαλισμένου, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επι-
φυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος του.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
1. Η Μ.Χ.Α. υποχρεούται κατά την υπογραφή της πα-
ρούσας σύμβασης να υποβάλλει δια του νομίμου εκ-
προσώπου της στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/86 στην οποία δηλώνει τον επιστημονικό υπεύ-
θυνο νεφρολόγο της Μ.Χ.Α. και τους λοιπούς ιατρούς νε-
φρολόγους ή μη, που απασχολούνται στη συγκεκριμένη
Μ.Χ.Α., τον ακριβή αριθμό και το είδος των μηχανημάτων
αιμοκάθαρσης που διαθέτει καθώς και τις συγκεκριμένες
θεραπείες που πραγματοποιεί. Σε περίπτωση μεταβολής
των ανωτέρω στοιχείων, η Μ.Χ.Α. υποχρεούται εντός 5
ημερών να προβεί σε σχετική έγγραφη γνωστοποίηση
(συμπληρωματική  δήλωση)  στη  Δ/νση  Συμβάσεων  - 
Τμήμα Συμβάσεων Π.Φ.Υ., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2. Η Μ.Χ.Α. υποχρεούται να γνωστοποιεί την οποια-
δήποτε μεταβολή (βλάβη, αντικατάσταση) στις θέσεις -
μηχανήματα αιμοκάθαρσης και παραλλαγών της, που
αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της
Μ.Χ.Α.  και  στην  παρούσα  σύμβαση.  Στην  περίπτωση 
μεταβολής των θέσεων αιμοκάθαρσης, η Μ.Χ.Α. υπο-
χρεούται εντός 5 ημερών να προβεί σε σχετική έγγραφη
γνωστοποίηση (συμπληρωματική δήλωση) στη Δ/νση
Συμβάσεων - Τμήμα Συμβάσεων Π.Φ.Υ., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
καθώς επίσης και να καταθέσει την ανανέωση, της βε-
βαίωσης λειτουργίας της.
3. Η Μ.Χ.Α. υποχρεούται να προμηθεύεται τα φίλτρα
και  τις  βελόνες  αιμοκάθαρσης  από  προμηθευτές  εγ-
γεγραμμένους στο μητρώο του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. καθώς και
στο μητρώο του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου,  τα  δε  προϊόντα  τους  πρέπει  να  είναι 
υποχρεωτικά εγγεγραμμένα στο εγκεκριμένο μητρώο
του  Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.  Τα  προϊόντα  διατίθενται  με  τιμές  του 
Παρατηρητηρίου Τιμών κατά την ημερομηνία έκδοσης
της δαπάνης.
4. Τα λοιπά ιατροτεχνολογικά προϊόντα που χρησιμο-
ποιούνται για την διενέργεια της αιμοκάθαρσης πρέπει
επίσης  να  είναι  υποχρεωτικά  εγγεγραμμένα  στο  μη-
τρώο του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ., οι δε προμηθευτές στο μητρώο
του Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. και στο οικείο Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο. Τόσο οι προμηθευτές, όσο και τα προϊόντα
που χρησιμοποιεί η Μ.Χ.Α. φέρουν υποχρεωτικά πιστο-
ποίηση από διαπιστευμένο φορέα.
5. Η Μ.Χ.Α. πριν την παροχή υπηρεσίας υγείας υπο-
χρεούται να ελέγξει την ασφαλιστική ικανότητα και την
ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ασφάλισης. Σε περίπτω-
ση κατά την οποία η Μ.Χ.Α. παράσχει υπηρεσίες σε μη
έχοντα την ασφαλιστική ικανότητα, οι υπηρεσίες αυτές
δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΎ.
Η ένταξη των νεφροπαθών δικαιούχων του ΕΟΠΥΎ σε
πρόγραμμα τακτικής αιμοκάθαρσης σε Μ.Χ.Α. γίνεται με
την έκδοση ιατρική γνωμάτευσης, κατά το υπόδειγμα
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. Η ιατρική γνωμάτευση εκδίδεται
από πιστοποιημένους στην Η.ΔΙ.Κ.Α. νεφρολόγους κρα-
τικών νοσοκομείων ή επιστημονικών υπευθύνων ΜΤΝ
και ΜΧΑ ή ιδιώτες νεφρολόγους.
6. Η Μ.Χ.Α. δια της υπογραφής και επαγγελματικής
σφραγίδας του επιστημονικού υπευθύνου, ειδικού νε-
φρολόγου της Μ.Χ.Α. αλλά και με τη σφραγίδα της ίδιας
της Μ.Χ.Α., υποχρεούται στα παρακάτω:
6.1  Να  βεβαιώνει  μέσω  συγκεντρωτικής  μηνιαίας 
κατάστασης, κατά το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
2, τον αριθμό και το είδος των συνεδριών, τα χρησιμο-
ποιούμενα υλικά (φίλτρα και βελόνες) ανά δικαιούχο,
θέτοντας την ημερομηνία πραγματοποίησης τους, που
προκύπτει από τον ατομικό φάκελο του δικαιούχου και
από το πρόγραμμα των ραντεβού της Μονάδας.
6.2 Να βεβαιώνει, σε περίπτωση ανάγκης πραγματο-
ποίησης έκτακτων συνεδριών αιμοκάθαρσης (πέραν του
αριθμού της αρχικής γνωμάτευσης ), κατά το υπόδειγμα
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4, αναλυτικά τους ιατρικούς λό-
γους που επέβαλαν τη διενέργεια τους. Ο ασφαλισμένος
νεφροπαθής δηλώνει υπεύθυνα ότι έλαβε υπηρεσίες
υγείας για αιμοκάθαρση (τακτικές και έκτακτες) από τη
Μ.Χ.Α..
Το αποδεκτό ποσοστό των μηνιαίων έκτακτων αιμο-
καθάρσεων μιας Μ.Χ.Α. είναι το ένα τοις εκατό (1%) του
συνόλου  των  συνεδριών  αιμοκάθαρσης  στη  μονάδα 
νεφρού το μήνα. Υπέρβαση του ανωτέρω μηνιαίου πο-
σοστού έκτακτων αιμοκαθάρσεων δεν αποζημιώνεται
από τον ΕΟΠΥΥ.
Οι  παρακάτω  αιτίες  διενέργειας  έκτακτων  αιμοκα-
θάρσεων αποτελούν παράγοντες (μεμονωμένοι ή/και
συνδυαστικοί) που εντάσσονται στο αποδεκτό εύρος
του ποσοστού υπέρβασης ένα τοις εκατό (1%) εκτάκτων
αιμοκαθάρσεων επί του συνόλου των αιμοκαθάρσεων
μιας Μ.Χ.Α.:
• Υπερφόρτωση με υγρά
• Υπερβολική αύξηση σωματικού βάρους
• Συμπτωματική υπερκαλιαιμία
• Υποτασικό ή υπερτασικό επεισόδιο
• Προβλήματα αγγειακής προσπέλασης (θρόμβωση).
• Πήξη φίλτρου αιμοκάθαρσης
• Αποφυγή συνδρόμου διαταραχής της ωσμωτικής
ισορροπίας (DDS).
6.3 Σε περιπτώσεις όπου οι αιμοκαθαιρόμενοι δικαι-
ούχοι  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  επιθυμούν  να  φιλοξενηθούν  για 
σύντομο χρονικό διάστημα από άλλη μονάδα νεφρού,
θα  πρέπει  συνοδευτικά  να  έχουν  την  αρχική  ιατρική 
γνωμάτευση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1) του θεράποντος νε-
φρολόγου της μονάδας νεφρού (που έχουν ενταχθεί σε
μόνιμο τακτικό πρόγραμμα αιμοκάθαρσης), στην οποία
θα περιγράφονται οι συνθήκες αιμοκάθαρσης και τα ιδι-
αίτερα προβλήματα του ασθενούς.
6.4 Ο θεράπων νεφρολόγος της Μ.Χ.Α. δύναται στην
επανέκδοση  αιτιολογημένης  ιατρικής  γνωμάτευσης 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1), εάν κρίνει ότι ο ασθενής πρέπει,
για λόγους που έχουν καταγραφεί στον ατομικό φάκελο
παρακολούθησης του, να αλλάξει εφεξής, το μηνιαίο
πρόγραμμα  του  με  περισσότερες  συνεδρίες  ή/και  με 
αλλαγή της μεθόδου αιμοκάθαρσης.
6.5 Επιπλέον, ο διοικητικός υπεύθυνος και ο επιστημο-
νικά υπεύθυνος της Μ.Χ.Α. υποχρεούνται να βεβαιώνουν
με την υπογραφή και τη σφραγίδα τους για την ακρίβεια
και τη γνησιότητα των στοιχείων των συγκεντρωτικών
μηνιαίων καταστάσεων χρέωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες
συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
φέρουν τη σφραγίδα της Μ.Χ.Α..
6.6  Η  μη  τήρηση  των  ανωτέρω  συνεπάγεται  την 
μη  απόδοση  της  αντίστοιχης  αποζημίωσης  από  τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
7.  Η  Μ.Χ.Α.  όταν  κληθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσί-
ες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υποχρεούται να παρέχει εγγράφως ή
προφορικώς οποιαδήποτε στ
οιχεία ή διευκρινίσεις, που
έχουν σχέση με τις υπηρεσίες τις οποίες παρείχε προς
τους δικαιούχους του οργανισμού. Η προθεσμία για την
παροχή των στοιχείων ή/και διευκρινήσεων ορίζεται σε
πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ειδοποί-
ησης της Μ.Χ.Α..
8.  Να  τηρεί  τους  κανόνες  υγιεινής  και  ασφάλειας 
όπως  προβλέπονται  από  τις  κείμενες  διατάξεις  για 
την αποφυγή διασποράς ενδονοσοκομειακών λοιμώ-
ξεων σύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
Υ1.Γ.Π.114971/11-02-2014 του Υπουργείου Υγείας, και να
διατηρεί τον μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό
στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Η συντήρηση
των ιατρικών μηχανημάτων για τη διενέργεια αιμοκα-
θάρσεων, επιβάλλεται να γίνεται μόνο από καταλλήλως
πιστοποιημένα (ISO 13485) τεχνικά συνεργεία.
9. Να διαχειρίζεται τα ιατρικά απόβλητα, σύμφωνα με
τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ.
146163/2012 (ΦΕΚ Β' 1537/8-5-2012).
10. Να διατηρεί το προσωπικό της όσον αφορά στον
αριθμό και στη σύνθεσή του, κατάλληλα εκπαιδευμένο
και εξειδικευμένο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κεί-
μενης νομοθεσίας.
11. Η Μ.Χ.Α. οφείλει να τηρεί ειδικό μητρώο για τους
δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο οποίο θα καταχωρεί τα
ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο και αριθμό μη-
τρώου), τις πραγματοποιηθείσες συνεδρίες αιμοκάθαρ-
σης καθώς και την ημερομηνία εκτέλεσής τους. Το ως
άνω ειδικό μητρώο διατηρείται για 10 έτη και βρίσκε-
ται πάντοτε στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όποτε και αν ζητηθεί.
12. Η Μ.Χ.Α. υποχρεούται να τηρεί και ηλεκτρονικό αρ-
χείο των παρεχόμενων στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα κα-
θορίζονται από τον οργανισμό. Το ως άνω αρχείο διατη-
ρείται για 10 έτη και βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση των
αρμόδιων Οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όποτε κι αν ζητηθεί.
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.  Η  Μ.Χ.Α.  προκειμένου  να  παρέχει  τις  υπηρεσίες 
τεχνητού νεφρού για τις οποίες έχει άδεια, πρέπει να
φροντίζει ώστε η ιατρική πράξη της αιμοκάθαρσης να
διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμ-
βασης. Οι πληρωμές των λογαριασμών γίνονται σύμφω-
να με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούται να καταβάλλει στο δεύτερο
συμβαλλόμενο τη νόμιμη αμοιβή όπως καθορίζεται από
την Υ3β/Γ.Π./οικ. 37564/2007 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β' 423/2007) όπως ισχύει κάθε φορά. Στο νοσήλιο
της αιμοκάθαρσης (κλασσικής ή παραλλαγής), περιλαμ-
βάνονται όλες οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις
που γίνονται για την παρακολούθηση της κατάστασης
του ασθενούς. Στην έννοια του νοσηλίου της αιμοκά-
θαρσης δεν περιλαμβάνονται τα εξαιρούμενα φάρμακα
όπως ορίζονται στον Ε.Κ.Π.Υ. καθώς και τα φίλτρα και οι
βελόνες.
3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει για παραλλαγές αιμοκά-
θαρσης σε δικαιούχους του έως το 40% του συνόλου
των μηνιαίων αιμοκαθάρσεων της μονάδας. Εξαιρούνται
οι αλλοδαποί ασθενείς που κάνουν χρήση της κάρτας
EHIC και αποζημιώνονται από τον ασφαλιστικό φορέα
της χώρας προελεύσεως.
4. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει αριθμό συνεδριών έκτα-
κτων αιμοκαθάρσεων που δεν υπερβαίνει το 1% του
συνόλου των μηνιαίων συνεδριών αιμοκαθάρσεων της
Μονάδας.
5 Όλες οι ιδιωτικές Μ.Χ.Α. που ιδρύονται και λειτουρ-
γούν βάσει των διατάξεων του Π.δ. 225/2000 (ΦΕΚ Α'
194/2000) υποχρεούνται να καταβάλουν στη Δ.Ο.Υ. της
έδρας τους, το 5% των νοσηλίων που εισπράττουν, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του αρ. 30 του Ν. 3846 (ΦΕΚ Α'
66/11-5-2010) και την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ.
Υ3Β/Γ.Π./οικ.35106 (ΦΕΚ Β' 647/19-4-2011).
6. Η Μ.Χ.Α. απαγορεύεται να απαιτεί από τον δικαιούχο
να αναλαμβάνει προσωπικά την πληρωμή δαπάνης των
νοσηλίων (συνεδριών αιμοκάθαρσης) ή διαφοράς μετα-
ξύ των νοσηλίων της αιμοκάθαρσης που καταβάλλονται
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εκείνων που μπορεί να χρεώνει η
Μ.Χ.Α. για τις υπηρεσίες της, βάσει δικού του τιμολογί-
ου, η δε τυχόν ανάληψη τέτοιας ευθύνης εκ μέρους του
δικαιούχου είναι παντελώς άκυρη και αποτελεί ουσιώδη
λόγο άμεσης και αζήμιας για τον ΕΟΠΥΎ καταγγελίας
της σύμβασης. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος κινηθεί
νομικά εναντίον του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξαιτίας ζημίας που υπέ-
στη καθ' οιονδήποτε τρόπο από πράξη ή παράλειψη της
Μ.Χ.Α. (υπαλλήλων, προοτηθέ
ντων ή με οποιονδήποτε
τρόπο συνεργαζόμενων με αυτήν), ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατη-
ρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά της Μ.Χ.Α.
για την ικανοποίηση των ως άνω αξιώσεων. Πέραν των
όποιων αξιώσεων του ασφαλισμένου, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιφυ-
λάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του.
7. Η Μ.Χ.Α. προκειμένου να αποζημιωθεί πρέπει να
εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία συμπε-
ριλαμβάνεται η αξία των αιμοκαθάρσεων - παραλλαγών.
8. Τα υλικά με τις ποσότη
τες που χρησιμοποιήθηκαν
ανά ασθενή βεβαιώνονται από τον υπεύθυνο νεφρολόγο
της Μ.Χ.Α. για το είδος και την ποσότητα των φίλτρων
και βελονών που χρησιμοποιήθηκαν, κατά το πρότυπο
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.
9. Η Μ.Χ.Α. για την είσπραξη της αμοιβής της, πρέπει
να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών συνοδευόμενη από τα
προβλεπόμενα στην παρούσα σύμβαση και τις σχετι-
κές εγκυκλίους δικαιολογητικά, εντός του πρώτου ει-
κοσαημέρου του επόμενου μήνα από την παροχή των
υπηρεσιών.
Η υποβολή των δαπανών γίνεται μέσω της ηλεκτρονι-
κής εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ. Φόροι (πλην του Φ.Π.Α. που
βαρύνει τον ασφαλιστικό οργανισμό), τέλη και επιβα-
ρύνσεις που τυχόν προκύψουν κατά την εφαρμογή της
συμβάσεως βαρύνουν τη Μ.Χ.Α.
10. Σε περίπτωση που η Μ.Χ.Α. έχει δεχτεί για συνε-
δρία αιμοκάθαρσης δικαιούχο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έκτακτα
και χωρίς να είναι ενταγμένος στο τακτικό πρόγραμμα
αιμοκαθάρσεων της μονάδας, ο οποίος διακομίστηκε
από οποιαδήποτε ιδιωτική κλινική ή δημόσιο νοσοκο-
μείο όπου ήταν και παραμένει νοσηλευόμενος, η Μ.Χ.Α.
πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να αποζημιωθεί για τη συνεδρία από τον
πάροχο που διακόμισε τον ασθενή. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ δεν απο-
ζημιώνει για συνεδρίες αιμοκάθαρσης νοσηλευόμενων 
ασθενών του τη Μ.Χ.Α., αλλά τον πάροχο που παρέχει
τη νοσηλεία.
11. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γνωστοποιεί ότι από το οικονομικό έτος
2014 και εντεύθεν αποζημιώνει δαπάνες νοσηλίων στο
πλαίσιο  του  συστήματος  κλειστών  προϋπολογισμών 
σύμφωνα με τη διαδικασία προηγούμενης ενημέρωσης
της Μ.Χ.Α., την οποία η Μ.Χ.Α. αναγνωρίζει και αποδέ-
χεται.
Ε. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ορίζεται διετής, αρ-
χίζει σήμερα στις ....................../....................../...................... και
λήγει στις ....................../....................../......................
2. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
2.1.  Όλοι  οι  όροι  της  παρούσης  συμφωνούνται  ως 
ουσιώδεις.
2.2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να καταγγείλει οποτεδή-
ποτε αζημίως την παρούσα, εφόσον διαπιστώσει παρά-
βαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης και εφόσον η
Μ.Χ.Α. είναι υπότροπος. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχε-
ται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία
της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τη Μ.Χ.Α.
2.3. Η Μ.Χ.Α. δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την
παρούσα σύμβαση συνολικά για αποδεδειγμένη παρά-
βαση των όρων αυτής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μετά από
υποβολή αιτιολογημένων εξηγήσεων για τους λόγους
καταγγελίας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η ισχύς της καταγγελίας
επέρχεται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημε-
ρομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας
από την Μ.Χ.Α. προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2.4. Η παρούσα λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που
υποβληθεί αίτηση πτώχευσης ή το νομικό πρόσωπο της
Μ.Χ.Α. κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση σε πτώχευση ή
αυτό τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης.
2.5. Αμφότερα τα μέλη μπορούν να καταγγείλουν την
παρούσα οποτεδήποτε, για σπουδαίο λόγο.
2.6. Σε περίπτωση κατά την οποία η παρούσα σύμβαση
λήξει ή λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, η Μ.Χ.Α. υποχρε-
ούται να παρέχει υπηρεσίες αιμοκάθαρσης στους δικαι-
ούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που βρίσκονται ήδη σε πρόγραμμα
αιμοκάθαρσης, για χρονικό διάστημα έως 60 ημερών
προκειμένου οι δικαιούχοι να ενταχθούν σε αντίστοιχο
πρόγραμμα άλλης Μ.Χ.Α. ή Μ.Τ.Ν.. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεού-
ται να καταβάλει τις αντίστοιχες δαπάνες, όπως καθορί-
ζονται στο άρθρο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» της παρούσας,
για το παραπάνω χρονικό διάστημα.
2.7. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων
της  σύμβασης  από  τη  Μ.Χ.Α.,  η  οποία  έχει  πιστο-
ποιηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οργανισμός δύναται να επιβάλει επιπλέον
ποινική ρήτρα στη Μ.Χ.Α. για ποσό ίσο με το 15% των
οφειλόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις υπηρεσίες της
Μ.Χ.Α. που παρασχέθηκαν τον τελευταίο ημερολογια-
κό μήνα προ της ημερομηνίας έναρξης της διαπιστω-
θείσας παράβασης.
2.8. Αμφότερα τα μέλη αποδέχονται ρητά ότι αυτή η
ποινική ρήτρα είναι εύλογη και δίκαιη και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
δικαιούται να παρακρατεί το ποσόν της ποινικής ρήτρας
από το ποσό που οφείλει στη Μ.Χ.Α.
2.9. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τυ-
χόν άλλες κυρώσεις που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις και ο Ε.Κ.Π.Υ., για τις ίδιες παραβάσεις
(ποινικές, πειθαρχικές, αστικές), όπως περιγράφονται,
καθορίζονται και κατακυρώνονται μετά από τις προβλε-
πόμενες από το Νόμο σχετικές διαδικασίες.
2.10. Για την επίλυση κάθε διένεξης ή διαφοράς σχε-
τικής με την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα
Δικαστήρια Αθηνών.
3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
3.1. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας
σύμβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται με έγγραφη
συμφωνία.
3.2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει στο
τέλος  κάθε  συμβατικού  έτους  τη  Μ.Χ.Α.  για  επαναδι-
απραγμάτευση των προσφερόμενων τιμών, εν όλω ή
εν μέρει των παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει μεταξύ
άλλων, και του αριθμού των συνεδριών αιμοκάθαρσης
που εκτέλεσε ο β' συμβαλλόμενος κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου έτους. Η Μ.Χ.Α. δεν έχει δικαίωμα να μην
αποδεχθεί την πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για επαναδια-
πραγμάτευση.
3.3. Ο ετήσιος προϋπολογισμός των Υπηρεσιών Μο-
νάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού
Νεφρού, δύναται να επαναπροσδιορίζεται με βάση τα
αποτελέσματα των κλινικών και οικονομικών ελέγχων,
τους οποίους διεξάγουν τα ορισμένα για το σκοπό αυτό
ελεγκτικά  όργανα,  όπως  αυτά  προσδιορίζονται  από 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η οποία διέπει τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή/και καθορίζονται με σχετική απόφαση του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
4. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
4.1. Η παρούσα κατισχύει κάθε προηγούμενης συμ-
φωνίας  μεταξύ  των  συμβαλλόμενων,  προφορικής  ή 
γραπτής.
4.2. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα,
εφαρμόζεται η εν γένει ισχύουσα Νομοθεσία, οι διατά-
ξεις του Ε.Κ.Π.Υ., οι αποφάσεις του ΔΣ καθώς και σχετικές
εγκύκλιοι και οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για την κύρωση των
παραπάνω οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν την παρούσα
σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα με ημερομηνία
και τόπο τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας και
πήραν ένα όμοιο πρωτότυπο δεόντως υπογεγραμμένο
η Μ.Χ.Α. και δύο ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Οι Συμβαλλόμενοι
Για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΓΙΑ ΤΗ Μ.Χ.Α.
    Ο  Πρόεδρος