Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣΘέμα: Συμμετοχή γιατρών των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ


ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Θέμα: Συμμετοχή γιατρών των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Επείγον
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
Πληροφορίες: Αντ. Σακελλάρης
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10433
Τηλέφωνο: 213 216 1407
Fax: 2105222711
Ε-mail: depsecgen@moh.gov.gr
Αθήνα, 30/06/2016
Αρ. Πρωτ: οικ. 49056


Προς:
Τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών
(με την ευθύνη άμεσης κοινοποίησης στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς τους)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Συμμετοχή γιατρών των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ

Σχετ: 1. Το υπ. αριθ. Φ37/15/15-5-2016 της Διεύθυνσης Αναπηρίας & Ιατρικής Εργασίας της Διοίκησης του ΙΚΑ.
Σε συνέχεια των σχετικών συναντήσεων της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο πλαίσιο του σκοπούμενου εξορθολογισμού της λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ και διεύρυνσης του Ειδικού Σώματος των ιατρών που τις στελεχώνουν, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας είναι η αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τόσο των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ όσο και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, γιατροί των οποίων τις στελεχώνουν. Σε αυτό το πλαίσιο, και σύμφωνα με όσα αναφέρει και το ανωτέρω (σχετ. 1) έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αναπηρίας & Ιατρικής Εργασίας της Διοίκησης του ΙΚΑ, οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας αρμοδιότητάς τους πως οι γιατροί της ΠΦΥ πλέον θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν το ανώτατο σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ για κάθε ημερολογιακό μήνα. Για κάθε συμμετοχή σε συνεδρίαση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ εκτός έδρας θα δικαιούνται μία (1) επιπλέον ημέρα απουσίας από την εργασία τους, με ανώτατο όριο επιτρεπόμενων απουσιών τις πέντε (5) ημέρες ανά ημερολογιακό μήνα.
Τυχόν υπέρβαση του προαναφερθέντος αριθμού απουσιών θα θεωρηθεί αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία τους. Οι γιατροί θα δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους στις Μονάδες της ΠΦΥ, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί επίσημη ενημέρωση της Διοίκησης της ΥΠΕ, του υπεύθυνου της Μονάδας στην οποία υπηρετούν και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., προκειμένου οι προγραμματισμένες απουσίες να συμπεριληφθούν κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων
επισκέψεων των Μονάδων. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί δύο μήνες πριν από την προγραμματισμένη συμμετοχή τους στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ.
Το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή με την οποία θα ενημερώνονται αυτόματα τα προγράμματα λειτουργίας των Μονάδων ΠΦΥ, στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες απουσίας των γιατρών που στελεχώνουν τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ. Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής, οι διοικητικά υπεύθυνοι των Δομών της ΠΦΥ οφείλουν να ενημερώνουν τα ημερήσια προγράμματα λειτουργίας των Μονάδων καθώς και να ενημερώνουν έγκαιρα, μέσω της γραμματείας, τους πολίτες των οποίων οι επισκέψεις αναβάλλονται λόγω απουσίας των γιατρών, καθώς και για τον τρόπο άμεσου επαναπροσδιορισμού της επίσκεψης που αναβλήθηκε.
Οι Υπεύθυνοι των Μονάδων και των Κέντρων Υγείας ΠΕΔΥ στου οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούμε να φροντίσουν για την πιστή τήρηση του αναφερόμενου πλαισίου και την υπεύθυνη ενημέρωση των γιατρών του Ειδικού Σώματος. Ως έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η 1/8/2016. Η μη εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου από τους αρμόδιους θα συνεπάγεται πειθαρχικές ευθύνες, όπως ορίζει ο νόμος.


Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας


Σταμάτης Βαρδαρός