Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

ΝΟΜΟΣ 4407 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναπηρικές διατάξεις αυτού

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4407
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουλίου 2016
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 134
Άρθρο 25 Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 3883/2010
Η παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3883/2010 (Α/ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
Η παράγραφος αυτή είχε ως εξής:
2. Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά στελέχη με σύζυγο ή τέκνα με αναπηρία.
3. Η ανωτέρω παράγραφος 2 δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο Μεταθέσεων
του άρθρου 8 αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του ότι συντρέχουν προς τούτο
σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι.
Η νέα παράγραφος 2 μετά το νέο νόμο 4407:
«2.
Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, στελέχη που
τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που είτε
έχουν σύζυγο με αναπηρία είτε επιμελούνται τέκνο με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση τους
έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως
ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. Για την εφαρμογή του
προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον εξήντα επτά τοις
εκατό (67%).»
Άρθρο 35 Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού
και Αεροπορίας
2.
Στο άρθρο 16 του N.δ. 398/1974 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:
«9.
Αν το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας, η
οικεία Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος, κατά
προτεραιότητα έναντι άλλων δικαιούχων που έχουν υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για
την καταβολή του σε αυτούς, στις εξής, κατά μεταξύ τους σειρά προβαδίσματος, περιπτώσεις:
α) αυτεπάγγελτη αποστρατεία του δικαιούχου λόγω θανάτου του,
β) αυτεπάγγελτη αποστρατεία του δικαιούχου λόγω σωματικής ανικανότητάς του, κατόπιν
απόφασης της οικείας κατά κλάδο Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής,
γ) αναπηρία μέλους της οικογένειας του αποστρατευόμενου (σύζυγος –τέκνα) σε ποσοστό από
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που πιστοποιείται από την κατά περίπτωση αρμόδια
πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.»
Άρθρο 39 Διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς στα στρατιωτικά οικήματα
Οι διατάξεις του Ν. 4039/2012 (Α/15) για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς ισχύουν και για τα
στρατιωτικά οικήματα του N.δ. 2475/1953 (Α/ 191).