Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο.

 Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς
τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 2173/13.07.2016
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/ 
Φ32-Φ56/226261/135785/7473/4873                                               
 Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, ορ-
γανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς
τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο.
   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων»
(ΦΕΚ 316/Α/15-10-1977).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς», άρθρο 46 παρ. 2 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010).
12. Τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου, ομόφωνη ως προς τον καθορισμό νέων
τιμών εισιτηρίων και κατά πλειοψηφία ως προς τον κα-
θορισμό μειωμένης τιμής κατά 50% την περίοδο Νοεμ-
βρίου-Μαρτίου εκάστου έτους, όπως διατυπώθηκε στην
αρ. 27/13-10-2015 πράξη του.
13. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρ-
χαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην αρ.
29/27-10-2015 πράξη του.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντίτιμο επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους,
μνημεία και μουσεία
Για  την  είσοδο  στα  μεμονωμένα  μνημεία,  οργανω-
μένους  αρχαιολογικούς  χώρους,  ιστορικούς  τόπους 
και  μουσεία  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  46  του 
Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και
εν  γένει  της  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς»  (ΦΕΚ  153/Α/
28-6-2002), που ανήκουν στο Δημόσιο, καθορίζεται ει-
σιτήριο σύμφωνα με τους πίνακες των παραρτημάτων
Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.
Άρθρο 2
Μειωμένες τιμές
1. Καθορίζεται ως μειωμένο εισιτήριο, το εισιτήριο του
οποίου η τιμή ανέρχεται στο 50% περίπου της εκάστοτε
καθορισμένης τιμής.
2. Η ως άνω περιγραφόμενη μειωμένη τιμή των μεμο-
νωμένων εισιτηρίων του άρθρου 1 της παρούσας ισχύει
για όλους τους επισκέπτες κατά το διάστημα από 1η Νο-
εμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.
3. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μειωμένη τιμή στα
μεμονωμένα καθώς και στα ενιαία εισιτήρια του άρθρου
1 της παρούσας δικαιούνται οι κάτωθι:
α) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων και
Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Σχολών των εκτός
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  χωρών,  με  την  επίδειξη  της 
φοιτητικής τους ταυτότητας,
β) οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 65 ετών,
με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του
διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και
της χώρας προέλευσης,
γ) οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των
σχολείων της Α ? βάθμιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 3
Ελεύθερη είσοδος
1. Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνη-
μεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή
αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμ-
βρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.
Επίσης καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου
η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου, οι επετειακές και
βάσει διεθνών συμβάσεων ημερομηνίες - η 18η Απρι-
λίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής
Ημέρα Μουσείων), το Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς (το τελευταίο σαββατοκύριακο
Σεπτεμβρίου εκάστου έτους) και η 6η Μαρτίου (Ημέρα
Μνήμης Μελίνας Μερκούρη).
2. Απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισό-
δου οι κάτωθι:
α) οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη της αστυ-
νομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την
επιβεβαίωση της ηλικίας,
β) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων Σχο-
λών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικής-
σπουδαστικής τους ταυτότητας,
γ)  οι  υπάλληλοι  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  και 
Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους
ταυτότητας,
δ) οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμ-
βουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου
Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη
αυτής,
ε) οι ξεναγοί, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους
ταυτότητας,
στ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επι-
σκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α ? βάθμιας, Β ? βάθ-
μιας, Γ ? βάθμιας Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών,
ζ) τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων
και Αρχαιολογικών Χώρων, με την επίδειξη της θεωρη-
μένης κάρτας μέλους,
η) οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της
Διεύθυνσης Ασφάλειας,
θ) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημο-
σίου, μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαι-
οτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
ι) οι κάτοχοι Δελτίου ελεύθερης εισόδου,
ια) τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συ-
νοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του
Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου
φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία
και το ποσοστό αυτής,
ιβ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών και τα παιδιά
τους έως 23 ετών ή 25 ετών εάν σπουδάζουν ή εκπλη-
ρώνουν  τις  στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις  και  ανε-
ξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη
θεωρημένου πάσου πολυτέκνων της Ανώτατης Συνομο-
σπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Επίσης οι γονείς
τρίτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή
24 ετών εάν σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν
έχουν αναπηρία, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικο-
γενειακής κατάστασης από τον Δήμο,
ιγ) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, με
την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
από το Δήμο. Στην περίπτωση των διαζευγμένων, μόνον
ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων,
ιδ) οι κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας,
ιε) οι κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης,
ιστ) οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιο-
γραφικής τους ταυτότητας,
ιζ) τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελ-
λάδος και αντίστοιχων Επιμελητηρίων κρατών μελών
της Ε.Ε., με την επίδειξη της κάρτας μέλους.
3. Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης ει-
σόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, οι
κάτωθι:
α) τα μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών
Συμβουλίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού,
β) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Διευ-
θυντές των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται
από  το  Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού.  γ)  οι 
εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α ? βάθμιας, Β ? βάθμιας,
Γ ? βάθμιας εκπαίδευσης (εν ενεργεία και συνταξιούχοι).
Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομίσθιων
καθηγητών, η έκδοση Δελτίου ελεύθερης εισόδου είναι
δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό
λειτούργημα,
δ) οι πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημά-
των των Φιλοσοφικών Σχολών καθώς και των Σχολών
Αρχιτεκτονικής, των Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών,
των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης, συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Συντή-
ρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ημεδαπής ή
ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδα-
κτορικών τίτλων των τμημάτων και των σχολών αυτών,
ε) οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων Σχο-
λών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων
των σπουδών αυτών,
στ) οι Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογι-
κών Σχολών στην Ελλάδα,
ζ) οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων,
η) οι επί συμβάσει υπάλληλοι του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε άλλη σχε-
τική διάταξη καταργείται.
Άρθρο 5
Από  την  έναρξη  ισχύος  της  παρούσας  η  αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/370862/
218709/12209/7831/24-12-2015 κοινή υπουργική από-
φαση «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, ορ-
γανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους
και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο» (ΦΕΚ 2916/Β/
31-12-2015) ακυρώνεται.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.