Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1111 1972 Περί Φιλανθρωπικών Σωματείων.Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.1972

Περί Φιλανθρωπικών Σωματείων.
Θέματα
Φιλανθρωπικά Σωματεία, Έννοια, διακρίσεις, Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Έλεγχος, Εποπτεία, Ειδικώς ανεγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία, Διαδικασία "ειδικής αναγνωρίσεως", οικονομική ενίσχυση, απαλλαγές, Παραίτηση, περιορισμοί, άρση ειδικής αναγνωρίσεως

Αρθρο: 1
Τίτλος Αρθρου
Έννοια
Κείμενο Αρθρου
1. Φιλανθρωπικά Σωματεία είναι τα έχοντα σκοπόν την παροχήν υλικής και ηθικής προστασίας ή αρωγής, εις άτομα ή ομάδας ατόμων ευρισκόμενα μονίμως ή προσκαίρως εις κατάστασιν αποδεδειγμένης ανάγκης.
2. Το καταστατικόν του Φιλανθρωπικού Σωματείου δεν δύναται να προβλέπη και έτερον σκοπόν διάφορον του της προηγουμένης παραγράφου, εκτός εάν ούτος συνδέεται αμέσως προς τας γενικωτέρας επιδιώξεις του Σωματείου.

Αρθρο: 2

Τίτλος Αρθρου
Διάκρισις Φιλανθρωπικών Σωματείων
Κείμενο Αρθρου
1. Τα Φιλανθρωπικά Σωματεία διακρίνονται εις ειδικώς ανεγνωρισμένα και μη ειδικώς ανεγνωρισμένα.
2. Επί των ειδικώς ανεγνωρισμένων Σωματείων εφαρμόζονται, πλην των γενικών διατάξεων του παρόντος και αι τοιαύται των αρθρ. 18 έως και 27 του παρόντος.

Αρθρο: 3

Τίτλος Αρθρου
Παροχή προστασίας
Κείμενο Αρθρου
Τα Φιλανθρωπικά Σωματεία εις ουδεμίαν περίπτωσιν δύναται να παρέχουν την κατά την παρ. 1 του αρθρ. 1 αρωγήν, ή προστασίαν επί αντιπαροχή ή καταβολή τροφείων, νοσηλείων ή οιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος εκ μέρους των βοηθουμένων ή τρίτων.

Αρθρο: 4

Τίτλος Αρθρου
Άρσις αμφισβητήσεως
Κείμενο Αρθρου
Επί αμφισβητήσεως του χαρακτήρος του Σωματείου ως Φιλανθρωπικού αποφαίνεται το μονομελές Πρωτοδικείον τη αιτήσει της διοικήσεως αυτού ή της εποπτευούσης αρχής ή παντός έχοντος έννομον συμφέρον κατά την διαδικασίαν των διατάξεων περί εκουσίας δικαιοδοσίας του Κώδικος Πολ. Δικονομίας.

Αρθρο: 5

Τίτλος Αρθρου
Προστατευόμενα πρόσωπα
Κείμενο Αρθρου
1. Δια του καταστατικού καθορίζονται αι κατηγορίαι των προσώπων εις α παρέχεται η κατά το αρθρ. 1 του παρόντος προστασία ή αρωγή, ως και ο τρόπος παροχής ταύτης.
2. Της τοιαύτης προστασίας ή αρωγής δεν δύνανται καθ' οιονδήποτε τρόπον να τύχουν τα μέλη του Σωματείου.

Αρθρο: 6
Τίτλος Αρθρου
Υποχρεώσεις συστάσεως ιδρύματος
Κείμενο Αρθρου
1. Φιλανθρωπικά Σωματεία σκοπούντα την παροχήν ωργανωμένης περιθάλψεως, υποχρεούνται όπως, εντός εξ μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, προβούν εις διάθεσιν περιουσίας και σύστασιν ιδρύματος κατά τας διατάξεις των αρθρ. 108-121 του Αστικού Κώδικος.
2. Εφ' εξής συνιστώμενα Φιλανθρωπικά Σωματεία, σκοπούντα κατά το καταστατικόν των την παροχήν ωργανωμένης περιθάλψεως, δεν δύνανται να επιδιώκουν τον σκοπόν τούτον, εκτός εάν προβούν εις διάθεσιν περιουσίας και σύστασιν ιδρύματος κατά τας υπό της προηγουμένης παραγράφου διατάξεις.
3. Το υπό των διατάξεων των αρθρ. 108-121 του Αστικού Κώδικος προβλεπόμενον Β.Δ./μα εκδίδεται τη προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεσιν της προηγουμένης διαπιστώσεως, ότι οι διατιθέμενοι πόροι επαρκούν προς εκπλήρωσιν του σκοπού του Ιδρύματος.

Αρθρο: 7

Τίτλος Αρθρου
Εποπτεύσουσα Αρχή
Κείμενο Αρθρου
1. Ανωτέρα εποπτική αρχή επί των Φιλανθρωπικών Σωματείων είναι ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται να παρέχη γενικάς κατευθυντηρίους οδηγίας περί προσαρμογής της δράσεως των Φιλανθρωπικών Σωματείων προς το ευρύτερον κρατικόν πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας και συντονισμού της λειτουργίας αυτών επί σκοπώ αποφυγής ενισχύσεως των αυτών προσώπων υπό πολλαπλών φορέων δια την αυτήν αιτίαν.
2. Η κατά το αρθρ. 26 του Ν.Δ. 795/71 εποπτεία επί των Φιλανθρωπικών Σωματείων, ασκείται δια των οικείων Νομαρχιών, υπό δε του Υφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού εάν η λειτουργία του Σωματείου εκτείνεται εις πλείονας του ενός νομού ή καθ' άπασαν την Επικράτειαν.

Αρθρο: 8

Τίτλος Αρθρου
Οικονομικός έλεγχος
Κείμενο Αρθρου
Ο οικονομικός έλεγχος των Φιλανθρωπικών Σωματείων ασκείται κατά τα εν αρθρ. 17 του Ν.Δ. 795/71 οριζόμενα ως και υπό των Υπηρεσιών
Επιθεωρήσεως Κοινωνικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διοικήσεων ή Νομαρχιών κατ' εφαρμογήν των διεπουσών τας Υπηρεσίας ταύτας, διατάξεων.

Αρθρο: 9

Τίτλος Αρθρου
Είσπραξις εσόδων - Κτηματολόγιον
Κείμενο Αρθρου
1. Η είπραξις παντός εσόδου υπό του Φιλανθρωπικού Σωματείου ενεργείται βάσει διπλοτύπου εισπράξεως εκ των προτέρων θεωρουμένου παρά της Υπηρεσίας Κοινωνικών Υπηρεσιών της οικείας Νομαρχίας.
2. Η ακίνητος περιουσία του Φιλανθρωπικού Σωματείου παρακολουθείται, δια του βιβλίου κτηματολογίου, όπερ είναι εκ των προτέρων θεωρημένον παρά της οικείας Νομαρχίας.

Αρθρο: 10
Τίτλος Αρθρου
Προϋπολογισμός - Ισολογισμός
Κείμενο Αρθρου
1. Ο προϋπολογισμός του Φιλανθρωπικού Σωματείου υποβάλλεται εις διπλούν άμα τη εγκρίσει του υπό του αρμοδίου οργάνου του Σωματείου εις τον Υφυπουργόν Περιφερειακόν Διοικητήν, προκειμένου περί Φιλανθρωπικών Σωματείων ων η λειτουργία εκτείνεται εις πλείονας του ενός νομού, άλλως εις τον Νομάρχην της έδρας του Σωματείου.
2. Ο ισολογισμός του Φιλανθρωπικού Σωματείου του οποίου το ύψος του ενεργητικού και παθητικού υπερβαίνει το ποσόν του ενός εκατομμυρίου δραχμών δημοσιεύεται υποχρεωτικώς δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Το ως άνω ποσόν δύναται ν' αναπροσαρμόζηται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αρθρο: 11
Τίτλος Αρθρου
Μείωσις Μελών
Κείμενο Αρθρου
Η κατά το αρθρ. 104 του Αστικού Κώδικος μείωσις του αριθμού των μελών Φιλανθρωπικού Σωματείου δεν συνεπάγεται την διάλυσιν αυτού, εφ' όσον το μονομελές Πρωτοδικείον, αιτήσει της εποπτευούσης αρχής, διορίση προσωρινή διοίκησιν και εκ μη μελών αυτού και εφ' όσον κατά την διάρκειαν της θητείας της οριζομένης δια της δικαστικής αποφάσεως ήθελε συμπληρωθή ο κατά νόμον απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών.

Αρθρο: 12
Τίτλος Αρθρου
Μεταβολή του σκοπού
Κείμενο Αρθρου
Μεταβολή του σκοπού του Φιλανθρωπικού Σωματείου εις έτερον τοιούτον, μη προβλεπόμενον υπό του αρθρ. 1 του παρόντος, αποτελεί λόγον διαλύσεως αυτού, ήτις χωρεί υποχρεωτικώς, μη εχούσης εν προκειμένω εφαρμογής της διατάξεως του αρθρ. 100 του Α.Κ.

Αρθρο: 13

Τίτλος Αρθρου
Εκκαθάρισις
Κείμενο Αρθρου
Οι εκκαθαρισταί των διαλυομένων Φιλανθρωπικών Σωματείων ορίζονται υπό του Δικαστηρίου.

Αρθρο: 14
Τίτλος Αρθρου
Κυβερνητικός Επίτροπος
Κείμενο Αρθρου
Εις τα ειδικώς ανεγνωρισμένα Φιλανθρωπικά Σωματεία, ως και εις τα μη ειδικώς ανεγνωρισμένα τοιαύτα, τα οποία επιχορηγούνται υπό του Κράτους ή έχουν κοινωνικούς πόρους, δύναται να διορίζηται παρά του οικείου Υφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού προκειμένου περί Φιλανθρωπικών Σωματείων ων η λειτουργία εκτείνεται εις πλείονας του ενός νομού, άλλως υπό του Νομάρχου της έδρας του Σωματείου, Κυβερνητικός Επίτροπος, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος κεκτημένος βαθμόν τουλάχιστον 6ον. Ούτος παρίσταται εις τας συνεδριάσεις της διοικήσεως αυτού και παρακολουθεί την νομιμότητα των λαμβανομένων αποφάσεων. Εν περιπτώσει διατυπώσεως υπό του Κυβερνητικού Επιτρόπου αντιθέτου γνώμης ως προς την νομιμότητα της λαμβανομένης αποφάσεως εκ μέρους της διοικήσεως του Φιλανθρωπικού Σωματείου, την διαφωνίαν επιλύει η οικεία εποπτεύουσα αρχή εντός 15 ημερών από της υποβολής αυτή της σχετικής πράξεως, άλλως η απόφασις εκτελείται υπ' ευθύνη της διοικήσεως του Φιλανθρωπικού Σωματείου.

Αρθρο: 15

Τίτλος Αρθρου
Τύχη περιουσίας
Κείμενο Αρθρου
Η περιουσία του διαλυθέντος Φιλανθρωπικού Σωματείου περιέρχεται εις έτερον φιλανθρωπικόν Σωματείον ή Ίδρυμα Κοινωνικής Προνοίας, οριζόμενον υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αιτήσει της εποπτευούσης αρχής κατά την διαδικασίαν της εκουσίας δικαιοδοσίας του Κώδικος Πολ. Δικονομίας.
~ Για την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του παρόντος βλ. ΑΠ Ολ 41/2005~

Αρθρο: 16
Τίτλος Αρθρου
Αποζημίωσις μελών Διοικήσεως
Κείμενο Αρθρου
1. Μέλη Διοικήσεως Φιλανθρωπικών Σωματείων δεν δικαιούνται καθ' οιονδήποτε τρόπον αποζημιώσεως ουδέ δύναται να προβλεφθή εν τω καταστατικώ, συμφώνως τη παρ. 2 του αρθρ. 15 του Ν.Δ. 795/71, αποζημίωσις δι' ημερμηνίας ή δι' άλλην αιτίαν.
2. Απαγορεύεται η μίσθωσις ακινήτου ανήκοντος εις το Σωματείον υπό των μελών της Διοικήσεως αυτού ή συγγενών αυτών, κατ' ευθείαν μεν γραμμήν απεριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι και του τετάρτου βαθμού.
3. Απαγορεύεται ωσαύτως η μίσθωσις ακινήτου ανήκοντος εις το Σωματείον υπό προσωπικών εταιρειών των οποίων τα μέλη είναι συγγενείς των μελών της Δ/σεως του Φιλανθρωπικού Σωματείου κατ' ευθείαν μεν γραμμήν απεριορίστως εκ πλαγίου δε μέχρι και του τετάρτου βαθμού.
4. Η υπό της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος απαγόρευσις ισχύει και δια τας Ανωνύμους Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων είναι συγγενείς των μελών της Διοικήσεως του Φιλανθρωπικού Σωματείου κατ' ευθείαν μεν γραμμήν απεριορίστως εκ πλαγίου δε μέχρι και του τετάρτου βαθμού.
5. Τυχόν υφιστάμεναι, κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος Ν.Δ/τος, μισθώσεις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, περί ων αι προηγούμεναι παράγραφοι του παρόντος άρθρου, θεωρούνται λελυμέναι μετά εν έτος από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.
________________________________________

Αρθρο: 17
Τίτλος Αρθρου
Μέλη Διοικήσεως Φιλανθρωπικών Σωματείων
Κείμενο Αρθρου
1. Δεν δύνανται να είναι μέλη της Διοικήσεως Φιλανθρωπικών Σωματείων α) αλλοδαποί, β) καταδικασθέντες αμετακλήτως εις οιανδήποτε ποινήν επί κακουργήματι, ή επί τινι των πλημμελημάτων της κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης, απιστίας, λαθρεμπορίας, εκβιάσεως, πλαστογραφίας, συκοφαντικής δυσφημήσεως, κιβδηλίας, παραχαράξεως, παραβάσεως των διατάξεων περί ναρκωτικών, παραβάσεως των διατάξεων περί προστασίας του εθνικού νομίσματος ως και παντός αδικήματος εξ ιδιοτελείας πηγάζοντος, ή επί εγκλήματι κατά των ηθών, ή έχουν αποστερηθή, λόγω καταδίκης επί οιαδήποτε αξιοποίνω πράξει, των πολιτικών των δικαιωμάτων και εφ' όσον διαρκεί η αποστέρησις αύτη.
2. Πας υποψήφιος δι' ανάδειξιν αυτού εις την Διοίκησιν Φιλανθρωπικού τινος Σωματείου υποχρεούται όπως προ της αναδείξεώς του υποβάλη εις το Σωματείον τούτο την κατά το Ν.Δ. 105/69 προβλεπομένην δήλωσιν, περί του ότι εν τω προσώπω του ουδέν συντρέχει εκ των, υπό της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αναφερομένων κωλυμάτων.
3. Ο Υφυπουργός Περιφερειακός Διοικητής εν συνδρομή αποχρώντος λόγου δύναται να ζητή και λαμβάνη αντίγραφον του Ποινικού Μητρώου προσώπου ή προσώπων μετεχόντων εις την διοίκησιν Φιλανθρωπικού Σωματείου.
4. Μέλη Διοικήσεως Φιλανθρωπικού Σωματείου δεν δύνανται να είναι μέλη Διοικήσεως ετέρου Φιλανθρωπικού Σωματείου επιδιώκοντος τους αυτούς σκοπούς.

Αρθρο: 18
Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία ειδικής αναγνωρίσεως
Κείμενο Αρθρου
1. Φιλανθρωπικόν Σωματείον ίνα τύχη ειδικής αναγνωρίσεως δέον να υποβάλη εις την οικείαν Νομαρχίαν αίτησιν συνοδευομένην υπό αντιγράφου
α) της δικαστικής αποφάσεως περί εγκρίσεως του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, β) του εν ισχύϊ καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, γ) πρακτικού της Συνελεύσεως των μελών περί υποβολής της αιτήσεως, δ) πίνακος περιέχοντος το ονοματεπώνυμον και το επάγγελμα των αποτελούντων την διοίκησιν και των μελών του Σωματείου μετά των διευθύνσεων αυτών, ε) λεπτομερού εκθέσεως περί της εν γένει δράσεως του Σωματείου και της οικονομικής αυτού καταστάσεως.
2. Ο Νομάρχης υποβάλλει, εντός μηνός από της λήψεώς των, πάντα τα κατά την προηγουμένην παράγραφον στοιχεία εις τον οικείον Υφυπουργόν Περιφερειακόν Διοικητήν, εκφέρων την γνώμην αυτού, επί της σκοπιμότητος της κατά το παρόν Ν.Δ/μα ειδικής αναγνωρίσεως του Σωματείου ως Φιλανθρωπικού.
3. Ο Νομάρχης και ο Υφυπουργός Περιφερειακός Διοικητής δύνανται να αξιώσουν την προσαγωγήν και άλλων στοιχείων, άτινα κατά την κρίσιν αυτών είναι απαραίτητα, ίνα μορφώσουν γνώμην περί της ανάγκης της ειδικής αναγνωρίσεως του Σωματείου.
4. Η ειδική αναγνώρισις ως Φιλανθρωπικού του Σωματείου ενεργείται δι' αποφάσεως του οικείου Υφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού,
δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Αύτη δύναται να γίνη υπό όρους, ρητώς μνημονευομένους εν τη περί αναγνωρίσεως εκδιδομένη αποφάσει.
5. Αντίγραφον της περί ειδικής αναγνωρίσεως Φιλανθρωπικού Σωματείου αποφάσεως αποστέλλεται εντός μηνός από της εκδόσεως ταύτης, μερίμνη του Υφυπουργού - Περιφερειακού Διοικητού εις την Γραμματείαν του Πρωτοδικείου και τίθεται εντός 10 ημερών εις τον οικείον φάκελλον.
6. Υπό τον τίτλον του κατά τα ανωτέρω ως Φιλανθρωπικού αναγνωρισθέντος Σωματείου αναγράφεται υποχρεωτικώς η φράσις "Ειδικώς ανεγνωρισμένον ως Φιλανθρωπικόν".

Αρθρο: 19

Τίτλος Αρθρου
Οικονομική ενίσχυσις
Σχόλια
Η παρ. 1 καταργήθηκε από 20.10.1998 με την παρ. 1γ άρθρου 34 Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α' 236).
Κείμενο Αρθρου
1. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
2. Αι κατά τον Νομ. 5101/31 άδειαι διενεργείας εράνων και φιλανθρωπικών αγορών προς εκπλήρωσιν φιλανθρωπικού σκοπού δύνανται να παρασχεθούν μόνον εις ανεγνωρισμένα Φιλανθρωπικά Σωματεία.

Αρθρο: 20

Τίτλος Αρθρου
Έγκρισις Προϋπολογισμού
Κείμενο Αρθρου
1. Οι προϋπολογισμοί των ειδικώς ανεγνωρισμένων Φιλανθρωπικών Σωματείων υποβάλλονται προς έγκρισιν εις τον Υφυπουργόν Περιφερειακόν Διοικητήν προκειμένου περί Φιλανθρωπικών Σωματείων ων η λειτουργία εκτείνεται εις πλείονας του ενός νομού, άλλως εις τον Νομάρχην της έδρας του Σωματείου, ένα τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους.
2. Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον αρμόδιοι, δύνανται να μεταρρυθμίζουν δι' ητιολογημένης αποφάσεως των τον υποβληθέντα προϋπολογισμόν εντός μηνός από της υποβολής του.
3. Παρελθούσης απράκτου της ως άνω τασσομένης προθεσμίας, ο
προϋπολογισμός εκτελείται ως υπεβλήθη.

Αρθρο: 21
Τίτλος Αρθρου
Μεταβίβασις ακινήτων και εκτέλεσις έργων
Σχόλια
Η εντός "" φράση του εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 3065/2002 ΦΕΚ Α 251/18.10.2002. Με την ΠΥΣ 56 της 16/27 Μαΐου 1972 (ΦΕΚ Α' 78) ορίσθηκε σε 500.000 δραχ. το ποσό πέρα του οποίου απαιτείται η παραπάνω έγκριση.
Κείμενο Αρθρου
1. Δια πάσαν παρ' ειδικώς ανεγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου εκτέλεσιν έργων, αγοράν ή πώλησιν ακινήτου, εκχώρησιν ή εκποίησιν, περιουσιακών στοιχείων, απαιτείται έγκρισις του Υφυπουργού
Περιφερειακού Διοικητού προκειμένου περί Φιλανθρωπικών Σωματείων ων η λειτουργία εκτείνεται εις πλείονας του ενός Νομού, άλλως του Νομάρχου της έδρας του Σωματείου. Το ποσόν δια το οποίον απαιτείται η κατά τ' ανωτέρω έγκρισις ορίζεται εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών , Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Υγείας και Πρόνοιας", δημοσιευομένης δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Η εκποίησις ακινήτων ανηκόντων κατά κυριότητα εις Φιλανθρωπικά Σωματεία ειδικώς ανεγνωρισμένα ενεργείται πάντοτε μετά δημόσιον διαγωνισμόν, επί ποινή ακυρότητος.
3. Τα πρακτικά του ως άνω διαγωνισμού υπόκεινται από απόψεως του νομοτύπου της διεξαγωγής και του συμφόρου της επιτευχθείσης τιμής, εις την έγκρισιν της εποπτευούσης αρχής, υποχρεουμένης να εκδώση την απόφασίν της εντός μηνός από της υποβολής των. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας ταύτης ο διαγωνισμός θεωρείται εγκριθείς.

Αρθρο: 22

Τίτλος Αρθρου
Ενημέρωσις εποπτευούσης αρχής
Κείμενο Αρθρου
Τα ειδικώς ανεγνωρισμένα Φιλανθρωπικά Σωματεία υποχρεούνται να υποβάλλουν, δια της οικείας Νομαρχίας εις τον Υπουργόν Περιφερειακόν Διοικητήν μέχρι τέλους Απριλίου εκάστου έτους, πλην των εν αρθρ. 28 του Ν.Δ. 795/1971 στοιχείων, έκθεσιν περί των πεπραγμένων του παρελθόντος ημερολογιακού έτους και περί της διαχειρίσεως των τυχόν ληφθεισών επιχορηγήσεων και δωρεών του Δημοσίου ή νομικού προσώπου εκ των εν αρθρ. 19 οριζομένων.

Αρθρο: 23

Τίτλος Αρθρου
Παραίτησις από της ειδικής αναγνωρίσεως
Κείμενο Αρθρου
1. Δια την παραίτησιν από της ειδικής αναγνωρίσεως υποβάλλεται υπό της διοικήσεως του Σωματείου αίτησις εις τον Υφυπουργόν Περιφερειακόν Διοικητήν δια της οικείας Νομαρχίας μετ' αντιγράφου της αποφάσεως της Συνελεύσεως των μελών περί της παραιτήσεως.
2. Η αποδοχή της παραιτήσεως ενεργείται δι' αποφάσεως του Υφυπουργού - Περιφερειακού Διοικητού δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
3. Η δήλωσις παραιτήσεως και η περί αποδοχής ταύτης απόφασις κατατίθενται μερίμνη της διοικήσεως του Σωματείου εις την Γραμματείαν του Πρωτοδικείου ίνα τεθή εις τον οικείον φάκελλον.
4. Ο Υφυπουργός Περιφερειακός Διοικητής δύναται δι' ητιολογημένης αποφάσεώς του, εκδιδομένης εντός τριμήνου από της υποβολής της αιτήσεως παραιτήσεως να αναβάλη την αποδοχήν ταύτης επί χρονικόν διάστημα μέχρις εξ μηνών.

Αρθρο: 24
Τίτλος Αρθρου
Περιορισμοί μετά την παραίτησιν
Κείμενο Αρθρου
1. Αι διατάξεις των αρθρ. 20 έως 22 του παρόντος εξακολουθούν να διέπουν Φιλανθρωπικόν Σωματείον ειδικώς αναγνωρισθέν και μετά την αποδοχήν της παραιτήσεως από της ως άνω αναγνωρίσεως, επί χρονικόν διάστημα μέχρι δέκα ετών, εφ' όσον εις το Σωματείον τούτο έχουν παρασχεθή υπό του Δημοσίου ή υπό οιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου απολαύοντος ειδικών προνομίων εκ μέρους του Κράτους, επιχορηγήσεις, ή εισφοραί ή εφ' όσον τούτο έτυχε δανείων εκ μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων υπό την ανωτέρω ιδιότητα αυτού ως ειδικώς ανεγνωρισμένου ή έτυχεν αδείας εράνου ή φιλανθρωπικής αγοράς.
2. Δια την κατά την προηγουμένην παράγραφον παράτασιν της ισχύος των διατάξεων των αρθρ. 20 έως 22, απαιτείται ητιολογημένη απόφασις του Υφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού εκδιδομένη εντός τριμήνου από της υποβολής της αιτήσεως παραιτήσεως.

Αρθρο: 25

Τίτλος Αρθρου
Άρσις ειδικής αναγνωρίσεως
Κείμενο Αρθρου
1. Η ειδική αναγνώρισις Φιλανθρωπικού Σωματείου αίρεται δι'
ητιολογημένης αποφάσεως του Υφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως α) εάν εξέλιπον οι όροι και προϋποθέσεις υφ' ους εγένετο η αναγνώρισις, και β) εάν η δράσις ή η λειτουργία του Σωματείου είναι αντίθετος προς τον Νόμον.
2. Αι διατάξεις των αρθρ. 23 παρ. 4 και 24 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και επί άρσεως της ειδικής αναγνωρίσεως.
________________________________________

Αρθρο: 26
Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις χρησιμοποιήσεως τίτλων
Κείμενο Αρθρου
Απαγορεύεται εις Φιλανθρωπικά Σωματεία μη τυχόντα ειδικής
αναγνωρίσεως η χρησιμοποίησις οιουδήποτε τίτλου ή χαρακτηρισμού, εξ ου δύναται να προκύψη σύγχυσις ως προς την ιδιότητά των ταύτην.

Αρθρο: 27

Τίτλος Αρθρου
Περιορισμοί μετά την άρσιν της αναγνωρίσεως
Κείμενο Αρθρου
Αι διατάξεις των αρθρ. 19 και 26 του παρόντος εφαρμόζονται και μετά την αποδοχήν της παραιτήσεως του Φιλανθρωπικού Σωματείου από της ειδικής αναγνωρίσεως ή μετά την άρσιν ταύτης και εις ην έτι περίπτωσιν παραταθή κατά τα αρθρ. 24 και 25 του παρόντος η ισχύς των αρθρ. 20 έως 25 του παρόντος.
________________________________________

Αρθρο: 28
Ημ/νία: 11.02.1972
Ημ/νία Ισχύος: 11.02.1972
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΑ-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Αναμόρφωσις Καταστατικού
Κείμενο Αρθρου
1. Τα Φιλανθρωπικά Σωματεία οφείλουν εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος να προβούν εις αναπροσαρμογήν των καταστατικών των, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος.
2. Φιλανθρωπικά Σωματεία μη συμμορφούμενα προς την ανωτέρω διάταξιν και ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης των μελών των Διοικήσεων αυτών κατά το αρθρ. 36 του Ν.Δ. 795/71 διαλύονται δια δικαστικής αποφάσεως από της επομένης της εκπνοής της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου.
3. Παρ' εκάστω Πρωτοδικείω τηρείται ειδικόν μητρώον Φιλανθρωπικών Σωματείων εις ο καταχωρούνται και τα κατά την δημοσίευσιν του παρόντος λειτουργούντα Φιλανθρωπικά Σωματεία.
4. Ωσαυτώς, μητρώον Φιλανθρωπικών Σωματείων τηρείται παρ' εκάστη Νομαρχία και Περιφερειακή Διοικήσει, ως και παρά τω Υπουργείω Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Αρθρο: 29

Τίτλος Αρθρου
Απογραφή
Κείμενο Αρθρου
1. Τα κατά την δημοσίευσιν του παρόντος λειτουργούντα Φιλανθρωπικά Σωματεία ως και πάσης μορφής Ιδρύματα και Οργανισμοί Κοινωνικής Προστασίας υποχρεούνται όπως εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος υποβάλουν εις την οικείαν Νομαρχίαν εις τριπλούν απογραφικόν δελτίον εμφαίνον τα στοιχεία της νομίμου συστάσεώς των και της εν γένει οικονομικής και περιουσιακής των καταστάσεως.
2. Μέλη των Διοικήσεων των εν τη προηγουμένη παραγράφω Σωματείων, Ιδυμάτων και Οργανισμών μη υποβαλόντα το, κατά την διάταξιν της προηγουμένης παραγράφου, απογραφικόν δελτίον τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του αρθρ. 458 του Ποινικού Κώδικος.

Αρθρο: 30

Τίτλος Αρθρου
Απαλλαγαί
Κείμενο Αρθρου
Αι υπό του αρθρ. 6 του Νομ. 3686/57 "περί ατελούς εισαγωγής ειδών γενικής καταναλώσεως κλπ.", προβλεπόμεναι απαλλαγαί δεν παρέχονται εις Φιλανθρωπικά Σωματεία μη ειδικώς ανεγνωρισμένα κατά τας διατάξεις του παρόντος.

Αρθρο: 31

Κείμενο Αρθρου
Καταργούνται από της δημοσιεύσεως του παρόντος αι διατάξεις του Α.Ν.
2189/40 "περί των Σωματείων των ειδικώς ανεγνωρισμένων ως Φιλανθρωπικών υπό του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως", ως και πάσα ετέρα διάταξις αντικειμένη τω παρόντι.

Αρθρο: 32

Κείμενο Αρθρου
Πάντα τα λοιπά θέματα τα μη ειδικώς ρυθμιζόμενα υπό των διατάξεων του παρόντος, ρυθμίζονται υπό των διατάξεων του Ν.Δ. 795/71 "περί Σωματείων και Ενώσεων".

Αρθρο: 33

Κείμενο Αρθρου
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
________________________________________