Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Επέκταση της δυνατότητας απόκτησης Δελτίου Στάθμευσης για ΑμεΑ Επέκταση της δυνατότητας απόκτησης Δελτίου Στάθμευσης για ΑμεΑ,
απόφαση του υφυπουργού Μιχαήλ Παπαδόπουλου.

Μπορούν να λάβουν δελτίο στάθμευσης πολίτες, οι οποίοι κατέστησαν ΑμεΑ μετά την απόκτηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου και επομένως αυτό δεν έχει την ένδειξη «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ» εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της περιφέρειας έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας από τη γραμματεία των ΚΕΠΑ, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η πάθησή τους ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις (κινητικές αναπηρίες), καθώς και γονείς ανηλίκων τέκνων ΑμεΑ και δικαστικούς συμπαραστάτες ανηλίκων- ενηλίκων ΑμεΑ, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από τη Γραμματεία των ΚΕΠΑ από την οποία προκύπτει ότι η πάθηση των ανηλίκων- ενηλίκων ΑμεΑ ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις.
Επέκταση της δυνατότητας απόκτησης δελτίου στάθμευσης για ΑμεΑ δίνει απόφαση του υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλη Παπαδόπουλου, με την οποία αντιμετωπίζονται προβλήματα που είχαν προκύψει από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ως δικαιούχοι δελτίου στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες ορίζονταν μόνο τα ΑμεΑ που ήταν ιδιοκτήτες οχημάτων και οι άδειες κυκλοφορίας τους είχαν την ένδειξη «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ».

Συγκεκριμένα, με την απόφαση του κ. Παπαδόπουλου, εφεξής, μπορούν να λάβουν δελτίο στάθμευσης:

- Πολίτες, οι οποίοι κατέστησαν ΑμεΑ μετά την απόκτηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου και επομένως αυτό δεν έχει την ένδειξη «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ» εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της περιφέρειας έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας από τη γραμματεία των ΚΕΠΑ, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η πάθησή τους ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις (κινητικές αναπηρίες).

- Γονείς ανηλίκων τέκνων ΑμεΑ και δικαστικούς συμπαραστάτες ανηλίκων- ενηλίκων ΑμεΑ, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από τη Γραμματεία των ΚΕΠΑ από την οποία προκύπτει ότι η πάθηση των ανηλίκων- ενηλίκων ΑμεΑ ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Δελτίο Στάθμευσης εκδίδεται στο όνομα του ΑμεΑ με ορισμό ως οδηγών του ΙΧ αυτοκινήτου (αναπηρικού ή μη) των γονέων ή του δικαστικού συμπαραστάτη.


Πηγή: http://www.sofokleousin.gr/Η απόφαση του Υφυπουργού Μιχαήλ Παπαδόπουλου ακολυθεί.

ΘΕΜΑ: Διάθεση Δελτίων Στάθμευσης Αμεα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 07-01-2015. 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 515 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Χώρας
ΚΟΙΝ :1 Γραφείο Υφυπουργού
2.
Γεν. ΓραμματέαΥΜΕΔΙ
3.
Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης


Σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Π. 241/2005 (ΦΕΚ Α 290), ως δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες ορίζονται οι κάτοχοι οχημάτων, τα οποία έχουν ταξινομηθεί επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ Α΄ 166), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ Α 43). Στο πλαίσιο αξιολόγησης της διαδικασίας χορήγησης του Δελτίου Στάθμευσης, όπως αυτή
προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.241/05 (ΦΕΚ Α290),υπεβλήθησαν σχετικά αιτήματα τόσο από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες όσο και από τους ενδιαφερόμενους πολίτες Αμεα.

Κατόπιν σχετικής επεξεργασίας των επί μακρό χρονικό διάστημα συγκεντρωθέντων αιτημάτων, λόγω του ευαίσθητου του θέματος και λαμβανομένου υπόψη ότι η διαδικασία τροποποίησης του συγκεκριμένου νομοθετήματος είναι χρονοβόρα, επανερχόμαστε και συμπληρώνουμε την διευκρινιστική εγκύκλιο με αρ. πρωτ.844/12-07-07(φωτοαντίγραφο της οποίας σας αποστέλλεται) αναφερόμενοι σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις και τον ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης τους, ώστε να εκλείψουν κάποια προβλήματα που έχουν κατά καιρούς προκύψει, αναφορικά με την χορήγηση των Δελτίων Στάθμευσης.
Συγκεκριμένα μπορούν να παραλάβουν Δελτίο Στάθμευσης:
1. Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν Αμεα μετά την απόκτηση του Ι.Χ αυτοκινήτου εφόσον προσκομίσουν στην Υπηρεσία έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραμματεία των ΚΕΠΑ, με τα οποίες να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση τους ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1798/88, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 23 του ν.1882/90 και έχουν στην πλήρη κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο (το οποίο όμως δεν είναι αναπηρικό)

2
α) Στην περίπτωση που το Αμεα έχει άδεια ικανότητας οδήγησης σε ισχύ, τότε θα λαμβάνεται ως λήξη ισχύος του δελτίου στάθμευσης η ημερομηνία λήξης της άδειας αυτής.
β) Στην περίπτωση κατά την οποία το Αμεα στερείται αδείας ικανότητας οδήγησης και εξυπηρετείται από άλλο άτομο τότε θα συνυποβάλλεται, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι « η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης θα γίνεται στο συγκεκριμένο όχημα και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αμεα και όταν το Αμεα επιβαίνει του οχήματος».

2.
Γονείς ανηλίκων τέκνων Αμεα και δικαστικοί συμπαραστάτες ανηλίκων-ενηλίκων Αμεα, εφόσον προσκομίσουν στην Υπηρεσία έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραμματεία των ΚΕΠΑ, με τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση των ανήλικωνενηλίκων Αμεα ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1798/88, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 23 του ν.1882/90, τότε το Δελτίο Στάθμευσης εκδίδεται στο
όνομα του Αμεα με ορισμό ως οδηγών του Ι.Χ. αυτοκινήτου (αναπηρικού ή μη) των γονέων και στην περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης τον ορισμό του δικαστικού συμπαραστάτη ως οδηγού.
Επιπλέον, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα πρέπει να συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με περιεχόμενο το κείμενο που αναφέρεται στην παράγραφο 1β, καθώς και η απόφαση δικαστικής συμπαράστασης όπου αυτή απαιτείται..
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που ανέκυψαν κατά την διαδικασία χορήγησης του Δελτίου Στάθμευσης απαιτεί την τροποποίηση του Π.∆ 241/05, σημειώνεται ότι οι Υπηρεσίες θα πρέπει να παραμείνουν αποκλειστικά και μόνο στην αντιμετώπιση των αναφερομένων παραπάνω περιπτώσεων και επίσης ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχουν την ισχύ των όποιων πιστοποιητικών υποβάλλονται, αλλά και των Δελτίων Στάθμευσης που χορηγούν προς αποφυγή καταστρατήγησης του συγκεκριμένου ευεργετήματος.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης.
Πρ/νος Διοικητικής Υποστήριξης
Πέτρος Δίπλαρος