Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4316 Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξειςΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4316 Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις
·        
Αρθρο 48. Ειδικό νοσήλιο - τροφείο για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες
Το ειδικό νοσήλιο -τροφείο για τα Ατομα με Αναπηρίες τα οποία διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες, που θεσπίστηκε με το άρθρο 46 του ν. 3918/2011 (Α' 31), καταβάλλεται: α) από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τους ασφαλισμένους Ασφαλιστικών Οργανισμών που έχουν ενταχθεί σε αυτόν, β) από τους ίδιους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αν αυτοί δεν έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ) από την Πρόνοια όταν πρόκειται για ανασφάλιστους και απόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/2014 (β' 172) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Ορισμός ειδικού νοσηλίου - τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες».
Αιτιολογική έκθεση του άρθρου

ΑΡΘΡΟ
48
Με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 όπως τροποποιήθηκε, οι κλάδοι υγείας των περισσότερων από τους ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, NAT, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ, Ε.Τ.Α.Α. κλπ) εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ο οποίος αποτέλεσε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 3984/2011) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας.
Σύμφωνα δε και με τις διατάξεις του άρθρου 8 Κεφ. Β' του πρόσφατου νόμου 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» στο σκοπό του ΕΟΠΥΥ και συμπεριλαμβάνονται:
1. Η αγορά υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους, καθώς και για τα προστατευμένα μέλη των οικογενειών
τους, των μεταφερθέντων φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Οργανισμού (ΦΕΚ 2456/Β72011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά και 2. Ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων για αγορά υπηρεσιών υγείας με φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο υπόχρεος καταβολής του ειδικού νοσηλίου- τροφείου, για Άτομα με Αναπηρίες που διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, στο προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ρητά ότι αυτό καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ στην περίπτωση που ο Ασφαλιστικός Οργανισμός του ασφαλισμένου είναι ενταγμένος στον ΕΟΠΥΥ, ενώ στην περίπτωση που ο Ασφαλιστικός Οργανισμός δεν έχει ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ το ειδικό νοσήλιο- τροφείο το καταβάλλει ο ίδιος ο Ασφαλιστικός Οργανισμός. Επιπλέον στην περίπτωση ανασφάλιστων - απόρων το ειδικό νοσήλιο καταβάλλεται από την Πρόνοια.

Από την ιστοσελίδα της εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών.


ΑΡΘΡΟ 48
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΗΛΙΟ- ΤΡΟΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 όπως τροποποιήθηκε, οι κλάδοι υγείας των περισσότερων από τους ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, NAT, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ, Ε.Τ.Α.Α. κλπ) εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ο οποίος αποτέλεσε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 3984/2011) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας.
Σύμφωνα δε και με τις διατάξεις του άρθρου 8 Κεφ. Β' του πρόσφατου νόμου 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» στο σκοπό του ΕΟΠΥΥ και συμπεριλαμβάνονται:
1. Η αγορά υπηρεσιών υγείας για τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους, καθώς και για τα προστατευμένα μέλη των οικογενειών
τους, των μεταφερθέντων φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Οργανισμού (ΦΕΚ 2456/Β72011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά και 2. Ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων για αγορά υπηρεσιών υγείας με φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο υπόχρεος καταβολής του ειδικού νοσηλίου- τροφείου, για Άτομα με Αναπηρίες που διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, στο προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ρητά ότι αυτό καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ στην περίπτωση που ο Ασφαλιστικός Οργανισμός του ασφαλισμένου είναι ενταγμένος στον ΕΟΠΥΥ, ενώ στην περίπτωση που ο Ασφαλιστικός Οργανισμός δεν έχει ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ το ειδικό νοσήλιο- τροφείο το καταβάλλει ο ίδιος ο Ασφαλιστικός Οργανισμός. Επιπλέον στην περίπτωση ανασφάλιστων - απόρων το ειδικό νοσήλιο καταβάλλεται από την Πρόνοια.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας» ψηφίστηκε διάταξη για το ειδικό νοσήλιο των ΣΥΔ
Από την ανακοίνωση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ: Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι μετά από συντονισμένες ενέργειες ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ΕΣΑμεΑ, του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Κεγκέρογλου και της τ. Γ.Γ. Πρόνοιας, κας Μπέκου, πετύχαμε χθες, 22/12/2014, την ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της πολυπόθητης διάταξης για την εφαρμογή του ειδικού νοσηλίου και συγκεκριμένα την ψήφιση ΣΝ με τίτλο «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», στο άρθρο 50 του οποίου έχει ενσωματωθεί διάταξη σχετικά με το ειδικό νοσήλιο-τροφείο των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ.
Ανακοίνωση 24.12.2014

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας» ψηφίστηκε διάταξη για το ειδικό νοσήλιο των ΣΥΔ

Από την ανακοίνωση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ: Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι μετά από συντονισμένες ενέργειες ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ΕΣΑμεΑ, του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Κεγκέρογλου και της τ. Γ.Γ. Πρόνοιας, κας Μπέκου, πετύχαμε χθες, 22/12/2014, την ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της πολυπόθητης διάταξης για την εφαρμογή του ειδικού νοσηλίου και συγκεκριμένα την ψήφιση ΣΝ με τίτλο «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», στο άρθρο 50 του οποίου έχει ενσωματωθεί διάταξη σχετικά με το ειδικό νοσήλιο-τροφείο των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ, ως εξής:

«Το ειδικό νοσήλιο -τροφείο για τα Άτομα με Αναπηρίες τα οποία διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες που θεσπίστηκε με το άρθρο 46 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), καταβάλλεται: α) από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τους ασφαλισμένους Ασφαλιστικών Οργανισμών που έχουν ενταχθεί σ΄ αυτόν, β) από τους ίδιους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αν αυτοί δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ και γ) από την Πρόνοια όταν πρόκειται για ανασφάλιστους - απόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/2014 (Β΄ 172) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Ορισμός ειδικού νοσηλίου – τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες».


Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται έμπρακτα η αποτελεσματικότητα όταν δρούμε συντονισμένα και με αλληλεγγύη, πετυχαίνουμε τους στόχους μας.


Πηγή: http://www.esamea.gr/