Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

ΑμεΑ: Απόφαση για καταβολή τέλους στα αεροδρόμια ύψους 20 λεπτών του ευρώΤέλος παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) «σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ύψους είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 0,20)» επιβάλλεται στο εξής σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση του απερχόμενου αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και του απερχόμενου υπουργού Υποδομών, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση: «Το Τέλος ΑμεΑ επιβάλλεται για τη χρηματοδότηση της αποζημίωσης φορέων συνδρομής ΑμεΑ σε όλους τους αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έναντι των παρασχεθεισών υπηρεσιών.

Από τα έσοδα του εισπραττόμενου τέλους ΑμεΑ εγγράφονται πιστώσεις στον προϋπολογισμό υπουργείου Υποδομών για τη χρηματοδότηση των αποζημιώσεων φορέων έναντι παροχής υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε όλους τους αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας».

Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρούνται οι αναχωρούντες επιβάτες ηλικίας έως και δύο ετών, τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών, οι επιβάτες που προσγειώνονται σε αεροδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης και οι διερχόμενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος.


Πηγή: Ηλεκτρονικό περιοδικό «Health daily»

Ακολουθεί η υπουργική απόφαση
Που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 4313, που αναρτήσαμε στις 2.1.2015.
Βλέπε εκεί τη διάταξη του νόμου και την αιτιολογική έκθεση αυτού.
Επιβολή Τέλους παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) και
καθιέρωση διαδικασίας χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησής του.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 117
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ11/Γ/1330/985
καθιέρωση διαδικασίας χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησής του.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 55, παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α΄ 261/
17−12−2014) «περί ρυθμίσεων θεμάτων Μεταφορών, Τηλε−
πικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»,
β) του Ν.Δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών
και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ/Α/238/5−7.11.1970) όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 1340/83 «περί τροποποίησης διατάξεων του
Ν.Δ. 714/1970 περί ιδρύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ/Α/35/18−3−1983),
γ) του π.δ. 56/89 «περί Οργανισμού της Υπηρεσίας Πο−
λιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ/Α/28/1−2−1989), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα,
δ) του Ν. 3913/2011 «περί αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α 18/17−2−2011),
ε) του Ν. 4146/2013 «περί διαμόρφωσης φιλικού περιβάλλοντος για στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α/90/18−4−2013),
στ) του Ν. 1815/1988 «περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ Α 250/11−11−1988) και συγκεκριμένα
τις διατάξεις του άρθρου 189, όπως αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο πέμπτο του Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α 202/
14−9−1995)»,
ζ) του άρθρου 42, παρ. 1 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α 75/
11−5−1994) «περί αντικειμενικού συστήματος φορολογίας
εισοδήματος και άλλων διατάξεων»,
η) του π.δ. 356/1974 (ΦΕΚ/Α/90/5−4−1974) «περί Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα»,
21 Ιανουαρίου 2015
θ) του άρθρου 3 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ/Α/179/11−9−1997)
«περί Διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στην φορολογική νομοθεσία και άλλων διατάξεων»,
ι) του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/Α/247/27−11−1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου και Δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις»,
ια) του π.δ. 118/2013 «περί Τροποποίησης του π.δ. 85/2012
(ΦΕΚ Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»,
ιβ) του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152/ 25−06−2013) «περί
Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιγ) του π.δ. 86/2012 «περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141/
21−6−2012),
ιδ) του π.δ. 90/2012 «περί Διορισμού Υπουργού και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 144/05−07−2012),
ιε) της υπ’ αριθμ. Y 48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα»
(ΦΕΚ Β 2105/09−07−2012).
2.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.
3.
Την υπ’ αριθμ. 1 Αερολιμενική Διάταξη για τη ρύθμιση θεμάτων ασφαλείας, λειτουργίας και όρων εκμετάλλευσης των Αερολιμένων της χώρας (ΦΕΚ Β 30/19−1−1996).

4.
Την με αριθμό ΥΠΑ/Δ11/Γ/22081/10061/30−5−1997 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «περί Καθορισμού Δικαιούχων
Τελών Δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων»¬ (ΦΕΚ 48/Β/11−6−1997).
5.
Την με αριθμό ΥΠΑ/Δ11/Β/13473/6173/17−05−2013 (ΦΕΚ Β΄1328/30−05−2013) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί καθο−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ρισμού ποσών για αίτημα απαγόρευσης απογείωσης
αεροσκάφους από τους δικαιούχους».
6.
Την με αριθμό Δ3/Β/19988/3555/12−5−1999 (ΦΕΚ/891/Β/ 26−5−1999) απόφαση Διοικητού ΥΠΑ «περί καθορισμού Διαδικασίας κράτησης αεροσκάφους λόγω οφειλών από
Τέλη Δικαιώματα και Επιβαρύνσεις».
7.
Την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης μέσω του ιστοτόπου της ΥΠΑ.
8.
Την από 13 Φεβρουαρίου 2013 διαβούλευση με Επιτροπές Χρηστών Αερολιμένων.
9.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί,
η οποία αντικρίζεται πλήρως από τα πραγμα− τοποιούμενα έσοδα, αποφασίζουμε:
1.
Επιβάλλουμε Τέλος παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ), καθιερώνουμε τη διαδικασία χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης,
ελέγχου και παρακολούθησής του ως εξής:
Άρθρο 1
ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΤΕΛΟΣ ΑμεΑ)
1.
Επιβάλλεται Τέλος παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ), σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες
στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ύψους είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 0,20).
2.
Το Τέλος ΑμεΑ επιβάλλεται για τη χρηματοδότηση της αποζημίωσης φορέων συνδρομής ΑμεΑ σε όλους τους αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έναντι των παρασχεθεισών υπηρεσιών.
Άρθρο 2
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑμεΑ
1.
Ο υπολογισμός του Τέλους αυτού γίνεται σε ευρώ.
2.
Για τον υπολογισμό του τέλους αυτού σε ξένο νόμισμα, αναγνωρισμένου από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αυτού προς το ευρώ.
Άρθρο 3
ΧΡΕΩΣΗ – ΕΙΣΠΡΑΞΗ
1.
Κάθε επιβάτης που βαρύνεται με το Τέλος ΑμεΑ, το καταβάλει στην αεροπορική εταιρεία (ή στον νόμιμο αντιπρόσωπό της) πριν την αναχώρησή του από ελληνικό
αερολιμένα, μέσω του εισιτηρίου του ή άλλου παραστατικού στην περίπτωση των ιδιωτικών αεροσκαφών.
2.
Το Τέλος εισπράττεται από τις Αεροπορικές Εταιρείες για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και αποδίδεται, κατά περίπτωση, σε μηνιαία βάση ή επιτοπίως,
πριν την αναχώρηση του αεροσκάφους. Στην περίπτωση της απόδοσης του Τέλους σε μηνιαία βάση οι εταιρείες υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Διεύθυνση
της ΥΠΑ (Δ11) εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί από Τραπεζικό Ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3.
Η ΥΠΑ χρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες με το ποσό του Τέλους ΑμεΑ που προεισπράχθηκε από τους επιβάτες και ελέγχει την απόδοσή του.
4.
Οι όροι σύμφωνα με τους οποίους οι εταιρείες καταβάλλουν, κατά περίπτωση το Τέλος, σε μηνιαία βάση ή επιτόπια, καθορίζονται με απόφαση Διοικητή ΥΠΑ.
Άρθρο 4
ΔΗΛΩΣΕΙΣ − ΑΡΧΕΙΑ − ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
1.
Κάθε αεροπορική εταιρεία, ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της υποβάλλουν Δηλώσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) στην ΥΠΑ (Λογιστικό Εφοδιαστικό Κέντρο − ΛΕΚ), ανά αερολιμένα,
το αργότερο μέχρι την 25η ημέρα του επόμενου μηνός από τον μήνα αναχώρησης της πτήσης, μαζί με τα αντίγραφα των αποδείξεων κατάθεσης του τέλους και αποδεικνύουν
την καταβολή του από τις αεροπορικές εταιρείες (ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό τους) σ’ αυτήν. Με τις εν λόγω Δηλώσεις δίδονται λεπτομέρειες για τους επιβάτες
και τις αναχωρήσεις αεροσκαφών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για το τέλος ΑμεΑ, ή την είσπραξη αυτού.
2.
Κάθε αεροπορική εταιρεία, ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της τηρούν τα κατάλληλα αρχεία επιβατών, όπως ονομαστικές καταστάσεις, ηλεκτρονικά αρχεία, αποκόμματα εισιτηρίων όσων επιβιβάζονται σε αεροσκάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, καθώς και του ποσού των τελών που καταβάλλονται σ’ αυτήν. Η ΥΠΑ μπορεί
κατά πάντα χρόνο να επιθεωρεί με τα αρμόδια όργανα της και να λαμβάνει αντίγραφα αυτών των αρχείων.
Άρθρο 5
ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
1.
Κάθε αεροπορική εταιρεία, ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της, στην οποία δίδεται έγκριση καταβολής του τέλους σε μηνιαία βάση από την ΥΠΑ, υποχρεούται να καταθέτει
το εισπραττόμενο τέλος εκάστου μηνός εντός των πρώτων 20 ημερών του επομένου μηνός από την αναχώρηση των επιβατών, σε Δ.Ο.Υ στον Κ.Α.Ε. 2535 «Κάθε είδους
έσοδα Υ.Π.Α.» του Κρατικού Προϋπολογισμού.
2.
Ο εκάστοτε δημόσιος ειδικός υπόλογος του αερολιμένα καταθέτει τo Τέλος ΑμεΑ, τo οποίo εισέπραξε από τις αεροπορικές εταιρείες που υποχρεούνται σε επιτόπια
καταβολή, κατά τακτά χρονικά διαστήματα στον Κ.Α.Ε. 2535 «Κάθε είδους έσοδα Υ.Π.Α.» του Κρατικού Προϋπολογισμού, στην Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο αερολιμένας.

Άρθρο 6
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ
1.
Κάθε ανεπαρκής πληρωμή (μη απόδοση εισπραχθέντων τελών, ή μη χρέωση επιβάτη), που έγινε από την αεροπορική εταιρεία (ή το νόμιμο αντιπρόσωπό της), σε
σχέση με τον ημερολογιακό μήνα, πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην ΥΠΑ με συμπληρωματική Δήλωση και να καταβάλλεται το οφειλόμενο ποσό, χωρίς άλλη καθυστέρηση, μαζί με το προβλεπόμενο, από τη νομοθεσία, πρόσθετο τέλος.
2.
Η ΥΠΑ, σε περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία (ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος της) υποβάλλει Δήλωση εκπρόθεσμα, ανακριβή Δήλωση, ή δεν υποβάλλει Δήλωση, επιβάλλει
κατά τις κείμενες διατάξεις πρόσθετο τέλος.
Επίσης έχει την αρμοδιότητα, μετά από σχετική προειδοποίηση, να προβεί στην λήψη μέτρων, όπως:
Α. Αλλαγή τρόπου καταβολής του Τέλους από την
αεροπορική εταιρεία (ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό της)
από μηνιαία σε επιτόπια βάση. Στην περίπτωση αυτή
η είσπραξη του τέλους γίνεται από τους δημόσιους
ειδικούς υπολόγους, πριν την αναχώρηση του αεροσκάφους.
Β. Κατάπτωση των κατατιθεμένων στην ΥΠΑ Εγγυητικών Επιστολών
Γ. Αποστολή, από την ΥΠΑ, χρηματικού καταλόγου
ληξιπρόθεσμων οφειλών της υπόχρεου εταιρείας στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση της συνολικά προσδιοριζόμενης οφειλής (κύρια οφειλή + πρόσθετο τέλος για κάθε
μήνα καθυστέρησης και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης
του τίτλου αυτού), χωριστά για κάθε αερολιμένα.
Σε περίπτωση, που εξοφλήθηκαν βεβαιωμένες οφειλές, ή διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται πλέον οφειλή, η
ΥΠΑ (ΛΕΚ) συντάσσει κατά τα προβλεπόμενα απόφαση
διαγραφής οφειλών, την οποία αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους.
Δ. Επιβολή προστίμου, λόγω παραβάσεως της υπ’
αριθμ. 1 Αερολιμενικής Διάταξης, εφ’ όσον η αεροπορική
εταιρεία, η οποία υποχρεούται σε επιτόπια καταβολή,
δεν εξοφλήσει την οφειλή της πριν την αναχώρηση του
αεροσκάφους.
Ε. Κράτηση του αεροσκάφους, βάσει του Ν. 1815/1988
περί «Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» και το άρθρο 189
αυτού, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέμπτο του Ν. 2338/1995.
Άρθρο 7
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΣΩΝ TΕΛΟΥΣ ΑμεΑ
Εκ των εσόδων του εισπραττόμενου Τέλους ΑμεΑ
εγγράφονται εις ύψος πιστώσεις στον Π/Υ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη χρηματοδότηση των αποζημιώσεων φορέων έναντι παροχής
υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε όλους τους αερολιμένες, στους
οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις
διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1107/2006 και σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις οικείες συμβάσεις.
Άρθρο 8
ΜΕΤΑΦΟΡΑ − ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
1.
Η εγγραφή εις ύψος των ανωτέρω εισπραττόμενων ποσών διενεργείται στον ΚΑΕ 0873, του Π/Υ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Φορέας 39/ ειδικός
φορέας 120, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΥΠΑ, συνοδευόμενο από παραστατικά που αποδεικνύουν το ύψος των εσόδων εκ των τελών ΑΜΕΑ.
2.
Οι αναλήψεις ποσών δεν δύναται να υπερβαίνουν το πιστωτικό υπόλοιπο αυτών.
3.
Η άντληση ποσών για τις περιπτώσεις που αφορούν αντιλογισμούς εγγραφών, λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, γίνεται με εντολή του Προϊσταμένου
της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και μετά την εισήγηση της ΥΠΑ.
4.
Προκειμένου η ΥΠΑ να προβεί στη διερεύνηση υποβληθέντων αιτημάτων (εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται από την ίδια) αεροπορικών εταιρειών (ή του
νόμιμου εκπροσώπου τους) σχετικά με επιστροφές
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, κατά περίπτωση,
είναι απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α) για τις περιπτώσεις διπλοπληρωμής, αναριθμητισμού,
αθροιστικού λάθους και λάθους εκ μεταφοράς ποσού:
α) Παραστατικό ΥΠΑ.
β) Δικαιολογητικό κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ.
γ) Δήλωση κατάθεσης.
Β) για τις περιπτώσεις διαφορών σε πτήσεις ως προς
τον αριθμό υπόχρεων:
α) παραστατικό ΥΠΑ.
β) Δικαιολογητικό κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ.
γ) Δήλωση κατάθεσης.
δ) Γενικό Δηλωτικό (General Declaration).
δ) Δηλωτικά φόρτωσης (Load sheet) ή/και Load
Departure Message.
ε) ονομαστικές καταστάσεις αναχωρούντων επιβατών.
Άρθρο 9
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο κατασταλτικός έλεγχος της χρέωσης και είσπραξης των εσόδων από Τέλη ΑμεΑ, του τρέχοντος ή του
προηγούμενου έτους, θα διενεργείται από την αρμόδια
Διεύθυνση της ΥΠΑ.
Άρθρο 10
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του
Τέλους ΑμεΑ αναφέρονται στο άρθρο 55 του υπό στοιχείου 1 α του ως άνω σκεπτικού.
Ειδικότερα, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του Τέλους ΑμεΑ οι αναχωρούντες επιβάτες
ηλικίας έως και δύο (2) ετών, τα μέλη του πληρώματος
των αεροσκαφών, καθώς και τα μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε άλλο
σταθμό για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων, οι επιβάτες που αφικνούνται σε αεροδρόμιο λόγω
έκτακτης ανάγκης, βλάβης, κακών καιρικών συνθηκών,
ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, ανεξαρτήτως αν
εξέλθουν τον τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο, ή αν συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος την ίδια ή
άλλη μέρα και οι αεροπορικώς διερχόμενοι επιβάτες, οι
οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος
και παραμένουν σε ελεγχόμενους χώρους (direct transit).
Άρθρο 11
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ο συντονισμός των εμπλεκομένων Μονάδων της ΥΠΑ
ως προς την χρέωση, είσπραξη, έλεγχο, καθώς και επιβολή κυρώσεων σχετικά με το Τέλος ΑμεΑ καθορίζεται
με απόφαση Διοικητού ΥΠΑ, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Δ11, της ΥΠΑ.
2.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελληνικό, 19 Ιανουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ