Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Αλλαγές στα προνοιακά επιδόματα από 1η Φεβρουαρίου 2015


Διακόπτεται οποιαδήποτε χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνομιακής παροχής στα Άτομα με Αναπηρία την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας γνωμάτευσης από την 1η Φεβρουαρίου 2015 και μετά.
Από τον Βασίλη Αγγελόπουλο

Διακόπτεται οποιαδήποτε χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνομιακής παροχής στα Άτομα με Αναπηρία την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας γνωμάτευσης από την 1η Φεβρουαρίου 2015 και μετά.

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος, ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Κεγκέρογλου σημειώνονται τα εξής:

• Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη στα προνομιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία καθώς και οι δικαιούχοι των οποίων η ισχύς των γνωματεύσεων ή πιστοποιητικών αναπηρίας έχει λήξει, εξετάζονται υποχρεωτικά από 1/9/2011 για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας τους από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την παράταση οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνομιακής παροχής.

• Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνομιακών παροχών ενημερώνει εγγράφως τους δικαιούχους τρεις μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας γνωμάτευσης για την άμεση υποβολή αίτησης παράτασης του σχετικού δικαιώματός τους.

• Σε περίπτωση παραπομπής και υποβολής αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. ή στις Υγειονομικές Επιτροπές εντός του τριμήνου πριν από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης και εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ότι ο αιτών εξακολουθεί να πληροί τις απαιτούμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ιατρικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης.

• Σε περίπτωση υποβολής της σχετικής αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. ή στις Υγειονομικές Επιτροπές εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης και εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντα οι προϋποθέσεις για την επαναχορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης, ως ημερομηνία έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων προσδιορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανεξέτασης του από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

• Τυχόν υποβολή αίτησης για παράταση του σχετικού δικαιώματος μετά την παρέλευση απράκτου της ανωτέρω εξάμηνης προθεσμίας αυτή δεν θα γίνεται δεκτή από την αρμόδια υπηρεσία ως αίτηση παράτασης αλλά θα λαμβάνεται υπόψη ως νέα αίτηση ένταξης του ενδιαφερόμενου στο ίδιο ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης.

Στην ΚΥΑ προβλέπεται ότι για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεών της, ως ημερομηνία έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της γνωμάτευσης των ΚΕ.Π.Α. ή των Υγειονομικών Επιτροπών.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από την οποία γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσής τους και μέχρι τη λήξη τους. Κάθε κανονιστική πράξη ή διάταξη που προσκρούει στην παρούσα παύει να ισχύει από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτής.


Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr/

Ακολουθεί το ΦΕΚ

Διαδικασία χορήγησης παροχής στο πλαίσιο των
προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης στα ΑμεΑ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3483

Αριθμ. Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (3)
προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης στα ΑμεΑ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ− βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005.
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ
154/Α΄) περί ελέγχου των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές πράξεις.
3.
Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2646/1998 «Ανά− πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α΄).
4.
Τις διατάξεις του αρ. 94 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 67/Α΄).
5.
Τις διατάξεις των άρθρων 6 § 7 και άρθρο 7 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς δια− τάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α΄).

6.
Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4025/2011 «Ανα− συγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες δια− τάξεις»
(ΦΕΚ 228/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.
Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 Ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄).
8.
Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχε− δίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε− ρότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».

9.
Το Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/Α΄).
10.
Το άρθρο 4 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα− σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄).
11.
Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω− τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄).
12.. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄).
13.
Την υπ’ αριθμ. οικ.20894/61/20−6−2014 κοινή από− φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμο− διοτήτων
των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά− λισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη» (ΦΕΚ 1634/Β΄).
14.
Την υπ’ αριθμ. 4062/25.7.2014 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθε− ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο»
(ΦΕΚ 2110/Β΄).
15.
Την επιτάχυνση του διοικητικού έργου, τη μείωση του διοικητικού κόστους και την απλούστευση των διοι− κητικών διαδικασιών.
16.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ− πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ή
άλλης προνομιακής παροχής
Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη στα προνομιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία
καθώς και οι δικαιούχοι των οποίων η ισχύς των γνωματεύσεων ή πιστοποιητικών αναπηρίας έχει λήξει, εξετάζονται υποχρεωτικά από 1/9/2011 για την πιστοποίηση
του βαθμού αναπηρίας τους από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή τις Ανώτατες Υγειονομικές
Επιτροπές του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την παράταση
οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνομιακής παροχής.
Άρθρο 2
Διαδικασία παράτασης
Από 1/2/2015 η διαδικασία παράτασης των προνομιακών παροχών καθορίζεται ως εξής:
α) Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στα Άτομα
με Αναπηρία διακόπτεται αυτοδίκαια από την επομένη
της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας γνωμάτευσης.
β) Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνομιακών
παροχών ενημερώνει εγγράφως τους δικαιούχους τρεις
μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας γνωμάτευσης για
την άμεση υποβολή αίτησης παράτασης του σχετικού
δικαιώματός τους.
γ) Μετά την υποβολή της αίτησης παράτασης από
τον δικαιούχο στην αρμόδια υπηρεσία ακολουθείται
η προβλεπόμενη από τα εδάφια γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του
άρθρου 2 διαδικασία.
δ) Σε περίπτωση παραπομπής και υποβολής αίτησης
στα ΚΕ.Π.Α. ή στις Υγειονομικές Επιτροπές του άρθρου
1 εντός του τριμήνου πριν από τη λήξη ισχύος της προ−
ηγούμενης γνωμάτευσης και εφόσον κριθεί από την
αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ότι ο αιτών εξακολουθεί
να πληροί τις απαιτούμενες από τις ισχύουσες διατάξεις
ιατρικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση καταβολής της
οικονομικής ενίσχυσης, τα οικονομικά αποτελέσματα
αυτής αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας λή−
ξης της προηγούμενης γνωμάτευσης.
ε) Σε περίπτωση υποβολής της σχετικής αίτησης στα
ΚΕ.Π.Α. ή στις Υγειονομικές Επιτροπές του άρθρου 1
εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης
της προηγούμενης γνωμάτευσης και εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντα οι
προϋποθέσεις για την επαναχορήγηση της οικονομικής
ενίσχυσης, ως ημερομηνία έναρξης των οικονομικών
αποτελεσμάτων προσδιορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανεξέτασης του από την αρμόδια
Υγειονομική Επιτροπή.
στ) Τυχόν υποβολή αίτησης για παράταση του σχετικού δικαιώματος μετά την παρέλευση απράκτου της
ανωτέρω εξάμηνης προθεσμίας αυτή δεν θα γίνεται δεκτή από την αρμόδια υπηρεσία ως αίτηση παράτασης
αλλά θα λαμβάνεται υπόψη ως νέα αίτηση ένταξης του
ενδιαφερόμενου στο ίδιο ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα
οικονομικής ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθείται εξαρχής η διαδικασία του άρθρου 1 της παρούσας.
Άρθρο 3
Μεταβατική διάταξη
Για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως ημερομηνία έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων ορίζεται
η ημερομηνία έναρξης ισχύος της γνωμάτευσης των
ΚΕ.Π.Α. ή των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 1.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
1.
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ορί− ζεται η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, από την οποία γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 1,
οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσής τους και μέχρι τη λήξη τους.
2.
Κάθε κανονιστική πράξη ή διάταξη που προσκρούει στην παρούσα παύει να ισχύει από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

table with 2 columns and 4 rows
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
table end

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004