Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4313
Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α 261/17.12.2014)
Άρθρο 55
Επιβολή τέλους συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ)

   1. Επιβάλλεται Τέλος παροχής συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Από την υποχρέωση καταβολής του Τέλους ΑμεΑ εξαιρούνται οι αναχωρούντες επιβάτες ηλικίας έως και δύο (2) ετών, τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών, καθώς και τα μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε άλλο σταθμό για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων, οι επιβάτες που αφικνούνται σε αεροδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης, βλάβης, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, ανεξαρτήτως αν εξέλθουν τον τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο ή αν συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος την ίδια ή άλλη μέρα και οι αεροπορικώς διερχόμενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος και παραμένουν σε ελεγχόμενους χώρους (direct transit).

   2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ύψος και οι δικαιούχοι του τέλους, η διαδικασία είσπραξης και διαχείρισης αυτού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Αιτιολογική έκθεση του νόμου
Άρθρο 55
Επιβολή τέλους συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα
(Τέλος ΑμεΑ)
Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η διασφάλιση της χρηματοδότησης των αποζημιώσεων των παρόχων υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στους ελληνικούς κρατικούς και δημοτικούς αερολιμένες στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1107/2006 της 5ης Ιουλίου 2006

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1107/2006 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες συμβάσεις.
Από την εφαρμογή των διατάξεων του προωθούμενου άρθρου δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω Κανονισμού, καθιερώθηκε η υποχρέωση παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ). Οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων μπορούν να παρέχουν οι ίδιοι την συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ή εναλλακτικώς και διατηρώντας πάντα την ευθύνη τους, μπορούν να αναθέτουν με σύμβαση σε τρίτους την παροχή αυτής της συνδρομής η οποία παρέχεται στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ) χωρίς την σε βάρος τους πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση. Σε εφαρμογή του Κανονισμού, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ως φορέας διαχείρισης των αερολιμένων, προκήρυξε τη διενέργεια ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας με αντικείμενο την επιλογή φορέων με σκοπό την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ)τστους Κρατικούς και Δημοτικούς Αερολιμένες.      '•'
Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8, οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων δύνανται για τη χρηματοδότηση της προαναφερόμενης συνδρομής και χωρίς να εισάγουν διακρίσεις, να εισπράττουν ειδική χρηματική επιβάρυνση από τους χρήστες των αερολιμένων, δηλαδή τους διακινούμενους επιβάτες. Εφαρμόζοντας την ως άνω ευχέρεια του Κανονισμού και βάσει της ανταποδοτικότητας των χρηματικών επιβαρύνσεων, εισηγούμαστε την διά νόμου καθιέρωση Τέλους παροχής συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Το Τέλος ΑμεΑ θα βαρύνει όλους τους αναχωρούντες επιβάτες μέσω των εισιτηρίων και θα εισπράττεται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και θα αποδίδεται σε αυτό από τους αερομεταφορείς.
Τα ποσά από το εισπραττόμενο Τέλος ΑμεΑ θα διατίθενται αποκλειστικά, κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), για τη χρηματοδότηση των αποζημιώσεωνΕΣΑμεΑ: Το «τέλος ΑμεΑ» από τις εταιρείες και όχι από τους επιβάτες
Για το «τέλος ΑμεΑ» και άλλα θέματα που αναφέρονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών απέστειλε προτάσεις η ΕΣΑμεΑ, στον αρμόδιο υπουργό Μ. Χρυσοχοΐδη και στην αντίστοιχη Επιτροπή της Βουλής.

Ειδικά για το «τέλος ΑμεΑ», που οι συντάκτες του νομοσχεδίου αναφέρουν ότι «επιβάλλεται σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από ελληνικό αερολιμένα», ως «τέλος συνδρομής σε ΑμεΑ και άτομα με μειωμένη κινητικότητα», η ΕΣΑμεΑ επισημαίνει τα εξής:
Το τέλος αυτό έρχεται μέσα από τον Κανονισμό 1107/2006 της ΕΕ, όπου αναφέρεται: «Για να έχουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα δυνατότητες αεροπορικής μετακίνησης συγκρίσιμες με τις δυνατότητες των άλλων πολιτών, θα πρέπει να τους παρέχεται η αναγκαία συνδρομή τόσο στους αερολιμένες όσο και μέσα στο αεροσκάφος, με τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού και τη χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Για λόγους κοινωνικής ένταξης, η συνδρομή αυτή θα πρέπει να παρέχεται χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση
Η συνδρομή θα πρέπει να χρηματοδοτείται κατά τρόπο ώστε το βάρος να κατανέμεται δίκαια σε όλους τους επιβάτες που χρησιμοποιούν έναν αερολιμένα και να μην αποθαρρύνεται η μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος χρηματοδότησης φαίνεται να είναι η είσπραξη χρηματικής επιβάρυνσης από κάθε αεροπορική εταιρεία, ανάλογης προς τον αριθμό επιβατών που η εταιρεία μεταφέρει από και προς τον αερολιμένα.
Για να διασφαλισθεί, ειδικότερα, ότι οι χρηματικές επιβαρύνσεις που εισπράττονται από μια αεροπορική εταιρεία είναι σύμμετρες με τη συνδρομή που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, και ότι δεν χρησιμεύουν για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων του φορέα διαχείρισης, άλλων από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την παροχή της εν λόγω συνδρομής, οι επιβαρύνσεις θα πρέπει να εγκρίνονται και να εφαρμόζονται με πλήρη διαφάνεια. Η οδηγία 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1996, για την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας (1), και ιδίως οι διατάξεις για το διαχωρισμό των λογαριασμών, θα πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στον παρόντα κανονισμό».
Η ΕΣΑμεΑ θεωρεί ότι είναι απόλυτα αναγκαία η συμπλήρωση του άρθρου 55, κατά τρόπο ώστε :
Α) να είναι απολύτως σαφής ο σκοπός επιβολής του τέλους, ο οποίος δεν μπορεί παρά να είναι αποκλειστικά η χρηματοδότηση της συνδρομής των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στους ελληνικούς αερολιμένες.
Β) να καθορίζεται το ύψος του τέλους, ο τρόπος/διαδικασία και ο αρμόδιος φορέας είσπραξης
Γ) να προβλέπεται Επιτροπή Διαχείρισης των σχετικών εισπράξεων στην οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να συμμετέχει εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία για τη διασφάλιση ότι οι εισπράξεις «δεν χρησιμεύουν για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων του φορέα διαχείρισης, άλλων από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την παροχή της εν λόγω συνδρομής», όπως προβλέπεται και από το σχετικό Κανονισμό.