Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Καθορισμός των ειδών που πωλούν οι τυφλοί με άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Απόφαση Γιακουμάτου.Καθορισμός των ειδών που πωλούν οι τυφλοί με άδεια
άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Υπαίθριο εμπόριο για τους τυφλούς
Την επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας των τυφλών με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου προβλέπει σχετική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης.
Μπορούν να πωλούν τα εξής:

α) Εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας, υλικά περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες, είδη διακόσμησης.

β) Είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά, καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη, πήλινες-πλαστικές γλάστρες,

γ) Χαρτί ατομικής ή οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο,

δ) Είδη παντοπωλείου, μη εδώδιμα,

ε) Βιβλία και είδη γραφικής ύλης.

στ) Κουλούρια, κάστανα και καλαμπόκια ψημένα.

Η απόφαση έχει ως εξής:

F
Αριθμ. 633 (2)
άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παραγρ. 7 του άρθρου 26 του Ν. 4264/2014
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).
2. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως
ισχύει (Α΄ 98).
3. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).
4. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄ 141).
5. Το Π.Δ. 158/2014 περί διορισμού Υπουργών (Α΄ 240).
6. Την αριθμ. 54169/31.10.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι?
κότητας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄ 2944).
7. Την από 01?09?2014 επιστολή του Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλών ? Αναπήρων Μικροπωλητών και ατόμων
με ειδικές ανάγκες η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, η οποία έλαβε αριθμ.
1075/03?09?2014 και η από 17?09?2014 όμοια του ιδίου Πανελληνίου Συλλόγου, η οποία έλαβε αριθμ. 1177/18.9.2014,
με τις οποίες προτείνουν είδη για πώληση.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί με
άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ως εξής:
α) εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας (χάρτινες?
πλαστικές σακούλες), υλικά περιτυλίγματος δώρων,
κεριά και λαμπάδες, είδη διακόσμησης,
β) είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη,
ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες?πλαστικές γλάστρες,
γ) χαρτί ατομικής ή οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο,
δ) είδη παντοπωλείου, μη εδώδιμα,
ε) βιβλία και είδη γραφικής ύλης,
στ) κουλούρια, κάστανα και καλαμπόκια ψημένα.
Η παρούσα υπουργική απόφαση τίθεται σε ισχύ από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
Πηγή: Εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική»Η παράγραφος 7 του άρθρου 26 του νόμου 4264, που επικαλείται η απόφαση του Υπουργού έχει ως εξής:
7. Μετά από πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται με απόφασή του τα είδη που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.