Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305 Μείωση ωραρίου υπέρ αναπήρων και απαλλαγή αυτών από τέλος επιτηδεύματος
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305
Μείωση ωραρίου υπέρ αναπήρων και απαλλαγή αυτών από τέλος επιτηδεύματος

ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237
Επί του άρθρου 27: Διευκολύνσεις Υπαλλήλων ΑΜΕ Α.
Στο πλαίσιο της προστασίας και υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικά υπαλλήλων και των οικείων τους, προτείνεται η αντικατάσταση της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 16 του νόμου 2527/1997, όπως ισχύει. Με την προτεινόμενη τροποποίηση επεκτείνεται το δικαίωμα μειωμένου ωραρίου χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών και στους υπαλλήλους των οποίων οι σύζυγοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, αντί του προβλεπομένου ποσοστού 100% αναπηρίας όπως προβλέπεται με την ισχύουσα διάταξη. Επίσης το εν λόγω δικαίωμα επεκτείνεται και στους υπαλλήλους γονείς παιδιών έως 15 ετών τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, καθώς τα εν λόγω εξαρτώμενα άτομα χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας σε καθημερινή βάση (ιδίως μέτρηση σακχάρου, χορήγηση ινσουλίνης και ειδική διατροφή).

Η νέα διάταξη έχει ως εξής:
Άρθρο 27
Διευκολύνσεις Υπαλλήλων ΑΜΕΑ
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του
ν. 2527/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (Α΄ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική,
ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω
ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη
διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό
αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80%
και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη
περικοπή των αποδοχών τους.»Η διάταξη ως είχε προ των τροποποιήσεων του νόμου 4305


Νόμος 2527 του 1997 Άρθρο 16 Διευκολύνσεις υπαλλήλων ειδικών περιπτώσεων Μείωση ωραρίου αναπήρων κλπ


Νόμος 2527 του 1997
Άρθρο 16 Διευκολύνσεις υπαλλήλων ειδικών περιπτώσεων Μείωση ωραρίου αναπήρων κλπ

ΝΟΜΟΣ 2527 1997
ΦΕΚ: Α 206 19971008
Τέθηκε σε ισχύ: 08.10.1997

Τίτλος
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν 2190/1994 και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρθρο: 16
Ημ/νία: 23.12.2008

Τίτλος Αρθρου
Σχόλια
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2880/2001 (Α' 9/30.1.2001), η διάταξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και για ανάδοχους γονείς, ατόμου με ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. ==================================== - Οι παρ. 4 και 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 8 του άρθρο 30 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263/23.12.2008).

Κείμενο Αρθρου
1. Στις υπαλλήλους, με οποιαδήποτε σχέση, του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια ενός (1) μηνός με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετούμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Δικαιούνται επίσης και τα λοιπά πλεονεκτήματα των φυσικών μητέρων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, εκτός των αδειών κυήσεως και λοχείας.
 «4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς - τετραπληγικούς, τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου, καθώς και τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες την ημέρα.»
________________________________________
Νόμου 4305 2014 Άρθρο 48
Φορολογικές και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Οικονομικών
1.
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«Από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα
πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή
ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση
ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%).»

Κρίνουμε θετική τη διάταξη αυτή, που ελαφρύνει τους βαριά αναπήρους ελεύθερους επαγγελματίες και εξισώνει αυτούς με την προστασία των μισθωτών, συνταξιούχων και λοιπών εισοδηματιών βαριά αναπήρων, που απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
όπως οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και λοιποί εισοδηματίες βαριά ανάπηροι απαλλάσσονται διαρκώς από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόμου 3986, όπως αυτό ισχύει, έτσι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες  με τη νέα αυτή διάταξη απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος από το έτος 2013 και εφεξής.

Σχετική, αλλά μόνο για το έτος 2013, ήταν και η διάταξη του άρθρου 10 του νόμου 4211 την οποία παραθέτουμε.

Νόμος 4211 άρθρο 10. Εξαίρεση βαριά αναπήρων από επιβολή του τέλους επιτηδεύματος για το έτος 2013


ΝΟΜΟΣ 4211 ΦΕΚ Α 256/28.11.2013
Άρθρο δέκατο
Τροποποιήσεις των νόμων 3986/2011 και 2238/1994

   2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 31 του v. 3986/2011 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

   «Ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%).»