Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016


Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Πέλου, Θ. Νικητοπούλου
Τηλέφωνο : 210-3442651, 210-3442688
FAX : 210-3442077

Μαρούσι, 21-10-2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/ 170610 /Β6

ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
2. Δ/νσεις Δ.Ε.
3. Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια (μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.)
4. ΚΕΣΥΠ (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υγείας Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ Μακεδονία 8, Τ.Κ. 10433, Αθήνα
2. Συνημμένος πίνακας Νοσοκομείων
3. ΕΑΠ
4. ΑΣΚΤ Αθήνας – Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
5. ΑΠΘ – Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμ. Τεχνών
6. Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμ. Τεχνών

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016»

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. Φ.151/156141 /Β6/30-09-2014 (ΑΔΑ: ΒΜΒ19-Η17) εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τΑ’/4-9-2009), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ Α’) και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268-Α’) καθώς και με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α’), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.

Συνεπώς, παρακαλούνται οι Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους, που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, ότι ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Τετάρτη 12 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014, αναρτώντας την παρούσα εγκύκλιο στον πίνακα ανακοινώσεων και καλώντας τους υποψηφίους να υπογράψουν σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β’/14-02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης:

«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας».

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:

α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ : 02)

β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΚΩΔΙΚΟΣ: 30) και

γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα- νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ: 68) εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειάζεται να καταθέσουν στις επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας. (Όπως σας έχουμε ενημερώσει με τη με αριθ. πρωτ. Φ.151/156141 /Β6/30-09-2014 ΑΔΑ: ΒΜΒ19-Η17 εγκύκλιό μας).

Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους α) β) και γ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. για έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ (σημειώνοντας τον αριθμ. πρωτ. της αίτησης) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν.

Επισημαίνεται ακόμη, ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, κατά τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 δεν χρειάζεται να αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης.

Εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι των οποίων στα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησής τους αναγράφονται οι κωδικοί 53 και 58, οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν εκ νέου σε μια από τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με την ειδική κατηγορία τον Σεπτέμβριο 2015.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη με αριθ. Φ.151/17897/Β6(ΦΕΚ 358/τ.Β’/14-02-2014)(ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινή Υπουργική Απόφαση από το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής, οι υποψήφιοι θα καταθέτουν αιτήσεις προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Συνημμένα:
1. Πίνακας παθήσεων
2. Πίνακας με τις επταμελείς Επιτροπές των 14 Νοσοκομείων
3. Έντυπο αίτησης

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφεία κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργού (κ. Δερμεντζόπουλου), Γεν. Γραμματέα
2. Δ/νση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων (Τμήματα Α’ και Β’)
3. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής
5. Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληρ. και Νέων Τεχνολογιών
6. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
7. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
8. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κωδικός: 01
Παθήσεις νέες: ΤΥΦΛΟΙ

Κωδικός: 02
Παθήσεις νέες: ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80%)

Κωδικός: 03
Παθήσεις νέες: ΚΩΦΟΙ

Κωδικός: 04
Παθήσεις νέες: ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ

Κωδικός: 05
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

Κωδικός: 06
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

Κωδικός: 07
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

Κωδικός: 08
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (SHUNT), ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Κωδικός: 09
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE

Κωδικός: 10
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Κωδικός: 11
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ)

Κωδικός: 12
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BUND CHIARI

Κωδικός: 13
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ FABRY

Κωδικός: 14
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ)

Κωδικός: 15
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Κωδικός: 16
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κωδικός: 17
Παθήσεις νέες: ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Η ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

Κωδικός: 18
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ − ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ

Κωδικός: 19
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Κωδικός: 20
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ

Κωδικός: 21
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ

Κωδικός: 22
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ

Κωδικός: 23
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

Κωδικός: 24
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ

Κωδικός: 25
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Κωδικός: 26
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Κωδικός: 27
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Κωδικός: 28
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS

Κωδικός: 29
Παθήσεις νέες: ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

Κωδικός: 30
Παθήσεις νέες: ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%

Κωδικός: 31
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ

Κωδικός: 32
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Κωδικός: 33
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ,

Κωδικός: 34
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER

Κωδικός: 35
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Η ΜΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 50MM HG

Κωδικός: 36
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΗΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Κωδικός: 37
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΟΡΜΟ

Κωδικός: 38
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ < 35%), ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ

Κωδικός: 39
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

Κωδικός: 40
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Κωδικός: 41
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κωδικός: 42
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA

Κωδικός: 43
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

Κωδικός: 44
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ

Κωδικός: 45
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ

Κωδικός: 46
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ

Κωδικός: 47
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN

Κωδικός: 48
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ WILSON

Κωδικός: 49
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINCHAUSEN)

Κωδικός: 50
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ

Κωδικός: 51
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ Η/ΚΑΙ ΚΝΣ

Κωδικός: 52
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ

Κωδικός: 53
Παθήσεις νέες: ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

Κωδικός: 54
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΟΛΙΚΗ

Κωδικός: 55
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Κωδικός: 56
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΝΕΦΡΩΝ Η/ΚΑΙ ΚΝΣ Η/ΚΑΙ ΟΡΟΓΟΝΩΝ ΥΜΕΝΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 57
Παθήσεις νέες: ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

Κωδικός: 58
Παθήσεις νέες: ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

Κωδικός: 59
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κωδικός: 60
Παθήσεις νέες: ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Η΄ ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η΄ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΛΕΕΙΚΗΣ ΝΕΟΛΗΚΥΘΟΥ

Κωδικός: 61
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ

Κωδικός: 62
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPEL FEIL

Κωδικός: 63
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός: 64
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) ΥΠΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός: 65
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΗ

Κωδικός: 66
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός: 67
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός: 68
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ Η ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ − ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80% ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

1) ΠΝ Αλεξανδρούπολης,
6ο χλμ Αλεξανδρούπολης Μάκρης,
περιοχή Δραγάνα, Τ.Κ. 68100
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Πηνελόπη Ανεστάκη
Τηλ. 255-1353444 Αναπληρώτρια Γραμματέας : κα Μαρία Κεσουδάκη Τηλ. 255-1353341

2) ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
Στ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη,
Τ.Κ. 54636
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Βάγια Μήτρακα Τηλ. 2310-994830

3) ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»
Περιφερειακή Οδός - Νέα Ευκαρπία,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56403
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Γεωργία Πουρτουλίδου τηλ. 2313-323909
Αναπληρώτρια Γραμματέας : κα Αγγελική Ζάχου Τηλ. 2313-323909

4) ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
Κωνσταντινουπόλεως49,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54642
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ειρήνη Μοσχοπούλου Τηλ. 2313-312634 Αν. Γραμματέας: κα Δέσπ. Ασουχίδου τηλ: 2313-312709

5) ΠΓΝ Ιωαννίνων
Λεωφ. Πανεπιστημίου (Σταύρου
Νιάρχου), Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Κυριακή Τσιλίκα Τηλ. 26510-99743

6) ΠΓΝΛ-Γ.Ν.
«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»
Τ.Θ. 1425, Περιοχή Μεζούρλο,
Λάρισα, Τ.Κ. 41110
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα. Ελευθερία Μαλισιώτου Τηλ. 2413-502774

7) ΠΓΝ Πατρών
Ρίον Πατρών, Τ.Κ. 26504
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ρόζα Νικολοπούλου Τηλ. 2613-603993
Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Δήμητρα Τσιριμώκου Τηλ. 2613-603217

8) ΠΓΝ Ηρακλείου
Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71110
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής : κα Φωτεινή Αναγνωστάκη
Τηλ. 2810-392356

9) ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
Μεσογείων 154, Χολαργός, Τ.Κ. 11527
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Εμμανουέλα Μανωλά Τηλ. 210-7776688

10)ΓΝΑ«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ
Ερυθρού Σταυρού και Αθανασάκη 1, Αθήνα, Τ.Κ. 11526
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα. Γεωργία Κλάδη
Τηλ. 213-2068594 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα. Ευφροσύνη Αθανασιάδου Τηλ. 213-2068747
Υποβολή Δικαιολογητικών:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-14.00

11) ΓΝΑ «Λαϊκό»
Αγ. Θωμά 17, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ιωάννα Καραστεργίου Τηλ. 210- 7456227 Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Ελένη Αδαμοπούλου Τηλ. 210- 7456431

12) ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
Υψηλάντου 45-47, Αθήνα, Τ.Κ. 10676
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Μαρία Παπακωνσταντοπούλου Τηλ. 213-2041308
Αναπληρώτρια Γραμματέας: κα Παρασκευή Ζερβού Τηλ. 213-2041725

13) ΓΝΝ «Ο Άγιος Παντελεήμων»
ΓΝΔΑ «Αγ. Βαρβάρα»
Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια, Τ.Κ. 18454
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Βασιλική Νάκα Τηλ. 213- 2076501

14) ΠΓΝ «Αττικόν»
Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12462
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματείς Επιτροπής: κα Ευαγγελία Ανδρουλιδάκη Τηλ. 210-5832355 & κα Μαρία Δαβίλλα Τηλ. 210-5832228
Αν. Γραμματέας: κα Ελένη Μόρφη Τηλ. 210-5832415


ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ την Επταμελή Επιτροπή Πιστοποίησης Παθήσεων του Νοσοκομείου

Επώνυμο:
Όνομα:
Ονοματεπώνυμο πατέρα:
Ονοματεπώνυμο μητέρας:
Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:
Εκδούσα αρχή:
Χρονολογία γέννησης:
Δ/νση κατοικίας(οδός–αριθμ.):
Ταχυδρ. Κώδικας:
Νομός - Πόλη:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
σταθερό:
κινητό:
Ηλεκτρονική δ/νση(e-mail):

ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις.

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε Πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι λόγω της πάθησής μου επιτρέπεται η εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις, σε αριθμό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/09 (ΦΕΚ 156/Α/2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συνημμένα υποβάλλω:
1. Ιατρική Γνωμάτευση:
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Ο/Η αιτών/-ούσα

(υπογραφή)


Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/