Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Εγκύκλιος: Εισφορά ΕΟΠΥΥ από τις συντάξεις, απαλλαγή από την παρακράτηση εισφοράς όσων έχασαν άνω των 30 ευρώ μηνιαίως της παροχής ΕΚΑΣ


 Εγκύκλιος: Εισφορά ΕΟΠΥΥ από τις συντάξεις, απαλλαγή από την παρακράτηση εισφοράς όσων έχασαν άνω των 30 ευρώ μηνιαίως της παροχής ΕΚΑΣ
Διευκρινίζεται ότι επί των προνοιακών επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων του άρθρου 91, καθώς και επί των επιδομάτων τέκνων της παρ.1, του άρθρου 10, του ν. 4387/2016 (αφορά τις συντάξεις που θα υπολογισθούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης), δεν γίνεται παρακράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.
Ανακοίνωση 19.09.2016
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από 1η Ιουλίου του 2016, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται σε ποσοστό 6% και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.
Διευκρινίζεται ότι επί των προνοιακών επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων του άρθρου 91, καθώς και επί των επιδομάτων τέκνων της παρ.1, του άρθρου 10, του ν. 4387/2016 (αφορά τις συντάξεις που θα υπολογισθούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης), δεν γίνεται παρακράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.
Ομοίως, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου ασθενείας.
Επίσης, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι, από 1η Αυγούστου του 2016 έως 31 Δεκεμβρίου του 2016, απαλλάσσονται από την παρακράτηση εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη όλοι όσοι έχασαν άνω των 30 ευρώ, μηνιαίως, της παροχής ΕΚΑΣ.
Η εγκύκλιος
*******
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου
Αριθ. Τηλ. : 210 52 15 261
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
102 41 ΑΘΗΝΑ
FAX : 210 52 23 228
E-mail : asfika@ika.gr
Αθήνα 16/9/2016
Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/9
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 31
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Από ένα αντίγραφο σε κάθε υπάλληλο των αρμοδίων τμημάτων)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συνημμένος Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ:
Α. ΕΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/7/2016.
Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2012 ΜΕΧΡΙ 30/6/2016.
Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ στον τέως Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (τ. Ο.Π.Α.Δ.).
ΣΧΕΤ.:
Εγκύκλιες: 149/63, 149/65, 128/76, 34/84, 53/84, 176/84, 116/88, 12/02, 23/08, 77/12, 45/13, 35/15
Γενικά Έγγραφα: ΤΟΟ/ΦΓ/493/19-11-09, Α30/472/20/29-7-14, Α30/472/1/3-1-13, Α30/472/26/6-8-15

Α. ΕΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/7/2016.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 44, του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», και 31, του ν.4411/2016 (Φ.Ε.Κ.142/τ.Α΄/3-8-2016) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:
Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 44, του ν.4387/2016 καθορίζεται με ενιαίο τρόπο ο υπολογισμός των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
αντικαθιστώντας τις διατάξεις της παρ. 31, του άρθρου 1, του ν.4334/2015 (Α΄80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2, του ν.4336/2015 (Α΄94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30.
Συγκεκριμένα:
1. Από 1/7/2016, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38, του ν.3863/2010 (Α΄115) και των παραγράφων 11 και 12, του άρθρου 44, του ν.3986/2011 (Α΄152).
Επιπλέον, από 1/7/2016, καταργούνται οι διατάξεις οι οποίες -υπό προϋποθέσεις- παρείχαν στους ασφαλισμένους δικαίωμα επιλογής Οργανισμού Ασφάλισης Ασθένειας.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθενείας σε είδος υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας (από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ή οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης) και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
Στην περίπτωση δε που συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη (κύρια και τυχόν επικουρική - οδηγίες για την παρακράτηση εισφορών ασθένειας από τις επικουρικές συντάξεις τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα δοθούν, αφού προηγηθεί ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.) και αποδοχές από μισθωτή εργασία, καταβάλλεται το προβλεπόμενο, ως ανωτέρω, ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνει, καθώς και το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματός τους.
Ως καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης επί του οποίου υπολογίζεται η κράτηση κλάδου ασθενείας θεωρείται:
α) Για τις καταβαλλόμενες κατά την 12/5/2016 συντάξεις, καθώς και για όσες εφαρμόζονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης οι προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις, ως καταβαλλόμενο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 6% ορίζεται το ακαθάριστο ποσό σύνταξης μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου) επιδόματος απόλυτης αναπηρίας ή εξωϊδρυματικού επιδόματος, μετά την αφαίρεση όλων των κρατήσεων και πριν τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).
β) Για τις συντάξεις που θα υπολογισθούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού του ν.4387/2016 (δηλαδή θα αποτελούνται από το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων των άρθρων 30 και 94, του ν.4387/2016 και προσωπική διαφορά) συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας εξωϊδρυματικού επιδόματος, ως καταβαλλόμενο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 6% ορίζεται το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ποσών. Από το συνολικό αυτό ακαθάριστο ποσό αφαιρούνται τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 38, του ν.3863/2010, όπως ισχύει και του άρθρου 44, παρ.11 και 12, του ν.3986/2011, όπως ισχύει, και πριν τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).
3. Διευκρινίζεται ότι επί των Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων του άρθρου 91, καθώς και επί των επιδομάτων τέκνων της παρ.1, του άρθρου 10, του ν.4387/2016 (αφορά τις συντάξεις που θα υπολογισθούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης) δεν γίνεται παρακράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης. Ομοίως, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου ασθένειας, σύμφωνα με την παρ.7, του άρθρου 92.
4. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος ή θανάτου (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) καθώς και σε απασχολούμενους συνταξιούχους, οι οποίοι υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε φορείς εκτός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους οικείους Κανονισμούς των Ταμείων Υγείας που διατήρησαν αυτοτέλεια.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, η παρακράτηση εισφοράς κλάδου ασθενείας συνταξιούχων σε εφαρμογή των ανωτέρω νομοθετικών μεταβολών θα διενεργείται με ενέργειες αρμοδιότητας της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής –Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών Συντάξεων– αρχής γενομένης της συντάξεως του μηνός Οκτωβρίου 2016, το ποσό δε της εισφοράς που προκύπτει, ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις από 1/7/2016 θα παρακρατηθεί σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση να παρακρατείται μαζί με την σύνταξη του μήνα Νοεμβρίου 2016.
Επιπλέον, ως γνωστόν τα ανωτέρω ποσά παρακρατούνται με την υποχρέωση χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Β. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α, της παρ.2, του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν.4411/2016, από 1/8/2016 έως 31/12/2016, απαλλάσσονται από την παρακράτηση εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη όλοι όσοι απώλεσαν άνω των τριάντα (30) ευρώ μηνιαίως της παροχής Ε.Κ.Α.Σ..
Η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων με ενέργειες της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής – Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών Συντάξεων – άρχεται από την καταβολή της συντάξεως του μηνός Οκτωβρίου 2016, το ποσό δε της εισφοράς που προκύπτει, ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις από 1/8/2016 θα αποδοθεί στους δικαιούχους μαζί με την σύνταξη του μήνα Νοεμβρίου 2016, με χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2012 ΜΕΧΡΙ 30/6/2016.
Διαχείριση εκκρεμών αιτημάτων επιλογής φορέα ασφάλισης για τον κλάδο ασθένειας σε είδος, ενεργά ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που παράλληλα ασφαλίζονταν ή συνταξιοδοτούνταν από άλλο ασφαλιστικό φορέα για χρονική περίοδο από 1/1/2012 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέχρι 30/6/2016 (ημερομηνία ισχύος των διατάξεων του ν.4387/2016).
ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ:
Β.1.1. Οι διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 14, του ν.δ. 4277/62, ως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1, του άρθρου 17, του ν. 1469/84 και συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.1759/88, όριζαν ότι ουδείς δύναται να είναι ασφαλισμένος συγχρόνως σε περισσότερους του ενός Οργανισμούς Ασφάλισης Ασθένειας.
Ως Οργανισμοί Ασφάλισης Ασθένειας νοούνταν το Δημόσιο, οι Δήμοι και Κοινότητες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με την προϋπόθεση της χορήγησης ίσων τουλάχιστον με το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. - σε έκταση και ύψος - παροχών ασθένειας και μητρότητας.
Δικαίωμα επιλογής του Οργανισμού Ασφάλισης Ασθένειας είχαν μόνο οι ασφαλισμένοι από δικό τους δικαίωμα (άμεσοι ασφαλισμένοι) και οι συνταξιούχοι (από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου) που συγχρόνως υπάγονταν σε δύο (2) ή περισσότερα Ταμεία ή Κλάδους Ασθένειας.
Η επιλογή του φορέα απαιτούσε αίτημα του δικαιούχου, ήταν δυνατόν να μεταβληθεί, μόνο μετά από τη συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον ετών από την προηγούμενη επιλογή (σχετ. Εγκύκλιος 116/88).
Β.1.2. Οι διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 17, του ν.1469/84, όριζαν ότι οι οποιασδήποτε κατηγορίας συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και των άλλων Ειδικών Ταμείων, οι οποίοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για τον κλάδο παροχών ασθένειας και μητρότητας σε είδος, είτε βάσει σχέσης εξαρτημένης εργασίας, είτε με άλλη ιδιότητα, πλην του συνταξιούχου και κατέβαλαν την προβλεπόμενη για τον κλάδο αυτό εισφορά, εξαιρούνταν από την εισφορά τους στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. με την ιδιότητα του συνταξιούχου.
Επιπλέον, σε περίπτωση συρροής περισσότερων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλα ειδικά ταμεία, η παραπάνω εισφορά οριζόταν ότι καταβάλλεται μόνο για την μεγαλύτερη σύνταξη (σχετ. Εγκύκλιος 176/84).
Β.1.3. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.375/76, όριζαν ότι οι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και οι εξ ιδίας υπηρεσίας πολιτικοί και στρατιωτικοί συνταξιούχοι, οι οποίοι δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, είχαν δικαίωμα επιλογής πλήρης ασφάλισης για τις ως άνω παροχές, είτε σε βάρος του Δημοσίου, είτε του άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, υποκείμενοι στις οικείες κρατήσεις.
Η επιλογή του φορέα της ανωτέρω ασφάλισης απαιτούσε σχετικό αίτημα του δικαιούχου, δύνατο δε να μεταβληθεί αλλά πάντοτε μετά πάροδο τουλάχιστον διετίας (σχετ. Εγκύκλιος 128/76).

Β.2. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ΓΕΝΙΚΑ
Είναι γνωστό ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 17, του ν.3918/11 (Φ.Ε.Κ. 31/τ.Α΄/2-3-2011) συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρχικά μεταφέρθηκαν, ως προς τις παροχές σε είδος, οι υπηρεσίες και αρμοδιότητες των αντίστοιχων Κλάδων Υγείας των παρακάτω Ασφαλιστικών Οργανισμών:
• Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.,
• Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)
• Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
• Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)
Εν συνεχεία, με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4075/12 (Φ.Ε.Κ.89/τ.Α΄/11-4-12) εντάχθηκαν οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος των παρακάτω Ασφαλιστικών Οργανισμών:
• Από 1/4/12 Οίκος Ναύτου
• Από 1/5/12 Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
• Από 1/5/12 Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η.
• Από 1/6/12 Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του ν.3918/11, σκοπός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στους εν ενεργεία ασφαλισμένους, συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, των μεταφερόμενων σε αυτόν φορέων.
Επιπλέον, πόροι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ορίζεται ότι συνιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές παροχών ασθένειας σε είδος ασφαλισμένου - εργοδότη και η προβλεπόμενη εισφορά συνταξιούχων.
Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις του άρθρου 19, του ν.3918/11 οι ασφαλιστικές εισφορές, που προβλέπονται για παροχές ασθένειας των εντασσόμενων Κλάδων Υγείας, εξακολουθούν να εισπράττονται από τους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί είσπραξης εισφορών.
Οι προαναφερόμενοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Ασθένειας διατηρούν την αρμοδιότητα χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους τους.
Επιπλέον, με την υπ. αριθμ. 454/3-7-2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (Συνεδρίαση 121/3-7-2013) με θέμα «Επιστροφή στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιπλέον ποσών από κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης» και τα με αριθμ. πρωτ. Φ40021/13763/1592/13-9-2012 και Φ40035/12437/515/17-6-2013 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Διεύθυνσης Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας – Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
«Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί είναι αρμόδιοι για την υπαγωγή στην ασφάλιση, την έκδοση βιβλιαρίων υγείας / ασθενείας τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, την ασφάλιση προστατευόμενων μελών την έκδοση Ε.Κ.Α.. Η λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν επηρεάζει την κατάσταση των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών οργανισμών και δεν θίγονται οι διατάξεις περί επιλογής φορέα, σε περίπτωση υποχρεωτικής διπλής ασφάλισης (παλαιών ή νέων) συνταξιούχων ή εν ενεργεία ασφαλισμένων (διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.1759/88 και παρ. 3, του άρθρου 17, του Ν.1469/84). Άλλωστε, και για την περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης νέου ασφαλισμένου (1/1/1993 και εφεξής) που έχει επιλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.2084/1992 (Α΄165) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την ασφάλισή του σε περισσότερους από ένα κλάδο σύνταξης, και οι κλάδοι υγείας έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 11 του ν.4075/2012 (Α΄89) εισφορά ασθένειας καταβάλλουν στον ένα φορέα, που επέλεξαν με δήλωσή τους, και την οποία εισφορά ο φορέας αυτός αποδίδει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι ασφαλιστικοί φορείς, ως μόνοι και αποκλειστικά αρμόδιοι, πρέπει να επιστρέψουν τις εισφορές που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι στο βαθμό που έχουν καταβληθεί (παρακρατηθεί) αχρεώστητα σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις. Εισφορές που έχουν αποδοθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συμψηφίζονται κάθε μήνα με την απόδοση από τον φορέα των σχετικών εισφορών με αιτιολογία και κατάσταση για το ποσό του συμψηφισμού».

Β.3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1/1/2012 έως 30/6/2016.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι και μετά την λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δηλαδή από 1/1/2012 και μέχρι την ισχύ των κοινοποιούμενων διατάξεων, δηλαδή μέχρι τις 30/6/2016, ίσχυαν οι διατάξεις των άρθρων 30 (παρ. 2) του ν.1759/88, 17(παρ. 3) του ν.1469/84 και 1 του ν.375/76.
Οι παρακάτω περιγραφόμενες διαδικασίες εξαίρεσης και επιστροφής εισφορών κλάδου ασθενείας σε είδος, στο βαθμό που αφορούν εκκρεμή αιτήματα ασφαλισμένων για χρονική περίοδο μέχρι 30/6/2016, δεν έχει επηρεασθεί από το γεγονός ότι από 1/1/2012, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί τον πάροχο υπηρεσιών υγείας, στον οποίο αποδίδονται οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου ασθενείας, παρά μόνο, στο βαθμό που πρέπει να γίνονται κάθε φορά οι αντίστοιχες χρεώσεις του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Συγκεκριμένα, οι εκδοθείσες αποφάσεις επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών του προαναφερθέντος κλάδου περιόδου από 1/1/2012 μέχρι 30/6/2016, πρέπει να κοινοποιούνται στην Οικονομική Υπηρεσία Υποκαταστήματος με ρητή διατύπωση για ενέργειες σε σχέση με την χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Έχουμε δε τις εξής δύο κατηγορίες ασφαλισμένων ή συνταξιούχων των οποίων εκκρεμούν αιτήματα επιλογής – εξαίρεσης κλάδου ασθένειας σε είδος στις αρμόδιες υπηρεσίες Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Β.3.1. ΕΝΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (παρ. 2, του άρθρου 30, του ν.1759/88 και άρθρο 1, του ν.375/76)
Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τις περιπτώσεις ασφαλισμένων ή συνταξιούχων οι οποίοι με τις προϊσχύουσες διατάξεις είχαν δικαίωμα να επιλέξουν. Τα εν λόγω πρόσωπα έπρεπε να έφεραν παράλληλα (2) δύο ιδιότητες ως ακολούθως:
Α΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 1. Συνταξιούχος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (από ίδιο δικαίωμα ή λόγω θανάτου)
Β΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Συνταξιούχος άλλου Οργανισμού Ασφάλισης Ασθένειας σε είδος (π.χ. Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Τ.Σ.Α.Υ.) Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την έκδοση της απόφασης εξαίρεσης: Τμήμα Πληρωμής της καταβαλλόμενης από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σύνταξης
Α΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 2. Συνταξιούχος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (από ίδιο δικαίωμα ή λόγω θανάτου)
Β΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Ενεργά Ασφαλισμένος σε άλλο Οργανισμό Ασφάλισης Ασθένειας σε είδος (π.χ. Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) (λόγω ιδιότητος ή λόγω απασχόλησης)
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την έκδοση της απόφασης εξαίρεσης: Τμήμα Πληρωμής της καταβαλλόμενης από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σύνταξης
Α΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 3. Συνταξιούχος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. από ίδιο δικαίωμα ή λόγω θανάτου
Β΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Συνταξιούχος του Δημοσίου εξ ιδίας υπηρεσίας ή Ενεργά Ασφαλισμένος στο Δημόσιο
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την έκδοση της απόφασης εξαίρεσης: Τμήμα Πληρωμής της καταβαλλόμενης από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σύνταξης
Α΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 4. Ενεργά Ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. λόγω παροχής εργασίας
Β΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Συνταξιούχος άλλου Οργανισμού Ασφάλισης Ασθένειας σε είδος
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την έκδοση της απόφασης εξαίρεσης: Τμήμα Εσόδων Υποκ/τος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τόπου απασχόλησης
Οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να απευθύνονται με αίτησή τους στον Οργανισμό Ασφάλισης Ασθένειας από τον οποίο επιθυμούσαν να εξαιρεθούν.
Η απόφαση εξαίρεσης που εκδιδόταν ίσχυε από την ημερομηνία αιτήσεως και στο μέλλον, συγκεκριμένα για όσο χρονικό διάστημα ο άλλος φορέας βεβαίωνε ότι ο αιτών υπάγεται στην ασφαλιστική του κάλυψη. Όμως, οι αποφάσεις που θα εκδοθούν μετά την ισχύ του ν.4387/2016 δεν μπορούν να αναφέρονται σε διάστημα μετά την 30/6/2016.
Η εκδοθείσα κατά τα προαναφερθέντα απόφαση εξαίρεσης κοινοποιείται στον άλλον εμπλεκόμενο ασφαλιστικό φορέα.
Η επιλογή του ασφαλισμένου μπορούσε να μεταβληθεί, αλλά πάντοτε ύστερα από τη συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον ετών από την προηγούμενη επιλογή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- Αίτηση ενδιαφερόμενου
- Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος περί επιλογής του να εξαιρεθεί από την ασφάλιση κλάδου ασθένειας σε είδος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..
- Βεβαίωση του άλλου Οργανισμού Ασφάλισης Ασθένειας σε είδος, σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης του αιτούντος σ΄ αυτόν και την χρονική περίοδο ασφαλιστικής του κάλυψης.
Παρατηρήσεις - Επισημάνσεις:
Είναι σαφές ότι από 1/1/2012 στην περίπτωση παράλληλα ασφαλισμένου στον Ο.Γ.Α. και στον Ο.Α.Ε.Ε. με την ιδιότητα του συνταξιούχου (όπου ως συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. είχε ασθένεια στον Ο.Γ.Α. ενώ ως συνταξιούχος του Ο.Α.Ε.Ε. είχε ασθένεια στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) δεν έχουμε αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης εξαίρεσης. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι είχαν δικαίωμα επιλογής, με την διαφορά ότι μετά την λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απευθύνονται στον φορέα από τον οποίο επιθυμούν να εξαιρεθούν, οπότε, από 1/1/2012 αρμόδιος φορέας δεν είναι το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. Συνεπώς τα Τμήματα Μητρώου πλέον δεν εκδίδουν αποφάσεις εξαίρεσης.
Συνταξιούχος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (γήρατος ή χηρείας) και παράλληλα Συνταξιούχος Ειδικών Ταμείων (πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α., νυν Ο.Α.Ε.Ε.) ο οποίος με την ιδιότητα του συνταξιούχου του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονταν στην ασφάλιση κλάδου ασθένειας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., εξαιρούνταν (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1469/84) υποχρεωτικά από την κράτηση κλάδου ασθένειας επί της μικρότερης σύνταξης, με αίτημα που υπέβαλλε στο Κέντρο Πληρωμής της καταβαλλόμενης από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. σύνταξης, συνοδευόμενο από Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε. περί ασφαλιστικής κάλυψης του αιτούντος για τον ίδιο κλάδο ασθένειας, λόγω της ιδιότητας του συνταξιούχου του φορέα, με αναφορά στο χρονικό διάστημα της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχεται από τον άλλο φορέα (Σχετ. Εγκύκλιος 176/84). Οι εν λόγω συνταξιούχοι, από 1/1/2012 έως 30/6/2016, είχαν δικαίωμα επιλογής.
Συνεπώς εάν με το εκκρεμή αίτημα του συνταξιούχου έχει επιλεγεί το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ως ο φορέας από τον οποίο επιθυμεί να εξαιρεθεί ο ασφαλισμένος, τότε εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., άλλως, εάν έχει επιλεγεί ο Ο.Α.Ε.Ε. ως ο φορέας εξαίρεσης, το σχετικό αίτημα έπρεπε να είχε υποβληθεί στον Ο.Α.Ε.Ε., οπότε αντίστοιχη ως ανωτέρω, βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης χορηγείται για περίοδο μέχρι 30/6/2016 από τα Τμήματα Μητρώου Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..
Από την λήψη της παρούσας ανακαλούνται οι δοθείσες με το υπ. αρ. πρωτ.Α30/472/1/3-1-13 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων, οδηγίες.
Στις περιπτώσεις αιτημάτων που έχουν ήδη διεκπεραιωθεί σύμφωνα με τα προϊσχύοντα, οι εκδοθείσες αποφάσεις δεν ανακαλούνται. Τα προς επιστροφή ποσά θα επιστρέφονται στους δικαιούχους ασφαλισμένους / συνταξιούχους με πίστωση του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως προαναφέρθηκε.

Β.3.2. ΕΝΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (παρ. 3, του άρθρου 17, του ν.1469/84)
Τα πρόσωπα τα οποία έφεραν παράλληλα τις παρακάτω δύο (2) ιδιότητες δεν είχαν δικαίωμα επιλογής.
Α΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 1 Συνταξιούχος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (από ίδιο δικαίωμα ή λόγω θανάτου)
Β΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Ενεργά Ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. λόγω παροχής εργασίας
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την έκδοση της απόφασης εξαίρεσης: Τμήμα Πληρωμής της καταβαλλόμενης από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Σύνταξης
Α΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 2 Συνταξιούχος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. από ίδιο δικαίωμα
Β΄ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: Συνταξιούχος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. λόγω θανάτου
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την έκδοση της απόφασης εξαίρεσης: Τμήμα Πληρωμής της καταβαλλόμενης από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Σύνταξης

Β.3.2./Α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (από ίδιο δικαίωμα ή λόγω θανάτου) & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΝΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας)
Με τις προϊσχύουσες διατάξεις, το ανωτέρω πρόσωπο μπορούσε να αιτηθεί – αρχές έκαστου έτους, όταν έχει ολοκληρωθεί η ασφαλιστική του τακτοποίηση για ολόκληρο τον προηγούμενο χρόνο, - εξαίρεσης υποχρεωτικά της παρακράτησης ποσοστού κλάδου ασθένειας από την καταβαλλόμενη από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύνταξη.
Το ανωτέρω αίτημα υποβάλλετο στο αρμόδιο για την πληρωμή της σύνταξής του Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..
Η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώνει για ποιους συγκεκριμένους μήνες μέσα στο έτος υπήρξε απασχόληση και ασφάλιση ασθένειας σε είδος και εκδίδει απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής της κράτησης ασθένειας επί της χορηγούμενης σύνταξης για τους αντίστοιχους μήνες, επιστρέφοντας ταυτόχρονα στον ενδιαφερόμενο το σύνολο των εισφορών των συγκεκριμένων αυτών μηνών κατά τους οποίους παράλληλα απασχολήθηκε και ασφαλίστηκε.

Β.3.2./Β. ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Η εξαίρεση από την καταβολή εισφορών ασθένειας σε είδος υποχρεωτικά διενεργείτο επί της μικρότερης σύνταξης, γινόταν δε αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες απονομής της δεύτερης χορηγούμενης από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σύνταξης, χωρίς σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων.
Σημειώνουμε ότι με την απόφαση απονομής της δεύτερης σύνταξης γινόταν οπωσδήποτε εξαίρεση καταβολής εισφορών ασθένειας για τη μικρότερη σύνταξη, όχι μόνον όταν μικρότερη ήταν η απονεμόμενη νέα (δεύτερη) σύνταξη, αλλά και όταν αποδεδειγμένα μικρότερη ήταν η καταβαλλόμενη παλαιά.
Τέλος - προς αποφυγή λαθών - επαναλαμβάνουμε ότι τα προαναφερόμενα περί επιλογής φορέα ασφάλισης ασθένειας (σε είδος) και επιστροφής εισφορών του αντίστοιχου κλάδου, αφορούν εκκρεμεί αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες μας και σε κάθε περίπτωση φέρουν περίοδο αναφοράς μέχρι την ισχύ των κοινοποιούμενων διατάξεων, δηλαδή μέχρι τις 30/6/2016.

Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ στον τ. Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (τ. Ο.Π.Α.Δ.).
Με το υπ. αρ. πρωτ.Α30/472/20/29-7-2014 Γενικό Έγγραφο αναλάβαμε κεντρικά - μέσω διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων - την διευθέτηση του θέματος της παρακράτησης εισφοράς ασθενείας συνταξιούχων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., πριν την 1/1/2014 - πρώην υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. με υπαγωγή για υγειονομική περίθαλψη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω τ. Ο.Π.Α.Δ..
Τα προαναφερθέντα αρχεία απεστάλθηκαν από τον τ. Ο.Π.Α.Δ. στην Διεύθυνση Ασφάλισης – Εσόδων της Διοίκησης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και στην συνέχεια η Διεύθυνση Πληροφορικής Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ενήργησε αρμοδίως, ώστε η κράτηση κλάδου ασθενείας για την εν λόγω κατηγορία να διενεργείται με παρακράτηση από την σύνταξή τους για τις έκτοτε χορηγούμενες συντάξεις, με ταυτόχρονη παρακράτηση (σε ισόποσες δόσεις) και των ποσών που προέκυπταν ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις, με προφανή την υποχρέωση χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Από την ημερομηνία λήψης του παρόντος, παύει να ισχύει η κεντρική διαχείριση.
Συνεπώς, συνταξιούχοι Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., πριν την 1/1/2014, οι οποίοι, δεν είχαν προσέλθει στην κεντρική Υπηρεσία του τ. Ο.Π.Α.Δ., ώστε να τακτοποιηθούν με την προαναφερθείσα διαδικασία θα προσέρχονται στα Τμήματα Απονομών Συντάξεων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με βεβαίωση των αρμοδίων Υπηρεσιών του τ. Ο.Π.Α.Δ. σχετικά την χρονική περίοδο οφειλής ή βεβαίωση μη οφειλής.
Για τον νομό Αττικής οι σχετικές βεβαιώσεις εκδίδονται από την Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών Ο.Π.Α.Δ. Ηπείρου 38, για δε τις Περιφερειακές Υπηρεσίες από τα Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στις πρωτεύουσες των νομών της χώρας.
Στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Τμημάτων Απονομών Συντάξεων, αφού υπολογίσουν το ποσό οφειλής (εάν υπάρχει περίοδος οφειλής σύμφωνα με την βεβαίωση του τ. Ο.Π.Α.Δ.) αναγγέλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Πληροφορικής Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.:
α) την «Κράτηση ασθενείας υπέρ τ. Ο.Π.Α.Δ.» με τον Κωδικό: 13,
β) το ποσό οφειλής ως «Χρέη από αναδρομική κράτηση ασθένειας υπέρ τ. Ο.Π.Α.Δ.» με τον Κωδικό : 32,
Τέλος, κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες του με αριθμ. πρωτ.Α30/472/20/29-07-2014 Γενικού Εγγράφου της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Συν/να: 6 φύλλα
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Γρ. Διοικητή
2. Γρ. κ.κ. Υποδιοικητών
3. Γρ. κ.κ. Γενικών Διευθυντών
4. Γρ. κ.κ. Συντονιστών
5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, α) Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών, β) Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας & Μητρότητας, Τμήματα Α΄ & Β΄, Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα
7. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης, Παπαδιαμαντοπούλου 87, 115 27 Αθήνα
8. Γενική Διεύθυνση Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Ενταύθα
9. Επιχειρησιακή Ομάδα Υποέργου Παροχών Συντάξεων Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
10. Επιτροπή Διαχείρισης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
11. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
12. Επιχειρησιακή Ομάδα Μητρώου Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
13. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
14. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών Υπηρεσιών Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
15. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
16. Ε.Ο.Π.Υ.Υ., α) Γρ. Προέδρου, β) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) Δ/νση Παροχών & Κατάρτισης Συμβάσεων Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι (Με την παράκληση η παρούσα να κοινοποιηθεί στις Νομαρχιακές & Τοπικές Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
17. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα
18. Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)
19. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) Α 6, 106 71 Α
20. Τ.Σ.Α.Υ. Παρ 2, 105 61 Αθήνα
21. ΤΥΠΕΤ Λεωφ. Συγγρού 173, 171 21 Αθήνα
22. Οίκος Ναύτου
23. ΤαμείοΑσφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
24. Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η.
25. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)
26. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
*******
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 85
12 Μαΐου 2016
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ − ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας, με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. Το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβάνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας, το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως ρυθμίζεται από το νόμο αυτόν.
2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας και για την απονομή των σχετικών παροχών σε όλους όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κύρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.
2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
3. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύνταξης καταβάλλεται ανά μήνα.
5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.
Άρθρο 3
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α. είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Άρθρο 42
Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών
1. α. Για τους απασχολούμενους ως εργάτες γης σε εργασίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2639/1998 (Α΄ 205) εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, στο εξής παράβολο, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.. Τα παράβολα διατίθενται στον εργοδότη από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα του Ε.Φ.Κ.Α., από τις συνεργαζόμενες με τον Ε.Φ.Κ.Α. τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με καταβολή του οικείου ποσού της ασφαλιστικής εισφοράς.
β. Οι Τράπεζες και λοιποί φορείς αποδίδουν ανά μήνα στον Ε.Φ.Κ.Α. τα ποσά που εισέπραξαν από την διάθεση του παραβόλου.
γ. Ο Ε.Φ.Κ.Α. στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση στον εργοδότη, η οποία χρησιμοποιείται για την απόδειξη της σχετικής δαπάνης, μέχρι του ορίου που θα οριστεί με την απόφαση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2.
2. α. Ο τύπος του παραβόλου, τα αναγραφόμενα σε αυτό στοιχεία εργοδότη και εργαζόμενου, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότητας του, της διαδικασίας που θα τηρηθεί για την είσπραξη και απόδοση των εισφορών στον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Ε.Φ.Κ.Α. και του ΟΓΑ.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προσμέτρηση των δαπανών που προκύπτουν από το παράβολο στα έξοδα των αγροτών, για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 43
Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
1. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων που προέρχονται από τον ΟΑΕΕ, το Ε.Τ.Α.Α. και τον ΟΓΑ, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, καταβάλλονται εντός των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις προθεσμιών και, σύμφωνα με την ισχύουσα μέχρι 31.12.2016 για κάθε φορέα διαδικασία.
2. Από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και των προσώπων του άρθρου 40 καταβάλλονται ανά τακτικά περιοδικά διαστήματα, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε εναρμόνιση με την καταβολή των φόρων. Εάν δεν εξοφληθούν εμπροθέσμως οι ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται καθυστερούμενες και βαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 44
Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων
Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), και των παραγράφων 11 και 12 που Ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματός τους.
β) Από 1.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ από τις επικουρικές συντάξεις, των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ υπολογιζόμενης επί του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης αφού αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Σε περίπτωση συρροής περισσότερων, της μίας επικουρικής, συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

Άρθρο 45
Κοινό μητρώο εισφορών και φόρου εισοδήματος
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται κοινό μητρώο των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος στο οποίο ενσωματώνονται και εναρμονίζονται οι διαδικασίες εγγραφής, δήλωσης, πληρωμής και βεβαίωσης καταβολής του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών.
2. Με την ίδια απόφαση, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός του 2016, καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του κοινού μητρώου, ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας, οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, τομέων και κλάδων οι προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1.
3. Από 1.7.2016 οι ασφαλιστικές εισφορές του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και δημόσιων λειτουργών, των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κληρικών, των στρατιωτικών και του πάσης φύσεως ένστολου προσωπικού και όλων των απασχολουμένων στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής ή μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, δηλώνονται και καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.
4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες περιοδικής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, η δομή και το περιεχόμενο των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, ο υπεύθυνος φορέας λήψης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, τομέων και κλάδων, οι προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 3.

Άρθρο 46
Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να θεσπίζεται αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομισθίων και ποσού εισφορών για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων κατά μήνα λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες. Η προσδιοριζόμενη κατά το σύστημα αυτό δαπάνη αποτελεί το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές κατά μαχητό τεκμήριο. Επιπλέον, καθορίζεται το αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων, η διαδικασία είσπραξης των επιπλέον των δηλωθέντων ποσών εισφορών και κάθε αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος ειδικότερο ζήτημα.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία το παραπάνω ελάχιστο τεκμαρτό ποσό είναι μεγαλύτερο από τα δηλωθέντα από τον εργοδότη ημερομίσθια ο εργοδότης δύναται να αμφισβητήσει τον υπολογισμό υποβάλλοντας εντός διμήνου από την υποβολή της Α.Π.Δ. του αντίστοιχου διαστήματος τους ισχυρισμούς του και κάθε αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο. Σε περίπτωση που δεν αμφισβητηθεί ο υπολογισμός ή δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του εργοδότη το επιπλέον δηλωθέν ποσό συμψηφίζεται με οφειλόμενες εισφορές για ασφαλιστική τακτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων αν διαπιστωθεί μεταγενέστερα ότι αυτοί απασχολήθηκαν στις εργασίες του συγκεκριμένου εργοδότη κατά την ίδια περίοδο. Αν ο εργοδότης απασχολεί εργαζόμενους μερικής απασχόλησης το επιπλέον ποσό δύναται επιπλέον να συμψηφισθεί με το απαιτούμενο για τους ίδιους εργαζόμενους ποσό εισφορών για πλήρη απασχόληση.
3. Η καταβολή των ελάχιστων εισφορών βάσει του αντικειμενικού συστήματος της παρούσας παραγράφου δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από την καταβολή επιπλέον εισφορών και των σχετικών προσαυξήσεων και ποινών αν διαπιστωθεί απασχόληση επιπλέον από την προβλεπόμενη για την συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων.
4. Το αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού ρυθμίζεται με βάση πρόσφορα κριτήρια υπολογισμού της ελάχιστης εργατικής απασχόλησης όπως είναι ιδίως το είδος της επιχείρησης, το μέγεθος της εγκατάστασης, το ωράριο λειτουργίας, η τυχόν εποχιακή φύση της λειτουργίας της επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών, οι αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών ειδικότητες, η γεωγραφική θέση της επιχείρησης, η τυχόν εισφορά προσωπικής απασχόλησης από τον εργοδότη ή μέλη της οικογένειάς του ή τους εταίρους εργοδοτικής επιχείρησης.
*******
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Αυγούστου 2016
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 142
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4411
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο που υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 23 Νοεμβρίου 2001 και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής αναφορικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 28 Ιανουαρίου 2003, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
i) το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
ii) ο αριθμός των ανήλικων τέκνων,
iii) η οικογενειακή κατάσταση,
iv) το οικογενειακό εισόδημα,
v) η τυχόν ύπαρξη άλλων ανέργων στην ίδια οικογένεια, νί) η ηλικιακή ομάδα,
viii) Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του Ο.Α.Ε.Δ.,
viii) δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος,
ε) η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης ανέργων, υποβολής ενστάσεων, εξέτασης αυτών από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και κατάρτισης του τελικού πίνακα κατάταξης ανέργων,
στ) η υποχρεωτική πρόσληψη των υποδειχθέντων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ωφελουμένων, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης,
ζ) κάθε άλλος αναγκαίος όρος ή προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος,
η) εφόσον το πρόγραμμα περιλαμβάνει και σκέλος μη συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ, τότε καθορίζεται το μέρος του προγράμματος και το χρονικό διάστημα που: i) συγχρηματοδοτείται από τους πόρους του ΕΣΠΑ και ii) αυτό που χρηματοδοτείται από ετέρους πόρους, που προβλέπονται στα στοιχεία 1.1. και 1.2.».
2. Στο τέλος του στοιχείου 5.1. της υποπαραγράφου Ι.Δ.1 της παραγράφου Ι.Δ. του άρθρου πρώτου, του N. 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει, αντικαθίσταται η φράση «Η βραδινή εργασία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για τους ωφελούμενους που θα κληθούν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (Hot spots)». με τη φράση «Επιτρέπεται η βραδινή απασχόληση μόνο των ωφελουμένων που στελεχώνουν εγκαταστάσεις προσφύγων και μεταναστών του στοιχείου 1.1».
3. Στο στοιχείο 5.2. της υποπαραγράφου Ι.Δ.1 της παραγράφου Ι.Δ. του άρθρου πρώτου, του N. 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει, αντικαθίσταται η λέξη «Εργασίας» με τη λέξη «Χαρακτήρα».
4. Στο πρώτο εδάφιο της εσωτερικής υποπερίπτωσης «ii». του στοιχείου 5.3. της υποπαραγράφου Ι.Δ.1 της παραγράφου Ι.Δ. του άρθρου πρώτου, του N. 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει, η φράση «σημείο 8» αντικαθίσταται με τη φράση «στοιχείο 1.4»..
5. Στο πρώτο εδάφιο της εσωτερικής υποπερίπτωσης «iii». του στοιχείου 5.3. της υποπαραγράφου Ι.Δ.1 της παρ. Ι.Δ. του άρθρου πρώτου, του N. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως ισχύει, η φράση «σημείο 8» αντικαθίσταται με τη φράση «στοιχείο 1.4»..
6. Στο πρώτο εδάφιο της εσωτερικής υποπερίπτωσης «vi». του στοιχείου 5.3. της υποπαραγράφου Ι.Δ.1 της παρ. Ι.Δ. του άρθρου πρώτου, του N. 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει, αντικαθίσταται η λέξη «Εργασίας» με τη λέξη «Χαρακτήρα».

Άρθρο εικοστό όγδοο
1. Στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συνιστώνται τριακόσιες εξήντα (360) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού. Ο αριθμός των θέσεων αυτών, κατά κλάδο και ειδικότητα, κατανέμεται σε τριακόσιες πέντε (305) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού και Οικονομικού, και σε πενήντα πέντε (55) θέσεις κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
2. Στην προκήρυξη για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων καθορίζονται τα απαιτούμενα γι’ αυτές προσόντα, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. που εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π..

Άρθρο εικοστό ένατο
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών ως προς το ύψος της δαπάνης, επιτρέπεται για το διάστημα μέχρι τέλη Οκτωβρίου 2016, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία προμηθειών του Δημοσίου, η προμήθεια με απευθείας ανάθεση ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού, καθόσον, για λόγους τεχνικούς, αξιοπιστίας και διασφάλισης του απορρήτου, η σύμβαση αυτή μπορεί να ανατεθεί μόνο σε ορισμένο οικονομικό φορέα.

Άρθρο τριακοστό
Στην παρ. 9 του άρθρου 38 του N. 4387/2016 (Α΄ 85), η φράση «Από την 1.8.2016» αντικαθίσταται με τη φράση «Από την 15.9.2016».

Άρθρο τριακοστό πρώτο
Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ
1. Σε όσους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του N. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει, στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ, εφαρμόζονται τα εξής αντισταθμιστικά μέτρα, μέχρι την τελική κατάργησή του:
α. Απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.
β. Σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους, χορηγείται ως έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό.
γ. Στους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε.
2. Για το έτος 2016 θεσπίζονται τα εξής συμπληρωματικά μέτρα:
α. Απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή άνω των τριάντα (30) ευρώ μηνιαίως.
β. Χορήγηση μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή ποσού από εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ μηνιαίως και άνω, ισόποσης με το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της απώλειας.
3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αρχίζουν να ισχύουν την 1η Αυγούστου 2016. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, και της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου που κυρώνονται στο Μέρος Πρώτο από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 36 παρ. 4 και 11 παρ. 2 αυτών αντίστοιχα.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Επικρατείας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: http://www.esamea.gr/