Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Εγκύκλιος 31 του ικα ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/7/2016.


Εγκύκλιος 31 του ικα ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/7/2016.ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου
Αριθ. Τηλ. : 210 52 15 261
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
102 41 ΑΘΗΝΑ
FAX : 210 52 23 228
E-mail : asfika@ika.gr
Αθήνα 16/9/2016

Αριθμ. Πρωτ.
Α30/472/9

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα και
Παραρτήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
(Από ένα αντίγραφο σε κάθε υπάλληλο
των αρμοδίων τμημάτων)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συνημμένος Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ:

Α.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/7/2016.

Β.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2012 ΜΕΧΡΙ 30/6/2016.

Γ.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ στον τέως
Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (τ. Ο.Π.Α.Δ.).
ΣΧΕΤ.:

Εγκύκλιοι:149/63, 149/65, 128/76, 34/84, 53/84, 176/84, 116/88, 12/02, 23/08, 77/12, 45/13,
35/15
Γενικά Έγγραφα: ΤΟΟ/ΦΓ/493/19-11-09, Α30/472/20/29-7-14, Α30/472/1/3-1-13, Α30/472/26/6-8-
15

Α. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/7/2016.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 44, του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/12-5-2016)
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού
συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»,
και 31, του ν.4411/2016 (Φ.Ε.Κ.142/τ.Α΄/3-8- 2016) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την
εφαρμογή τους:

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 44, του ν.4387/2016 καθορίζεται με ενιαίο τρόπο ο
υπολογισμός των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται για
παροχές υγειονομικής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αντικαθιστώντας τις διατάξεις της παρ.
31, του άρθρου 1, του ν.4334/2015 (Α΄80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2,
υποπαράγραφος Ε2, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2, του ν.4336/2015 (Α΄94) αναριθμήθηκε σε
παρ. 30.
Συγκεκριμένα:
1. Από 1/7/2016, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθενείας σε
είδος των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται
σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού
αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38,
του ν.3863/2010 (Α΄115) και των παραγράφων 11 και 12, του άρθρου 44, του ν.3986/2011
(Α΄152).


Επιπλέον, από 1/7/2016, καταργούνται οι διατάξεις οι οποίες - υπό προϋποθέσεις - παρείχαν
στους ασφαλισμένους δικαίωμα επιλογής Οργανισμού Ασφάλισης Ασθένειας.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο
ίδιο πρόσωπο, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθενείας σε
είδος υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας (από το
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ή οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης) και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που
αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Στην περίπτωση δε που συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη (κύρια και τυχόν επικουρική - οδηγίες
για την παρακράτηση εισφορών ασθένειας από τις επικουρικές συντάξεις τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα
δοθούν, αφού προηγηθεί ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.) και αποδοχές από
μισθωτή εργασία, καταβάλλεται το προβλεπόμενο, ως ανωτέρω, ποσοστό εισφοράς υπέρ
υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνει, καθώς και το προβλεπόμενο ποσοστό
εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου
εισοδήματός τους.

Ως καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης επί του οποίου υπολογίζεται η κράτηση κλάδου
ασθενείας θεωρείται:

α) Για τις καταβαλλόμενες κατά την 12/5/2016 συντάξεις, καθώς και για όσες εφαρμόζονται ως
προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης οι προγενέστερες του ν.4387/2016 διατάξεις, ως
καταβαλλόμενο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 6% ορίζεται το ακαθάριστο ποσό
σύνταξης μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου) επιδόματος απόλυτης
αναπηρίας ή εξωϊδρυματικού επιδόματος, μετά την αφαίρεση όλων των κρατήσεων και πριν τον
υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).

β) Για τις συντάξεις που θα υπολογισθούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού του ν.4387/2016
(δηλαδή θα αποτελούνται από το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης,
συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων των άρθρων 30 και 94, του ν.4387/2016 και προσωπική
διαφορά) συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας εξωϊδρυματικού επιδόματος,
ως καταβαλλόμενο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 6% ορίζεται το συνολικό ποσό
που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ποσών. Από το συνολικό αυτό ακαθάριστο ποσό
αφαιρούνται τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 38, του ν.3863/2010,
όπως ισχύει και του άρθρου 44, παρ.11 και 12, του ν.3986/2011, όπως ισχύει, και πριν τον
υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).

3. Διευκρινίζεται ότι επί των Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και
υπερηλίκων του άρθρου 91, καθώς και επί των επιδομάτων τέκνων της παρ.1, του άρθρου 10, του
ν.4387/2016 (αφορά τις συντάξεις που θα υπολογισθούν με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού της
σύνταξης) δεν γίνεται παρακράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης. Ομοίως, το Επίδομα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ
του κλάδου ασθένειας, σύμφωνα με την παρ.7, του άρθρου 92.


4. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος ή θανάτου
(κύριας και επικουρικής ασφάλισης) καθώς και σε απασχολούμενους συνταξιούχους, οι οποίοι
υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε φορείς εκτός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για τους
οποίους εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους οικείους Κανονισμούς των Ταμείων
Υγείας που διατήρησαν αυτοτέλεια.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, η παρακράτηση εισφοράς κλάδου ασθενείας συνταξιούχων σε εφαρμογή
των ανωτέρω νομοθετικών μεταβολών θα διενεργείται με ενέργειες αρμοδιότητας της αρμόδιας
Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής – Τμήμα Παραγωγής και
Διακίνησης Αναφορών Συντάξεων – αρχής γενομένης της συντάξεως του μηνός Οκτωβρίου 2016, το
ποσό δε της εισφοράς που προκύπτει, ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις από
1/7/2016 θα παρακρατηθεί σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση να
παρακρατείται μαζί με την σύνταξη του μήνα Νοεμβρίου 2016.

Επιπλέον, ως γνωστόν τα ανωτέρω ποσά παρακρατούνται με την υποχρέωση χρέωσης του
αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Β. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α, της παρ.2, του άρθρου τριακοστού πρώτου του
ν.4411/2016, από 1/8/2016 έως 31/12/2016, απαλλάσσονται από την παρακράτηση εισφοράς για
υγειονομική περίθαλψη όλοι όσοι απώλεσαν άνω των τριάντα (30) ευρώ μηνιαίως της παροχής
Ε.Κ.Α.Σ..

Η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων με ενέργειες της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της
Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής – Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών Συντάξεων –
άρχεται από την καταβολή της συντάξεως του μηνός Οκτωβρίου 2016, το ποσό δε της εισφοράς
που προκύπτει, ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις από 1/8/2016 θα αποδοθεί
στους δικαιούχους μαζί με την σύνταξη του μήνα Νοεμβρίου 2016, με χρέωση του αλληλόχρεου
λογαριασμού Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 12 Μαΐου
2016 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού
− συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθ− μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί− ων
και άλλες διατάξεις.
Νόμος 4411
Άρθρο τριακοστό πρώτο Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ 1. Σε όσους, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 92 του N. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει, στερούνται την παρο- χή ΕΚΑΣ, εφαρμόζονται
τα εξής αντισταθμιστικά μέτρα, μέχρι την τελική κατάργησή του: α. Απαλλάσσονται πλήρως από
τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. β. Σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή ΕΚΑΣ και στους
δύο συζύγους, χορηγείται ως έκτακτη μηνιαία οι- κονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το
μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό. γ.
Στους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, χορηγείται έκτακτη
μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε. 2. Για το έτος 2016
θεσπίζονται τα εξής συμπληρω- ματικά μέτρα: α. Απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς
υγειονομι- κής περίθαλψης σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή άνω των τριάντα (30) ευρώ μηνιαίως.
β. Χορήγηση μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή ποσού από εκατόν
δε- καπέντε (115) ευρώ μηνιαίως και άνω, ισόποσης με το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της
απώλειας. 3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αρχίζουν να ισχύ- ουν την 1η Αυγούστου 2016. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω- νικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια.