Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα

Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το
τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με
τρία τέκνα.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 538/22.02.2017
(5)
Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιο-
λογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το
τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμ-
βάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με
τρία τέκνα.
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ Α’
151), όπως έχει διαδοχικά τροποποιηθεί με τις διατάξεις
του άρθρου 12 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α ́ 15), του άρθρου
2 παρ. 11 του ν. 3583/2007 (ΦΕΚ Α ́ 142) και του άρθρου
20 παρ. 2 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α ́17) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 καθώς και
του άρθρου 4 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α ́ 75), όπως ισχύει.
3.  Τις  εξουσιοδοτικές  διατάξεις  του  ακροτελεύτιου 
εδαφίου του άρθρου 36 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ Α ́151),
όπως ισχύει και του άρθρου 1 παράγραφος 2 εδάφιο 4
του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α ́ 75).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α ́/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
5.  Τις  διατάξεις  της  αριθμ.  Δ.ΟΡΓ.Α  1094448  ΕΞ 
2015/10.07.2015   (ΦΕΚ   1574/Β’/27-7-2015)   απόφα-
σης  Γ.Γ.Δ.Ε.  «Τροποποίηση  των  αριθμ.  Δ6Α  1058824 
ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β ́ 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ. Α
1147691 ΕΞ 2014/6-11-2014 (Β ́ 3017) αποφάσεων του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον
ανακαθορισμό καθ ́ ύλην αρμοδιότητας και οργανικών
θέσεων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., καθώς και λοιπών διατάξεων που
αφορούν στην καθ ́ ύλην και στην κατά τόπον αρμοδι-
ότητα Τελωνείων».
6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β ́ 130
και Β ́ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 3α) του ν. 4389/2016
(ΦΕΚ Α ́94), όπως ισχύουν.
7. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ
Α ́94), όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α ́ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ
Α ́94), όπως ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 2, παρ.
2, περ. δ).
9. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, προϋποθέσεων,
δικαιολογητικών και διαδικασίας χορήγησης απαλλα-
γής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που πα-
ραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με
τρία τέκνα.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολο-
γητικά και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής από
το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που πα-
ραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με
τρία τέκνα.
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα έχει εφαρμογή για τη χορήγηση της απαλ-
λαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινή-
των που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και
από γονείς με τρία τέκνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1563/1985
και του άρθρων 1 παράγραφος 2 και 4 του ν. 3454/2006.
Άρθρο 2
Δικαιούχα πρόσωπα
1. Δικαιούχα πρόσωπα της απαλλαγής από το τέλος
ταξινόμησης είναι οι πολύτεκνοι γονείς και οι γονείς με
τρία τέκνα, οι οποίοι είναι:
α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελ-
λάδα,
β) ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν
μόνιμα στην Ελλάδα,
γ) πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
δ) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και
μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής
υπηκοότητας.
2. Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης γονέων με
τρία τέκνα παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα αυ-
τοκίνητο ανά οικογένεια.
3. Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων
γονέων παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά, μετά
την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης
του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερό-
μενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του
αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα τέκνα.
4. H απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων
γονέων παρέχεται και στους γονείς, οι οποίοι προτού κα-
ταστούν πολύτεκνοι είχαν υπαχθεί στις διατάξεις απαλ-
λαγής από το τέλος ταξινόμησης γονέων με τρία τέκνα.
 Άρθρο 3
Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά
1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινό-
μησης υποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή τε-
λωνισμού του αυτοκινήτου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Για τους πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα
που είναι Έλληνες πολίτες και διαμένουν μόνιμα στην
Ελλάδα:
αα) Αίτηση - δήλωση στην οποία αναγράφονται:
- Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των
τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.
- Η υπηκοότητα του
πατέρα και της μητέρας.
- Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και των δύο γονέων.
ββ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δή-
μου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια.
- Για τους πολύτεκνους γονείς, από το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι
οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τέσσερα (4)
τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία πα-
ραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προ-
στατευόμενα.
- Για τους γονείς με τρία τέκνα, από το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι
οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τρία (3) τουλά-
χιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής
του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευό-
μενα.
γγ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία
δηλώνεται:
- Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος για πρώτη
φορά: ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση
τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ή
τους γονείς με τρία τέκνα ούτε έχουν στην κατοχή τους
άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοι-
πών διατάξεων ατελείας και ότι το παραλαμβανόμενο
αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προ-
σωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβαστεί
ούτε παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του,
πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του.
- Σε περίπτωση εκ νέου άσκησης του δικαιώματος: ότι
έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις
που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ή τους γονείς
με τρία τέκνα και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο περιο-
ριστικό διάστημα για την εκ νέου υπαγωγή στο δικαίωμα
απαλλαγής από το φόρο, ότι δεν έχουν στην κατοχή τους
άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοι-
πών διατάξεων ατελείας και ότι το παραλαμβανόμενο
αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προ-
σωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβαστεί
ούτε παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του,
πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του.
 β) Για τους πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέ-
κνα που είναι ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας και
διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα:
αα) Αίτηση - δήλωση στην οποία αναγράφονται:
- Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των
τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.
- Η υπηκοότητα του πατέ
ρα και της μητέρας. Σε πε-
ρίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα αναγράφεται, αν
πρόκειται για Έλληνες, το γένος.
-  Ο  αριθμός  του  Ειδικού  Δελτίου  Ταυτότητας  Ομο-
γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) ή της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου
(Α.Δ.Ε.Τ) ή του διαβατηρίου.
ββ) - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια ή
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδιδόμε-
νο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη
ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυ-
ρωμένο. Στις περιπτώσεις όπου δεν εκδίδεται πιστοποιη-
τικό οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται κάθε άλλο
δημόσιο έγγραφο εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή της
χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα
μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
- Για τους πολύτεκνους γονείς, από το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι
οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τέσσερα (4)
τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία πα-
ραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προ-
στατευόμενα.
- Για τους γονείς με τρία τέκνα, από το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι
οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τρία (3) τουλά-
χιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής
του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευό-
μενα.
γγ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, κατά τα ορι-
ζόμενα στην υποπερ. γγ) της περίπτωσης α) της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου.
δδ) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) ή
Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ).
γ) Για τους πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέ-
κνα που είναι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. και
διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
αα) Αίτηση - δήλωση στην οποία αναγράφονται:
- Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των
τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.
- Η υπηκοότητα του πατέ
ρα και της μητέρας. Σε πε-
ρίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα αναγράφεται, αν
πρόκειται για Έλληνες, το γένος.
-  Ο  αριθμός  του  εγγράφου  πιστοποίησης  μόνιμης 
διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ο αριθμός
διαβατηρίου.
ββ) - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια ή
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδιδόμε-
νο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη
ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυ-
ρωμένο. Στις περιπτώσεις όπου δεν εκδίδεται πιστοποιη-
τικό οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται κάθε άλλο
δημόσιο έγγραφο εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή της
χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα
μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
- Για τους πολύτεκνους γονείς, από το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι
οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τέσσερα (4)
τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία πα-
ραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προ-
στατευόμενα.
- Για τους γονείς με τρία τέκνα, από το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι
οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τρία (3) τουλά-
χιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής
του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευό-
μενα.
γγ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 κατά τα ορι-
ζόμενα στην υποπερ. γγ) της περίπτωσης α) της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου.
δδ) Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη
κράτους μέλους της ΕΕ.
δ) Για τους πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα
που είναι πολίτες άλλων κρατών, οι οποίοι διαμένουν
νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων
ελληνικής υπηκοότητας.
αα) Αίτηση - δήλωση στην οποία αναγράφονται:
- Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των
τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.
- Η υπηκοότητα του πατέ
ρα και της μητέρας. Σε πε-
ρίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα αναγράφεται, αν
πρόκειται για Έλληνες, το γένος.
- Ο αριθμός του Δελτίου Διαμονής πενταετούς διάρκει-
ας ή του Δελτίου Μόνιμης Διαμονής δεκαετούς διάρκειας
ή του διαβατηρίου.
ββ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδι-
δόμενο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, με πρό-
σφατη  ημερομηνία  έκδοσης,  νόμιμα  μεταφρασμένο 
και επικυρωμένο. Στις περιπτώσεις όπου δεν εκδίδεται
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται
κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο εκδιδόμενο από την αρ-
μόδια αρχή της χώρας τους, με πρόσφατη ημερομηνία
έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
- Για τους πολύτεκνους γονείς, από το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι
οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τέσσερα (4)
τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία πα-
ραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προ-
στατευόμενα.
- Για τους γονείς με τρία τέκνα, από το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι
οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τρία (3) τουλά-
χιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής
του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευό-
μενα.
γγ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 κατά τα ορι-
ζόμενα στην υποπερ. γγ) της περίπτωσης α) της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου.
δδ) Δελτίο Διαμονής πενταετούς διάρκειας ή Δελτίο
Μόνιμης Διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12
του ν. 3220/2004 και του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 ως
«προστατευόμενα» νοούνται τα τέκνα που εμπίπτουν σε
μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας
τους. Η φοίτηση στα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύματα
αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης του εκπαι-
δευτικού ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Ως
αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην
ημεδαπή νοούνται όσα εντάσσονται σε μια από τις βαθ-
μίδες εκπαίδευσης και παρέχουν τίτλους σπουδών. Η
φοίτηση τέκνων σε σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα
της αλλοδαπής αποδεικνύεται με την υποβολή σχετι-
κής βεβαίωσης του Διαπανεπιστημιακού Οργανισμού
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
β) Εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο)
έτος της ηλικίας τους. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών
υποχρεώσεων αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίω-
σης της στρατιωτικής υπηρεσίας στην οποία υπάγονται.
γ)  Εμπίπτουν  σε  κατηγορία  ατόμων  με  αναπηρίες, 
άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον
δεν  εμπίπτουν  στις  κατηγορίες  ατόμων  με  αναπηρί-
ες του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α ́) που
δικαιούνται να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με
απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. Η αναπηρία των
τέκνων για τη χορήγηση της απαλλαγής αποδεικνύεται
με την προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από
την οποία θα πρέπει να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας
εξήντα επτά (67%) και άνω. Εκτός από την ανωτέρω ια-
τρική γνωμάτευση απαιτείται και η υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης των δικαιούχων γονέων ότι το τέκνο δεν έχει
υπαχθεί στις περί αναπήρ
ων πολιτών διατάξεις ατελείας.
3. Στην περίπτωση όπου οι δικαιούχοι γονείς βρίσκο-
νται σε διάσταση ή έχει λυθεί ο μεταξύ τους γάμος, το
δικαίωμα παρέχεται στον γονέα εκείνο που πράγματι
έχει με οριστική δικαστική απόφαση την επιμέλεια των
τέκνων, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή
Αρχή. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων με προστα-
τευόμενα ενήλικα τέκνα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή
ζητά φορολογικά στοιχεία, από τα οποία πρέπει να προ-
κύπτει ότι τα τέκνα βαρύνουν το φορολογούμενο και
συνοικούν μαζί του.
Άρθρο 4
Τελωνειακή παρακολούθηση και αποδέσμευση
1. Το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό πα-
ραστατικό για τον τελωνισμό του αυτοκινήτου κατατίθε-
ται υποχρεωτικά στο όνομα και των δύο γονέων.
2. Στα εκδιδόμενα από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή
πιστοποιητικά ταξινόμησης αναγράφεται ρητά η απαγό-
ρευση μεταβίβασης, μίσθωσης ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο παραχώρησης της χρήσης του αυτοκινήτου πριν
από την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία
παραλαβής του.
3.  Σε  περίπτωση  μεταβίβασης  ή  παραχώρησης  με 
οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του αυτοκινήτου πριν
από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την παραλαβή
του, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί
κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή η διαφορά μεταξύ
του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει
καταβληθεί.
4.  Αν  η  μεταβίβαση,  μίσθωση  ή  παραχώρηση  με 
οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του αυτοκινήτου γίνει
χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής, εισπράττεται
το τέλος ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου,
καθώς και πρόσθετο τέλος, ίσο με το ένα τέταρτο (1/4)
του ακέραιου συντελεστή του τέλους ταξινόμησης που
αναλογεί στο αυτοκίνητο.
5. Μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την ημε-
ρομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου, αυτό μπορεί να
μεταβιβαστεί χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής.
6. Κατά το περιοριστικό διάστημα των τριών (3) ετών
η οδήγηση του αυτοκινήτου επιτρέπεται μόνο στα μέλη
της οικογένειας του δικαιούχου, σύζυγο και άγαμα τέκνα,
χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έγκριση της Τελωνειακής
Αρχής.
Άρθρο 5
Αντικατάσταση αυτοκινήτου λόγω ολικής καταστρο-
φής
1. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής αυτοκινήτου
που έχει παραληφθεί με τις ισχύουσες διατάξεις απαλ-
λαγής από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων
και γονέων με τρία τέκνα επιτρέπεται η αντικατάσταση
του αυτοκινήτου με απαλλαγή από το φόρο αυτόν εντός
του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος τελωνειακής
παρακολούθησής του.
2. Η αντικατάσταση του αυτοκινήτου λόγω ολικής κα-
ταστροφής χορηγείται για μία μόνο φορά ανά οικογένεια
από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, με την τήρηση των
όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για την υπαγωγή
των ενδιαφερομένων στις διατάξεις των πολυτέκνων
γονέων ή των γονέων με τρία τέκνα και εφόσον οι ενδι-
αφερόμενοι γονείς προσκομίσουν - εκτός των δικαιολο-
γητικών που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας -
και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση με την οποία ζητούν να παραλάβουν για
πρώτη φορά με την προβλεπόμενη απαλλαγή, αυτοκί-
νητο προοριζόμενο να αντικαταστήσει άλλο που οι ίδιοι
είχαν παραλάβει με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος
ταξινόμησης των πολυτέκνων γονέων ή των γονέων με
τρία τέκνα και το οποίο υπέστη ολική καταστροφή.
β) Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και
συμβάντων του οικείου Αστυνομικού Τμήματος με πρό-
σφατη ημερομηνία έκδοσης, από το οποίο θα πρέπει να
προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει την ολική
καταστροφή του αυτοκινήτου.
γ) Πράξη οριστικής διαγραφής του αυτοκινήτου από
τα Μητρώα αυτοκινήτων της αρμόδιας Υπηρεσίας του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
δ) Βεβαίωση, από την οποία θα προκύπτει ότι το αυ-
τοκίνητο έχει εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου μέσω
της Τελωνειακής Αρχής και έχει χαρακτηριστεί ως Όχημα
Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Κ.Τ.Ζ.).
Άρθρο 6
Κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τα οριζόμενα στην
παρούσα παύει να ισχύει.
Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2017
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ