Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Νόμος υπ’ αριθμ. 4452/2017: Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις


 Νόμος υπ’ αριθμ. 4452/2017: Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις
Για την καλύτερη κατανόησή σας παρεμβάλλω πρώτα τμήματα από την εισηγητική έκθεση του νόμου
και ακολούθως αυτό το κείμενο του νόμου
Μανώλης Μπασιάς

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»
 Αρθρο 11
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Αναλυτικά:
Με την παράγραφο 1 τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις μείωσης του αριθμού των μαθητών σε σχολική τάξη γενικού σχολείου, σε περίπτωση που φοιτούν σε αυτή μαθητές με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με σκοπό την ορθολογική κατανομή των μαθητών σύμφωνα με τις πραγματικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Επιπλέον, προβλέπεται για πρώτη φορά η απαλλαγή από την εξέταση ή η μη προσμέρτηση του βαθμού της διδασκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ρύθμιση που αναμένεται να έχει ευεργετική επίδραση στη σχολική επίδοση των συγκεκριμένων μαθητών.
Με την παράγραφο 2 καθορίζεται ο τρόπος πιστοποίησης της επάρκειας της γνώσης της γραφής Braille.
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται, προς πρόδηλο συμφέρον και προστασία των μαθητών, ότι οι αιτήσεις των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή για υποστήριξη από ειδικό βοηθό ή από σχολικό νοσηλευτή θα πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα των προτεινόμενων προσώπων. Επιπλέον, τα προτεινόμενα πρόσωπα υποβάλουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας διευκολύνονται ουσιωδώς κατά την διατύπωση της προβλεπόμενης από την οικεία διάταξη γνώμη τους.
Με την παράγραφο 4 θεραπεύεται ένα υφιστάμενο νομοθετικό κενό και καθορίζεται με σαφήνεια ο ελάχιστος και ο ανώτατος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Ειδικά Νηπιαγωγεία και στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία.
Με την παράγραφο 5 θεραπεύεται ομοίως ένα υφιστάμενο νομοθετικό κενό και καθορίζεται με σαφήνεια ο ελάχιστος και ο ανώτατος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα γυμνάσια ΕΑΕ και στα λύκεια ΕΑΕ.
Με την παράγραφο 6 καθορίζεται το κατώτατο όριο μαθητών ανά τμήμα που δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να λειτουργήσουν τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυ- μνάσια-Λύκεια και τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Με την παράγραφο 7 ρυθμίζεται μια χρόνια εκκρεμότητα σχετικά με την ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλης σχολικής στέγης για τις ΣΜΕΑΕ, οι οποίες αποτελούν σχολικές μονάδες διατοπικού και διαδημοτικού χαρακτήρα και παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς της σχολικής μονάδας , αν: α) δεν λειτουργεί η ΣΜΕΑΕ λόγω έλλειψης κτηρίου και β) υπάρχει καταλληλότερη σχολική στέγη στον όμορο Δήμο. Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων Δήμων και σχετική εισήγηση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
Με την παράγραφο 8 ρυθμίζονται θέματα αποσπάσεων των τακτικών αιρετών του ΕΕΠ και ΕΒΠ, προκειμένου να διευκολυνθούν στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Αρθρο 13
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναλυτικά:
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναλυτικά:
Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α' 156), η οποία αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις υποψηφίων καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. Η αντικατάσταση αυτή είναι απαραίτητη κατόπιν της υπ' αρίθμ. 5350/ 25.10.2016 Αποφάσεως του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με την οποία μεταβλήθηκε η κατηγοριοποίηση των ήδη προβλεπομένων παθήσεων, προστέθηκαν και άλλες παθήσεις στο ειδικό αυτό ποσοστό, αφαιρέθηκε μία και θεσπίσθηκαν κάποιες επιπρόσθετες προϋποθέσεις σε ήδη προβλεπόμενες ασθένειες.
Τονίζεται ότι η ανωτέρω αντικατάσταση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, προκειμένου μαθητές και γονείς να ενημερωθούν εγκαίρως και να μην αιφνιδιασθούν σχετικά με τις προαναφερθείσες μεταβολές των παθήσεων. Επιπλέον, η διαδικασία εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 20172018 έχει ήδη ξεκινήσει και έχουν ήδη υποβληθεί στις αρμόδιες Επιτροπές που λειτουργούν σε δημόσια νοσοκομεία οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων. Κατά συνέπεια, οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των ιδιωτών επιτάσσουν να εφαρμοσθεί στο σύνολό της η υπ' αρίθμ. 5350/25.10.2016 Απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και εφεξής.
Με την παράγραφο 2 θεσπίζεται μία εξαιρετική, ευνοϊκή ρύθμιση που αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% για τα ακαδημαϊκά έτη 20162017 και 2017-2018, η οποία κρίνεται απαραίτητη για τους ακόλουθους λόγους: Κατ' αρχάς, όπως προαναφέρθηκε η διαδικασία εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχει ήδη ξεκινήσει και έχουν ήδη υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων. Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κρίνει ότι είναι παιδαγωγικά και κοινωνικά επιβεβλημένο να εφαρμοσθούν το συντομότερο δυνατόν οι επιπρόσθετες παθήσεις που εντάσσονται στην ανωτέρω απόφαση του ΚΕΣΥ, προς πρόδηλο όφελος των μαθητών.
Ως εκ τούτου προτείνεται για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018 να εφαρμοσθούν μόνον οι επιπρόσθετες παθήσεις που εντάσσονται στην ανωτέρω απόφαση του ΚΕΣΥ.
Με την παράγραφο 3 υποπαράγραφο Α' αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α'193), η οποία αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ή κατόχων ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου. Με τη νέα ρύθμιση προστίθεται η δυνατότητα συγκρότησης κοινής ομάδας Τμημάτων Σχολών ΤΕΙ, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστικής και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, όπως και αντίστοιχης κοινής ομάδας Τμημάτων Σχολών ΑΕΙ, στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι εν λόγω υποψήφιοι ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο αποφοιτούν. Ο λόγος συγκρότησης των δύο κοινών ομάδων είναι το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένα Τμήματα και Σχολές που δεν μπορεί να αντιστοιχηθούν με τομείς των ΕΠΑ.Λ.. Οι αντιστοιχίες τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ., όπως και η σύνθεση των κοινών ομάδων Τμημάτων Σχολών, θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που θα εκδίδεται ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής. Στην παρούσα ρύθμιση προβλέπονται και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής. Με την υποπαράγραφο Β' επαναφέρεται η ρύθμιση για ξεχωριστό ποσοστό θέσεων εισαγωγής 1% των κατόχων απολυτηρίου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.. Πρόκειται για αναγκαία ρύθμιση με στόχο να δοθούν ανάλογες ευκαιρίες πρόσβασης στη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων για λόγους κοινωνικής ισότητας. Οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, είτε μαζί με τους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ., όπως περιγράφονται στην υποπαράγραφο Α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είτε μόνο με το ειδικό ποσοστό που περιγράφεται στην παρούσα υποπαράγραφο του παρόντος άρθρου. Με την υποπαράγραφο Γ' ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων θα είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ..
Εν τέλει επαναλαμβάνεται η υπάρχουσα ρύθμιση περί προσδιορισμού του είδους των εξεταζόμενων μαθημάτων και των συντελεστών τους, τα οποία θα καθορίζονται περαιτέρω με υπουργική απόφαση που θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τελευταίας τάξης του Λυκείου και προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.
 Νόμος υπ’ αριθμ. 4452/2017: Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις
Άρθρο 11 «Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης» και άρθρο 13 «Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» του νόμου υπ’ αριθμ. 4452, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 15 Φεβρουαρίου 2017.
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Φεβρουαρίου 2017
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 17
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4452
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 11
Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
1.α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), καταργείται και στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι μαθητές με διαγνωσμένες από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, μπορεί να κατανέμονται σε τμήματα της ίδιας τάξης της οικείας σχολικής μονάδας, ως εξής:
α) Ο αριθμός των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, εκτός των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανώτερος του ενός (1) ανά τμήμα. Αν ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος του ενός (1), ο αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά τρεις (3) μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα.
β) Ο αριθμός των μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανώτερος των τεσσάρων (4) ανά τμήμα. Αν ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος των τεσσάρων (4), ο αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά τρεις (3) μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα, εφόσον στο σχολείο δεν λειτουργεί Τμήμα Ένταξης.
Η κατά τα προηγούμενα εδάφια μείωση πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του αρμόδιου σχολικού συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης.».
β) Στο άρθρο 6 του ν. 3699/2008, ύστερα από την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 3Α, ως εξής:
«3.Α. Για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ασκούντων τη γονική μέριμνα δεν υπολογίζεται ο βαθμός εξέτασης της διδασκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.».
γ) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται το σχολικό έτος 2017-2018.
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.10 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ομοίως ισχύουν οι βεβαιώσεις πιστοποίησης επάρκειας της γραφής Braille που χορηγούνται:
α) από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών,
β) από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille» και γ) από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση, εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille».».
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι αιτήσεις των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών για υποστήριξη από ειδικό βοηθό ή από σχολικό νοσηλευτή είτε αυτοί φοιτούν σε γενικό σχολείο είτε σε ΣΜΕΑΕ, συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα των προτεινόμενων προσώπων. Τα προτεινόμενα πρόσωπα υποβάλλουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου.».
4. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων ορίζεται από κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ’ ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και γνώμη του οικείου ΚΕΔΔΥ και του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.».
5. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (Α΄118), προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των γυμνασίων ΕΑΕ και λυκείων ΕΑΕ ορίζεται από κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έως κατ’ ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και γνώμη του οικείου ΚΕΔΔΥ και του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.».
6.α) Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως η περίπτωση γ΄ αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄159), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα.».
β) Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως η περίπτωση γ΄ αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα.».
7. Στην παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ) μεταφέρεται η έδρα ΣΜΕΑΕ σε όμορο δήμο και μετονομάζεται αναλόγως, αν δεν λειτουργεί η ΣΜΕΑΕ λόγω έλλειψης κτιρίου ή υπάρχει καταλληλότερη σχολική στέγη σε όμορο δήμο, ύστερα από: α) εισήγηση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, β) σύμφωνη γνώμη του δήμου στον οποίο έχει ιδρυθεί ή λειτουργεί η ΣΜΕΑΕ και γ) βεβαίωση του όμορου Δήμου περί παραχώρησης κατάλληλου κτιρίου για τη στέγαση της ΣΜΕΑΕ και βεβαίωση της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών περί κάλυψης των λειτουργικών εξόδων της ΣΜΕΑΕ.».
8. Η παρ. 6 του άρθρου 45 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι τακτικοί αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ εφόσον ανήκουν οργανικά εκτός του Νομού Αττικής, δύνανται να αποσπώνται κατόπιν αίτησής τους σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ της περιοχής Αττικής. Οι τακτικοί αιρετοί του ΠΥΣΕΕΠ δύνανται να αποσπώνται κατόπιν αίτησής τους σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ της έδρας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.».

Άρθρο 13
Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
1.α) Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄156), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄268), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες που υποβάλλονται σε μεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία 67% και άνω (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, συγγενής αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, αναιμία Diamond Blackfan), πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους με εξατομικευμένη κρίση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%), από το σύνδρομο του Budd Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Evans, με κινητικά προβλήματα προσδίδοντα αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής διά βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη, πάσχοντες από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, πάσχοντες από πνευμονική αρτηριακή υπέρταση διαπιστωθείσα με δεξιό καθετηριασμό, πάσχοντες από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, πάσχοντες από κίρρωση ήπατος με επιβεβαιωμένη πυλαία υπέρταση, πάσχοντες από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, από τη νόσο του Crohn με ιστολογική επιβεβαίωση, πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen) με συστηματική προσβολή, από πολλαπλούν μυέλωμα, από σαρκοείδωση υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής πνεύμονος ή/και ΚΝΣ, από αυτοάνοση ηπατίτιδα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, πάσχοντες από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής νεφρών ή/και ΚΝΣ ή/και ορογόνων υμένων ή/και αίματος, από συστηματική σκληροδερμία με διάχυτη δερματική προσβολή, πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική φαρμακευτική αγωγή, ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα που έχουν υποβληθεί σε ολική πρωκτοκολεκτομή και μόνιμη ειλεοστομία ή υφολική κολεκτομή με ειλεοπρωκτική αναστόμωση απευθείας ή με δημιουργία ειλεεικής νεοληκύθου, πάσχοντες από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ή αυτοάνοση θρομβοπενία υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, πάσχοντες από το σύνδρομο Klippel Feil, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά τη βιολογική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία (με εξατομικευμένη κρίση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%), πάσχοντες από νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων σε χρόνια βάση, πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα - νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση, πάσχοντες από το σύνδρομο Klipper Trenaunay-Weber, από βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου 6, πάσχοντες από δερματομυοσίτιδα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδρομο Mukle Wells (συμπτωματική νόσος με συμβατική κλινική εικόνα με διάγνωση επιβεβαιωμένη από παιδίατρο με ειδική εμπειρία στα ρευματικά νοσήματα, γενετική επιβεβαίωση μεταλλαγής στην κρυοπυρίνη NALP3 επιθυμητή όχι απαραίτητη, αφού δεν υπάρχουν σε όλους τους ασθενείς, θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες λ.χ. αναστολείς της Ιντερλευκίνης IL-1), πάσχοντες από σοβαρό κληρονομικό αγγειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκεφάλου με αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία τουλάχιστον 67%.».
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
2. Ειδικά, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων εκτός από τους υποψηφίους που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009, όπως ισχύει πριν από την αντικατάστασή του με το παρόν, και οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών: από συγγενή αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, από αναιμία Diamond Blackfan, πάσχοντες από το σύνδρομο Klipper Trenaunay-Weber, από βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου 6, πάσχοντες από δερματομυοσίτιδα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδρομο Mukle Wells (συμπτωματική νόσος με συμβατική κλινική εικόνα με διάγνωση επιβεβαιωμένη από παιδίατρο με ειδική εμπειρία στα ρευματικά νοσήματα, γενετική επιβεβαίωση μεταλλαγής στη κρυοπυρίνη NALP3 επιθυμητή όχι απαραίτητη, αφού δεν υπάρχουν σε όλους τους ασθενείς, θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες λ.χ. αναστολείς της Ιντερλευκίνης IL-1), πάσχοντες από σοβαρό κληρονομικό αγγειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκεφάλου με αναπηρία τουλάχιστον 67%, πάσχοντες από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, εφόσον: α) είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής και β) πιστοποιηθούν από τις απαιτούμενες Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές.
Ειδικά, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 εισάγονται με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου στις ανωτέρω Σχολές καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 5% οι υποψήφιοι που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο ασθένειες, εκτός από αυτές της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 όπως ισχύει, πριν από την αντικατάστασή του με το παρόν, σε αιτούμενη σχολή ή τμήμα, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μορίων των εισαχθέντων με αυτή την κατηγορία του έτους αυτού.
3.α) Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Α.αα) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ, εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου ή απολυτήριο Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν. Επίσης, απόφοιτοι όλων των τομέων των ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε κοινή ομάδα που περιλαμβάνει Τμήματα Σχολών ΤΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστικής και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Η εισαγωγή τους γίνεται σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ειδικά, για τις σχολές των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης το ειδικό ποσοστό θέσεων είναι κατά προσέγγιση ανάλογο του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων ΕΠΑΛ σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων.
ββ) Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, σε ειδικό ποσοστό 1% επιπλέον των θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε τμήματα που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων.
γγ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής, καθορίζονται οι αντιστοιχίες τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τους τομείς των ΕΠΑΛ, η σύνθεση της κοινής ομάδας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου. Η τριμελής επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τον Πρόεδρο της ΑΔΙΠ, ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως μέλη. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη.
Β. Ειδικά, για τους υποψηφίους των Εσπερινών ΕΠΑΛ που κατέχουν απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑΛ και συμμετέχουν στις ανωτέρω ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις αποδίδονται επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 1% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ. Οι υποψήφιοι από τα εσπερινά ΕΠΑΛ μπορούν κατά την υποβολή της αίτησης δήλωσής τους να επιλέξουν τη συμμετοχή τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, είτε μαζί με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ όπως περιγράφονται στην υποπαράγραφο Α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είτε μόνο με το ειδικό ποσοστό που περιγράφεται στην παρούσα υποπαράγραφο του παρόντος άρθρου.
Γ. Στις περιπτώσεις και των δύο ανωτέρω υποπαραγράφων Α΄ και Β΄ η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ.
Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα της Γ΄ Τάξης Ημερήσιων και Δ΄ Τάξης-Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από τα οποία δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας με συντελεστή βαρύτητας 1,5 και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας με συντελεστή βαρύτητας 3,5 τα οποία καθορίζονται με υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που τίθενται αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.».
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.
4.α) Η παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4342/2015 (Α΄143), αντικαθίσταται ως εξής:
«33. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ ή ημερήσιων ΕΠΑΛ, μπορούν να μετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον αριθμού εισακτέων και μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα ανωτέρω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων, κατανέμονται σε ποσοστό 60% για τους συμμετάσχοντες στις εν λόγω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό 40% για όσους έχουν συμμετάσχει στην εξεταστική διαδικασία δύο (2) έτη, πριν από το έτος υποβολής νέου μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία.».
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193), η φράση «, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Π.Ε. και του Σ.Α.Τ.Ε.» αντικαθίσταται από τη φράση «, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής που προβλέπεται στην περίπτωση γγ΄ της υποπαραγράφου Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013».
6.α) Στην κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών που προβλέπεται στην υποπερίπτωση iv της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως ισχύει, υπάγονται και οι απόφοιτοι των ξένων σχολείων που εδρεύουν και λειτουργούν νομίμως στην ημεδαπή, εφόσον σωρευτικώς: αα) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή, ββ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου και γγ) είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δυνατότητα εισαγωγής σε Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθούν τα εν λόγω ξένα σχολεία.
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.
7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής: «Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει για τους εισακτέους με την ως άνω ειδική κατηγορία των ακαδημαϊκών ετών 2016-2017 και εφεξής».
8. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄152), μετά τις λέξεις «ή με το σύστημα των γενικών εξετάσεων», προστίθενται οι λέξεις «ή με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013».
9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Φ.151/24463/Β6/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 422) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Μέχρι δέκα (10) μέλη ΕΠ/ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Σχολικούς Συμβούλους κλάδων σχετικών με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ή Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.».

Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Για να κατεβάσετε ολόκληρο τον νόμο σε προσβάσιμη μορφή pdf στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/Ν.4452-17.pdf.

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/