Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Απόφαση υφυπουργού Πετρόπουλου με ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 28 και 56 του ν. 4445/2016


Απόφαση υφυπουργού Πετρόπουλου με ΘΕΜΑ:
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 28 και 56 του ν. 4445/2016

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
Πληροφορίες : Κ. Μπέκα Χ. Ζαζάκη
Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κωδικας : 10110
Fax : 2103368148
Τηλέφωνα : 2131516777, 2131516778,
2131516774

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017 Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 63ΑΙ465Θ1Ω-11Ν
Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.671/Δ15.12


Προς: ΕΤΕΑΕΠ
α. Γραφείο Διοικητή
β. Αυτοτελές Τμήμα Yποστήριξης
Ασφάλισης & Παροχών
γ) Δ/νση Οικονομικών και Πληρωμών
Φιλελλήνων 13 -15, 10557 Αθήνα

Κοιν.: ΕΦΚΑ
Γραφείο Διοικητή
Αγ. Κωνσταντίνου 8, 10241 ΑθήναΘΕΜΑ:
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 28 και 56 του ν. 4445/2016

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 236/19-12-2016, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4445 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016 (Α΄85) και άλλες διατάξεις» με τα άρθρα 28 και 56 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις του νόμου 4387/2016 ως εξής:

Άρθρο 28
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του νόμου 4445/2016 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, με τις οποίες καταργείται από 1.1.2017 η εισφορά υπέρ του πρώην ΤΕΑΔ και σήμερα ΕΤΕΑΕΠ επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ΄της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960 (Α΄164) όπως προστέθηκε με την περίπτωση α΄της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν.1868/1989 (Α΄230)

Άρθρο 56
Με τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4445/2016 αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν οι παρ. 2 και 6 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, ως εξής:
Παράγραφος 1
Η παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε και ορίζεται ότι, οι διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 για τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, των άρθρων 17 και 36 για την παράλληλη ασφάλιση, των άρθρων 18 και 37 για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, της παραγράφου 1 του άρθρου 30 για την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές, της παραγράφου 2β του άρθρου 15 και της παραγράφου 3 του άρθρου 34 για την τυπική ασφάλιση, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 19 για τη διαδοχική ασφάλιση, εφαρμόζονται αναλογικά και στο κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ.
Ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30, της παραγράφου 5 του άρθρου 36 και της παραγράφου 4 του άρθρου 17 έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ από 1-1-2015 έως και 12-5-2016. Παράγραφος 2
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του ν.4445/2016 προβλέπεται ότι, η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10β του άρθρου δεύτερου του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ106, Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε και ορίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 96 του ν.4387/2016, ο επανυπολογισμός και η αναπροσαρμογή των καταβαλλομένων ή καταβλητέων συντάξεων του ΕΤΕΑΕΠ με τις προϊσχύουσες του παρόντος νόμου διατάξεις, ο τρόπος προσδιορισμού του ετήσιου ή μέσου ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης των καταβαλλόμενων συντάξεων με τις προϊσχύουσες του παρόντος νόμου διατάξεις, η διαδικασία και το αρμόδιο όργανο υλοποίησής τους, ο χρόνος αναπροσαρμογής των συντάξεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για το θέμα αυτό. Με ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ορίζεται η εργάσιμη ημέρα κατά την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση και ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και την συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών για την υλοποίησή τους.


Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου
3. Γραφείo κ. Γενικής Γραμματέως ΚΑ
4. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Κοιν. Ασφάλισης
5. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης
Τμήματα Α΄ & Β΄


Ο Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Αναστάσιος Πετρόπουλος

 Νόμου 4445
Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016
   1. Στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 μετά τη φράση «σύμφωνα με την παράγραφο 2.» προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
   «Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης.».
   2. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
   «Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ' της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960 (Α' 164) όπως προστέθηκε με την περίπτωση α' της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α' 230), καταργείται.».
Για καλύτερη κατανόηση παρεμβάλλλω από την
Εισηγητική έκθεση του νόμου 4445
Άρθρο 28
Τροποποίηση άρθρου 39 του Ν. 4387/2016
Με τη παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάταξης αποσαφηνίζεται ότι σε περιπτώσεις που ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης.
Με τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 10 του ν.4387/2016, οι κοινωνικοί πόροι υπέρ των ταμείων καταργήθηκαν. Επομένως, με την δεύτερη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης, η ειδική εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν Ε.Τ.Ε.Α. επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ) της παρ.2 του άρθρου 30 του ν. δ/τος 4114/1960 (ΑΊ64) όπως προστέθηκε με την περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α'230), καταργείται.
Άρθρο 56
Τροποποίηση άρθρου 96 του Ν. 4387/2016
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή στο ΕΤΕΑ, των διατάξεων για τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, για την παράλληλη ασφάλιση, για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, για την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές, για την τυπική ασφάλιση, καθώς και οι διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση. Ειδικά οι διατάξεις για την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές, έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο ΕΤΕΑ από 1.1.2015 έως και 12.5.2016.