Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Εγκυκλιος Υπουργού υγείας με ΘΕΜΑ: Προσβασιμότητα σε όλους τους φορείς Υγείας της χώρας των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων

Εγκυκλιος Υπουργού υγείας με ΘΕΜΑ: Προσβασιμότητα σε όλους τους φορείς Υγείας της χώρας των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ
Αθήνα 13-02-2017
Αρ.Πρωτ.Α6Β/Γ.Π./Οικ.10919
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     ΤΕΧΝΙΚΩΝ       ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β ́ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Μακεδονίας 6-8
Ταχ. Κώδ. : 104 33
Fax : 2108208743
Πληρ.: Ε.Αντιόχου
Τηλ.:210 8208762
ΠΡΟΣ: Όλες τις Υ.Πε
ΘΕΜΑ: Προσβασιμότητα σε όλους τους φορείς Υγείας της χώρας των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων
.
Σύμφωνα  με  τη  κείμενη  νομοθεσία  σε  όλες  τις  κτιριακές  υποδομές  και
εγκαταστάσεις   που   στεγάζουν
λειτουργίες   των   φορέων   υγείας   πρέπει να
εξασφαλίζεται  η  οριζόντια  και  κατακόρυφη  προσπέλαση  από  άτομα  με  αναπηρία
ή εμποδιζόμενα άτομα.
Για  το  λόγο  αυτό  απαιτείται  να  υπάρχει  πρόβλεψη  ώστε  οι  χώροι  των
παραπάνω   δομών   να   διαμορφώνονται   ή   να   σχεδιάζονται   με   σκοπό   να
εξυπηρετούν τα άτομα αυτά,
 όσων αφορά στην προσβασιμότητα
 (κλιμακοστάσια,
χώροι στάθμευσης κ.λ.π.)
  αλλά και στη λειτουργικότητα
 (w.c.,  εξεταστήρια κ.λ.π.)
των χώρων τους.
Σε  κάθε  περίπτωση  εφαρμόζονται  όλοι  οι  κανονισμοί  και  τα  νομοθετικά
κείμενα  που  αφορούν στο  σχεδιασμό  και  τις  ρυθμίσεις
  προσπελασιμότητας και χρήσης κτιρίων
για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα όπως:
-
Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός-
Οι ισχύοντες κανονισμοί ειδικών κτιρίων
-
Ο ελληνικός κανονισμός φορτίσεως δομικών έργων
-
Οι Κανονισμοί κατασκευής ανελκυστήρων
-
Οι Κανονισμοί Η/Μ εγκαταστάσεων
-
Ο Κτιριοδομικός κανονισμός
-
Ο Κανονισμός πυροπροστασίας
-
Το ΠΔ 16/96
-
Η Απόφαση  Υπουργού  ΠΕΧΩΔΕ  Αριθ.οικ.52487/16-11-2001-Ειδικές  ρυθμίσεις  για
την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια (ΦΕΚ18/Β/15-01-2002) -
Η Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ Αριθ.οικ.52907/28-12-2009(ΦΕΚ2621/β ́/31-12-2009)-
Οι  Οδηγίες Σχεδιασμού Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ  του ΥΠΕΝ-Όλες οι σχετικές εγκύκλιοι του ΥΠΕΝ Για  θέματα  που  δε  ρυθμίζονται  από  τους  Ελληνικούς  Κανονισμούς,  μπορεί  να χρησιμοποιούνται, το ISO
   21542
-
2011
«
Building
construction

Accessibility
and
usability
of
the
built
environment
»,
o
  «
ADA
Standa
rds
for
accessible
design
»
  ή  /και
άλλ
οι σχετικοί και αναγνωρισμένοι Ευρωπαϊκοί και Δ
ιεθνείς κανονισμοί και πρότυπα.
Οι
Διοικήσεις
 των ΥΠΕ αφού ενημερώσουν σχετικά τους εποπτευόμενους από
αυτές
  φορείς,  να  μεριμνήσουν
,  στα  πλαίσια  των  αρμοδιοτήτων  τους,
  για
την
εφαρμογή της παρούσας.
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείο  Υπουργού Υγείας
2.
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
3.
Γραφείο  Γεν. Γραμματέα  Υπουργείου Υγείας.
4.
Γρ. Γεν. Γραμματέα
Δημόσιας Υγείας
5.
Γραφείο Προιστ.  Γεν.  Δ/νσης Ανθρώπινων Πόρων &
    Διοικητικής Υποστήριξης.
6.
Δ.Τ.Υ./ Γραμματε
ία /Τμήμα  Β’.