Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του άρθρου 25 του νόμου 4440


Υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του άρθρου 25 του νόμου 4440
Ο Νόμος 4440 στο άρθρο 25 παράγραφος 10 και 11 ορίζει τα εξής:
10. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
11. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 10 υπουργικής απόφασης.»

Η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση εκδόθηκε χθες, γεγονός που προδηλώνει την εφαρμογή του άρθρου λίαν συντόμως κατά τα προαναφερθέντα. Ακολούθως δημοσιεύουμε την υπουργική απόφαση και το άρθρο του νόμου με την εισηγητική του έκθεση για να λάβετε πληρέστερη γνώση. Εύχομαι αυτή τη φορά οι ανάπηροι και οι άνθρωποι του στενού περιβάλλοντός τους να ωφεληθούν πραγματικά, γιατί θυμάμαι το 1983 με αντίστοιχη διάταξη του νόμου 1320, οι τυφλοί περιορίστηκαν μόνο σε λίγες θέσεις τηλεφωνητών και όλες τις άλλες θέσεις έλαβαν άλλοι ανάπηροι με πολύ μικρότερη αναπηρία.
Είναι η πρώτη φορά που στην προστασία περιλαμβάνονται και τέκνα αναπήρων. Το αίτημα αυτό ενώ είχε υποβληθεί πολλάκις δεν είχε ικανοποιηθεί. Ελπίζω να ικανοποιηθεί τώρα και να ανακουφίσει πολύ τους αναπήρους γονείς.
Μανώλης Μπασιάς

 Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των δικαιολογητικών των υποψήφιων ειδικών κατηγοριών για διαγωνισμούς του Δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ
Υ.Α. του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824 και ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 2017, με θέμα: «Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 του αρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224)». Με την παρούσα υπουργική απόφαση ξεκινά η διαδικασία εφαρμογής της νομοθετικής πρόβλεψης με την οποία το 15% των θέσεων που προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ θα καλύπτονται αποκλειστικά από άτομα με αναπηρία.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824
Θέμα: Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 του αρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.224/ Α΄/2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.9 του Ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270/Α΄/2016).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 220/Α’/1998), όπως ισχύει .
5. Τις διατάξεις του Ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/2006), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 με θέμα «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … κ.λπ.» (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄/2016) και το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Φ.Ε.Κ.210/Α΄/2016).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 39/Α΄/2001), όπως ισχύει.
8. Tην υπ’ αριθμ. 42948/10-12-2003 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 1854/Β΄/2003) για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δημοσίου τομέα.
9. Τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», (ΦΕΚ 115/Α΄/2010) όπως ισχύει.
10. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι για τις ειδικές κατηγορίες θέσεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του αρ. 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του αρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224) για την απόδειξη της ιδιότητας που επικαλούνται καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

Άρθρο 2
Καθορισμός δικαιολογητικών των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών.
1. Παλιννοστούντες Πόντιοι ομογενείς και ομογενείς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2790/2000 (Α΄24)
Για την απόδειξη της ιδιότητας του παλιννοστούντα Ποντίου ομογενή και ομογενή που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2790/2000(Α΄24), για την κάλυψη ποσοστού 2% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στους Νομούς των Περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές τουλάχιστον επί μια 10ετία, απαιτείται να προσκομίζουν:
α) Ακριβές αντίγραφο ελληνικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου.
β) Η απόφαση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Πιο συγκεκριμένα:
i) για τους παλιννοστούντες που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με βάση τις καταργηθείσες διατάξεις του Ν.2130/1993, η σχετική απόφαση Νομάρχη, στο προοίμιο της οποίας να αναγράφεται το σχετικό νομικό καθεστώς (Ν.2130/1993 ή Συνθήκη Άγκυρας και Λωζάνης)
ii) για τους ομογενείς από χώρες της τέως ΕΣΣΔ που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2790/2000, η σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) δημοσίευσης της σχετικής απόφασης.
γ) Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψηφίου στο δημοτολόγιο ελληνικού Δήμου πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να αναγράφεται η νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και να αποτυπώνονται όλες οι τυχόν μεταβολές σχετικά με την ιθαγένειά του.
2. Πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων
α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας για την κάλυψη ποσοστού 15% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα, ιδιότητα την οποία αποκτούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, απαιτείται:
i) Οι πολύτεκνοι να προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. 457/Β΄/2014)} ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
ii) Τα τέκνα πολυτέκνων να προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. 457/Β΄/2014)} ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
β) Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αλλοδαπούς που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα (Απόφαση 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ).
γ) Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφόσον για αυτούς επιτρέπεται η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περιπτώσεις), οι οποίοι δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα, απαιτείται να προσκομίζουν αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του Κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αρμόδιου, κατά νόμο, αντίστοιχου της ΑΣΠΕ φορέα της αλλοδαπής ή έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής με το οποίο βεβαιώνεται ή πιστοποιείται κατά τις διατάξεις δικαίου του αντίστοιχου Κράτους η πολυτεκνική ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολυτέκνου. (Απόφαση 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ και άρθρο 67 Ν. 4316/2014-Φ.Ε.Κ.270/Α΄/2014).
3. Τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων
α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας για την κάλυψη ποσοστού 10% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα, ιδιότητα την οποία αποκτούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, απαιτείται να προσκομίζουν: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. 457/Β΄/2014)} που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
β) Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:
i) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα:
- Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
- Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
- Τα από το γάμο αυτό τέκνα.
- Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
- Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.
- Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
- Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ii) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας:
- Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
- Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
- Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
- Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.
- Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
- Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
- Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία)
γ) Εκτός από το πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
i) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.
ii) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών .
iii) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
iv) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
4. Υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον που ασκούν το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας τους
Οι υποψήφιοι με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον για την κάλυψη του ποσοστού 10% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.
5. Υποψήφιοι γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)
Οι υποψήφιοι γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) για την κάλυψη ποσοστού 5% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα, απαιτείται να προσκομίζουν:
α) Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.
Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. 457/Β΄/2014)}, από το οποίο θα προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας του ατόμου με αναπηρία από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία.
Στις περιπτώσεις, που το άτομο με αναπηρία από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία είναι έγγαμο, προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της δικής του οικογένειας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής του οικογένειας, από τα οποία θα προκύπτει ο αριθμός των μελών των εν λόγω οικογενειών.
Εάν ο υποψήφιος είναι διαζευγμένος και είναι γονέας του ατόμου με αναπηρία από το οποίο αντλεί προστασία, προσκομίζει και το διαζευκτήριο ή τη δικαστική απόφαση λύσης του γάμου και εφόσον είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση και δηλώνει επιμέλεια ενός ή περισσοτέρων τέκνων, προσκομίζει δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται η ανάθεση επιμέλειας των τέκνων.
γ) Υπεύθυνες δηλώσεις του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) όλων των λοιπών προσώπων, τα οποία αντλούν προστασία από την αναπηρία του ατόμου από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς), με τις οποίες αυτά δηλώνουν: αφενός ότι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα πρόσληψης, με την ίδια διαδικασία, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας, για το παρόν, υπέρ του υποψηφίου. Στην περίπτωση που στα παραπάνω πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται:
- Γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που θεμελιώνουν δικαίωμα προστασίας από δεύτερο άτομο που πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή το ποσοστό αναπηρίας του είναι εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, τότε τα πρόσωπα αυτά υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στις οποίες δηλώνουν αφενός ότι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα πρόσληψης, με την ίδια διαδικασία, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας που αντλούν από την αναπηρία του ατόμου από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμά τους για πρόσληψη σε θέση εργασίας, για το δεύτερο άτομο από το οποίο αντλούν προστασία από την αναπηρία του.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα, πρόσωπα, ο υποψήφιος συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος (όπως π.χ. άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον υποψήφιο ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυόμενου να υπογράψει.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών άλλος δικαιούχος και ότι έχουν προσκομιστεί οι δηλώσεις παραίτησης από το δικαίωμα για διορισμό όλων των λοιπών δικαιούχων.
6. Έλληνες υπήκοοι που προέρχονται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης
Για την απόδειξη της ιδιότητας των Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης και είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης (αρ.23 του Ν.3647/2008), για την κάλυψη του ποσοστού 5‰ στο σύνολο των θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ που προκηρύσσονται με πανελλήνιους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., οι υποψήφιοι απαιτείται να προσκομίζουν:
α) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του υποψηφίου, ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει το θρήσκευμα.
β) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση δήμου ή κοινότητας της Θράκης, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου/κοινότητας ή πιστοποιητικό ή βεβαίωση άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης.
7. Τυφλοί τηλεφωνητές
Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι των Σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής που προσλαμβάνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, απαιτείται να προσκομίζουν Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.
8. Δικηγόροι με αναπηρία
Οι δικηγόροι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας που προσλαμβάνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 3
Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες θέσεων θα πρέπει να κατέχουν την ιδιότητά τους όπως αυτή αποδεικνύεται από τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για διορισμό όσο και κατά το χρόνο διορισμού.

Άρθρο 4
Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6, 7 και 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την πλήρωση των προκηρρυσομένων θέσεων, ισχύ έχουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.42948/10-12-2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 1854/Β΄/2003) για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο5
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Μαρίνα Χρύση

Από το πανελλήνιο βήμα αναπήρων
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4440 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Δι- οίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώ- σεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβα- στα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4440 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Δι- οίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώ- σεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβα- στα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.
 Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώ- σεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβα- στα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.
Άρθρο 25 Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του Ν. 2190/1994
1. Η παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αντικαθίσταται ως εξής:
«6.α) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) των προκηρυσσό- μενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ για υπηρεσίες και νομι- κά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 (Α΄ 206) στους Νομούς των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδο- νίας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης, καλύπτονται από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς και από το σύνολο των ομογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2790/2000 (Α΄ 24), εφό- σον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές τουλάχιστον επί μια δεκαετία. β) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προ- κηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (Α΄270).
γ) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των προκηρυσσό- μενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.
δ) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσό- μενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέ- κνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από ένα δικαιούχο μιας οικο- γένειας (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) αποκλείει τους υπόλοιπους. Ο υπολογισμός των ανωτέρω ποσοστών για μεν την εφαρμογή της περίπτωσης α΄ γίνεται στο σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά στο σύνολο των περιοχών που ορίζονται σε αυτή, για δε την εφαρ- μογή των λοιπών περιπτώσεων γίνεται στο σύνολο των θέσεων κάθε προκήρυξης. Η κατανομή των θέσεων στους φορείς και για τις πέντε ομάδες: α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, β) γονέων με τρία τέκνα και τέκνων αυτών, γ) παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών και ομογενών του Ν. 2790/2000, δ) ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας του- λάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και ε) ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό ανα- πηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, θα γίνει σε πρώτη φάση με βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%), δέκα τοις εκατό ( 10%), δύο τοις εκατό (2%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%) εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό. Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων με την πρώτη κατανομή, οι υπολειπόμενες θέσεις θα δια- τεθούν στους φορείς σε δεύτερη φάση, προτασσόμενων εκείνων των φορέων στους οποίους η προστιθέμενη θέση δίνει τη μικρότερη αύξηση στο ποσοστό στο δεκα- πέντε τοις εκατό (15%), δέκα τοις εκατό (10%), δύο τοις εκατό (2%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%) σε καθεμία από τις πέντε ομάδες αντίστοιχα. Αν περισσότεροι φορείς έχουν το ίδιο αυξημένο ποσο- στό, αλλά οι διαθέσιμες θέσεις είναι λιγότερες από τον αριθμό των φορέων αυτών, προτάσσονται οι φορείς με το μικρότερο πληθυσμό της έδρας.»
2. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28), προστίθενται παράγραφοι 8, 9, 10 και 11 ως εξής:
«8. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δη- μοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι οργανισμοί τοπικής αυτο- διοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 (Α΄ 220) υποχρεούνται να προσλαμβάνουν:
α) στο ογδόντα τοις (80%) των κενών θέσεων τηλεφω- νητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφω- νητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής,
β) έναν δικηγόρο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πέντε (5) δικηγόρους.
Οι θέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ προκηρύσσονται από το Α.Σ.Ε.Π.. Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών από τους υποψήφιους τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, προκηρύσσονται εκ νέου οι ανωτέρω θέσεις και, αν δεν καλυφθούν και με τη δεύτερη προκήρυξη από τους υποψήφιους τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφω- νητών, καλύπτονται από τα πρόσωπα των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 6 κατά σειρά προτεραιότητας, εφόσον διαθέτουν πτυχίο πληροφορικής αντίστοιχης βαθμίδας.
Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων δικηγόρων από τα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ καλύ- πτονται από τα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της παρα- γράφου 6 αντίστοιχα.
9. Η συνολική βαθμολογία κατά τη συμμετοχή σε δια- δικασίες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει προκηρύξε- ων σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρ- θρου 21 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28) προσαυξάνεται:
α) για τα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 6 ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πολλα- πλασιάζεται με το συντελεστή τρία (3),
β) για τα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 6 ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πολλα- πλασιάζεται με το συντελεστή δύο (2).
10. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
11. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 10 υπουργικής απόφασης.»
Εισηγητική έκθεση του νόμου
Άρθρο 25
Με την προτεινόμενη διάταξη ικανοποιούνται:
α) οι απαιτήσεις του Συντάγματος της χώρας, όπως εκφράζονται και αποτυπώνονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 21, σύμφωνα με την οποία: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»
β) οι απαιτήσεις του άρθρου 27 «Εργασία και Απασχόληση» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο της επικύρωσε με το Ν.4074/12 και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. Η χώρα εναρμονίζεται:
α) με την 159/83 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, όπως κυρώθηκε με το Ν.1556/85 και αφορά στην επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων.
β) με την Οδηγία 78/2000, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με τον Ν.3304/2005 και αφορά στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Επιπρόσθετα, έρχεται να αποκαταστήσει μία ανισότητα για τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, οι οποίοι στην παρατεταμένη περίοδο της οικονομικής κρίσης βιώνουν με μεγαλύτερη σφοδρότητα την αλματώδη αύξηση της ανεργίας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, εξαιτίας της ανεργίας είναι εντονότερα, αφού κατά κανόνα σε οποιαδήποτε προσπάθεια μείωσης του κόστους της εργασίας, τα άτομα με αναπηρία είναι τα πρώτα που απολύονται και τα τελευταία που προσλαμβάνονται.
Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του ν. 2190/1994, ώστε να συμπεριληφθούν νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως ισχύει και για άλλες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού.
Παράλληλα κρίνεται αναγκαία η μείωση του ποσοστού των προκηρυσσόμενων θέσεων που καλύπτεται από Παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς, καθώς από τα
διατιθέμενα από τις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία προκύπτει ότι στο σύνολο των 29.027 προκηρυσσομένων με σειρά προτεραιότητας θέσεων για τα έτη 2005 - 2015, μόνο 158 θέσεις καλύφθηκαν από Ποντίους, ομογενείς και Παλλινοστούντες, ήτοι ποσοστό 0,54%. Αναφορικά δε με τους γραπτούς διαγωνισμούς, για τα έτη 2007-2010 επί του συνόλου των 1.112 προκηρυσσομένων από τις ως άνω κατηγορίες καλύφθηκαν τελικά μόνο 10 θέσεις, ήτοι ποσοστό 0,89%. Σε σχέση δε με τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών, επί του συνόλου των 13.738 θέσεων που προκηρύχθηκαν για τα έτη 2005 - 2008 καμία θέση δεν καλύφθηκε από τις ως άνω κατηγορίες.
 Έκθεση επιστημονικής επιτροπής της βουλής για το νομοσχέδιο για την κινητικότητα
 7. Επί του άρθρου 25 Με την προτεινόμενη διάταξη επαναπροσδιορίζονται τα ποσοστά των ει- δικών κατηγοριών προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 11
2190/1994, ώστε να προστεθούν νέες κατηγορίες, ιδίως, ατόμων με αναπη- ρίες, στις ευεργετικές διατάξεις που προβλέπονται στο σύστημα προσλήψε- ων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αο- ρίστου χρόνου στους φορείς του δημόσιου τομέα. Στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2, 3 και 6 του Συντάγματος θεμελιώνε- ται κρατική υποχρέωση για την παροχή «ειδικής φροντίδας» και τη λήψη «ειδικών μέτρων» για σειρά ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Από τη συ- στηματική ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων, κατ’ αναφορά προς τις αρχές της προστασίας της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος), της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του (άρθρο 5 παρ. 1 του Συ- ντάγματος) και, ιδίως, της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου, συνάγε- ται ότι στο άρθρο 21 του Συντάγματος κατοχυρώνεται ενιαίο, γενικό δικαίω- μα για κοινωνική πρόνοια, του οποίου ειδικότερες εκφάνσεις αποτελούν οι ποικίλες μορφές κοινωνικής προστασίας προς τις ενδεικτικώς αναφερόμε- νες στο Σύνταγμα ομάδες. Ως φορέας του ενιαίου δικαιώματος για κοινωνι- κή πρόνοια νοείται κάθε πρόσωπο του οποίου η κατάσταση επιτάσσει τη λή- ψη ειδικών μέτρων και την παροχή κοινωνικής φροντίδας (χωρίς διάκριση ε- θνικότητας, βλ. Κ. Χρυσόγονο, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 2002 σελ. 539), οι παροχές δε κοινωνικής πρόνοιας εξειδικεύονται σε εναλλακτικές μορφές παρέμβασης, προκειμένου να προσαρμόζονται αυτές στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ειδικές ανάγκες των επιμέρους ευάλωτων πληθυ- σμών (βλ., ενδεικτικώς, Κ. Κρεμαλή, Το δικαίωμα του ατόμου για κοινωνικής πρόνοια, 1991, σελ. 156 επ., Ξ. Κοντιάδη, Συνταγματικές εγγυήσεις και θε- σμική οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης. 2004, σελ. 469 επ.). Ειδικώς, σημειώνεται, σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρίες, ότι το εν λό- γω δικαίωμα για κοινωνική πρόνοια εμπλουτίσθηκε, κατά την αναθεώρηση του 2001, με τη νέα παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος, ώστε να απο- λαύουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία τους, την επαγγελματική τους ένταξη και τη συμμετοχή τους στη ζωή της χώρας. Τέλος, επισημαίνεται ότι την προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ίσης απόλαυσης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμε- λιωδών ελευθεριών, από όλα τα άτομα με αναπηρίες, επιτάσσει τόσο η Σύμ- βαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 30 Μαρτίου 2007, και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμ- βαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεμβρίου 2010, τα οποία κυρώθηκαν με τον ν. 4074/2012, όσο και ο ν. 3305/2005, στο άρθρο 10 του οποίου ορίζεται ρητώς 12
ότι «[γ]ια την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι ατόμων με α- ναπηρία, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον τα μέ- τρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη». Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016 Οι εισηγητές Μαριάνθη Καλυβιώτου Επιστημονική Συνεργάτις Δημήτρης Κανελλόπουλος Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών και Αμυντικών Μελετών Ο Προϊστάμενος του Α΄ Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ο Προϊστάμενος της Β΄ Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών Αστέρης Πλιάκος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Κώστας Μαυριάς Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών13

 Στο Δημόσιο θα προσληφθούν 1.050 ΑμεΑ το 2017
 Στο Δημόσιο θα προσληφθούν 1.050 ΑμεΑ το 2017
Συνολικά 1.050 προσλήψεις ατόμων με αναπηρία στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ προγραμματίζονται από την κυβέρνηση για το 2017, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις ΑμεΑ, που ενσωματώθηκε στον νόμο για την κινητικότητα του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα και είναι ο νόμος 4440 το άρθρο 25, που αναρτήσαμε προηγουμένως.
Ο αριθμός των 1.050 προσλήψεων αντιστοιχεί στο 15% των 7.000 διορισμών μόνιμου προσωπικού που μπορεί να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση την επόμενη χρονιά, ο οποίος είναι σχεδόν τριπλάσιος από τον αριθμό ατόμων με αναπηρία που προσελήφθησαν στο Δημόσιο από το 1998 έως και το 2016 με τον νόμο 2643/1998.
 Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προηγούμενα 18 χρόνια με το θεσμικό πλαίσιο περί προστατευόμενων κοινωνικών ομάδων υπολογίζεται ότι προσλήφθηκαν από 1.400 έως 1.600 άτομα στο Δημόσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ΑμεΑ κ.ά. Από το σύνολο των προσλήψεων των 1.600 ατόμων ειδικών κοινωνικών κατηγοριών υπολογίζεται ότι περίπου 500-600 είναι άτομα με αναπηρία. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 0,25% του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων και καταγράφει αναντιστοιχία με βάση την αναλογία των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των πολιτών που υπολογίζονται στο 10% του ενεργού πληθυσμού της χώρας , δηλαδή περίπου 1 εκατ. πολίτες.
 Μέχρι στιγμής το Δημόσιο προέβλεπε ποσοστό 5% των θέσεων κάθε προκήρυξης για άτομα ειδικών κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των ΑμεΑ, όπου απαιτούνταν χρονοβόρες διαδικασίες για έκδοση ειδικών προκηρύξεων, σύσταση επιτροπών για την εξέταση δικαιολογητικών και υπό την προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
 Το νέο θεσμικό πλαίσιο από την επόμενη χρονιά προβλέπει ριζικές αλλαγές στις προσλήψεις ανθρώπων με αναπηρία και των μελών οικογενειών που έχουν υπό τη φροντίδα τους ανθρώπους με βαριά αναπηρία. Σύμφωνα με τον νόμο για την κινητικότητα, το 15% των προκηρυσσόμενων θέσεων μονίμων υπαλλήλων και εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), ανάμεσα σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης και κατά περιφερειακή ενότητα, φορέα, κλάδο ή ειδικότητα, θα καλύπτεται από άτομα με αναπηρία.
 Ειδικότερα, το 10% των θέσεων θα καλύπτεται από ανθρώπους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και το 5% των θέσεων από μέλη οικογενειών (γονείς, αδέλφια, σύζυγοι, τέκνα) ανθρώπων με αναπηρία 67% και άνω - κατ΄ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% (η άσκηση του δικαιώματος από ένα μέλος της οικογένειας αυτομάτως αποκλείει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας). Απαραίτητη προϋπόθεση, η αναπηρία να έχει διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
 Συνάντηση: Την Παρασκευή μέλη από τις Ομοσπονδίες των ΑμεΑ είχαν συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας, Χριστόφορο Βερναρδάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να καταθέσουν τα αιτήματά τους για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Είχε προηγηθεί πορεία περίπου 1.500 ατόμων με αναπηρία προς τη Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου, εν όψει της Εθνικής Ημέρας ΑμεΑ, που τιμάται στις 3 Δεκεμβρίου. Ο κ. Βερναρδάκης ανακοίνωσε ότι πέραν της εισαγωγής ποσόστωσης 15% στην κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, η κυβέρνηση θα εξετάσει τα αιτήματά τους στο πλαίσιο διυπουργικής επιτροπής που θα συσταθεί γι΄ αυτό τον σκοπό υπό την προεδρία του κ. Βερναρδάκη και στην οποία θα συμμετέχουν επίσης οι υπουργοί Υγείας Αμ. Ξανθός, Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου και η αν. υπουργός Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου.
 Συντάξεις και επιδόματα: Στη διυπουργική επιτροπή θα τεθούν όλα τα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος, μεταξύ των οποίων η αντίθεση στο κόψιμο των επιδομάτων και στις περικοπές των συντάξεων, τα «λουκέτα» σε δομές που φιλοξενούν ή απασχολούν παιδιά με νοητική αναπηρία κ.λπ.
 ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ.
Πηγή: Εφημερίδα «Έθνος»