Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Παραίτηση από τα πνευματικά δικαιώματα για ΑμεΑ από το ΔΕΚ


 Παραίτηση από τα πνευματικά δικαιώματα για ΑμεΑ από το ΔΕΚ
Η παραίτηση από τα πνευματικά δικαιώματα που έχει σκοπό να διευκολύνει άτομα με προβλήματα όρασης να αποκτήσουν πρόσβαση στη λογοτεχνία έλαβε το πράσινο φως από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ελεύθερη να επικυρώσει την Συνθήκη του Μαρρακές (2013), η οποία απαιτεί από τις χώρες να επιτρέπουν την αναπαραγωγή δημοσιεύσεων χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, έτσι ώστε άτομα με προβλήματα όρασης να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά.
Οκτώ κράτη μέλη (Φινλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο), δήλωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύναψη της Συνθήκης, οπότε η Κομισιόν προσέφυγε στο ΔΕΚ.
Σε μια γνωμοδότηση η οποία εκδόθηκε σήμερα (14 Φεβρουαρίου), το δικαστήριο του Λουξεμβούργου δήλωσε ότι η Επιτροπή έχει πράγματι το δικαίωμα να ενεργεί εξ ονόματος των κρατών μελών, όχι επειδή η Κομισιόν έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εμπορική πολιτική αλλά επειδή η Συνθήκη επηρεάζει αρκετούς από τους κοινούς κανόνες.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία πνευματικών δικαιωμάτων επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ τη δυνατότητα να εισάγουν την υποχρέωση που ορίζει η Συνθήκη του Μαρρακές. Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιλογή αυτή παρέχεται από τη νομοθεσία της ΕΕ και ότι η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες που επηρεάζουν ή μεταβάλλουν το πεδίο εφαρμογής των κοινών κανόνων της.
Η δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει ότι «τη στιγμή που η συνθήκη έχει συναφθεί, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να εισαγάγουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό για τα άτομα με αναπηρία».
Προσέθεσε ότι «δεδομένου ότι η Συνθήκη του Μαρρακές μπορεί να επηρεάσει την οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή να μεταβάλει την εμβέλειά της, το Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και ότι η ΕΕ μπορεί να συνάψει την συνθήκη».
Η Επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε το 2012 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις του Μαρρακές και ενέκρινε τη συνθήκη στις 27 Ιουνίου 2013. Η συνθήκη απαιτεί την επικύρωση από 20 συμβαλλόμενα μέρη για να τεθεί σε ισχύ, κάτι το οποίο επιτεύχθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016. όμως, η Κομισιόν έχει καθυστερήσει την οποιαδήποτε πρόοδο και το Συμβούλιο της Ευρώπης την έχει ήδη κατηγορήσει για την κωλυσιεργία της αυτή. Η σημερινή γνωμοδότηση θα επιταχύνει κατά κάποιο τρόπο τη διαδικασία.

Πηγή: https://www.sofokleous10.gr/