Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Κανονικά τα επιδόματα στους ανάπηρους εργαζόμενους των ΚΟΙΝΣΕΠ


 Κανονικά τα επιδόματα στους ανάπηρους εργαζόμενους των ΚΟΙΝΣΕΠ
Κανονικά συνεχίζουν να χορηγούνται τα προνοιακά επιδόματα που προβλέπονται για ανάπηρους εργαζόμενους που απασχολούνται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), σύμφωνα με όσα ορίζει η εγκύκλιος της αν. υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης θ. Φωτίου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο στο άρθρο 34, παρ. 2 του ν. 4430/ 2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», «εργαζόμενοι στους συνεταιρισμούς εργαζομένων και στις ΚΟΙΝΣΕΠ, οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή ή σύνταξη ως έμμεσα ασφαλισμένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την ΚΟΙΝΣΕΠ ή τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων».
Επιπλέον, υπενθυμίζεται πως το άρθρο 13 του ν. 4331/2015 προβλέπει ότι «τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργαζόμενοι σε ΚΟΙΝΣΕΠ του ν. 4019/2011 και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιοσδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές, αλλά συνεχίζουν να τις ει-σπράττουν ταυτόχρονα και α-θροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή/και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην ΚΟΙΝΣΕΠ».

Πηγή: Εφημερίδα «Η Αυγή»
Τελειώνω με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 4430
Άρθρο 34
   2. Εργαζόμενοι στους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή ή σύνταξη ως έμμεσα ασφαλισμένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ. ή το Συνεταιρισμό Εργαζομένων.