Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της συνέχισης του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη.


Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων
εφαρμογής  της  συνέχισης  του  προγράμματος 
Στέγαση και Επανένταξη.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ23/οικ. 61006/4703
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων
εφαρμογής  της  συνέχισης  του  προγράμματος 
Στέγαση και Επανένταξη.
 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 του ν. 4254/
2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οι-
κονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και
άλλες διατάξεις» (Α ́ 85).
2.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  71  του  ν.  4445/2016 
«Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης
και  Αξιολόγησης  των  Πολιτικών  Κοινωνικής  Ένταξης 
και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική
αλληλεγγύη, εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016
(Α ́ 85) και άλλες διατάξεις» (Α ́ 236).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α ́ 143), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α ́ 131), όπως ισχύει.
5.  Τις  διατάξεις  του  π.δ.  73/2015  «Διορισμός  Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 116).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α ́ 210).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
(Α ́ 180), όπως ισχύει.
8. Την υπ’ αριθ. Δ28/οικ./31354/2352/15-9-2014 (ΑΔΑ:
6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
9. Την υπ’ αριθ. Υ28 (Β ́ 2168/9.10.2015) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και την υπ’ αριθ.
Υ70 (Β ́ 2441/13.11.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού
’’Τροποποίηση απόφασης ανάθε
σης αρμοδιοτήτων στην
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου’’».
10. Την υπ’ αριθ. 44528/Δ9.12187/8.10.2015 (ΥΟΔΔ
724/13.10.2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης».
11. Την υπ’ αριθ. 56920/502/8-12-2016 εισήγηση της
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ποσού ύψους τεσσάρων εκατομμυρί-
ων ευρώ (€ 4.000.000), η οποία θα βαρύνει το Εθνικό
Σκέλος  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων 
οικονομικού έτους 2017 του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι Φορείς
Με τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4445/2016 το
πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», οι όροι και οι
προϋποθέσεις του οποίου καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ.
Δ28/οικ.31354/2352-15/09/2014  (ΑΔΑ:  6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ) 
υπουργική απόφαση, παρατείνεται έως 31.12.2017.
Δικαιούχοι  φορείς  του  προγράμματος  είναι  όλοι 
όσοι υλοποίησαν και τους δύο πυλώνες ενεργειών έως
31.12.2016 και έχουν λάβει τουλάχιστον τη β ́ δόση, σύμ-
φωνα με όσα περιγράφονται στην ως άνω πρόσκληση.
Άρθρο 2
Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι  είναι  όσοι  συμμετείχαν  στις  δράσεις 
του  προγράμματος  «Στέγαση  και  Επανένταξη»  έως 
31.12.2016.  Δύνανται  να  ενταχθούν  και  νέοι  ωφε-
λούμενοι σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. Δ28/
οικ./31354/2352/15-9-2014  (ΑΔΑ:  6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ)  πρό-
σκλησης και μέχρι την κάλυψη του ελάχιστου εγκεκρι-
μένου αριθμού ωφελουμένων, όπως ορίστηκε στην υπ’
αριθ.  Δ23/οικ.48277/2531/17-12-2014  (7ΟΘΒΛ-ΛΔ0) 
απόφαση έγκρισης σχεδίων του προγράμματος «Στέ-
γαση και Επανένταξη», για κάθε δικαιούχο φορέα.
Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελουμένων, ποσοστό, κατ’ ελάχιστον, 40% ανά εγκεκριμένο σχέδιο, συμμετέχει
υποχρεωτικά και στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης.
Άρθρο 3
Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος προσδιορίζονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΟΡΙΑ
Μεμονωμένα άτομα
Οικογένειες
(με ανήλικο τέκνο ή ΑμεΑ)
1ος Πυλώνας Ενεργειών:
Δαπάνες Στέγασης
Κάλυψη ενοικίου
έως του ποσού των 180 ευρώ
για ένα άτομο, έως 240 ευρώ και
για τους δύο ή περισσότερους
ενήλικες, μηνιαίως
έως του ποσού των 280 ευρώ για
οικογένεια, μηνιαίως
Κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης
κατοικίας
έως του ποσού των 3.600 ευρώ
έως του ποσού των 3.600 ευρώ
2ος Πυλώνας Ενεργειών:
Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης
Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
κατώτατος βασικός μισθός, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις
κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές
(εργαζόμενου και εργοδότη).
Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης/
αυτοαπασχόληση, ή δημιουργίας μικρής
επιχειρηματικής μονάδας
μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ συνολικά
Απασχόληση στον αγροτικό τομέα
μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ συνολικά
Συμπληρωματική χρηματοδότηση, υπό την προϋπό-
θεση υλοποίησης ενεργειών εργασιακής επανένταξης,
δύναται να παρέχεται στις κάτωθι περιπτώσεις:
-  ποσό  έως  1.000  ευρώ  παρέχεται  στην  περίπτωση 
μετακίνησης από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής
Μακεδονίας σε άλλη Περιφέρεια (2.000 ευρώ εφόσον η
εγκατάσταση γίνεται εκτός αστικών κέντρων) και
- ποσό έως 1.000 ευρώ παρέχεται στην περίπτωση με-
τακίνησης από αστικό κέντρο σε αγροτική περιοχή για
την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.
Επιπλέον, συμπληρωματική χρηματοδότηση παρέχε-
ται σε περίπτωση συνεταιρισμού ή σύστασης εταιρίας ή
άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα αναλά-
βουν από κοινού ωφελούμενοι κατόπιν ειδικής έγκρισης
από την Αρχή Διαχείρισης, η οποία θα αποφασίσει και για
το συνολικό ποσό χρηματοδότησης, μετά την υποβολή
του σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φορέας έχει τη μορφή
Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου, δύναται να αναθέ-
τει την οικονομική διαχείριση του σχεδίου σε άλλο εταίρο
(διαχειριστή φορέα) υπό την προϋπόθεση της αναλυτικής
περιγραφής του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του διαχει-
ριστή φορέα, στην προγραμματική σύμβαση του άρθρου
5 της παρούσης. Ο δικαιούχος διατηρεί την αποκλειστική
αρμοδιότητα της υποβολής όλων των απαραίτητων δι-
καιολογητικών και εκθέσεων προς την Αρχή Διαχείρισης
και την ευθύνη της συνολικής υλοποίησης του σχεδίου,
συνυπογράφοντας όλες τις δαπάνες του έργου.
Κανένα σχέδιο δεν πρέπει να έχει ενταχθεί σε άλλη
πηγή χρηματοδότησης για το ίδιο διάστημα.
Άρθρο 4
Προγραμματικές Συμβάσεις
Μετά  την  υποβολή  του  προϋπολογισμού  από  τους 
δικαιούχους φορείς και την έγκριση του από την Αρχή
Διαχείρισης συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις, οι
οποίες καθορίζουν μεταξύ άλλων:
α) Το ποσό της επιχορήγησης και τον εγκριθέντα προ-
ϋπολογισμό,
β) Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
σε ποσοστό 3% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και
η οποία θα κατατεθεί έως πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες
μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης,
γ) Τους επιχειρησιακούς στόχους του Σχεδίου και τους
δείκτες παρακολούθησης που θα χρησιμοποιηθούν,
δ) Το χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου,
ε) Το μέρος των καθηκόντων και σχετικών δαπανών
που ο δικαιούχος και ο διαχειριστής εταίρος θα πραγ-
ματοποιήσουν,
στ) Τις διατάξεις για την εφαρμογή του Σχεδίου (υπο-
χρεώσεις υποβολής εκθέσεων
, τροποποιήσεις και λήξη)
ζ) Τους όρους που αφορούν την καταβολή της επι-
χορήγησης και τις απαιτήσεις τήρησης λογιστικών δε-
δομένων.
η) Τους όρους όσον αφορά στους ελέγχους που διε-
νεργούνται,
θ) Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στην προστασία
προσωπικών δεδομένων,
ι) Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στους όρους
δημοσιότητας.
Αρχή Διαχείρισης
Ως Αρχή Διαχείρισης του προγράμματος «Στέγαση και
Επανένταξη» ορίζεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η επιλέξιμη περίοδος χρηματοδότησης των Σχεδίων
είναι από 1.1.2017 έως 31.12.2017.
Άρθρο 5
Διαδικασία Πληρωμών
Για κάθε δικαιούχο προβλέπεται ποσοστό μέχρι 10%,
επί του προϋπολογισμού των ενεργειών στέγασης, επα-
νένταξης και δημοσιότητας, για δαπάνες προσωπικού
και άλλες δαπάνες όπως οδοιπορικά, αναλώσιμα, προ-
μήθειες, γενικές υπηρεσίες, αμοιβές τρίτων και ειδικές
δαπάνες για την υλοποίηση του σχεδίου. Οι δαπάνες
προσωπικού θα πρέπει να εναρμονίζονται με τα οριζό-
μενα στις σχετικές διατάξεις του ν. 4024/2011 «Συντα-
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015» (ΦΕΚ 226, τ.Α ́).
Το  τελικό  ύψος  της  χρηματοδοτούμενης  δαπάνης 
οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση του σχεδίου, με
βάση τις πραγματικές συνολικές δαπάνες στις επιλέξι-
μες κατηγορίες δαπανών. Ως πραγματικές, νοούνται οι
δαπάνες που έχουν πράγματι καταβληθεί, αντιστοιχούν
σε πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δι-
καιούχους, δικαιολογούνται από τους όρους και τους
στόχους του εγκεκριμένου σχεδίου και από εξοφλημένα
τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής
αξίας.
Οι πληρωμές από την Αρχή Διαχείρισης προς τους δι-
καιούχους πραγματοποιούνται σε τέσσερις (4) δόσεις,
ως εξής:
α) Η πρώτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού
της  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  του  Σχεδίου 
καταβάλλεται  μετά  την  υποβολή  Βεβαίωσης  Έναρξης 
Υλοποίησης από τον δικαιούχο, η οποία θα συνοδεύεται
από κατάλογο ωφελουμένων, προϋπολογισμό δράσεων
ανά πυλώνα ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης και της
ενέργειας δημοσιότητας, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά
το ποσό των 5.000 ευρώ. Ο κατάλογος δύναται να αποτε-
λείται τόσο από τους ωφελούμενους που συμμετείχαν στις
δράσεις του προγράμματος έως τις 31.12.2016, μετά από
αιτιολογημένη έκθεση της υπεύθυνης Κοινωνικής Λει-
τουργού του σχεδίου, όσο και από νέους ωφελούμενους.
Για την ένταξη νέων ωφελούμενων είναι απαραίτη-
τη η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
όπως  αυτά  έχουν  προσδιοριστεί  στην  υπ’  αριθ.  Δ28/
οικ./31354/2352/15-9-2014 πρόσκληση του προγράμ-
ματος και η έγκριση τους από την Αρχή Διαχείρισης. Τα
ανωτέρω θα κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή.
β) Η δεύτερη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού
της χρηματοδότησης καταβάλλεται με την πιστοποίηση,
από την Αρχή Διαχείρισης, της υλοποίησης των ενερ-
γειών στέγασης και επανένταξης σε ποσοστό 30% του
φυσικού αντικειμένου σε κάθε πυλώνα ενεργειών, καθώς
και με την υποβολή έκθεσης από τον δικαιούχο με την
οποία να περιγράφεται επαρκώς η χρηματοοικονομική
πορεία του σχεδίου.
Για  την  τεκμηρίωση  των  ως  άνω,  απαιτείται  η  υπο-
βολή συγκεντρωτικού ανά σχέδιο και ατομικού πίνακα
δαπανών ανά ωφελούμενο, υποδείγματα των οποίων
θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΕΙΕΑΔ. Απαιτούνται
επίσης τα ακόλουθα παραστατικά και δικαιολογητικά:
Στέγαση
1. Μισθωτήριο συμβόλαιο.
2. Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών
στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
3. Σε περίπτωση παράτασης μισθωτηρίου απαιτείται
μόνο το αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφορι-
ακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
4. Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής στο λο-
γαριασμό του ιδιοκτήτη με το ποσό του ενοικίου για τον
αντίστοιχο μήνα και με αναφορά στο όνομα του ωφε-
λούμενου.
Επανένταξη
1. Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ Φορέα και Ερ-
γοδότη.
2. Σύμβαση εργασίας ωφελούμενου.
3. Αναγγελία σύμβασης εργασίας στον ΟΑΕΔ.
4. Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής από τον
δικαιούχο/διαχειριστή φορέα στο λογαριασμό του ερ-
γοδότη με το ποσό του μισθολογικού κόστους (καθαρή
αμοιβή  και  ασφαλιστικές  εισφορές  εργαζόμενου  και 
εργοδότη) για τον αντίστοιχο μήνα και με αναφορά στο
όνομα του ωφελούμενου και τον μήνα πληρωμής.
5. Τιμολόγιο επιχορήγησης του εργοδότη με το πιο
πάνω ποσό αναλυτικά (καθαρή αμοιβή και ασφαλιστικές
εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη).
6. Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής από τον
εργοδότη στο λογαριασμό του ωφελούμενου με το κα-
θαρό ποσό του μηνιαίου μισθού του.
7. Αποδεικτικό υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δή-
λωσης (ΑΠΔ) και την ατομική ΑΠΔ (ή απόσπασμα ΑΠΔ).
8. Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής από τον
εργοδότη στο ΙΚΑ με το ποσό των ασφαλιστικών εισφο-
ρών.
γ) Η τρίτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της
χρηματοδότησης καταβάλλεται με την πιστοποίηση από
την Αρχή Διαχείρισης της υλοποίησης ποσοστού 60%
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μετά την
υποβολή έκθεσης από τον δικαιούχο στην οποία περι-
γράφεται επαρκώς η πορεία του φυσικού αντικειμένου,
καθώς και η χρηματοοικονομική πορεία του σχεδίου,
ώστε να τεκμηριώνεται η ανάγκη χρηματοδότησης. Για
την τεκμηρίωση των ως άνω απαιτείται η προσκόμιση
των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταβολή
της δεύτερης δόσης.
δ) Η τελευταία δόση ύψους 10% του συνολικού ποσού
της χρηματοδότησης αφορά στην πληρωμή του τελικού
ΝΟΜΟΣ 4445/ΦΕΚ Α 236/19.12.2016
Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις
 Άρθρο 71
   1. Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», όπως ορίζεται στην Δ28/οικ.31354/2352/2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α' 41), παρατείνεται έως τις 31.12.2017.
   2. Η χρηματοδότηση του ανωτέρω Προγράμματος γίνεται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορά σε υπηρεσίες που υλοποιούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 17 του ν. 3329/2005 (Α' 81), οι οποίες ισχύουν από 1.1.2017 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής τους. Η ανάληψη υποχρέωσης καταλαμβάνει δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2017.
   3. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να αναθέσει τη διαχείριση των δαπανών που θα διατεθούν για την υλοποίηση της παράτασης του Προγράμματος, στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α' 170), κατόπιν σύναψης προγραμματικής σύμβασης.
   4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης της παράτασης του ανωτέρω Προγράμματος και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.