Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4440 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Δι- οίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώ- σεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβα- στα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4440 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Δι- οίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώ- σεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβα- στα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.
Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώ- σεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβα- στα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.
Άρθρο 25 Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του Ν. 2190/1994
1. Η παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αντικαθίσταται ως εξής:
«6.α) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) των προκηρυσσό- μενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ για υπηρεσίες και νομι- κά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 (Α΄ 206) στους Νομούς των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδο- νίας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης, καλύπτονται από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς και από το σύνολο των ομογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2790/2000 (Α΄ 24), εφό- σον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές τουλάχιστον επί μια δεκαετία. β) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προ- κηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (Α΄270).
γ) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των προκηρυσσό- μενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.
δ) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσό- μενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέ- κνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από ένα δικαιούχο μιας οικο- γένειας (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) αποκλείει τους υπόλοιπους. Ο υπολογισμός των ανωτέρω ποσοστών για μεν την εφαρμογή της περίπτωσης α΄ γίνεται στο σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά στο σύνολο των περιοχών που ορίζονται σε αυτή, για δε την εφαρ- μογή των λοιπών περιπτώσεων γίνεται στο σύνολο των θέσεων κάθε προκήρυξης. Η κατανομή των θέσεων στους φορείς και για τις πέντε ομάδες: α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, β) γονέων με τρία τέκνα και τέκνων αυτών, γ) παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών και ομογενών του Ν. 2790/2000, δ) ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας του- λάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και ε) ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό ανα- πηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, θα γίνει σε πρώτη φάση με βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%), δέκα τοις εκατό ( 10%), δύο τοις εκατό (2%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%) εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό. Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων με την πρώτη κατανομή, οι υπολειπόμενες θέσεις θα δια- τεθούν στους φορείς σε δεύτερη φάση, προτασσόμενων εκείνων των φορέων στους οποίους η προστιθέμενη θέση δίνει τη μικρότερη αύξηση στο ποσοστό στο δεκα- πέντε τοις εκατό (15%), δέκα τοις εκατό (10%), δύο τοις εκατό (2%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%) σε καθεμία από τις πέντε ομάδες αντίστοιχα. Αν περισσότεροι φορείς έχουν το ίδιο αυξημένο ποσο- στό, αλλά οι διαθέσιμες θέσεις είναι λιγότερες από τον αριθμό των φορέων αυτών, προτάσσονται οι φορείς με το μικρότερο πληθυσμό της έδρας.»
2. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28), προστίθενται παράγραφοι 8, 9, 10 και 11 ως εξής:
«8. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δη- μοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι οργανισμοί τοπικής αυτο- διοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 (Α΄ 220) υποχρεούνται να προσλαμβάνουν:
α) στο ογδόντα τοις (80%) των κενών θέσεων τηλεφω- νητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφω- νητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής,
β) έναν δικηγόρο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πέντε (5) δικηγόρους.
Οι θέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ προκηρύσσονται από το Α.Σ.Ε.Π.. Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών από τους υποψήφιους τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, προκηρύσσονται εκ νέου οι ανωτέρω θέσεις και, αν δεν καλυφθούν και με τη δεύτερη προκήρυξη από τους υποψήφιους τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφω- νητών, καλύπτονται από τα πρόσωπα των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 6 κατά σειρά προτεραιότητας, εφόσον διαθέτουν πτυχίο πληροφορικής αντίστοιχης βαθμίδας.
Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων δικηγόρων από τα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ καλύ- πτονται από τα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της παρα- γράφου 6 αντίστοιχα.
9. Η συνολική βαθμολογία κατά τη συμμετοχή σε δια- δικασίες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει προκηρύξε- ων σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρ- θρου 21 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28) προσαυξάνεται:
α) για τα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 6 ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πολλα- πλασιάζεται με το συντελεστή τρία (3),
β) για τα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 6 ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πολλα- πλασιάζεται με το συντελεστή δύο (2).
10. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
11. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 10 υπουργικής απόφασης.»
Άρθρο 31 Άδεια ασθένειας τέκνων
1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του Υπαλ- ληλικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτε- κνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερο- λογιακό έτος.»
2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 60 του Κώδι- κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»
Άρθρο 25
Με την προτεινόμενη διάταξη ικανοποιούνται:
α) οι απαιτήσεις του Συντάγματος της χώρας, όπως εκφράζονται και αποτυπώνονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 21, σύμφωνα με την οποία: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»
β) οι απαιτήσεις του άρθρου 27 «Εργασία και Απασχόληση» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο της επικύρωσε με το Ν.4074/12 και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. Η χώρα εναρμονίζεται:
α) με την 159/83 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, όπως κυρώθηκε με το Ν.1556/85 και αφορά στην επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων.
β) με την Οδηγία 78/2000, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με τον Ν.3304/2005 και αφορά στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Επιπρόσθετα, έρχεται να αποκαταστήσει μία ανισότητα για τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, οι οποίοι στην παρατεταμένη περίοδο της οικονομικής κρίσης βιώνουν με μεγαλύτερη σφοδρότητα την αλματώδη αύξηση της ανεργίας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, εξαιτίας της ανεργίας είναι εντονότερα, αφού κατά κανόνα σε οποιαδήποτε προσπάθεια μείωσης του κόστους της εργασίας, τα άτομα με αναπηρία είναι τα πρώτα που απολύονται και τα τελευταία που προσλαμβάνονται.
Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του ν. 2190/1994, ώστε να συμπεριληφθούν νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως ισχύει και για άλλες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού.
Παράλληλα κρίνεται αναγκαία η μείωση του ποσοστού των προκηρυσσόμενων θέσεων που καλύπτεται από Παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς, καθώς από τα
διατιθέμενα από τις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία προκύπτει ότι στο σύνολο των 29.027 προκηρυσσομένων με σειρά προτεραιότητας θέσεων για τα έτη 2005 - 2015, μόνο 158 θέσεις καλύφθηκαν από Ποντίους, ομογενείς και Παλλινοστούντες, ήτοι ποσοστό 0,54%. Αναφορικά δε με τους γραπτούς διαγωνισμούς, για τα έτη 2007-2010 επί του συνόλου των 1.112 προκηρυσσομένων από τις ως άνω κατηγορίες καλύφθηκαν τελικά μόνο 10 θέσεις, ήτοι ποσοστό 0,89%. Σε σχέση δε με τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών, επί του συνόλου των 13.738 θέσεων που προκηρύχθηκαν για τα έτη 2005 - 2008 καμία θέση δεν καλύφθηκε από τις ως άνω κατηγορίες.
Άρθρο 31
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 λαμβάνεται μέριμνα για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών να ανταποκριθούν στην ανάγκη φροντίδας των ανήλικων τέκνων τους στην περίπτωση που αυτά ασθενούν με τη θεσμοθέτηση δικαιώματος άδειας με αποδοχές τεσσάρων ημερών το έτος. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τους μονογονείς με αύξηση των ημερών σε έξι το έτος.
Έκθεση επιστημονικής επιτροπής της βουλής για το νομοσχέδιο για την κινητικότητα
7. Επί του άρθρου 25 Με την προτεινόμενη διάταξη επαναπροσδιορίζονται τα ποσοστά των ει- δικών κατηγοριών προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 11
2190/1994, ώστε να προστεθούν νέες κατηγορίες, ιδίως, ατόμων με αναπη- ρίες, στις ευεργετικές διατάξεις που προβλέπονται στο σύστημα προσλήψε- ων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αο- ρίστου χρόνου στους φορείς του δημόσιου τομέα. Στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2, 3 και 6 του Συντάγματος θεμελιώνε- ται κρατική υποχρέωση για την παροχή «ειδικής φροντίδας» και τη λήψη «ειδικών μέτρων» για σειρά ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Από τη συ- στηματική ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων, κατ’ αναφορά προς τις αρχές της προστασίας της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος), της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του (άρθρο 5 παρ. 1 του Συ- ντάγματος) και, ιδίως, της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου, συνάγε- ται ότι στο άρθρο 21 του Συντάγματος κατοχυρώνεται ενιαίο, γενικό δικαίω- μα για κοινωνική πρόνοια, του οποίου ειδικότερες εκφάνσεις αποτελούν οι ποικίλες μορφές κοινωνικής προστασίας προς τις ενδεικτικώς αναφερόμε- νες στο Σύνταγμα ομάδες. Ως φορέας του ενιαίου δικαιώματος για κοινωνι- κή πρόνοια νοείται κάθε πρόσωπο του οποίου η κατάσταση επιτάσσει τη λή- ψη ειδικών μέτρων και την παροχή κοινωνικής φροντίδας (χωρίς διάκριση ε- θνικότητας, βλ. Κ. Χρυσόγονο, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 2002 σελ. 539), οι παροχές δε κοινωνικής πρόνοιας εξειδικεύονται σε εναλλακτικές μορφές παρέμβασης, προκειμένου να προσαρμόζονται αυτές στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ειδικές ανάγκες των επιμέρους ευάλωτων πληθυ- σμών (βλ., ενδεικτικώς, Κ. Κρεμαλή, Το δικαίωμα του ατόμου για κοινωνικής πρόνοια, 1991, σελ. 156 επ., Ξ. Κοντιάδη, Συνταγματικές εγγυήσεις και θε- σμική οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης. 2004, σελ. 469 επ.). Ειδικώς, σημειώνεται, σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρίες, ότι το εν λό- γω δικαίωμα για κοινωνική πρόνοια εμπλουτίσθηκε, κατά την αναθεώρηση του 2001, με τη νέα παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος, ώστε να απο- λαύουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία τους, την επαγγελματική τους ένταξη και τη συμμετοχή τους στη ζωή της χώρας. Τέλος, επισημαίνεται ότι την προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ίσης απόλαυσης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμε- λιωδών ελευθεριών, από όλα τα άτομα με αναπηρίες, επιτάσσει τόσο η Σύμ- βαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 30 Μαρτίου 2007, και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμ- βαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεμβρίου 2010, τα οποία κυρώθηκαν με τον ν. 4074/2012, όσο και ο ν. 3305/2005, στο άρθρο 10 του οποίου ορίζεται ρητώς 12
ότι «[γ]ια την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι ατόμων με α- ναπηρία, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον τα μέ- τρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη». Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016 Οι εισηγητές Μαριάνθη Καλυβιώτου Επιστημονική Συνεργάτις Δημήτρης Κανελλόπουλος Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών και Αμυντικών Μελετών Ο Προϊστάμενος του Α΄ Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ο Προϊστάμενος της Β΄ Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών Αστέρης Πλιάκος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Κώστας Μαυριάς Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών13