Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: Περί της συμπλήρωσης στοιχείων στο έντυπο άδειας κυκλοφορίας Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων ειδικά διασκευασμένων για κινητικά ανάπηρους.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ: Περί της συμπλήρωσης στοιχείων στο έντυπο άδειας κυκλοφορίας Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων ειδικά διασκευασμένων για κινητικά ανάπηρους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 72390/4875
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Σαρρή
Κοιν.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τηλέφωνο : 210 6508094 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
FAX : 210 6508451
Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης e-mail : k.sarri@yme.gov.gr
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ
(επί σχετ. ΔΗΛΕΔ Α 1119703 ΕΞ 2015/16-09- 2015) Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, ΤΚ 183 46 Μοσχάτο Αττικής
ΘΕΜΑ: Περί της συμπλήρωσης στοιχείων στο έντυπο άδειας κυκλοφορίας Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων ειδικά διασκευασμένων για κινητικά ανάπηρους.

Σε ό,τι αφορά το εν θέματι αντικείμενο, ενημερώνουμε τα εξής:
1. Κατά τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. 23784/2891/14-04-2008 Εγκυκλίου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των στοιχείων αναγνώρισης των οχημάτων επί του εντύπου άδειας κυκλοφορίας της υπ’ αριθμ. Α- 33824/2683/30-09-2004 (Β’ 1514) κ.υ.α., στην 1η στήλη της ΟΨΗΣ Β’ του εντύπου άδειας κυκλοφορίας συμπληρώνονται οι τυχόν, για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, παρατηρήσεις κάνοντας χρήση των κωδικών του Πίνακα Γ’ της ίδιας ως άνω Εγκυκλίου.
2. Με τον ν.4172/2013 (Α’ 167) και, ειδικότερα, με τα άρθρα 31 και 33 αυτού ορίζεται ότι: «Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους. ς επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους».
Κατόπιν των ανωτέρω, και προκειμένου να διασφαλιστεί- στο πλαίσιο εφαρμογής των οριζόμενων του ν.4172/2013- η μηχανογραφική αξιοποίηση, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας +ημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, της σχετικής πληροφορίας που αναφέρεται στα
επιβατηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους, υπενθυμίζεται ότι στα έντυπα αδειών κυκλοφορίας της συγκεκριμένης κατηγορίας οχημάτων και, πιο συγκεκριμένα, στο χώρο των παρατηρήσεων (1η στήλη της ΟΨΗΣ Β’) πρέπει να εμφαίνεται η παρατήρηση ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ +ΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ (κωδικός 128) καθώς και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η παρατήρηση ΕΓΚΕΚΡ. +ΙΑΣΚΕΥΗ ............. (κωδικός 129).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟ+ΟΜ2Ν ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡ2Ν Θ. ΠΕΡΚΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Κατερίνα Σαρρή