Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ - ΠΑΝ.ΒΗ.ΑΝ.
Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση επί αναπηρικών πάσης φύσεως θεμάτων.
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85).
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής Πολιτικής
ΤΜΗΜΑ Β: Συνταξιοδοτικής Πολιτικής
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016
Αρ.Πρωτ.: 146834/0092

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29
Προς :
Ως πίνακας αποδεκτών
101 10 Αθήνα


Τηλέφωνο : 213-212 6701


Fax : 213-212 6778


E-mail : dne@glk.gr


2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
1010 - Αθήνα

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85).


ΆΡΘΡΟ 13

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, θεσπίζεται ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών και την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:


Α. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Υπάλληλοι-λειτουργοί του Δημοσίου, καθώς και στρατιωτικοί, που είχαν καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (12-5-2016), καθώς και όσοι εξ αυτών κατέστησαν ή θα καταστούν συνταξιούχοι μετά την ανωτέρω ημερομηνία αλλά η σύνταξή τους ορίσθηκε ή θα ορισθεί πληρωτέα πριν από την ημερομηνία αυτή.

Β. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μέχρι την 31-12-2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000€.
Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα 2.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2018. 

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων, ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό αυτής, όπως αυτό ισχύει, η τυχόν συγκαταβαλλόμενη με αυτή προσωπική διαφορά, καθώς και τα τυχόν συγκαταβαλλόμενα με τη σύνταξη πάσης φύσεως επιδόματα (εξομάλυνσης, τέκνων, συζύγου αναπηρίας κλπ), αφαιρουμένων των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις συντάξεις του Δημοσίου με τις διατάξεις:

α. της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α 226)
β. της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α 40) και
γ. της Υποπαραγράφου Β3 του ν. 4093/2012 (Α 222).

2. α. Επί του ποσού των 2.000€, που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ, που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις :
- του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α 120), όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α180) και
- της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011.
β. Το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000€ της κατά τα ανωτέρω κράτησης για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ.
γ. Το καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Ποσό Τρέχουσας σύνταξης
Βασική σύνταξη
4.406,01

Συν Πρόσθετες παροχές (επιδόματα κλπ)
207,00
Μείον οι μειώσεις της σύνταξης
με βάση τους νόμους 4024/2011,
4051/2012, 4093/2012
1.419,90
Καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης προ κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ, περίθαλψης και φόρου, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου των 2.000€
3.193,11
Σύνολο κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ και υγειονομικής περίθαλψης
830,35
Καταβαλλόμενο ποσό προ φόρου
2.362,76
Η τρέχουσα καταβαλλόμενη σύνταξη προ κρατήσεων και φόρου ανέρχεται στο ποσό των 3.193,11€. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, το ποσό που υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 2.000€, δηλαδή το ποσό των 1.193,11€ (3193,11 – 2000), θα περικοπεί και επί του εναπομείναντος ποσού των 2.000€ (ανώτατο όριο σύνταξης), θα
παρακρατηθεί η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ, η οποία ανέρχεται σε 120€ (2000 * 6% = 120€) και επί του υπολοίπου ποσού των 1880€ (2000 – 120) θα παρακρατηθεί η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη η οποία ανέρχεται σε 112,8€ (1880 * 6%).
Τελικά το καθαρό ποσό προ φόρου της νέας καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται σε 2000–120–112,8=1.767,2€, αφού το ποσό αυτό είναι μικρότερο των 2.362,76€ στο οποίο ανερχόταν το αντίστοιχο ποσό της σύνταξης αυτής πριν την εφαρμογή των διατάξεων περί ανωτάτου ορίου του άρθρου 13 του ν. 4387/2016.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2Ποσό Τρέχουσας σύνταξης
Βασική σύνταξη
2.418,94

Συν Πρόσθετες παροχές
173,00
Μείον οι μειώσεις της σύνταξης
με βάση τους νόμους 4024/2011,
4051/2012, 4093/2012
516,43
Καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης προ κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ, περίθαλψης και φόρου, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου των 2.000€
2.075,51
Σύνολο κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ και υγειονομικής περίθαλψης
343,08
Καταβαλλόμενο ποσό προ φόρου
1.732,43


Η τρέχουσα καταβαλλόμενη σύνταξη προ κρατήσεων και φόρου ανέρχεται στο ποσό των 2.075,51€. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, το ποσό που υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 2.000€, δηλαδή το ποσό των 75,51€ (2075,51 – 2000), θα περικοπεί και επί του εναπομείναντος ποσού των 2.000€ (ανώτατο όριο σύνταξης), θα παρακρατηθεί η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ, η οποία ανέρχεται σε 120€ (2000 * 6% = 120€) και επί του υπολοίπου ποσού των 1880€ (2000 – 120) θα παρακρατηθεί η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη η οποία ανέρχεται σε 112,8€ (1880 * 6%).
Τελικά το καθαρό ποσό προ φόρου της νέας καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται σε 2000–120–112,8=1.767,2€. Αφού το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο των 1.732,43€ στο οποίο ανερχόταν το αντίστοιχο ποσό της σύνταξης αυτής, πριν την εφαρμογή των διατάξεων περί ανωτάτου ορίου του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει ως σύνταξη το ποσό που ίσχυε πριν την εφαρμογή των διατάξεων περί ανωτάτου ορίου.

Δ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Μέχρι την 31-12-2018, στις περιπτώσεις που συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις, από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου), από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής προσαύξησης που χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ, της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) καθώς και των λοιπών παροχών του ΕΤΑΤ, το άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.000€.
Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα 3.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2018. Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

1. Για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων περί ανωτάτου ορίου συντάξεων, ως καθαρό ποσό κάθε μίας εκ των συντάξεων, λαμβάνονται υπόψη το ακαθάριστο ποσό αυτής, όπως αυτό ισχύει, η τυχόν συγκαταβαλλόμενη με αυτή προσωπική διαφορά, καθώς και τα τυχόν συγκαταβαλλόμενα με τη σύνταξη επιδόματα (εξομάλυνσης, τέκνων, συζύγου, αναπηρίας ή ανικανότητας κλπ), αφαιρουμένων των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις συντάξεις του Δημοσίου με τις διατάξεις:

α. της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011
β. της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 και
γ. της Υποπαραγράφου Β3 του ν. 4093/2012,

καθώς και των κρατήσεων που επιβλήθηκαν στις συντάξεις του Δημοσίου με τις διατάξεις :

α. του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, όπως ισχύουν και της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 και
β. για υγειονομική περίθαλψη.

2. Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, του ανωτάτου ορίου συντάξεων (3.000€), που αφορά τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, καθώς και για τις οικογένειες που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία, δεν λαμβάνονται υπόψη το εξωιδρυματικό επίδομα, τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας τους Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τα συγκαταβαλλόμενα με τη σύνταξη επιδόματα ανικανότητας ή αναπηρίας.

3. Ειδικά στις περιπτώσεις που μία ή περισσότερες από τις καταβαλλόμενες στο ίδιο πρόσωπο συντάξεις έχει/έχουν περιορισθεί, λόγω ανωτάτου ορίου σύνταξης, ως καθαρό ποσό νοείται αυτό που προκύπτει μετά την εφαρμογή της ενότητας Γ (υπολογισμός ανωτάτου ορίου σύνταξης) δηλαδή 1.767,20€ προ φόρου, για κάθε μία εκ των συντάξεων αυτών.
Επομένως ο έλεγχος για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου σύνταξης των 2.000€ προηγείται του ελέγχου για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου συντάξεων των 3.000€.
Το ποσό της μείωσης επιμερίζεται ανάλογα σε κάθε σύνταξη.

4. Στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό της κάθε σύνταξης το οποίο προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, η σύνταξη αυτή θα συνεχίσει να καταβάλλεται όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή των διατάξεων περί ανωτάτου ορίου συντάξεων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Έστω ότι συνταξιούχος που λαμβάνει δύο συντάξεις:
Η 1η έχει περιορισθεί λόγω ανωτάτου ορίου σύνταξης, μετά τις μειώσεις της ενότητας Γ, στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.767,20€.
Η 2η ανέρχεται σε 1.350€ (καθαρό ποσό προ φόρου).
Στην περίπτωση αυτή το άθροισμα του καθαρού ποσού (προ φόρου) των δύο καταβαλλομένων συντάξεων ανέρχεται σε 3.117,20€ (1.767,20€ + 1.350€).
Το ποσό αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο των συντάξεων (3.000€) κατά 117,20€. Επομένως το σύνολο του καθαρού καταβαλλόμενου ποσού προ φόρου των δύο συντάξεων θα περιορισθεί στο ποσό των 3.000€, με αναλογικό επιμερισμό του ποσού των 117,20€ σε αυτές.
Κατόπιν των ανωτέρω η μεν πρώτη σύνταξη θα μειωθεί κατά 66,44€, η δε δεύτερη κατά 50,76€. Έτσι το καθαρό ποσό προ φόρου της μεν πρώτης σύνταξης θα διαμορφωθεί σε 1.700,76€ (1.767,20 – 66,44), της δε δεύτερης σε 1.299,24€ (1.350 – 50,76).

ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 4387/2016

1. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή από 1-6-2016. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αχρεώστητα από την ανωτέρω ημερομηνία μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, παρακρατούνται βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 (Α 165), όπως ισχύουν. Τα ποσά αυτά, αποτελούν έσοδο του ΕΦΚΑ.
2. Από 1-1-2019 επαναχορηγείται το ποσό της κάθε σύνταξης (κύριας και επικουρικής) η καταβολή του οποίου θα έχει ανασταλεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και το νέο ύψος των συντάξεων των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στρατιωτικών, θα προκύψει μετά την αναπροσαρμογή αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4387/2016.

Εσωτ. Διανομή:
Δ ΕΙΣ.ΠΟΛ – Β’ (Φ.Εγκυκλίων)


Ο Αναπληρωτής Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Υπουργός Οικονομικών Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Γεώργιος Χουλιαράκης Αναστάσιος ΠετρόπουλοςΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια
1. Προεδρία της Δημοκρατίας-Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων
2. Βουλή των Ελλήνων-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Όλα τα Υπουργεία-Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, ΓΔΟΣΥ και Διευθύνσεις Οικονομικού (με την υποχρέωση να την κοινοποιήσουν σε όλους τους ειδικούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου τους και τις Ανεξάρτητες Αρχές)
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις-Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας (με την υποχρέωση να την κοινοποιήσουν στις Διευθύνσεις Οικονομικού αρμοδιότητάς τους)
5. Όλες τις Υ.Δ.Ε. και το Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Κοινοποίηση
1. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων/ Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης/Τμήμα B' Μισθοδοσίας & Συντάξεων, Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1, 183 46 Μοσχάτο.
2. ΕΑΠ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
4. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
5. τ. Δ/νση 4η
6. τ. Δ/νση 42
7. τ. Δ/νση 43
8. τ. Δ/νση 44
9. τ. Δ/νση 45