Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

ΙΚΑ Εγκύκλιος 45 ... ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/12/2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ..ΙΚΑ Εγκύκλιος 45 ... ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/12/2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ..


ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου
Αριθ. Τηλ. : 210 52 15 261
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
102 41 ΑΘΗΝΑ
FAX : 210 52 23 228
E-mail : asfika@ika.gr
Αθήνα 6/12/2016

Αριθμ. Πρωτ.
Α30/472/23

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 45

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα και
Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
(Από ένα αντίγραφο σε κάθε υπάλληλο
των αρμοδίων τμημάτων)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συνημμένος Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ:

Α.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,20 ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ..


Β.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/12/2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ..


Γ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ – ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
ΣΧΕΤ.:

Εγκύκλιος: 31/2016 της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων.

Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,20 ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ..

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 102, του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄85) καθώς και την υπ. αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.26392/1075/21-7- 16 διευκρινιστική εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις θεσπίζεται εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων.
Ειδικότερα:
Με τις διατάξεις της παρ.1 του ανωτέρω άρθρου θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν.4144/2013, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματίων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.
Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διευκρινίζεται ότι, η εν λόγω διάταξη δεν αφορά συνταξιούχους για τους οποίους ήδη παρακρατείται εισφορά υπέρ ενώσεων προσώπων για τις οποίες ορίζεται εισφορά με βάση άλλες διατάξεις.Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται για τους συνταξιούχους που δεν επιθυμούν την παρακράτηση, η δυνατότητα υποβολής έγγραφης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα, προκειμένου από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος να σταματήσει η παρακράτηση της εν λόγω εισφοράς.
Επιπροσθέτως, με την παρ.4 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της παρακράτησης η πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι η 1/7/2016.
Συνεπώς, η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Πληροφορικής Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα προβεί σε εφάπαξ παρακράτηση αναδρομικά του ποσού από 1/7/2016, αφού παρέλθει ένας ημερολογιακός μήνας από την κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου (μέσω ανάρτησης στην διαύγεια) προκειμένου να ενημερωθούν οι συνταξιούχοι σχετικά με την δυνατότητα να δηλώσουν - αιτηθούν την εξαίρεσή τους.
Τέλος, για λόγους χρηστής διοίκησης και μόνο κατά την έναρξη εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, όσοι συνταξιούχοι δηλώσουν – αιτηθούν την εξαίρεσή τους μέσα στην περίοδο της προαναφερθείσας προθεσμίας, θα εξαιρεθούν από την πλήρη εφαρμογή του μέτρου (δηλαδή θα απαλλαγούν της οποιασδήποτε παρακράτησης, από 1/7/2016).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
Για τους ήδη συνταξιούχους :
• Έχει δημιουργηθεί εφαρμογή στο Διαδίκτυο (web) όπου εμφανίζεται σχετική ένδειξη την οποία δύναται να επιλέξουν οι συνταξιούχοι για να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την εν λόγω παρακράτηση.
􀂾 Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με την εισαγωγή Α.Μ.Α., Α.Φ.Μ. και
Α.Μ.Κ.Α..
􀂾 Σε περίπτωση αδυναμίας ταυτοποίησης εκτυπώνεται σχετικό κείμενο.

• Έχει δημιουργηθεί σχετική οθόνη στο λογισμικό του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα η ανωτέρω ενέργεια να γίνεται και από τους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

• Κάθε μήνα θα τηρείται κεντρικά (από τον Ανάδοχο) ενημερωμένο αρχείο με όλες τις περιπτώσεις εξαίρεσης που έχουν καταχωρηθεί και θα ενημερώνονται σχετικά τα μηχανογραφικά συστήματα του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για σχετικές ενέργειες.

Για την αποφυγή αύξησης της επισκεψιμότητας στα Υποκαταστήματα, η επιλογή της εξαίρεσης δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου (web) και μόνο εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης στο web, την διαδικασία αναλαμβάνουν τα Υποκαταστήματα.

Για τους εν δυνάμει συνταξιούχους:
• Έχει δημιουργηθεί σχετική ένδειξη στις οθόνες των απονομών έτσι ώστε κατά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης να υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσουν την μη παρακράτηση της εν λόγω εισφοράς.

Β. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/12/2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας με την οποία γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 44, του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/12- 5-2016) και δόθηκαν οδηγίες για τον υπολογισμό των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθενείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σας κοινοποιούμε την υπ. αριθ. πρωτ.Φ.10070/50569/1937/8-11-2016 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με την οποία οι δικαιούχοι συντάξεως και εξωϊδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται σε κράτηση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, επί του καταβαλλόμενου εξωϊδρυματικού επιδόματος, από τον μήνα Δεκέμβριο του 2016 και εφεξής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου μας.

Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε ότι οι φορείς ασθένειας, που έχουν διατηρήσει αυτοτέλεια έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι οι ακόλουθοι :

1. Ε.Υ.Δ.Α.Α.Π.
2. ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)
3. ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
4. ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
5. ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

Όπως ήδη αναφέρεται στην ανωτέρω σχετική με τις διατάξεις του άρθρου 44, του ν.4387/2016 καθορίζεται με ενιαίο τρόπο ο υπολογισμός εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Συνεπώς, από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ανωτέρω νόμου εξαιρούνται οι συνταξιούχοι οι οποίοι για υγειονομική κάλυψη έχουν φορέα ασθένειας εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ήτοι έναν από τους προαναφερόμενους.

Ως παραδείγματα αναφέρουμε τις περιπτώσεις συνταξιούχων στους οποίους καταβάλλονται ταυτόχρονα δύο συντάξεις π.χ. σύνταξη Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εξ ιδίου δικαιώματος ή λόγω θανάτου και σύνταξη γήρατος από τα τέως Ταμεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίοι για την δεύτερη σύνταξη που λαμβάνουν από τα εντασσόμενα στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ταμεία υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στο ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.) ή στο ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) αντίστοιχα, γνωρίζοντάς σας ότι:

- Καταρχήν, ως γνωστόν, εξαιρούνται από την παρακράτηση ποσοστού υγειονομικής περίθαλψης για την καταβαλλόμενη από το εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ταμείο σύνταξη (κύρια ή/και επικουρική) καθώς καταβάλλουν την όποια εισφορά υπέρ Ταμείου υγείας Τράπεζας της Ελλάδος ή υπέρ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. απευθείας στα προαναφερθέντα αυτοτελή Ταμεία υγειονομικής κάλυψης.

- Υποχρεωτικά παρακρατείται ποσοστό 6% κλάδου υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την χορηγούμενη από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος ή λόγω θανάτου.

- Επιπλέον, δύναται, εάν επιθυμούν, να επιλέξουν φορέα υγειονομικής κάλυψης μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των προαναφερθέντων ειδικών Ταμείων υγείας, υποβάλλοντας σχετικό περί εξαιρέσεως αίτημα στον φορέα από τον οποίο επιθυμούν να εξαιρεθούν, συνοδευόμενο από βεβαίωση του φορέα ασθενείας εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την οποία να προκύπτει η υποχρέωση ασφάλισης του αιτούντος σ’ αυτόν και η χρονική περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης.

- Η απόφαση εξαίρεσης ισχύει από την ημερομηνία αιτήσεως και στο μέλλον, συγκεκριμένα για όσο χρονικό διάστημα ο άλλος φορέας βεβαιώνει ότι ο αιτών υπάγεται στην ασφαλιστική του κάλυψη.

- Η εκδοθείσα κατά τα προαναφερθέντα απόφαση εξαίρεσης κοινοποιείται στον άλλον εμπλεκόμενο ασφαλιστικό φορέα.

Συνταξιούχοι που πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις και επιθυμούν να εξαιρεθούν από την παρακράτηση ασθένειας υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την χορηγούμενη από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύνταξη πρέπει να υποβάλλουν το σχετικό αίτημά τους στο αρμόδιο για την πληρωμή της σύνταξής τους Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Τα ανωτέρω ισχύουν σε κάθε περίπτωση συνταξιούχων με ταυτόχρονη υπαγωγή στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ./ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σε έναν από τους φορείς ασθένειας εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ..


Συν/να: 6 φύλλαΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.
Γραφείο κ. Διοικητή
2.
Γραφεία κ. κ. Υποδιοικητών
3.
Γραφεία κ. κ. Γενικών Διευθυντών
4.
Γραφεία κ. κ. Συντονιστών
5.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
6.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
α) Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών
β) Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας & Μητρότητας
Τμήματα Α΄ & Β΄
Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα
7.
Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Παπαδιαμαντοπούλου 87, 115 27 Αθήνα
8.
Γενική Διεύθυνση Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ενταύθα
9.
Επιχειρησιακή Ομάδα Υποέργου Παροχών Συντάξεων
Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
10.
Επιτροπή Διαχείρισης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
11.
Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
12.
Επιχειρησιακή Ομάδα Μητρώου
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
13.
Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
14.
Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών Υπηρεσιών
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
15.
Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα
16.
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
α) Γραφείο Προέδρου
β) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
γ) Διεύθυνση Παροχών & Κατάρτισης Συμβάσεων
Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι
(Με την παράκληση η παρούσα να κοινοποιηθεί στις
Νομαρχιακές & Τοπικές Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
17.
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα
18.
Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)
19.
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)
Α 6, 106 71 Α
20.
Τ.Σ.Α.Υ.
Παρ 2, 105 61 Αθήνα
21.
ΤΥΠΕΤ
Λεωφ. Συγγρού 173, 171 21 Αθήνα
22.
Οίκος Ναύτου
23.
Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
24.
Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η.
25.
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)
26.
Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 12 Μαΐου 2016 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθ− μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί− ων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α΄ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ − ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Άρθρο 1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας 1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας, με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. Το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβά− νει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας, το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνι− κής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως ρυθμίζεται από το νόμο αυτόν. 2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρό− νοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσι− μότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας και για την απονομή των σχετικών παροχών σε όλους όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουρ− γεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α.. Άρθρο 2 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κύ− ρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας και εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος. 2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφα− λιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 3. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφά− λιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. 4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύ− νταξης καταβάλλεται ανά μήνα. 5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήμα− τος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται. Άρθρο 3 Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας 1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλει− ας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουρ− γείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συ− στήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α. είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό Συμβούλιο. 2187
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2251 Στους ως άνω υπαλλήλους που θα μεταφερθούν στον Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνονται και υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητι− κής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι αποσπώνται, κατανέμονται και τοποθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη− λεγγύης και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Για την εν λόγω απόσπαση προκρίνονται οι υπάλληλοι των ως άνω Γενικών Γραμματειών που θα υποβάλουν σχετική αίτηση. Επίσης, στην ως άνω Διεύθυνση του Ε.Φ.Κ.Α. μετα− φέρεται τουλάχιστον ένας (1) υπάλληλος της Η.ΔΙ.Κ.Α., ο οποίος αποσπάται, κατανέμεται και τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά− λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων της συγκεκριμέ− νης Διεύθυνσης, που απορρέουν από τη σπουδαιότητα του ειδικού σκοπού της, οι υπάλληλοι που θα τη στε− λεχώσουν λαμβάνουν πέραν των αποδοχών της οργα− νικής τους θέσης και επιμίσθιο, το οποίο θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω− νικής Αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αποδοχών των ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010. 2. α. Σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικού κατά την προηγούμενη παράγραφο, ως προϊστάμενος τοποθε− τείται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., υπάλληλος με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου. Εάν δεν υφίστα− νται θέσεις προϊσταμένων του Ε.Φ.Κ.Α. ομοίου επιπέδου, οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι μπορεί να τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κα− τώτερου επιπέδου. β. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγμα− τος του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α. παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. και των εντασσομέ− νων σε αυτόν φορέων και κλάδων. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. τοποθετούνται προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούσαν στους εντασσόμενους φορείς και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου, με κριτήριο τον πε− ρισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, εφόσον ανήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να προΐστανται στη συγκεκριμένη θέση και ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύ− ουσες διατάξεις. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊ− σταμένων οργανικής μονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν πρό− τασης του προσωρινού ή οριστικού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. και του Δ.Σ. του οικείου φορέα, μπορεί να μεταφερθούν στον Ε.Φ.Κ.Α. δικηγόροι με έμμισθη εντολή από τους εντασσόμενους φορείς. 4. Από 1.1.2017 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων των εντασσόμενων φορέων. Μετά τη λήξη της θητείας τους κατά τα ανωτέρω, εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο υποθέσεις κρίνονται από το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. που συστήνονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Άρθρο 102 Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων 1. Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία πα− ρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013, με σκοπό την οικονο− μική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομο− σπονδιών Συνταξιούχων. 2. Όσοι δεν επιθυμούν την παρακράτηση, θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της προηγου− μένης παραγράφου. 4. Η παρακράτηση αρχίζει από την πρώτη του μεθε− πόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Άρθρο 103 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών 1. Κάθε παροχή που έχει καταβληθεί από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ αχρεώστητα, επιστρέφεται ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του λαβόντος και αναζητείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε περίπτωση υπαιτιότητάς του αναζητείται εντόκως, με επιτόκιο 3%. Παράλληλα με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξε− ων, επιτρέπεται συμψηφισμός οποιασδήποτε οφειλής προς το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών, που τυχόν δικαιούται ο οφειλέτης. Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται σε μηνιαίες δόσεις, το ύψος καθεμίας από τις οποίες δεν μπορεί να υπερ− βαίνει το 1/3 του μεικτού ποσού που αντιστοιχεί στις χορηγούμενες παροχές, ή εφάπαξ, εφόσον το συνολικό ποσό της οφειλής δεν υπερβαίνει το 1/3 του ποσού που αντιστοιχεί στις χορηγούμενες παροχές. Ο καταλογισμός και ο τυχόν διενεργούμενος συμ− ψηφισμός εκτελείται με απόφαση του Διευθυντή του αρμοδίου Υποκαταστήματος. 2. Εάν ο οφειλέτης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ αποβιώσει, οι οφει− λές του συμψηφίζονται με τυχόν οφειλόμενες σε αυτόν και στους νόμιμους κληρονόμους του αναδρομικές πα− ροχές, προς απομείωση του χρέους, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναζητείται από αυτούς κατά την κληρονομική τους μερίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε περίπτωση που μεταξύ των κληρονόμων υπάρχουν πρό− σωπα τα οποία έλκουν συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα από τον οφειλέτη, το ανεξόφλητο ποσό της οφειλής κατά την κληρονομική τους μερίδα, παρακρα− τείται από το σύνολο των συνταξιοδοτικών παροχών που τους μεταβιβάζονται ή τους καταβάλλονται, σε μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ, όπως στην παράγραφο 1. Εφόσον η οφειλή δεν είχε βεβαιωθεί όσο ο οφειλέτης βρισκόταν εν ζωή, εκδίδεται απόφαση από τον αρμόδιο Διευθυντή, με την οποία καθίστανται υπόχρεοι προς


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-7-2016 Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: Ω9ΚΑ465Θ1Ω-ΦΟΘΣχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 79Ε94691ΩΓ-26Τ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.26392/1075
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους φορείς κύριας ασφάλισης
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29 αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10 Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης
Πληρ.: Α. Λυτροκάπη
Τηλ: 210 3368128 2. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Κάνιγγος 29, ΤΚ 10682, Αθήνα

3. Τράπεζα της Ελλάδος
Σίνα 2-4, ΤΚ 10679, Αθήνα


ΘΕΜΑ: Εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του αρ. 102 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85)

Με τις διατάξεις του αρ. 102 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» θεσπίζεται εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων. Ειδικότερα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20€ ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 του ΟΑΕΔ, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.
Ήδη ο ΟΑΕΔ προέβη στο άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού όψεως με αριθμό Νο 040/006624-96 με επωνυμία «ΟΑΕΔ//ΕΙΣΦ. ΥΠΕΡ ΣΥΛΛ. ΟΡΓ. ΣΥΝΤΑΞ.» και με IBAN λογαριασμού «GR8801100400000004000662496» και κωδικό swift (BIC) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ETHNGRAA) προκειμένου να κατατίθενται τα ποσά που θα παρακρατούνται από τους συνταξιούχους.
Επισημαίνουμε ότι η διάταξη δεν αφορά συνταξιούχους ΟΑΕΕ για τους οποίους παρακρατείται η εισφορά υπέρ της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Συνταξιούχων ΟΑΕΕ βάσει της διάταξης του αρ.64 του Ν.3863/2010 καθώς και ενώσεις προσώπων για τις οποίες παρακρατείται εισφορά με βάση άλλες διατάξεις.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 προβλέπεται για τους συνταξιούχους που δεν επιθυμούν την παρακράτηση, η δυνατότητα υποβολής έγγραφης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα.
3. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της παρακράτησης η πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 ήτοι η 01.07.2016.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητας σας, σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και συγκεκριμένα για
α) τον ορισμό της /των αρμόδιας/ων υπηρεσίας/ιών στην/στις οποία/ες θα υποβάλουν τις δηλώσεις τους οι συνταξιούχοι που δεν επιθυμούν την παρακράτηση της ως άνω εισφοράς και
β) την έγκαιρη ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο των συνταξιούχων σας ως προς την δυνατότητα μη παρακράτησης της ως άνω εισφοράς μετά από έγγραφη δήλωσή τους στην υπηρεσία που θα ορίσετε.

Συν: ένα (1) φύλλο
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΓΓΕΥΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1.Γρ. κ. Υπουργού
2.Γρ. Υφυπουργού
3.Γρ. Γεν. Γραμματέα
4. Γρ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
5.Γραφείο κ. Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Κ.Α.
6.Γραφείο κ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Οικ.Υπ.
7.Δ/νση Οικ.Επ.&Επιθ. Ν.Π. (Δ7)
8.Δ/νση Υπ.Ανθρ.Δυν.&Υπ. (Δ9)
9.Δ/νση ΚΑΑΑ (Δ14)
10.Δ/νση ΚΑΜΑ (Δ13)

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Τμήμα Ασφάλισης Ασθένειας, Μητρότητας & κατ’ Οίκον Φροντίδας
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες : Δήμητρα Παραμύθη
Τηλέφωνο : 210 3368106
Φαξ : 210 3368124


Αθήνα, 8-11-2016 Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: Ψ9ΝΤ465Θ1Ω-Ε4ΜΣχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 79Ε94691ΩΓ-26Τ
Αρ. Πρωτ: Φ.10070/50569/1937

Προς: 1. Όλους τους φορείς Κύριας & Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Υπηρεσία Συντάξεων
Κάνιγγος 29, 106 82 Αθήνα
3. Ν.Α.Τ.
Εθνικής Αντιστάσεως 1, 185 31 Πειραιάς
4. Υπουργείο Υγείας
α. Γραφείο κ. Υπουργού
β. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα
5. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
α. Γραφείο κ. Προέδρου
β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αποστόλου Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι
6. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.
Χαλκοκονδύλη 56, 104 32 Αθήνα
7. Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.
Θεοφάνους 19-21, 115 23 Αθήνα
8. Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.
Πατησίων 48, 106 82 Αθήνα
9. Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.
Χρήστου Λαδά 1, 105 61 Αθήνα
10. Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.Α.Τ.
Ευπόλιδος 8, 105 51 Αθήνα
11. Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τράπεζας Αμέρικαν Εξπρές
Λεωφ. Κηφισίας 226, 152 31 Χαλάνδρι
12. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Λεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40
117 45 Νέος Κόσμος
Υπόψη: κ. Αθηνάς Τριανταφυλλίδη


Θέμα: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016) – Απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του εξωϊδρυματικού επιδόματος των συνταξιούχων
ΣΧΕΤ: Η αρ.Φ.10070/οικ.23637/977/8-8-2016 (ΑΔΑ: 7ΔΠΖ465Θ1Ω-ΙΘ2) εγκύκλιος

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, με την οποία γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5- 2016) και δόθηκαν διευκρινίσεις για τον υπολογισμό των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι δικαιούχοι συντάξεως και εξωϊδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως ισχύει, δεν υπόκεινται σε κράτηση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης επί του καταβαλλόμενου εξωϊδρυματικού επιδόματος μηνός Δεκεμβρίου κι εφεξής. Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: Ψ9ΝΤ465Θ1Ω-Ε4ΜΣχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 79Ε94691ΩΓ-26Τ
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας και την έγκαιρη εφαρμογή των ανωτέρω.

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υφυπουργού Κ.Α.
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Κ.Α.
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γ.Δ.Υ.
5. Όλες τις Διευθύνσεις Γ.Γ.Κ.Α. και το Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικής Ασφάλισης
6. Ι.Ρ.Ι.Δ.Α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ