Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.


    Διενέργεια  πλειστηριασμού  με  τη  χρήση  ηλεκτρονικών μέσων.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
30 Μαΐου 2017
ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1884Δ 19179
         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 41756 οικ.
    Διενέργεια  πλειστηριασμού  με  τη  χρήση  ηλε-
κτρονικών μέσων.
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 59 και 60 του ν. 4472/2017 «Συνταξιο-
δοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομι-
κών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στή-
ριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές δια-
τάξεις» (Α ́ 74), ιδίως την παρ. 15 του νέου άρθρου 959Α
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α ́ 98),
γ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α ́ 208),
δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 210),
ε) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 138),
στ)  του  ν.  2472/1997  «Προστασία  του  ατόμου  από 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
(Α ́ 50) και του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/
1997» (Α ́ 133).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός
Με την εντολή του άρθρου 927 ΚΠολΔ, ο επισπεύδων
την αναγκαστική εκτέλεση δύναται να αιτηθεί τη διε-
νέργεια του πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών
μέσων (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός) σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Άρθρο 2
Ηλεκτρονικά Συστήματα Πλειστηριασμών
(ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.)
Η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού πραγμα-
τοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλει-
στηριασμών («ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»).
Άρθρο 3
Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού
Υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι
συμβολαιογράφος που προηγουμένως έχει πιστοποιη-
θεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 της
παρούσας.
Άρθρο 4
Τόπος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται με επι-
μέλεια του συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τό-
που όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον
πλειστηριασμό.
Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύ-
ονται από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηρι-
ασμού είναι το δικαστήριο της έδρας του συμβολαιο-
γράφου.
Άρθρο 5
Ανάρτηση αναγγελίας διενέργειας ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού
Ο  συμβολαιογράφος  αναρτά  στην  ιστοσελίδα  των 
ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. την αναγγελία διενέργειας πλειστηριασμού
κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Η αναγγελία περιέχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα πεδία:
ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του
συμβολαιογράφου, αντικείμενο, ημερομηνία διενέργειας
και τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριασμού, ποσό
εγγύησης, καθώς και τον υπερσύνδεσμο προς την ιστο-
σελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ όπου έχει αναρτηθεί η περίληψη
της κατασχετήριας έκθεσης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την αναγγε-
λία μπορούν να προσαρτώνται φωτογραφίες του αντικει-
μένου που εκπλειστηριάζεται και κάθε σχετικό έγγραφο
που βρίσκεται στην κατοχή του συμβολαιογράφου.
Άρθρο 6
Χρήστες ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.
Οι χρήστες των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. κατηγοριοποιούνται ως εξής:
α. «Επισκέπτης»: κάθε φυσικό πρόσωπο που επισκέ-
πτεται  την  οικεία  ιστοσελίδα  προκειμένου  να  ενημε-
ρωθεί για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, δίχως
ειδικές διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και  ανα-
γνώρισης. Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση αποκλειστικά
και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο των ΗΛ.ΣΥ.
ΠΛΕΙΣ.
β. «Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού»: κάθε
πιστοποιημένος στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. συμβολαιογράφος
που πραγματοποιεί την ανάρτηση της αναγγελίας πλει-
στηριασμού και διενεργεί ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης που ορίζονται
στην πολιτική ασφάλειας των συστημάτων. Ο υπάλληλος
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού έχει ελεγχόμενη πρόσβα-
ση στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ., κατά το μέρος που αφορά τους
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που διενεργεί.
γ. «Υποψήφιος Πλειοδότης»: κάθε φυσικό πρόσωπό
το οποίο, ενεργώντας για λογαριασμό του ή ως εκπρό-
σωπος νομικού ή φυσικού προσώπου, συμμετέχει στη
διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, υποβάλλο-
ντας πλειοδοτικές προσφορές, αφού προηγουμένως έχει
πιστοποιηθεί στα ΗΛ.ΣΥ
.ΠΛΕΙΣ. Ο υποψήφιος πλειοδότης
έχει ελεγχόμενη πρόσβαση σε πλειστηριασμούς στους
οποίους συμμετέχει.
δ. «Παρατηρητής (Οφειλέτης)»: κάθε φυσικό πρόσωπό
το οποίο, ενεργώντας για λογαριασμό του με την ιδι-
ότητα του οφειλέτη ή ως εκπρόσωπος νομικού ή φυ-
σικού προσώπου που έχει την ιδιότητα του οφειλέτη,
συμμετέχει ως παρατηρητής στη διαδικασία ηλεκτρο-
νικού πλειστηριασμού που αφορά σε οφειλή του, αφού
προηγουμένως  έχει  πιστοποιηθεί  στα  ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. 
Ο παρατηρητής (οφειλέτης) έχει ελεγχόμενη πρόσβαση
σε πλειστηριασμούς που σχετίζονται με οφειλή του.
Άρθρο 7
Εγγραφή Χρηστών στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.
Για την εκχώρηση των αναφερομένων στο άρθρο 6
δικαιωμάτων, οι χρήστες πραγματοποιούν εγγραφή στα
συστήματα μέσω της οικείας ιστοσελίδας, σύμφωνα με
τις κάτωθι διαδικασίες:
1. Οι υπάλληλοι ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αί-
τηση εγγραφής παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΦΜ, διεύθυνση
έδρας, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό μητρώου Συμβολαι-
ογραφικού Συλλόγου στον οποίο υπάγονται, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ταυτοποιούνται μέσω
των διαπιστευτηρίων τους που τηρούνται στα συστήμα-
τα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Μετά την ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγ-
γραφή τους στα συστήματα.
2. Οι υποψήφιοι πλειοδότες υπ
οβάλλουν ηλεκτρονικά
μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής παρέχο-
ντας τις απαραίτητες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο,
όνομα πατρός, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τη-
λεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
κωδικό αριθμό πλειστηριασμού στον οποίον ενδιαφέ-
ρονται να συμμετάσχουν) και, αποδεχόμενοι πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους «Όρους και Προϋποθέσεις» χρήσης
των συστημάτων και των προσωπικών δεδομένων, ταυ-
τοποιούνται ως εξής:
α) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων ή φυσι-
κά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ ταυτο-
ποιούνται μέσω των διαπιστευτηρίων τους που τηρού-
νται στα συστήματα TAXISNET της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων. Μετά την ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή τους στα συστήματα.
β) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων ή φυ-
σικά πρόσωπα πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας
τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number)
και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που
κατέχουν από τα αντίστοιχα συστήματα. Μετά την ταυ-
τοποίηση, ο αρμόδιος υπάλληλος ηλεκτρονικού πλειστη-
ριασμού εγκρίνει την εγγραφή τους στα συστήματα. Σε
περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο στερείται
αριθμού ΦΠΑ εφαρμόζεται η περ. δ, ενώ σε περίπτωση
κατά την οποία νομικό πρόσωπο στερείται αριθμού ΦΠΑ
εφαρμόζεται η περ. γ.
γ) Οι πολίτες τρίτων κρατών που λειτουργούν ως νόμι-
μοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής
και ταυτοποιούνται καταχωρίζοντας στο σύστημα το
έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας με επίσημη με-
τάφραση στην ελληνική και είτε υπεύθυνη δήλωση σε
μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη βεβαίωση ή πι-
στοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφρα-
ση στην ελληνική, στα οποία δηλώνεται και με τα οποία
αποδεικνύεται  η  εγγραφή  τους  σε  επαγγελματικό  ή 
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών εργάσι-
μων ημερών και σε έγχαρτη μορφή (πρωτότυπο ή ακρι-
βές αντίγραφο) στο γραφείο του αρμόδιου υπαλλήλου
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Μετά την ταυτοποίηση,
ο αρμόδιος υπάλληλος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
εγκρίνει την εγγραφή τους στα συστήματα.
δ) Φυσικά πρόσωπα πολίτες τρίτων κρατών υποβάλ-
λουν ηλεκτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτη-
ση εγγραφής και ταυτοποιούνται, καταχωρίζοντας στο
σύστημα αρχείο σε μορφή pdf που περιέχει σαρωμένο
αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και υπεύθυνη δή-
λωση σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική περί της ορθό-
τητας και εγκυρότητας των
υποβαλλόμενων στοιχείων,
προσκομιζόμενα εντός τριών εργάσιμων ημερών και
σε έγχαρτη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
στο γραφείο του αρμόδιου υπαλλήλου ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού. Μετά την ταυτοποίηση, ο αρμόδιος
υπάλληλος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού εγκρίνει την
εγγραφή τους στα συστήματα.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για την πιστοποίηση
των Παρατηρητών (Οφειλετών).
Άρθρο 8
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής
στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
1. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος
μόνο φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών προσώ-
πων που είναι εγγεγραμμένοι
ως υποψήφιοι πλειοδότες
στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. σύμφωνα με τη διαδικασία του προ-
ηγούμενου άρθρου.
2.  Ο  εγγεγραμμένος  στα  ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.  υποψήφιος 
πλειοδότης που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε συ-
γκεκριμένο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό επιλέγει στην
οικεία ιστοσελίδα τον κωδικό αριθμό του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού που τον ενδιαφέρει και αποδεχόμενος
τους «Όρους Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού» του κινη-
τού – ακινήτου, δηλώνει τη συμμετοχή του, αφού προ-
ηγουμένως έχει καταβάλει την εγγύηση της παρ. 1 του
άρθρου 965 ΚΠολΔ και το τέλος χρήσης των συστημά-
των, και έχει υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της
παρ. 2 του άρθρου 1003 ΚΠολΔ, μέχρι ώρα 15:00, δύο
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηρι-
ασμού. Η κατάθεση της εγγύησης, του τέλους χρήσης
των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του
πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακα-
τάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που διατηρείται σε
ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλει-
στηριασμού. Το τέλος χρήσης συστημάτων ορίζεται στο
ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά υποψήφιο πλειοδότη
και ανά πλειστηριασμό. Εκ του ποσού αυτού, ποσό δέκα
(10) ευρώ καταβάλλεται υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙΚ. από τον εκάστοτε
Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, σε λογαριασμό του οποίου
το μέλος του, υπάλληλος του πλειστηριασμού, καταθέτει
το σύνολο του τέλους. Το ποσό αυτό δύναται να αναπρο-
σαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο υποψήφιος
πλειοδότης διορίζει, με δήλωση που γίνεται ηλεκτρονικά,
αντίκλητο ο οποίος κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτο-
δικείου του τόπου της εκτέλεσης, μέχρι ώρα 15:00, δύο
εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του
πλειστηριασμού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο
γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης.
3. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποψήφιοι πλειοδότες
ενημερώνονται μέσω των συστημάτων για τη συμμετοχή
τους στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. Με τον ίδιο τρό-
πο ενημερώνονται εγκαίρως και οι υποψήφιοι πλειοδό-
τες οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
4. Μετά το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης
παραγράφου, ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστη-
ριασμού ελέγχει τα υποβληθέντα αρχεία, διαπιστώνει
με πράξη του μέχρι ώρα 17.00 της προηγούμενης του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ημέρας την τήρηση των
διατυπώσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παρα-
γράφους, υποβάλλει στα συστήματα κατάλογο των υπο-
ψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν
και ενεργοποιεί στη διαδικτυακή πύλη την πρόσβαση
στον πλειστηριασμό για τους υποψήφιους πλειοδότες
που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
5. Τα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. δεν ευθύνονται για τον αποκλεισμό
πλειοδότη από πλειστηριασμό σε περίπτωση εκπρόθε-
σμης παράδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής του
στον πλειστηριασμό, για οποιονδήποτε λόγο.
Άρθρο 9
Υποβολή πλειοδοτικών προσφορών
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλει-
οδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχι-
κές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς
προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως
τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλε-
κτρονικά συστήματα καταγράφονται όλες οι υποβλη-
θείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές
Άρθρο 10
Σειρά Εκπλειστηρίασης Πραγμάτων
Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση μπο-
ρεί με δήλωσή του στον υπάλληλο του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού, που εγχειρίζεται το αργότερο πέντε (5)
ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, να ορίσει τη σειρά με
την οποία θα εκπλειστηριάζονται τα κατασχεμένα πράγ-
ματα. Η δήλωση αναρτάται στην ιστοσελίδα, στο σχετικό
πεδίο που αφορά τις πληροφορίες του συγκεκριμένου
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
Άρθρο 11
Επιστροφή Εγγύησης
Αν υπερθεματιστής αναδείχθηκε άλλος ή αν η κατα-
κύρωση ματαιώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, η εγγύηση
ή οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται από τον υπάλ-
ληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού σε εκείνον που
τις κατέβαλε.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 26 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ