Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Εγκύκλιος ALPHA BANK με ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Εγκύκλιος ALPHA BANK             
με ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ALPHA BANK                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                             Αθήναι, 10 Ιανουαρίου 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΙΘ. 3
ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η τράπεζα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ), υιοθετεί σειρά ενεργειών για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Ειδικότερα, για τα άτομα με ολική ή μερική απώλεια οράσεως, τα οποία δεν στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας, παρέχονται εφεξής οι κάτωθι δυνατότητες.
1. Εξυπηρέτηση στο κατάστημα χωρίς τη συνοδεία μαρτύρων
Οι συναλλαγές θεωρούνται ολοκληρωμένες εφόσον:
• τα παραστατικά/έγγραφα φέρουν τις υπογραφές:
- των Λειτουργών του Καταστήματος,
- των μαρτύρων και
- του συναλλασσομένου, στην περίπτωση που δύναται να θέσει ιδιοχείρως την υπογραφή του.
• συμπληρωθούν και υπογραφούν δεόντως οι αντίστοιχες με τη συναλλαγή/εργασία «βεβαιωτικές πράξεις».
Οι συναλλαγές/εργασίες που δύνανται να πραγματοποιούνται με τη συνδρομή δύο Λειτουργών του Καταστήματος ως μαρτύρων, περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα.
2. Εκτύπωση των εντύπων της Τραπέζης με γραφή Braille.
Οι Πελάτες με οπτική αναπηρία, οι οποίοι, εκτός της δικαιοπρακτικής ικανότητας και της πλήρους συνειδήσεως των πραττομένων τους, γνωρίζουν τη γραφή Braille, δύνανται να λαμβάνουν, εφόσον το επιθυμούν, τα κάτωθι έγγραφα εκτυπωμένα με τη γραφή Braille:
• Πλαίσιο Συνεργασίας: Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών
• Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα
• Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων – Χορηγήσεων
• Όροι Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων
• Υπηρεσία “Alpha Alerts” για λογαριασμούς καταθέσεων
• Για λοιπά έγγραφα εκδόσεως της Τραπέζης, απαιτείται η επικοινωνία με τις Διευθύνσεις Καταστημάτων.
Η διαδικασία εκτυπώσεως των αιτηθέντων εγγράφων είναι η εξής:
• Τα Καταστήματα λαμβάνουν το αίτημα του Πελάτη και το αποστέλλουν προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση Καταστημάτων, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδος, επισημαίνοντας τον τρόπο που ο Πελάτης επιθυμεί να λάβει το έγγραφο (μέσω του Καταστήματος ή με αποστολή του στην ταχυδρομική διεύθυνση του Πελάτη).
• Η αρμόδια Διεύθυνση Καταστημάτων εγκρίνει το αίτημα και το αποστέλλει στο Τμήμα Διαχειρίσεως Συστάσεων Πελατών, στην ειδικά διαμορφωμένη για το σκοπό αυτό ηλεκτρονική διεύθυνση specalserviceline@alpha.gr, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών και στο Κατάστημα που απέστειλε το αίτημα.
• Το Τμήμα Διαχειρίσεως Συστάσεων Πελατών αποστέλλει το εκτυπωμένο έγγραφο είτε στο Κατάστημα είτε απευθείας στον Πελάτη ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση που είναι καταχωρισμένη στο πελατοκεντρικό σύστημα, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
Το Τμήμα Διαχειρίσεως Συστάσεων Πελατών έχει την ευθύνη τηρήσεως της ιστορικότητας των αιτημάτων, μέσω του Συστήματος Διαχειρίσεως Συστάσεων.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι Πελάτες πρέπει να ενημερώνονται εξαρχής για τον εκτιμώμενο χρόνο διευθετήσεως των σχετικών αιτημάτων, ο οποίος ανέρχεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.
Εφεξής, οι Λειτουργοί των Καταστημάτων, πριν τη διενέργεια συναλλαγών με Πελάτες με οπτική αναπηρία, θα μεριμνούν για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους στα συστήματα της Τραπέζης και ειδικότερα για την καταχώρηση στο οικείο πεδίο, του στοιχείου που προσδιορίζει την ιδιαιτερότητά τους.
Οι «βεβαιωτικές πράξεις» που συμπληρώνονται και υπογράφονται για την πραγματοποίηση των συναλλαγών ευρίσκονται στο Alpha Bank Intranet → Διαδικασίες και Εφαρμογές → Εφαρμογές → Όλοι οι χρήστες → Βιβλιοθήκη Εντύπων:
- Βεβαιωτική Πράξη για τη διενέργεια ανοίγματος λογαριασμού καταθέσεων και παροχής προσωπικών στοιχείων (Κωδικός εντύπου 15182)
- Βεβαιωτική Πράξη για τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας (Κωδικός εντύπου 15183)
- Βεβαιωτική Πράξη για τη διενέργεια ταμειακών συναλλαγών με υπογραφή του Πελάτη στο Έγγραφο Συναλλαγής (Κωδικός εντύπου 15184)
- Βεβαιωτική Πράξη για τη διενέργεια ταμειακών συναλλαγών χωρίς υπογραφή του Πελάτη στο Έγγραφο Συναλλαγής (Κωδικός εντύπου 15185)
- Βεβαιωτική Πράξη για τη διενέργεια εγγραφής Πελάτη στο Alpha Web Banking (Κωδικός εντύπου 15186).

Υπογεγραμμένο από Ι.Σ. ΠΑΣΣΑΣ και Γ.Χ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τραπεζικές εργασίες/συναλλαγές Πελατών με οπτική αναπηρία που δύνανται να
πραγματοποιούνται με τη συνδρομή μαρτύρων – Λειτουργών του Καταστήματος
Οι Πελάτες με οπτική αναπηρία δύνανται να προβαίνουν στις κάτωθι τραπεζικές εργασίες/συναλλαγές χωρίς συνοδεία μαρτύρων, με τη συνδρομή δύο Λειτουργών του Καταστήματος, οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέρος στην εκτέλεσή τους:
Α. Εργασίες:
 Προσθήκη – Τροποποίηση Στοιχείων Πελάτη
 Άνοιγμα λογαριασμού καταθέσεων*
 Αίτηση χορηγήσεως χρεωστικής κάρτας
 Έγγραφή στο Alpha Web Banking
Επισημαίνεται ότι για τη διενέργεια των ανωτέρω εργασιών, πέραν της συμπληρώσεως/υπογραφής των κατά περίπτωση Βεβαιωτικών Πράξεων, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις Εγκυκλίους της Τραπέζης για τις εργασίες αυτές (ενδεικτικά: προσκόμιση απαιτούμενων εγγράφων, υπογραφή συμβατικών εγγράφων, λήψη υποδείγματος υπογραφής κ.λπ.).
Β. Ταμειακές Συναλλαγές:
Με μετρητά, έως Ευρώ 1.000 (ή το ισότιμο σε ξένο νόμισμα)*
 Ανάληψη μετρητών
 Κατάθεση μετρητών
 Πληρωμή οφειλών με μετρητά
Συμψηφιστικά, έως Ευρώ 5.000 (ή το ισότιμο σε ξένο νόμισμα)*
 Έκδοση τραπεζικών επιταγών
 Εντολή κινήσεως Κεφαλαίων
 Πληρωμή τελών κυκλοφορίας
 Πληρωμή οφειλής
 Κατάθεση για ειδικό σκοπό
 Πληρωμή Καρτών
 Μεταφορά ποσού μεταξύ λογαριασμών
 Καταβολές δανείων
 Πληρωμή – Εξόφληση Γραμματίου

*Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά συναλλαγών ισχύουν:
- μόνον όταν καθήκοντα μάρτυρα τελούν Λειτουργοί του Καταστήματος
- στον βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που έχουν θεσπιστεί και για όσο χρονικό διάστημα οι εν λόγω απαγορεύσεις ή περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, ως ισχύει, η οποία αφορά την επιβολή περιοριστικών μέτρων στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚΑ Α’ 84/ 18.7.2015), συμπεριλαμβανομένου και του ανοίγματος λογαριασμών καταθέσεων.