Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Η νέα Υπουργική Απόφαση για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση


Η νέα Υπουργική Απόφαση για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  η νέα Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων
πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης», μετά τη δημόσια διαβούλευση.  Η νέα Υπουργική Απόφαση θα ισχύσει από το
σχολικό έτος 2017-2018.
Το  υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του ότι “έλαβε υπόψη τις εποικοδομητικές
προτάσεις που εμπεριέχονται στα σχόλια και προέβη σε σχετικές τροποποιήσεις και βελτιώσεις
επί των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης”.
Το υπουργείο Παιδείας τονίζει πως παρά το σύντομο χρονικό διάστημα,από 30 Μαρτίου έως 3
Απριλίου 2017 το ενδιαφέρον των πολιτών και των φορέων ήταν μεγάλο και υποβλήθηκαν συνολικά
13.937 σχόλια, εκ των οποίων 8.690 επιδοκιμαστικά και 5.204 αποδοκιμαστικά, επί του συνόλου
του προτεινόμενου σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης. 
Η πρόταση της ΕΣΑμεΑ στη διαβούλευση για το σχέδιο της υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
κριτηρίων πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ» έγινε τελικώς δεκτή, όπως
διαπιστώνεται στην υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ
Αντωνόπουλος ΓιώργοςΑντωνόπουλος Γιώργος
Πιο συγκεκριμένα η ΕΣΑμεΑ ζητούσε : Στο άρθρο 3 που αναφέρεται στη μοριοδότηση των
εκπαιδευτικών, στην παρ. 1 Γ. την αντικατάσταση της φράσης «επ’ αόριστον αναπηρία 67%» με
τη φράση «άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όπως
διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ, εφ’ όσον είναι σε ισχύ».
Στην υπουργική απόφαση όπως δημοσιεύθηκε πλέον αναγράφεται: α) Η αναπηρία 67% και άνω
εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές ή η πάθηση από
ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή σκλήρυνση κατά πλάκας ή δρεπανοκυτταρική -
μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, επτά (7) μονάδες, β) Η αναπηρία 67% και άνω ενός ή
περισσοτέρων τέκνων, επτά (7) μονάδες. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη σχετικής
πιστοποίησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για
εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
Απαλείφεται δηλαδή η προϋπόθεση στην υπουργική απόφαση για ύπαρξη γνωμάτευσης με τον όρο
εφ' όρου ζωής αναπηρία. Το πιστοποιητικό αναπηρίας του εκπαιδευτικού με αναπηρία ή
εκπαιδευτικού γονέα τέκνου με αναπηρία πρέπει να είναι σε ισχύ, είτε από ΚΕΠΑ, ΑΝΥΕ, ΑΣΥΕ,
νομαρχιακή επιτροπή κλπ., σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Η ΕΣΑμεΑ ζητά από το
υπουργείο η αυξημένη μοριοδότηση να ισχύσει και για τους ΕΕΠ/ΕΒΠ με αναπηρία.
Η ΕΣΑμεΑ όπως αναφέρει, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την προώθηση της πρότασής της προς
το υπουργείο Παιδείας, με την οποία ζητάει, με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση του ν.4440/2016
(ΦΕΚ 224 Α΄), όπου στο άρθρο 25 θεσπίστηκε η κάλυψη ποσοστού 15% των προσλήψεων από άτομα
με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και μέλη των οικογενειών τους, την εφαρμογή των εν λόγω
ρυθμίσεων στη γενική και ειδική εκπαίδευση για την πρόσληψη μόνιμων ή αναπληρωτών
εκπαιδευτικών με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των εκπαιδευτικών που έχουν υπό την προστασία
τους άτομο με αναπηρία.

Η νέα Υπουργική Απόφαση
Απόφαση υπουργού Παιδείας με θέμα
Ρύθμιση  θεμάτων  πρόσληψης  αναπληρωτών  και 
ωρομίσθιων  εκπαιδευτικών  στις  δομές  της  Ειδι-
κής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Απριλίου 2017
ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1239
(1)
Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδι-
κής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
    Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ
258/τ. Α'/17-10-2005) «Αναδιοργάνωση του συστήματος
αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις»,
β) των άρθρων 16 και 21 ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α'/
2-10-2008) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευ-
ση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 48 του ν. 4415/2016
(ΦΕΚ 159/τ. Α'/6-9-2016),
γ) του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α'/19-05-2010) «Ανα-
βάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κα-
νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση
και λοιπές διατάξεις»,
δ) το άρθρο 28 παρ. 11 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
τ.Α'/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.», όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ. Α'/15-2-2017)
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσο-
μάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες
διατάξεις»,
στ) του άρθρου 46 του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/τ. Α'/4-4-2017)
«Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [...] και άλλες διατάξεις».
2.  Το  π.δ.  70/2015  (ΦΕΚ  114/τ.  Α'/22-9-2015)  «Ανα-
σύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]».
3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ. Α'/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».
4. Την με αριθμ. πρωτ. 106685/Δ3/29-6-2016 υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 2087/τ. Β'/7-7-2016) με θέμα: «Συ-
γκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνά-
φειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων».
5.  Την  αριθμ.  60492/Δ3/7-4-2017  εισήγηση  της  Δι-
εύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχετικά με
την διαδικασία κατάρτισης πινάκων και πρόσληψης Ανα-
πληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης στις δομές της Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).
6. Το αριθμ. 58347/Β1/4-4-2017 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων
εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).
1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από Σχολικές
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρω-
τοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από Τμήματα
Ένταξης σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, από Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης
και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), από τα προγράμματα Παράλ-
ληλης Στήριξης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα
λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους,
προσλαμβάνονται, με αίτηση τους, αναπληρωτές με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Αν οι
προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και
ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής
μετάθεσης δεν δικαιολογούν την πρόσληψη αναπληρωτή
πλήρους ωραρίου, προσλαμβάνονται αναπληρωτές μει-
ωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.
2.  Η  πρόσληψη  αναπληρωτών  εκπαιδευτικών  στις 
ΣΜΕΑΕ, στα Τμήματα Ένταξης, στα ΚΕΔΔΥ και στα προ-
γράμματα Παράλληλης Στήριξης γίνεται από πίνακες
κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ, οι οποίοι συντάσσονται
ανά κλάδο ή ειδικότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
Κριτήρια Ένταξης
Για την κατάταξη των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταρτίζο-
νται Κύριοι και Επικουρικοί πίνακες κατάταξης, στους
οποίους εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί όλων των προ-
βλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδων, με τα
παρακάτω κριτήρια:
1. Κριτήρια ένταξης στους Κύριους πίνακες :
α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολο-
γία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνω-
ρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής.
β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχο-
λική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο της αλλοδαπής.
γ) Για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση
ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες.
δ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδα-
σκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και
αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές
σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο
και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής.
ε) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως
ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με του-
λάχιστον  πενταετή  αποδεδειγμένη  προϋπηρεσία  (50 
μήνες) στην ΕΑΕ.
στ) Για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των όσων ορίζονται στις
περ. α, β, δ και ε, πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο
πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή
την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγω-
γή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη
Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγω-
γή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».
2. Κριτήρια ένταξης στους Επικουρικούς πίνακες:
α) Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσι-
ας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπι-
στήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον
τετρακοσίων (400) ωρών.
β) Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους
(10 μήνες) σε δομές και προγράμματα ΕΑΕ.
γ) Γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Άρθρο 3
Κριτήρια κατάταξης και μοριοδότησης
Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Κύρι-
ους και Επικουρικούς πίνακες κατάταξης, γίνεται με τα
παρακάτω κριτήρια:
1. Κριτήρια κατάταξης και μοριοδότησης στους Κύ-
ριους πίνακες:
Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια:
α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυ-
χολογία, έξι (6) μονάδες.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη
Σχολική Ψυχολογία, τέσσερις (4) μονάδες.
γ) Για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση
ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, πέντε (5) μονάδες.
δ) Τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Δι-
δασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,
τέσσερις (4) μονάδες.
ε) Για τον κλάδο ΠΕ11, κύρια ειδικότητα «ΕΑΕ» ή «Ειδι-
κή Φυσική Αγωγή» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτι-
κή Γυμναστική» ή «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή
«Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή «Άσκηση σε χρό-
νιες παθήσεις και Αναπηρία», δύο (2) μονάδες.
Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος πε-
ρισσοτέρων του ενός προσόντων των ανωτέρω περι-
πτώσεων μοριοδοτείται μόνο ο τίτλος που προσδίδει
τη μεγαλύτερη μοριοδότηση.
στ) Ειδικά για τους καταταγέντες με πενταετή προϋπη-
ρεσία (50 μήνες) στην ΕΑΕ, χωρίς την κατοχή κάποιου εκ
των αναφερομένων στις ανωτέρω περιπτώσεις α έως ε
προσόντων, πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων
ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανε-
πιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον
τετρακοσίων (400) ωρών, πέντε δέκατα (0,5) της μονάδας.
Β. Προϋπηρεσία:
Για κάθε μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπη-
ρεσίας στον οικείο κλάδο, η οποία αποκτήθηκε κατόπιν
πρόσληψης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, είκοσι
πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας.
Επισήμανση: Οι προϋπηρεσίες που θα πραγματοποιού-
νται από το σχολικό έτος 2017-18 και εφεξής σε σχολικές
μονάδες χαρακτηρισμένες ως δυσπρόσιτες, σύμφωνα με
τις οικείες διατάξεις, θα προσμετρούνται στο διπλάσιο.
Γ. Κοινωνικά κριτήρια:
α) Η αναπηρία 67% και άνω εφόσον η αναπηρία δεν
οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές ή η
πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή σκλήρυνση
κατά πλάκας ή δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανοκυτ-
ταρική αναιμία, επτά (7) μονάδες.
β)  Η  αναπηρία  67%  και  άνω  ενός  ή  περισσοτέρων 
τέκνων, επτά (7) μονάδες. Απ
αραίτητες προϋποθέσεις
είναι η ύπαρξη σχετικής πιστοποίησης σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για
εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά
στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
γ) Οι πολύτεκνοι υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ.
1 και 2 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α'), επτά (7) μονάδες.
δ) Η ύπαρξη τριών τέκνων υπό την έννοια του άρθρου
3, παρ. 1 του ν. 3454/2006, τρεις (3) μονάδες.
Σε περίπτωση που στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν
περισσότερα του ενός εκ των ανωτέρω κοινωνικών κρι-
τηρίων μοριοδοτείται μόνο το
 κριτήριο που προσδίδει
τη μεγαλύτερη μοριοδότηση.
2. Κριτήρια κατάταξης και μοριοδότησης στους Επι-
κουρικούς πίνακες:
Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια:
Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας
επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια
ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύ-
ονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακο-
σίων (400) ωρών, πέντε δέκατα (0,5) της μονάδας.
Β. Προϋπηρεσία: Η προϋπη
ρεσία μοριοδοτείται σύμ-
φωνα με την υποπαρ. Β' της παρ. 1 του παρόντος.
Γ. Κοινωνικά κριτήρια: Τα κοινωνικά κριτήρια μοριο-
δοτούνται σύμφωνα με την υποπαρ. Γ της παρ. 1 του
παρόντος.
Άρθρο 4
Ειδικότερα Θέματα
1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσο-
νται στους Κύριους και Επικουρικούς Πίνακες με βάση
το σύνολο των μορίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο  3  της  παρούσης.  Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  η 
κατάταξη γίνεται με βάση το βαθμό του πτυχίου και σε
περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται με
βάση το χρόνο κτήσης του πτυχίου.
2. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
ανά κλάδο πραγματοποιούνται από τους Κύριους Πίνα-
κες και σε περίπτωση εξάντλησης αυτών πραγματοποι-
ούνται από τους αντίστοιχους Επικουρικούς Πίνακες. Σε
περίπτωση εξάντλησης και των Επικουρικών Πινάκων
πραγματοποιούνται προσλήψεις από τους αντίστοιχους
πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής
εκπαίδευσης.
3.  Οι  κλάδοι  ΠΕ61  και  ΠΕ71  κατατάσσονται  στους 
ίδιους  πίνακες  με  τους  κλάδους  ΠΕ60  και  ΠΕ70  αντι-
στοίχως.
4. Υποψήφιοι των κλάδων/ειδικοτήτων για τους οποί-
ους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται Παι-
δαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, προτάσσονται στους
οικείους πίνακες κατάταξης (κύριους ή επικουρικούς),
εφόσον είναι κάτοχοι αυτής.
5. Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, οι οποίοι πιστοποιημένα έχουν
επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή στην
Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ), προσλαμβάνονται και το-
ποθετούνται, κατά προτεραιότητα, σε σχολικές μονάδες
κωφών ή τυφλών μαθητών ή/και για την εκπαίδευση
μαθητών με προβλήματα όρασης ή για κωφούς και βα-
ρήκοους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής
Εκπαίδευσης. Ειδικά για την εκπαίδευση μαθητών με
προβλήματα όρασης και
κώφωσης προσλαμβάνονται
και τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικοί
με επάρκεια στην ΕΝΓ και στην ΕΓΒ. Για την πιστοποί-
ηση  επάρκειας  της  Ελληνικής  Νοηματικής  Γλώσσας 
(ΕΝΓ) ισχύουν οι βεβαιώσεις που χορηγούνται από την
Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και από το Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, μονάδας Αγωγής Κω-
φών, του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την πιστοποίηση
γνώσης της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) ισχύουν οι
βεβαιώσεις πιστοποίησης επάρκειας της γραφής Braille
που χορηγούνται: α) από το Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών, β) από το Παιδαγωγικό Τμήμα
Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τις
οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του
μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον
κώδικα Braille» και γ) από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με
κατεύθυνση εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, με
τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του
μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille.
Η παρούσα ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
  Μαρούσι, 7 Απριλίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ