Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Εγκύκλιος της γενικής γραμματείας δημοσίων εσόδων, απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων


Εγκύκλιος της γενικής γραμματείας δημοσίων εσόδων
Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων αυξημένου κυβισμού που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες βάσει ιατρικών γνωματεύσεων των ΚΕΠΑ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10, 
  101 84 – Αθήνα 
Πληροφορίες : Κ. Τριαδάς
Τηλέφωνo : 210 6987504
FAX: : 210 6987506
Ε-Mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ:
- ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
Δ/νση Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας Τμήμα Αναπηρίας
Fax: 210 5248079

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(Για ενημέρωση των Τελωνειακών Αρχών αρμοδιότητάς τους)
2) ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α. με Α.)
Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη 16 341
 Fax 210 5238967 


ΘΕΜΑ
:
Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων αυξημένου κυβισμού που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες βάσει ιατρικών γνωματεύσεων των ΚΕΠΑ.Αθήνα, 04 Μαρτίου 2016
Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1037003 ΕΞ 2015 
Σε συνέχεια ερωτημάτων τελωνειακών αρχών που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, ως προς τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/Α΄) χορηγείται και σε πολίτες με αναπηρίες, όπως ειδικότερα ορίζονται στις εν λόγω διατάξεις και εφόσον γνωματεύει θετικά η αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α΄) και ισχύει, από 1-1-2013 το ποσοστό αναπηρίας των ατόμων με αναπηρίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 για την παραλαβή αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καθορίζεται με βάση τη γνωμάτευση των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.
2) Επίσης, με την αριθμ.πρωτ. Δ18Α 5038263ΕΞ2013/23-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 2710/Β΄), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 1798/88, καθορίστηκε η διαδικασία ιατρικής εξέτασης από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων. Περαιτέρω, με την αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5038645ΕΞ2013/29-10-2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2774/Β΄) ορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων των ανωτέρω δικαιούχων προσώπων.
Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κανονιστικές διατάξεις για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των ατόμων με αναπηρίες απαιτείται η προσκόμιση στην αρμόδια αρχή τελωνισμού, μεταξύ των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών, Ιατρικής Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ΚΕ.Π.Α. και ιατρικής βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. από την οποία
θα πρέπει να προκύπτει η αντιστοίχιση των παθήσεων του ν. 1798/88 με τις διατάξεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.), καθώς και ότι η πάθηση είναι «δια βίου».
3) Όσον αφορά ειδικότερα τον κυβισμό των ατελώς παραλαμβανόμενων αυτοκινήτων, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 ορίζεται ότι το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ’ εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου τα δικαιούχα πρόσωπα με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 80% ή 100% αντίστοιχα να δύνανται να υπαχθούν στις ανωτέρω διατάξεις βάσει των εκδιδόμενων από τις υπηρεσίες σας ιατρικών γνωματεύσεων και να παραλαμβάνουν ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα κυβισμού μεγαλύτερου των 1650 κυβικών εκατοστών, επισημαίνουμε την ανάγκη να αναγράφεται ρητά στις οικείες ιατρικές γνωματεύσεις το συνολικό ποσοστό πλήρους παράλυσης (80% και άνω ή 100%) των κάτω άκρων ή του αμφοτερόπλευρου ακρωτηριασμού αυτών, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, παρακαλείστε να παράσχετε σχετικές οδηγίες ως ανωτέρω στις εποπτευόμενες από την Υπηρεσία σας Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ κατά την έκδοση των ιατρικών γνωματεύσεων που αφορούν τις ανωτέρω περιπτώσεις παθήσεων, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία των αναπήρων πολιτών στις τελωνειακές αρχές, καθώς αναγκάζονται να προσέρχονται στα ΚΕΠΑ για έκδοση νέας γνωμάτευσης και επιπρόσθετα οι Τελωνειακές Αρχές - στις οποίες κοινοποιείται το παρόν - να διευκολύνονται στην ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την παροχή του εν λόγω φορολογικού ευεργετήματος στα δικαιούχα πρόσωπα με αναπηρία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
        
 
Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Oικονομικών 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Τελωνείων και ΕΦΚ
4.  Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ Τμήμα Γ΄ 
4. Δ/νσεις Τελωνειακών Διαδικασιών, ΔΘΤΟΚ /τμήμα Γ΄, ΕΦΚ & ΦΠΑ , ΣΤΕΠ, Ηλεκτρονικού Τελωνείου
Με αφορμή την προηγούμενη απόφαση, αναρτούμε όλες τις διατάξεις για τα τέλη ταξινόμησης.
Μανώλης Μπασιάς
 ΝΟΜΟΣ 1798 1988
ΦΕΚ: Α 166 19880811
Τέθηκε σε ισχύ: 11.08.1988
Αρθρο: 16
Σχόλια
- ** Σύμφωνα με την περίπτ. α της παρ. 4 άρθρου 1 ΠΔ 241/2005 (ΦΕΚ Α΄ 290/30.11.2005), ως δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α ορίζονται: α) Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου β) Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες. - Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 άρθρου 2 Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ Α΄ 142/28.06.2007). - Η παρ. 8 προστέθηκε με την περίπτ. β της παρ. 3 άρθρου 30 Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66/31.03.2011). - Η περίπτ. Α της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1α άρθρου 18 Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23.01.2013). - Η περίπτ. Β της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β άρθρου 18 Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23.01.2013). - Η περίπτ. Γ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1γ άρθρου 18 Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23.01.2013). - Οι παρ. 4 και 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 άρθρου 18 Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23.01.2013). - Οι εντός " " λέξεις στην παρ. 4 προστέθηκαν με τις παρ. 3 και 4 άρθρου 38 Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81/05.04.2013). - Οι εντός " " λέξεις στην παρ. 5 προστέθηκαν με την παρ. 3 άρθρου 38 Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81/05.04.2013). ================================================= - Το εντός " " εδ. της παρ. 4 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την περ. 1 της υποπαρ. Δ2 της παρ. Δ του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014). - Το εντός " " πρώτο εδ. της παρ. 5 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την περ. 2 της υποπαρ. Δ2 της παρ. Δ του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014).
Κείμενο Αρθρου
** (Βλ. Σχόλια)
1. Οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.490/1976 (ΦΕΚ 331 Α'), όπως αυτές ισχύουν, παρέχονται και στους παρακάτω ανάπηρους:
«Α. Στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι :» "α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών" ή
β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία: (αα) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% (ββ) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
«Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%».
«Γ. Στους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:» α. Είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%, ή β. πάσχουν από αυτισμό, εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοηθείας ή
γ. πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή
«δ. Πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι.»
«2. Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ' εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά.»
3. Στους ανήλικους ανάπηρους των παραπάνω κατηγοριών που δικαιούνται ατέλειας, το δικαίωμα αυτό παραχωρείται σ' εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιοδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία, ο οποίος δύναται να εισάγει με τις διατάξεις αυτές ένα επιβατικό αυτοκίνητο έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους ανάπηρους.
«4. Από 1.1.2013 το ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κ.Ε.Π.Α. "ή της Α.Σ.Υ.Ε." και δεν γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές "ή φορολογικές" αρχές γνωματεύσεις άλλων επιτροπών. «Εξαιρετικά, για το έτος 2014, γίνονται δεκτές, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Δημοσίου, οι αιτήσεις για τη χορήγηση των προβλεπόμενων απαλλαγών του άρθρου 1 του ν. 490/1976 (Α' 331) με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες έχουν υποβάλει αίτημα παραπομπής στα ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης, κατ' εφαρμογή της αριθμ. Δ.18 Α 5038263 ΕΞ 2013/24.10.2013 κ.υ.α. (Β' 2710), το έτος 2013 ή στην Α.Σ.Υ.Ε. το 2014. Στην περίπτωση που συνεπεία της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., η οποία προσκομίζεται στις αρμόδιες αρχές εντός τριάντα ημερών από την έκδοσή της και το αργότερο μέχρι 31.10.2014 για την αντιστοίχιση των παθήσεων σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του παρόντος, οι αιτούντες δεν δικαιούνται τις απαλλαγές επιβάλλονται σε αυτούς, χωρίς την επιβολή προστίμου ή προσαυξήσεων, οι υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων δασμοί, φόροι, εισφορές, δικαιώματα και τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα για τους αναπήρους με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων (παραπληγία) ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό γίνονται δεκτές για τα έτη 2013 και 2014 οι εκδοθείσες θετικές γνωματεύσεις των κατά το χρόνο έκδοσης αυτών αρμοδίων οργάνων για τη χορήγηση των προβλεπόμενων απαλλαγών του άρθρου 1 του ν.δ. 490/1976, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.»
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από το ΚΕ.Π.Α. ή την Α.Σ.Υ.Ε.. ». Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των παραπάνω αναπήρων από το Κ.Ε.Π.Α. "ή την Α.Σ.Υ.Ε.".»
6. Οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 6, 2 και 4 του ν. 490/1976 εφαρμόζονται και στους παραπάνω ανάπηρους.
7. Το άρθρο 86 παρ. 2 του ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α'), όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 59 του ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α') και 57 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161 Α'), καταργείται.
«8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»
 
Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: Δ18Α 5038263
Έτος: 2013
ΦΕΚ: Β 2710 20131024
Τέθηκε σε ισχύ: 24.10.2013
Αρμόδιος Φορέας: O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τίτλος
Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α') με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Προοίμιο
Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/Α'), όπως ισχύει. 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως ισχύει. 3) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ.697/35/1990 (ΦΕΚ 190/ Β') Α.Υ.Ο. όπως κυρώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1884/90 (ΦΕΚ 190/B') και ισχύει. 4) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α'), όπως ισχύουν. 5) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688/45-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» (ΦΕΚ 1506/B'). 6) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α'), καθώς και το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α') και του άρθρου 4 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α'), όπως ισχύει. 7) Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201/Α') «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του Π.Δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102/Α') «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α'/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».... ... 
12) Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύουν, αποφασίζουμε:
Αρθρο: 1
Ημ/νία: 24.10.2013
Τίτλος Αρθρου
Πεδίο εφαρμογής
Κείμενο Αρθρου
Η παρούσα Απόφαση έχει εφαρμογή για την ιατρική εξέταση από τα ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες, για τα οποία έχει εκδοθεί Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α., προκειμένου να πιστοποιηθεί η υπαγωγή τους στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύει, για τη χορήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών απαλλαγής:
α) από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων και
β) από τα τέλη κυκλοφορίας.

Αρθρο: 2
Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία ιατρικής εξέτασης από τα ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση των απαλλαγών.
Κείμενο Αρθρου
1. Η ιατρική εξέταση των ενδιαφερομένων ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να αιτηθούν κατά περίπτωση την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και από τα τέλη κυκλοφορίας γίνεται από τα ΚΕ.Π.Α.
2. Η παραπομπή των ενδιαφερομένων στα ΚΕ.Π.Α. γίνεται είτε από ιδιώτη/ες ιατρούς είτε από ιατρούς του ΕΟΠΠΥ, με βάση τα έντυπα παραπομπής των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αντίστοιχα της παρούσας.
3. Η εκάστοτε αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. με βάση το υποβληθέν σε αυτή έντυπο παραπομπής του Παραρτήματος Ι προβαίνει στην αυτοπρόσωπη εξέταση του ενδιαφερομένου, λαμβάνοντας υπόψη της όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ για την αντιστοίχιση των παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).
4. Η ανωτέρω αρμόδια επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. αποφαίνεται για την υπαγωγή του ενδιαφερομένου σε μια από τις κατηγορίες παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Αρθρο: 3
Τίτλος Αρθρου
Έλεγχος των αποφάσεων του ΚΕΠΑ από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
Κείμενο Αρθρου
Οι αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών του άρθρου 1 υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ελέγχουν τις γνωματεύσεις των ΚΕ.Π.Α., μέσω ανάκτησης αυτών απευθείας από το μηχανογραφικό σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την οριστικοποίησή τους.

Αρθρο: 4
Τίτλος Αρθρου
Τελικές διατάξεις
Κείμενο Αρθρου
1. Η υπ' αριθμ. Γ4α/Φ.15/1078/20-6-1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ιατρική εξέταση ατόμων με ειδικές ανάγκες για ατελή εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου» (ΦΕΚ 381/B'), καταργείται.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός: Δ18Α 5038645 ΕΞ2013
Έτος: 2013
ΦΕΚ: Β 2774 20131031
Τέθηκε σε ισχύ: 31.10.2013
Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημ.Υπογραφής: 29.10.2013

Τίτλος
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προοίμιο
Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/A'), όπως ισχύει. 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/A'), όπως ισχύουν. 3) Την αριθμ. Δ18Α 5038263/23-10-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/A') με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (ΦΕΚ 2710/B'). 4) Την αριθμ. Δ. 795/63/2-2-77 (ΦΕΚ 83/B') ΑΥΟ «Περί εξουσιοδοτήσεως Τελωνειακών Αρχών δια την απ' ευθείας υπ' αυτών ατελή παράδοσιν επιβατικών αυτοκινήτων και λοιπών ειδών εις τους αναπήρους πολέμου και λοιπάς κατηγορίας δικαιούχων αναπήρων προσώπων». ...
9) Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύουν, αποφασίζουμε:


Αρθρο: 1
Ημ/νία: 31.10.2013
Τίτλος Αρθρου
Πεδίο εφαρμογής
Κείμενο Αρθρου
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες.
2. Δικαιούχα πρόσωπα των ανωτέρω απαλλαγών είναι οι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες παθήσεων του άρθρου 16 παράγραφος 1 περ. Α, Β, και Γ του ν. 1798/88, όπως ισχύει, εφόσον έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Αρθρο: 2
Τίτλος Αρθρου
Ορισμοί
Κείμενο Αρθρου
Για τη χορήγηση των ανωτέρω απαλλαγών:
α) Ως «κατοικία» νοείται ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 51 του Αστικού Κώδικα.
β) Ως «συνήθης διαμονή» νοείται ο τόπος συνήθους διαμονής λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί του ατόμου αυτού και του τόπου όπου κατοικεί, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης δευτερεύουσας κατοικίας.
Αρθρο: 3

Τίτλος Αρθρου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Κείμενο Αρθρου
1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης κατατίθενται στην αρμόδια αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 και στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, ο τόπος κατοικίας του, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του αυτοκινήτου.
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: αα) Ότι δεν έχει παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης. Σε περίπτωση όπου έχει παραλάβει κατά το παρελθόν άλλο αυτοκίνητο με τις ίδιες διατάξεις, προκειμένου να παραλάβει άλλο αυτοκίνητο ατελώς στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον τρόπο τελωνειακής τακτοποίησης του προηγούμενου αυτοκινήτου. ββ) Ότι δεν έχει στην κατοχή του άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχει παραληφθεί με καθεστώς ατέλειας. γγ) Ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.
γ) Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.
δ) Ιατρική βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 1798/88, από την οποία προκύπτει η υπαγωγή του ενδιαφερομένου στις εν λόγω διατάξεις και ότι η συγκεκριμένη πάθηση είναι δια βίου.
ε) Το κατά περίπτωση προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό τελωνισμού του αυτοκινήτου.
2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας κατατίθενται στην αρμόδια ΔΟΥ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (166 Α'), όπως ισχύει. β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α. γ) Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α. δ) Ιατρική βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 1798/88.
3. Για την απόδειξη της κατοικίας και της συνήθους διαμονής προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή συνδυαστικά κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Στοιχεία του δικαιούχου:
- Διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας.
- Υπηκοότητα. Αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος να έχει άδεια διαμονής και εργασίας των αρμοδίων αρχών.
β) Τόπος διαμονής του δικαιούχου:
- Ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία.
- Στοιχεία διαφόρων τρεχουσών συναλλαγών (τραπεζικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας). - Επαγγελματική δραστηριότητα του/της δικαιούχου και του/της συζύγου. - Βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, τα οποία συγκατοικούν με τους γονείς ή των οποίων έχουν τη γονική μέριμνα/επιμέλεια. - Βεβαίωση δημοτολογίου της πόλης όπου είναι εγκατεστημένος.
γ) Στοιχεία εργασίας του δικαιούχου προσώπου:
- Σύμβαση εργασίας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος.
- Υποβολή εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. - Βεβαίωση κοινωνικής ασφάλισης.

Αρθρο: 4
Τίτλος Αρθρου
Χορήγηση των απαλλαγών
Κείμενο Αρθρου
1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης η αρμόδια τελωνειακή αρχή, μετά την εξέταση των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσας και τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της απαλλαγής, εκδίδει απόφαση ατελείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις.
2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας, μετά την εξέταση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσας και τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της απαλλαγής, εκδίδεται η σχετική απόφαση, αποκλειστικά και μόνο, από τον κατά τα ως άνω αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

Αρθρο: 5
Τίτλος Αρθρου
Τελικές διατάξεις
Κείμενο Αρθρου
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η αριθμ. Δ18Α 5027038 ΕΞ2013/17-7-2013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1869/B') καταργείται.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.