Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Ο νέος νόμος 4370


Νόμος 4370
Τέλη ταξινόμησης σε περίπτωση κλοπής αναπηρικού αυτοκινήτου

Γράφω πρώτα από την εισηγητική έκθεση του νόμου
για καλύτερη κατανόηση
Μανώλης Μπασιάς

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 65 επέρχεται τροποποίηση του άρθρου 1 της με αριθμό Δ. 697/35/20-4-90 ΑΥΟ (ΦΕΚ 190/Β'), όπως έχει νομοθετικά κυρωθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 1884/90 (ΦΕΚ 81/Α') και ισχύει. Ειδικότερα, προστίθεται νέα παράγραφος 3 σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση κλοπής αναπηρικού αυτοκινήτου παρέχεται η δυνατότητα ατελούς αντικατάστασης αυτού, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης, υπό την προϋπόθεση καταβολής του αναλογούντος στο κλαπέν αυτοκίνητο τέλους ταξινόμησης, εφόσον δεν έχει παρέλθει το ισχύον περιοριστικό διάστημα τελωνειακής αποδέσμευσης των επτά (7) ετών από την ημερομηνία ατελούς παραλαβής του αυτοκινήτου μέχρι την ημερομηνία της κλοπής του. Με την εν λόγω ρύθμιση ορίζεται επίσης ότι σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου μετά την πάροδο των επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του, για την ατελή αντικατάστασή του εφαρμόζονται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο, χωρίς την καταβολή του τέλους ταξινόμησης για το κλαπέν αυτοκίνητο. Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη για κοινωνικούς λόγους και για την κάλυψη του υφιστάμενου νομικού κενού, καθόσον από την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε περίπτωση κλοπής αναπηρικού αυτοκινήτου - είτε προκύπτει γι' αυτό τελωνειακή οφειλή είτε είναι τελωνειακά ελεύθερο καταβολής του φόρου, δεν παρέχεται δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες για την εκ νέου υπαγωγή τους στις διατάξεις παραλαβής αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, με συνέπεια να χάνουν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα ατελούς αντικατάστασης του αναπηρικού αυτοκινήτου τους.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου
 37
 7 Μαρτίου 2016
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4370
Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδη?
γίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 65
Στο άρθρο 1 της με αριθμό Δ. 697/35/20.4.1990 ΑΥΟ,
όπως έχει κυρωθεί νομοθετικά με την παρ. 2 του άρθρου
32 του ν. 1884/1990 και ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις:
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου οι ανάπηροι
δύνανται να το αντικαταστήσουν ατελώς πριν από την
πάροδο των επτά (7) ετών από την ημερομηνία ατελούς
παραλαβής του μέχρι την ημερομηνία της κλοπής του,
με την καταβολή του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης
και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις
που ισχύουν για τη χορήγηση της απαλλαγής από το
φόρο. Σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου μετά την
πάροδο των επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του, για την ατελή αντικατάστασή του εφαρμόζονται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν
για τη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο, χωρίς
την καταβολή τέλους ταξινόμησης για το κλαπέν αυτοκίνητο.»