Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Κατάργηση παρακράτησης συντάξεων ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φιλοξενούμενων σε δομές κλειστής περίθαλψης με το νόμο 4368 του 2016


 

Κατάργηση Παρακράτησης Συντάξεων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Φιλοξενούμενων σε Δομές Κλειστής Περίθαλψης

Νόμου 4368

Άρθρο 34

Κατάργηση Παρακράτησης Συντάξεων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Φιλοξενούμενων σε Δομές Κλειστής Περίθαλψης

   1. Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 66 του ν. 3984/ 2011 (Α'150), καθώς και η παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4052/2012 (Α'41) καταργούνται.

   2. Οι με αριθμό πρωτ. Π3β/φ.ΓΕΝ./γ.π.ΟΙΚ.87101/9. 8.2011 και Υ5α/Γ.Π. οικ. 26159/10.4.2012 αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καταργούνται.

Άρθρο 34

Κατάργηση Παρακράτησης Συντάξεων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Φιλοξενούμενων σε Δομές Κλειστής Περίθαλψης

Με το παρόν άρθρο καταργούνται οι ρυθμίσεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (ΑΊ50) και της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4052/2012 (Α'41), δεδομένου ότι αυτές είναι αντισυνταγματικές, καθώς, ουσιαστικά, θεσπίζουν κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου των ασθενών (σύνταξης, μισθού). Συγκεκριμένα, αυτές αντιβαίνουν στα άρθρα 4 («Αρχή της ισότητας»), 17 («Προστασία της ιδιοκτησίας») και 25 («Αρχή της Αναλογικότητας») του Συντάγματος. Επιπλέον, αντίκεινται στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Δ.Α. (άρθρο 1). Με τις εν λόγω ρυθμίσεις, τα βάρη της ασθένειας κατανέμονται δυσανάλογα στις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας και αναιρείται ο δωρεάν χαρακτήρας των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του δημοσίου ή των προγραμμάτων και μονάδων ψυχικής υγείας του μη κερδοσκοπικού τομέα που συστήνονται και επιχορηγούνται μερικά ή ολικά από το Υπουργείο Υγείας. Επιπροσθέτως,

η δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας να διαθέτουν ένα αξιοπρεπές ατομικό εισόδημα (σύνταξη, επίδομα, μισθό), αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μη διακριτική τους μεταχείριση, την κοινωνική τους ένταξη και την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Ειδικότερα η διαχείριση των χρημάτων από τα άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές που έχουν υποστεί μακροχρόνια κλειστή ιδρυματική περίθαλψη αποτελεί εξατομικευμένη θεραπευτική τεχνική για την αποκατάσταση της υγείας τους.

 

Οι καταργούμενες διατάξεις είχαν ως εξής:

 

 ΝΟΜΟΣ  2716 1999

ΦΕΚ: Α 96 19990517

Τίτλος

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις.

 

Αρθρο: 13

Τίτλος Αρθρου

Πόροι των Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Σχόλια

======================================= - Η παρ. 8 του παρόντος τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 66 παρ. 9 του ν. 3984/2011 ΦΕΚ Α 150/27.6.2011. - Η παρ. 9 προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41/1.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 139 του ιδίου νόμου ισχύει αναδρομικά από την κατάθεσή του στη Βουλή, ήτοι από 20.2.2012.

Κείμενο Αρθρου

 «8. Τα άτομα, τα οποία τοποθετούνται σε μονάδες και προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, που παρέχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης τους για όσο χρόνο διαμένουν στις δομές αυτές, με ποσοστό επί της σύνταξης την οποία λαμβάνουν Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κλιμακωτά ανάλογα με τη σύνταξη του κάθε περιθαλπόμενου, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του, το όργανο ελέγχου και διαχείρισης των χρημάτων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Αντίθετοι όροι στις συναφθείσες συμβάσεις των εν λόγω φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με τους ασφαλιστικούς φορείς δεν ισχύουν.»

«9. Τα άτομα, τα οποία τοποθετούνται σε μονάδες και προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, που παρέχονται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του παρόντος νόμου και μόνο για τις δομές των οποίων η λειτουργία τους έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους για όσο χρόνο διαμένουν στις δομές αυτές, με ποσοστό επί της σύνταξης την οποία λαμβάνουν. Τα Ν.Π.Ι.Δ. ελέγχονται ετησίως από ορκωτό ελεγκτή για το ποσό που συγκεντρώθηκε και τον τρόπο διαθέσεώς του, την έκθεση του οποίου υποχρεούται να υποβάλλει η διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ν.Π.Ι.Δ. με την υποχρέωση αυτή η κρατική επιχορήγηση διακόπτεται. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κλιμακωτά ανάλογα με τη σύνταξη του κάθε περιθαλπόμενου, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του, το όργανο ελέγχου και διαχείρισης των χρημάτων αυτών, πού δαπανούνται τα χρήματα αυτά και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Αντίθετοι όροι στις συναφθείσες συμβάσεις των εν λόγω φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με τους ασφαλιστικούς φορείς δεν ισχύουν.»

Νόμου 3868

 

Αρθρο: 13

Τίτλος Αρθρου

Ενοποίηση Δημοσίων Φορέων Πρόνοιας αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σχόλια

H παρ. 3 του παρόντος τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 66 παρ. 8 του ν. 3984/2011 ΦΕΚ Α 150/27.6.2011.

Κείμενο Αρθρου

«3. Οι περιθαλπόμενοι σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης, οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και για όσο χρονικό διάστημα αυτοί διαμένουν μόνιμα εντός των φορέων αυτών, συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης τους με ποσοστό επί της σύνταξης που λαμβάνουν. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κλιμακωτά ανάλογα με τη σύνταξη του κάθε περιθαλπόμενου, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του, το όργανο ελέγχου και διαχείρισης των χρημάτων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Αντίθετοι όροι στις συναφθείσες συμβάσεις μεταξύ των δημόσιων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης με τους ασφαλιστικούς φορείς δεν ισχύουν»