Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013

Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013
(ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου
698
16 Μαρτίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.251/37802 /Α5
Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013
(ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 12
Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Η εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009
(ΦΕΚ 2544 Β ́) υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 13
Τρόπος εξέτασης μαθητών από ξένα σχολεία
1. Μαθητές, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασης τους, ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην
Ελλάδα, που φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες
διδακτικό έτος σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από
την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας και κατά το
πρώτο έτος της φοίτησης τους στο Ελληνικό σχολείο
εγγράφονται στην Γ ́ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου,
μπορούν να εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις
για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προφορικά
στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
και Αρχαία Ελληνικά, Ομάδας Προσανατολισμού, ενώ
στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά.
2. Οι μαθητές του άρθρου αυτού, στις πανελλαδικές
εξετάσεις κατά το έτος αποφοίτησης, στα μαθήματα
για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση τους
εξετάζονται από την επιτροπή εξέτασης μαθητών με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των εδαφίων α και β της παραγράφου 3 της Φ.253/155439/Β6/
16−12−2009 (ΦΕΚ 2544/Β/2009) υπουργικής απόφασης,
κατά περίπτωση εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Άρθρο 15
Ατομικά και συλλογικά όργανα
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας
είναι αρμόδια τα παρακάτω ατομικά και συλλογικά
Όργανα:
− Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων
− Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (Κ.Ε.Ε.)
− Περιφερειακοί Επόπτες Εξετάσεων
− Επιτροπές Εξετάσεων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.)
− Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων (Λ.Ε.Ε.)
− Ομάδες Επιτηρητών
− Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων
− Ομάδες Βαθμολογητών και Αναβαθμολογητών
− Επιτροπές Εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
− Επιτροπές Εξέτασης Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων
Ο τρόπος συγκρότησης, η σύνθεση και το έργο των
ανωτέρω οργάνων, καθορίζεται με το Π.δ. 60/2006
(ΦΕΚ 65 Α ́) και την με αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009
(ΦΕΚ 2544 Β ́) υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ
5. του άρθρου 42 του Ν. 4351/2015 (164 Α ́).
Ειδικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2016, τα
ανωτέρω ατομικά και συλλογικά Όργανα είναι κοινά ως
προς την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων με
το παλιό και το νέο σύστημα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ