Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Απόφαση Δήμου Πατρέων περί απαλλαγής τελών για κατοικίες των ΑμεΑ  


Ο φίλος Τάκης Αλεξανδράκης, ύστερα από το άρθρο 13 του νόμου 4368 που πρόσφατα αναρτήσαμε, μας έστειλε το ακολουθο κείμενο.

Τι θα πράξουν οι Δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια; Απόφαση Δήμου Πατρέων περί απαλλαγής τελών για κατοικίες των ΑμεΑ   Εισερχόμενα 
20 Μαρτίου 2016 - 1:29 μ.μ.
Ο Δήμος Πατρέων αποφάσισε ήδη την απαλλαγή από τα τέλη στις κατοικίες
των Ανθρώπων με Αναπηρία.
Επαναλαμβάνουμε το αίτημα του Σωματείου μας και παραθέτουμε την
απόφαση του Δήμου Πατρέων:
Θέμα: Αίτημα για λήψη άμεσης απόφασης απαλλαγής από δημοτικά τέλη και
τέλη ύδρευσης αποχέτευσης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, απαλλαγή που
αποτελεί πλέον νόμο του κράτους
•Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας έχει
επανηλημένα ζητήσει από τα δημοτικά συμβούλια να λάβουν τη γενναία
απόφαση της απαλλαγής των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, από τα δημοτικά
τέλη και τα τέλη ύδρευσης - αποχέτευσης, καλώντας τα να αποδείξουν
έμπρακτα με αυτή τους την απόφαση, τη στήριξη που προσφέρουν στους
ανθρώπους που υποφέρουν ιδιαίτερα υπό το ασφυκτικό βάρος της
επιτεινόμενης κρίσης, επισημαίνοντας πως δεν πρέπει το κόστος των
απαλλαγών αυτών να μετακυλιθεί στους υπόλοιπους δημότες, δημιουργώντας
έριδα εντός της κοινωνίας. Πρόσφατα, με την επιστολή της 19ης
Ιανουαρίου 2016, η οποία δημοσιεύτηκε και στον τύπο, το Σωματείο μας
καλούσε, για μια ακόμη φορά, τους δήμους της Λακωνίας να ενεργήσουν
άμεσα και να λάβουν ομόφωνα σχετική απόφαση για την απαλλαγή των
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από τα τέλη.
•Τώρα, μετά την ψήφηση από τη Βουλή των Ελλήνων, του παράλληλου
προγράμματος κατά τη συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου 2016, αποτελεί
και νόμο του κράτους (ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης, Νόμος 4368/2016 (ΦΕΚ A 21 – 21.02.2016) «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις») το δικαίωμα
των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων να απαλλάξουν τα Άτομα με
Ειδικές Ανάγκες και τους δημότες τους των λοιπών ευπαθών ομάδων από τα
δημοτικά τέλη και τα τέλη ύδρευσης - αποχέτευσης.
•Τι θα πράξουν οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λακωνίας και
της χώρας ολόκληρης;
•Συγκεκριμένα: "ψψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για το
«παράλληλο πρόγραμμα»  ή αλλιώς «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως αποφάσισε η Διάσκεψη των
Προέδρων. Τι περιλαμβάνει όμως το «παράλληλο πρόγραμμα», που έγινε
μόλις νόμος, όσον αφορά τα υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών; Μεταξύ
άλλων, προβλέπεται η μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους
των άπορων, των ΑΜΕΑ, των πολύτεκνων, των τρίτεκνων, των μονογονεϊκών
οικογενειών και τον μακροχρόνια ανέργων μετά από σχετική απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου. Επίσης,  οι ευπαθείς ομάδες όπως αυτές ορίζονται
από το άρθρο 202 παρ 3 του δημοτικού κώδικα ( 3. Με απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών
φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από
αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η
ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία)
μπορούν να πληρώνουν ειδικό τιμολόγιο με μειωμένα ή και μηδενικά τέλη
ύδρευσης και αποχέτευσης".
•Τι θα πράξουν οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λακωνίας και
της χώρας ολόκληρης;
•Παραθέτουμε την σχετική απόφαση του Δήμου Πατρέων με τις
κατηγοριοποιήσεις που προβλέπει:
Πάτρα: Πλήρης Απαλλαγή ΄Η Μείωση Ανταποδοτικών Τελών Για Ευπαθείς
Ομάδες - Ποιους Αφορά
•Από τη Δευτέρα έως τις 22 Απριλίου οι αιτήσεις - Οι ημερομηνίες ανά κατηγορία
•Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αριθμ. 720/7-12-2015, ΑΔΑ: Ω1ΨΒΩΞΙ-11Σ
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκαν οι κατηγορίες που
εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους
από τα ανταποδοτικά τέλη, στην κύρια κατοικία τους εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, όπως επίσης και στον καθορισμό των απαραίτητων
προσκομιζόμενων δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται ακολούθως.
Δικαιούχοι της ρύθμισης είναι οι κάτοικοι του Δήμου Πατρέων που
ανήκουν στις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες :
•Δικαιούχοι και απαραίτητα δικαιολογητικά
•Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, και
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ - πλήρης απαλλαγή.
•Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 40.000€ - απαλλαγή κατά το
50%.
•1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)
•2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του.
•3. Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Α/θμιας ή
Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, ή Απόφαση Συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας, ήαποφάσεις και γνωματεύσεις αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών
που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να
ισχύουν.
•4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2014.
•5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2014.
•Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί
μη υποβολής από την Δ.Ο.Υ.
•6.  Για τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται θα προσκομίζεται και
το Ε1 του φιλοξενούντος ατόμου.
•Άποροι, (ποσοστό μείωσης 100%)
•1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)
•2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του.
•3. Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο ανασφαλίστου του τμήματος κοινωνικής πρόνοιας.
•4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2014.
•5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2014.
•Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη
υποβολής θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ.
Διαβάστε την απόφαση του Δήμου Πατρέων και για τις λοιπές ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://takisalexandrakis.blogspot.gr/p/blog-page_21.html