Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Ο νέος αθλητικός νόμος 4479 και οι αναπηρικές διατάξεις αυτού

ΝΟΜΟΣ 4479/ΦΕΚ Α 94/29.06.2017
Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α' 121) και άλλες διατάξεις.
Εισηγητική έκθεση
Επί του άρθρου 2 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, σημειώνεται ότι για την ανάπτυξη του αθλητισμού ατό- μων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές ανάγκες, ο νομο- θέτης ορθά μέχρι σήμερα προέβλεψε ηπιότερες προϋπο- θέσεις για την δημιουργία αθλητικών ομοσπονδιών σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα οργανωμένου αθλητισμού. Έτσι, τόσο ο ν. 2725/1999 (Α΄121) στην αρχική του μορ- φή, όσο και μεταγενέστερες ειδικές διατάξεις προέβλε- ψαν για συγκεκριμένες κατηγορίες αθλητισμού ΑμεΑ (παραολυμπιακών αγώνων, μπάσκετ με καρότσι, αθλητι- σμού κωφών) την δημιουργία αθλητικών ομοσπονδιών α- πό μόνο πέντε (5) αθλητικά σωματεία, αντί των είκοσι (20) που απαιτούνται στον αθλητισμό αρτιμελών. Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν της ίδρυσης και της δικαστι- κής αναγνώρισης της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφρο- παθών και Μεταμοσχευμένων, στην οποία μετέχουν πέ- ντε αθλητικά σωματεία ατόμων με ειδικές ανάγκες (Δρο- μέας-Λέοντες Πειραιά-Τάλως-Διαγόρας-Σύλλογος Α- θλουμένων Νεφροπαθών), πληρούται αυτή η αριθμητική προϋπόθεση, και για να υπάρχει ίση μεταχείριση εκ μέ- ρους της Πολιτείας στις όμοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να αναγνωριστεί και νομοθετικά η παραπάνω ομοσπον- δία, προκειμένου να ενταχθεί στο πλαίσιο του εγκεκρι- μένου και αναγνωρισμένου από το κράτος (Γ.Γ.Α.) αθλη- τισμού. Σημειώνεται ότι η ΑΟΝΜ είναι μέλος της Παγκό- σμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F.). Με το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου, προκειμένου να α- ντιμετωπιστούν προβλήματα τεχνικής φύσεως και πρα- κτικής εφαρμογής, όσον αφορά την έκδοση κάρτας φι- λάθλου, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης ρύθμισης, κρίθηκε, κατόπιν συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φο- ρείς, σκόπιμη και αναγκαία η παράταση του χρόνου έ- ναρξης ισχύος των σχετικών διατάξεων.
Κείμενο νόμου
Άρθρο 2
   Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
   «Στην «Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ)» με έδρα την Αθήνα, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F.) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων (E.T.D.S.F.), χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28.».
Εισηγητική έκθεση
Με το άρθρο 11 του σχεδίου νόμου, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας της πολιτείας, εξομοιώνεται το μη κερδοσκοπικό κοινωφελές σωματείο με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ-ΕΛΛΑΣ», μέ- λος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL, με τα αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) αθλητικά σωματεία, προς υποβοήθηση συμμετοχής του σωματείου σε αθλη- τικές εκδηλώσεις στον ευαίσθητο τομέα αυτό του αθλη- τισμού. Σημειώνεται ότι το σωματείο αυτό καλλιεργεί εί- κοσι οκτώ (28) αθλήματα και κλάδους άθλησης (22 θερι- νά και 6 χειμερινά), τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, για την προπόνη- ση και τη συμμετοχή σε αγώνες των αθλητών με διανοη- τική καθυστέρηση.
Κείμενο νόμου
Άρθρο 11
   Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
   «Με τα αθλητικά σωματεία του πρώτου εδαφίου εξομοιώνεται το μη κερδοσκοπικό κοινωφελές σωματείο με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ-ΕΛΛΑΣ», μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL. Με ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση του σωματείου, τίθενται οι κανόνες για όλα τα θέματα που αφορούν τους αθλητές, την οργάνωση και τη διεξαγωγή των καλλιεργούμενων από το σωματείο αθλημάτων και κλάδων άθλησης, την τέλεση αγώνων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι κανονισμοί αυτοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 27 του παρόντος νόμου. Για την κατάρτιση των ως άνω κανονισμών, λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL και οι κανονισμοί των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, κατά τρόπο που να προσιδιάζει στις ειδικές δεξιότητες των αθλητών. Για το ως άνω νομικό πρόσωπο δεν έχει εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7 και η παράγραφος 3 του άρθρου 135».
Εισηγητική έκθεση
Με το άρθρο 13 του σχεδίου νόμου η πολιτεία ανα- γνωρίζει την προσφορά των προπονητών των αθλητών που κατέκτησαν μετάλλιο στους Ολυμπιακούς ή παραο- λυμπιακούς αγώνες, οι οποίοι δεν διαθέτουν άδεια ά- σκησης επαγγέλματος προπονητή και δεν απολαμβά- νουν τα σχετικά προνόμια και επιβραβεύσεις που προ- βλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Κείμενο νόμου
Άρθρο 13
   1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σε προπονητές αθλητών που κατέκτησαν μετάλλιο σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς αγώνες, οι οποίοι δεν διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, χορηγείται, κατ' εξαίρεση, άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή κατηγορίας Α' για το άθλημα, στο οποίο επιτεύχθηκε η διάκριση μετά από εισήγηση της οικείας ομοσπονδίας. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου απολαμβάνουν τα προνόμια και τις επιβραβεύσεις που προβλέπονται στο ν. 2725/1999 (Α' 121) για τους προπονητές των αθλητών που κατέκτησαν την πρώτη (1η) έως και την τρίτη (3η) θέση σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς αγώνες.
   2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1.1.2016. Από τις 31.12.2018 η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις αθλημάτων, για τα οποία δεν έχει λειτουργήσει σχολή προπονητών.
Κείμενο νόμου
Άρθρο 16
   Η παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α' 121), όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 3708/2008 (Α' 210), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
   «9. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ) και θεσπίζονται με κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες.
   Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το ΕΥΑΕΤ σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.
   Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) Έτος γέννησης, δ) Άθλημα, ε) Φωτογραφία, στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση - υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση - υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.
   Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών υγείας των αθλητών τους.
   Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.».
Κείμενο νόμου
Άρθρο 17
   Η παρ. 23 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, η οποία είχε προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (Α' 24), ακολούθως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4326/2015 (Α' 49) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4373/2016 (Α' 49), αντικαθίσταται ως εξής:
   «23. Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, μέλη των εθνικών ομάδων ή προεθνικών ομάδων των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Πα-ραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στους προπονητές ή προπονήτριές τους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες διαιτητές και κριτές που λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκακιστική Ολυμπιάδα και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή σε αγώνες Champions League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών αναγνωρισμένους από την UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε στο Δημόσιο είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθμίδων μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς. Ίδια άδεια μπορεί να χορηγηθεί και σε εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες μέλη των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας, για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς και στους προπονητές ή προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε επίσημους αγώνες για την πρόκριση στις ανωτέρω διεθνείς διοργανώσεις. Αντιστοίχως, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αθλητών και προπονητών και επιπλέον των αδειών των προηγούμενων εδαφίων, χορηγείται άδεια για την καλύτερη προετοιμασία ή τη συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 120 υπηρεσιακές ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανομένη συνολικά σε 145 ημέρες για το έτος διεξαγωγής Παγκόσμιων πρωταθλημάτων και σε 160 ημέρες για το έτος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Ιδιαιτέρως, για το άθλημα της ιστιοπλοΐας η ανωτέρω άδεια δύναται να είναι συνολικά έως 240 ημέρες και για το άθλημα του ζατρικίου συνολικά έως 30 ημέρες. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον φορέα όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά περίπτωση, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος της Ολυμπιακής ή της προ-Ολυμπιακής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση, β) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση ή είναι προπονητής των αθλητών που έχουν προκριθεί στους ανωτέρω αγώνες, γ) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις και δ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ότι η προπονητική συγκέντρωση του αιτούντος είναι ενταγμένη στο σχεδιασμό της προετοιμασίας των εθνικών ομάδων ή του αθλητή/τριας εθνικής ομάδας ατομικού αγωνίσματος. Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ), στους κωφούς αθλητές, στους αθλητές - συνοδούς αυτών, στους αθλητές του ζατρικίου μέλη εθνικών ομάδων, στους προπονητές ή προπονήτριες αυτών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και κριτές που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, στη Σκακιστική Ολυμπιάδα, καθώς και σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Την προαναφερόμενη βεβαίωση στους συμμετέχοντες χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου για τους κωφούς, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Επίσης, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους συμμετέχοντες σε όργανα των διεθνών αθλητικών φορέων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών.».
@@@