Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Απόφαση Υπουργού Υγείας με ΘΕΜΑ: «Διάθεση Ψυχιατρικών και Νευρολογικών φαρμάκων σε δικαιούχους του Ν. 4368/2016


Απόφαση Υπουργού Υγείας με ΘΕΜΑ: «Διάθεση Ψυχιατρικών και Νευρολογικών φαρμάκων σε δικαιούχους του Ν. 4368/2016»
Μαρούσι, 1η Νοεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ. 42563
ΠΡΟΣ Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
1.ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ
Υπηρεσιών Υγείας
2.Αποκεντρωμένα Γραφεία
Δ/νση: Φαρμάκου
Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων
Τμήμα σχεδιασμού και παρακολούθησης
ΕΟΠΥΥ
χορήγησης φαρμάκων
Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Τηλ.:2108110674 Τηλεομοιότυπος: 2108110544 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, 15123 Μαρούσι 1.Γραφείο Υπουργού Υγείας
E-mail: d6.t1@eopyy.gov.gr
2.
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 3.Γραφείο Προέδρου
4.
Γραφείο Αντιπροέδρου
5.
Γραφείο Γεν. Διευθυντή
6.
Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ 7.Τμήμα Ελέγχου Συνταγών ΕΟΠΥΥ
8.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ
9.
Δ/νση Aνάπτυξης Μονάδων Υγείας
10.
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
ΘΕΜΑ: «Διάθεση Ψυχιατρικών και Νευρολογικών φαρμάκων σε δικαιούχους του Ν. 4368/2016»
Σχετικά: έγγραφο Α3γ/Γ.Π. οικ. 75165/10-10-2016 του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 65Ξ9465ΦΥΟ-2Λ2).
Όπως είναι γνωστό, από 1ης Αυγούστου 2016 τα ψυχιατρικά και νευρολογικά
φάρμακα διατίθενται στους δικαιούχους του Ν. 4368/2016 που δικαιούνται
μηδενική συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής από τα φαρμακεία των
δημοσίων νοσοκομείων (Νοσοκομεία ΕΣΥ και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία). Με
την ανωτέρω σχετική απόφαση οι εν λόγω ασθενείς θα μπορούν να
προμηθεύονται τα ψυχιατρικά και νευρολογικά σκευάσματα που απαιτούνται,
εκτός από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, και από τα ιδιωτικά φαρμακεία τα
οποία είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ. Η ανωτέρω ρύθμιση τίθεται άμεσα σε
εφαρμογή καθώς θα προσαρμοσθεί αντίστοιχα η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Συνημμένη: υπουργική απόφαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Σ ΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
2
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
10/10/2016 1:06:24 ìì +03'00'
Εξαιρετικά Επείγον
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Αθήνα,
10/10/2016
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.75165
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας : 10433
 
Πληρ: Χ. Παπαθανασίου
 
Τηλέφωνο: 2132161438
 
ΦΑΞ: 2105239238
 
Θέμα: Διάθεση Ψυχιατρικών και Νευρολογικών Φαρμάκων σε ανασφάλιστους.
Σχετ.: 1. Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1, του άρθρου 68 του Ν.4370/16 (ΦΕΚ 37/Α/16) και ισχύει. 2. Η υπ΄αριθμ. Α3(γ)/Γ.Π./οικ.25132/04-04-2016 (ΦΕΚ 908/Β΄) Κ.Υ.Α. 3. Οι υπ΄αριθμ. Α3γ /Γ.Π. οικ. 39364/31/05/2016 (ΑΔΑ:ΩΕ1Α465ΦΥΟ-6ΦΝ) & Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-7-2016 (ΑΔΑ:Ω915465ΦΥΟ-ΝΥΙ) εγκύκλιοι.
1.
Ως γνωστό από 01/08/2016 τα ψυχιατρικά και τα νευρολογικά φάρμακα διατίθενται στους δικαιούχους του μέτρου «Μηδενική συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής» από τα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων (Νοσοκομεία ΕΣΥ και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία) της χώρας. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε προκειμένου οι πλέον ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού να συνεχίσουν απρόσκοπτα την φαρμακευτική αγωγή τους. Πλην όμως, για τη διευκόλυνση των δικαιούχων του συγκεκριμένου μέτρου και προκειμένου να αποκλειστεί κάθε είδους στιγματισμός τους, σας γνωρίζουμε ότι οι εν λόγω ασθενείς θα μπορούν να προμηθεύονται τα ψυχιατρικά και νευρολογικά φάρμακά τους, εκτός από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και από τα ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ. Η ανωτέρω ρύθμιση τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, κατόπιν προσαρμογής του συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από την ΗΔΙΚΑ. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016, που δεν είναι δικαιούχοι του μέτρου «Μηδενική συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής»,
προμηθεύονται τα φάρμακα των ως άνω κατηγοριών από τα ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ.
2. Με σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση των προσερχόμενων σε δημόσια νοσοκομεία (Νοσοκομεία ΕΣΥ και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία) δικαιούχων του μέτρου «Μηδενική συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής» και σε συνέχεια των ως άνω σχετικών που αναφέρονται στην υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :
Α) Όλα τα αναφερόμενα, στην παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4368/16, δημόσια νοσοκομεία της χώρας (Νοσοκομεία ΕΣΥ και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία)
ανεξαρτήτως αν διαθέτουν ή όχι νευρολογικά και ψυχιατρικά τμήματα ή παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες από τα εξωτερικά τους ιατρεία, οφείλουν να διαθέτουν νευρολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα στους δικαιούχους του μέτρου «Μηδενική συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής». Εφόσον συγκεκριμένο φάρμακο της κατηγορίας αυτής δεν είναι άμεσα διαθέσιμο θα πρέπει να παραγγελθεί και να είναι στη διάθεση του εν λόγω ασθενή το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
Β) Επιπλέον, όλα τα προαναφερόμενα νοσοκομεία οφείλουν να διαθέτουν νευρολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα στους δικαιούχους του μέτρου «Μηδενική συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής», που προσέρχονται σε αυτά με το σχετικό παραπεμπτικό, ανεξάρτητα από την επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση τους ως νοσοκομεία αναφοράς με συγκεκριμένες δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), (Υ.Α. Γ3α/οικ.3579/15, ΦΕΚ 93 Β΄) και να μην παραπέμπουν τους εν λόγω ασθενείς για φάρμακα σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Πίνακας Αποδεκτών για Ενέργεια:
1. Όλες οι Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας ( ΥΠΕ ) (με την ευθύνη άμεσης κοινοποίησης στις δομές Π.Ε.Δ.Υ. , στα Νοσοκομεία και Φορείς αρμοδιότητάς τους)
2.
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Λ. Κηφισίας 39,
15123 Μαρούσι
3.
Αρεταίειο Νοσοκομείο, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 76, Τ.Κ. 11528, Αθήνα.
5.
Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 72, Τ.Κ. 11528, Αθήνα.6 6. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ), Λεωφ. Συγγρού 101 και Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 Νέος Κόσμος, Αθήνα
Κοινοποίηση:
1.
Γραφείο Αν. Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, κας Α. Αναγνωστοπούλου (με την παράκληση να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς)
2.
Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων -ΠΕΦΝΙ,
Μιχαλακοπούλου 99, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
3.
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος , Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου5, Τ.Κ. 11854, Αθήνα
Εσωτερική διανομή :
1.
Γραφ. κ. Υπουργού
2.
Γραφ. κ. Αν. Υπουργού
3.
Γραφ. Γενικών Γραμματέων
4.
Γραφ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης
5.
Δ/νση Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας
6.
Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας 7. Δ/νση Ψυχικής Υγείας
Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παραθέτω το άρθρο 33 του νόμου 4368, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το νόμο 4370.
ΝΟΜΟΣ: 4368 2016
ΦΕΚ: Α 21 20160221
Τέθηκε σε ισχύ: 21.02.2016
Τίτλος
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις
Αρθρο: 33
Τίτλος Αρθρου
Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Σχόλια
Η παρ. 3 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.4370/2016 (ΦΕΚ Α' 37/7.3.2016).
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε1 ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
1. Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται μέσω των Νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (Α' 254), των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ., των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α' 96), των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νοσοκομείων, των Δημοτικών Ιατρείων, καθώς και μέσω των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας. Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρμακεία. Φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α'6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος είναι οι εξής: α) οι μη άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς, οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) όλων των προαναφερομένων, β) οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της χώρας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας, γ) τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται και της κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα: i) ανήλικοι έως 18 ετών,
ii) γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης,
iii) άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, iv) άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α'96), ν) άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α'74) ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς, vi) οι κρατούμενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι τελούντες σε καθεστώς διοικητικής κράτησης, vii) όσοι παρέχουν κοινωφελή εργασία στο πλαίσιο έκτισης ποινής ή ως αναμορφωτικό μέτρο, viii) άτομα με αναπηρία 67% και πάνω και άτομα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων ή χρόνιων ή ανίατων ή σπάνιων νοσημάτων-παθήσεων και τα άτομα λοιπών χρόνιων νοσημάτων, εφόσον το χρόνιο νόσημα βεβαιώνεται από ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, ix) οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) είτε είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου, x) όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 114/2010 (Α'195) είτε του ν. 3386/2005 (Α' 212) είτε του ν. 4251/2014 (Α'80) είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου, xi) αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) από την ημερομηνία εκδήλωσης της βούλησης υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας (αρχικού ή μεταγενέστερου) και μέχρις ότου η απόφαση επί του αιτήματος διεθνούς προστασίας τους καταστεί τελεσίδικη δηλαδή με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά απόφασης επιτροπής προσφυγών ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης, xii) θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το π.δ. 233/2003 (Α'233), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3875/2010 (Α'158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής. Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 (Α' 7).
«3. Για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας ρύθμισης προς τους δικαιούχους απαιτείται η κατοχή από αυτούς Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), με εξαίρεση τις κατηγορίες της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τους οποίους ο τρόπος διασφάλισης της πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.»
4. Οι δαπάνες της παρούσας ρύθμισης καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
5. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και κάθε κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις της πρόσβασης και της νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φορείς της παραγράφου 1, ενδεχόμενη οικονομική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη στη βάση οικονομικών κριτηρίων, η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση ηλεκτρονικών Μητρώων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων της παρούσας πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε..
6. Από τη δημοσίευση της διάταξης αυτής, παύει να ισχύει το άρθρο 6 του ν.δ. 57/1973 (Α' 149), όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 23 του ν. 1076/1980 (Α'224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.