Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου εκπαιδευτικού


 Προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου εκπαιδευτικού
Λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του ωραρίου μετά το διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση η αναγνωρισμένη ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 8 του Ν. 2817/2000 και του άρθρου 23 παράγραφος 5 του Ν. 3699/2008, προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και η προϋπηρεσία των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας.
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την προσμέτρηση του χρόνου προϋπηρεσίας στη μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το ωράριο των εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση καθορίζεται από τις διατάξεις του άρ. 9 παρ. 3 του Ν.2517/97 (Φ.Ε.Κ. 160 Α΄) που αντικατέστησε την παρ. 7 του άρ. 13 του Ν. 1566/1985, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (π.χ. ως διευθυντή σχολικής μονάδας), την οργανικότητα των σχολικών μονάδων και τα έτη υπηρεσίας τους.
Αναλόγως για τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης το ωράριο διδασκαλίας προσδιορίζεται από την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας του (σχετ.: άρ. 14 παρ. 13 Ν. 1566/85 καιάρ. 48 παρ. 3 Ν. 2413/96 (Φ.Ε.Κ. 124 Α΄). Επί των σχετικών διατάξεων εκδόθηκε η με αριθ. 204/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία ως υπηρεσία για τον υπολογισμό του ωραρίου νοείται μόνο η εκπαιδευτική, αυτή που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 34 του Ν. 3027/2002, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3687/2008. Ως εκ τούτου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις λαμβάνονται υπόψη οι αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες ως ακολούθως:
- στα Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
- στα Μουσικά Σχολεία
- στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων
- για την Εφαρμογή του Προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης
- στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
- στα Ναυτικά Λύκεια
- στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- στα Εκκλησιαστικά Σχολεία
- στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
- στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 1566/85, άρθρο 41 παρ.4 του Ν. 3762/2009
- στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα του άρ. 59 του Ν. 1566/85
- για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
- στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές
- στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188 Α΄) που αντικαταστάθηκε με το αρ. 2 του Ν.3687/2008(ΦΕΚ 159 Α΄),
- στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών
- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρ. 2 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄), με επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του αρ.8 του Ν. 2817/2000(ΦΕΚ 78/Α΄),
- σε ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο
- στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), αρ.6 Ν. 3848/2010,
- στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Ο. με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), αρ.6 Ν. 3848/2010,
- στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
- για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων του Ενιαίου Αναμορφωμένου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Ε.Α.Π.Π.Σ.) στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων,
- στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Π.Δ. 50/1996 αρ. 16.
Επίσης λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του ωραρίου μετά το διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση:
α) η υπηρεσία του αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού που προσφέρθηκε σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ.7 αρ.5 του Ν.3848/2010 ( Φ.Ε.Κ.71/Α719-05-2010),
β) η αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, η υπηρεσία τους σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων καθώς και στα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων του Καναδά (σχετ. άρ. 74 παρ. 1 Ν. 1566/85 - Φ.Ε.Κ. 167 Α΄) και άρ. 33 Ν. 1824/88 - Φ.Ε.Κ. 296 Α΄),
γ) η αναγνωρισμένη ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 8 του Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78/Α΄) και του άρθρου 23 παράγραφος 5 του Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/Α΄), προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και η προϋπηρεσία των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) όλων των βαθμίδων, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας.
Επισημαίνεται ότι δε λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του ωραρίου η προϋπηρεσία σε Κέντρα Υποβοήθησης Μελέτης (Κ.Υ.Μ.) (σχετ.: Υ.Α. Γ2/3468/2001 - Φ.Ε.Κ. 691/τ.Β75.6.2001), I.E.Κ., Ν.Ε.Λ.Ε., Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., καθώς οι συγκεκριμένοι φορείς δεν συμπεριλαμβάνονται στις προαναφερθείσες διατάξεις.

Πηγή: http://www.diorismos.gr/