Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Μετεγγραφές υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις


 Μετεγγραφές υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της με αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) Κ.Υ.Α παθήσεις και αιτούνται μετεγγραφή σύμφωνα με τη με αρ. 173476/Ζ1/30-10-2015 εγκύκλιο να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης (εφόσον δεν την διαθέτουν) στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές Πιστοποίησης Παθήσεων του Ν. 3794/2009 από την 11η Νοεμβρίου 2015 έως την 27η Νοεμβρίου 2015.
05-11-2015
Δελτίο Τύπου
Μετεγγραφές υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της με αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) Κ.Υ.Α παθήσεις και αιτούνται μετεγγραφή σύμφωνα με τη με αρ. 173476/Ζ1/30-10-2015 εγκύκλιο να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης (εφόσον δεν την διαθέτουν) στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές Πιστοποίησης Παθήσεων του Ν. 3794/2009 από την 11η Νοεμβρίου 2015 έως την 27η Νοεμβρίου 2015. Για την υποβολή των αιτήσεων και τη λειτουργία των ανωτέρω Επιτροπών, παρακαλούμε αναζητήστε τη με αρ. 170408/Α5/26-10-2015 εγκύκλιο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr.
Κατεβάστε την εγκύκλιο στον υπολογιστή σας, κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΟΖ4653ΠΣ-Ε87.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Νικητοπούλου, Β. Ευθυμίου,
Μ. Παντελοπούλου
Τηλέφωνο : 210-3442688, 210-3442661,
210-3442705
FAX : 210-3442077
Βαθμός Προτεραιότητας:
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι, 26 - 10 -2015
Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/ 170408 /Α5
ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
2. Δ/νσεις Δ.Ε.
3. Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.)
4. ΚΕΣΥΠ (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υγείας Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ Μακεδονίας 8, Τ.Κ. 10433, Αθήνα
2. Συνημμένος πίνακας Νοσοκομείων
3. ΕΑΠ
4. ΑΣΚΤ Αθήνας – Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
5. ΑΠΘ – Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμ. Τεχνών
6. Παν/μιο Δυτ/κής Μακεδονίας
Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμ. Τεχνών
ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017»
Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. Φ.151/158965/Α5/09-10-2015 (ΑΔΑ: ΩΥΖΥ465ΦΘ3-ΞΑΕ) εγκυκλίου μας,
σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την εισαγωγή τους
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του
Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), καθώς και με το άρθρο 7 του
Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που
έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν
Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης.
Συνεπώς, παρακαλούνται οι Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν άμεσα τους
υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω ειδική κατηγορία το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ότι ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία
είναι από Τετάρτη 11 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015. Η εγκύκλιος θα πρέπει να
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, να γίνει αναλυτική ενημέρωση σε κάθε Τμήμα χωριστά από τον Δ/ντή
του Λυκείου ή τον υπεύθυνο Καθηγητή Τμήματος και οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου να
υπογράψουν σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ
358/τ.Β’/14-02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου
1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή
Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή
Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή
Αναπληρωτή Καθηγητή και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»
Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις μαζί με τα
ανωτέρω δικαιολογητικά χρειάζεται να καταθέσουν στις ειδικές επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και
πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. (όπως σας έχουμε ενημερώσει με την αριθ. πρωτ.
Φ.151/158965/Α5/09-10-2015 ΑΔΑ: ΩΥΖΥ465ΦΘ3-ΞΑΕ εγκύκλιό μας) προκειμένου να εκδοθεί το
Πιστοποιητικό Πάθησης από ειδική επταμελή Επιτροπή Νοσοκομείου:
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ .: κωδ.: 02)
β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ : κωδ.:30)
γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν
εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι
κατά περίπτωση (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ .: κωδ.: 68)
Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους α) β) και γ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. για
έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις
επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα,
αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα
αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ (σημειώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής
τους) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν και πριν
την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις
ειδικές επταμελείς επιτροπές, κατά τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 δεν χρειάζεται να
αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.
Εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι των οποίων στα πιστοποιητικά διαπίστωσης
πάθησής τους αναγράφονται οι κωδικοί 53 και 58, οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν εκ νέου σε μια από τις
επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με την
ειδική αυτή κατηγορία για εισαγωγή στην Τριτ/θμια Εκπ/ση το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη με αριθ. Φ.151/17897/Β6(ΦΕΚ 358/τ.Β’/14-02-2014)(ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ)
Κοινή Υπουργική Απόφαση από το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής, οι υποψήφιοι καταθέτουν αιτήσεις
προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στο μήνα Νοέμβριο
κάθε έτους σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
Συνημμένα:
1. Πίνακας παθήσεων
2. Πίνακας με τις επταμελείς Επιτροπές των 14 Νοσοκομείων
3. Έντυπο αίτησης
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Πρ/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
4. Γενική Δ/νση Στρ/κού Σχ/σμού, Προγρ/σμού και Ηλ/κής Διακ/σης
5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
8. Δ/νση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων - Τμήμα Α’
9. ΓΕΠΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κωδικός: 01
Παθήσεις νέες: ΤΥΦΛΟΙ
Κωδικός: 02
Παθήσεις νέες: ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80%)
Κωδικός: 03
Παθήσεις νέες: ΚΩΦΟΙ
Κωδικός: 04
Παθήσεις νέες: ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ
Κωδικός: 05
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Κωδικός: 06
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Κωδικός: 07
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Κωδικός: 08
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (SHUNT), ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Κωδικός: 09
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE
Κωδικός: 10
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
Κωδικός: 11
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ)
Κωδικός: 12
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BUND CHIARI
Κωδικός: 13
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ FABRY
Κωδικός: 14
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ)
Κωδικός: 15
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
Κωδικός: 16
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Κωδικός: 17
Παθήσεις νέες: ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Η ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
Κωδικός: 18
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ − ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ
Κωδικός: 19
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Κωδικός: 20
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ
Κωδικός: 21
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
Κωδικός: 22
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
Κωδικός: 23
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
Κωδικός: 24
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
Κωδικός: 25
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Κωδικός: 26
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Κωδικός: 27
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
Κωδικός: 28
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS
Κωδικός: 29
Παθήσεις νέες: ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Κωδικός: 30
Παθήσεις νέες: ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
Κωδικός: 31
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ
Κωδικός: 32
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
Κωδικός: 33
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ,
Κωδικός: 34
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER
Κωδικός: 35
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Η ΜΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 50mm Hg
Κωδικός: 36
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΟΝΗΡΗ ΚΟΙΛΙΑ
Κωδικός: 37
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΟΡΜΟ
Κωδικός: 38
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ < 35%), ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
Κωδικός: 39
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
Κωδικός: 40
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Κωδικός: 41
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κωδικός: 42
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ BRUGADA
Κωδικός: 43
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
Κωδικός: 44
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ
Κωδικός: 45
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
Κωδικός: 46
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
Κωδικός: 47
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN
Κωδικός: 48
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ WILSON
Κωδικός: 49
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINCHAUSEN)
Κωδικός: 50
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ
Κωδικός: 51
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ Η/ΚΑΙ ΚΝΣ
Κωδικός: 52
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
Κωδικός: 53
Παθήσεις νέες: ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Κωδικός: 54
Παθήσεις νέες: ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΟΛΙΚΗ
Κωδικός: 55
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Κωδικός: 56
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΝΕΦΡΩΝ Η/ΚΑΙ ΚΝΣ Η/ΚΑΙ ΟΡΟΓΟΝΩΝ ΥΜΕΝΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
Κωδικός: 57
Παθήσεις νέες: ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
Κωδικός: 58
Παθήσεις νέες: ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Κωδικός: 59
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Κωδικός: 60
Παθήσεις νέες: ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Η΄ ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Η΄ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΛΕΕΙΚΗΣ ΝΕΟΛΗΚΥΘΟΥ
Κωδικός: 61
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ
Κωδικός: 62
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPEL FEIL
Κωδικός: 63
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κωδικός: 64
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) ΥΠΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κωδικός: 65
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΗ
Κωδικός: 66
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κωδικός: 67
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κωδικός: 68
Παθήσεις νέες: ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ Η ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ − ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80% ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
1) ΠΝ Αλεξανδρούπολης,
6ο χλμ Αλεξανδρούπολης Μάκρης, περιοχή Δραγάνα, Τ.Κ. 68100
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Πηνελόπη Ανεστάκη Τηλ. 255-1353444
Αναπλ. Γραμματέας : κα Μαρία Κεσουδάκη Τηλ. 255-1353341
2) ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
Στ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ελισάβετ Μαριόγλου Τηλ. 2310-993872, 2310-994830
Αναπλ. Γραμματέας: κα Ελένη Χρυσοπούλου Τηλ. 2310-993939
3) ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»
Περιφερειακή Οδός - Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56403
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Γεωργία Πουρτουλίδου τηλ. 2313-323909
Αναπλ. Γραμματέας: κα Θεοδώρα Λιούζα
4) ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54642
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ειρήνη Μοσχοπούλου Τηλ. 2313-312634
Αν. Γραμματέας: κα Ευθυμία Παπαδοπούλου
5) ΠΓΝ Ιωαννίνων
Λεωφ. Πανεπιστημίου (Σταύρου Νιάρχου), Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Κυριακή Τσιλίκα Τηλ. 26510-99743
6) ΠΓΝΛ-Γ.Ν.
«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»
Τ.Θ. 1425, Περιοχή Μεζούρλο, Λάρισα, Τ.Κ. 41110
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα. Ελευθερία Μαλισιώτου Τηλ. 2413-501454
7) ΠΓΝ Πατρών
Ρίον Πατρών, Τ.Κ. 26504
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Αναστασία
Αγγελοκωστοπούλου, Τηλ. 2613-603721
Αναπλ. Γραμματέας: κα Αρετή Ευθυμάκη Τηλ. 2613-604068
8) ΠΓΝ Ηρακλείου
Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71110
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Πλευράκη Ελένη Τηλ. 2810-392571
9) ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
Μεσογείων 154, Χολαργός, Τ.Κ. 11527
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ελένη Σκλάβου Τηλ. 213-2032612
Αναπλ. Γραμματέας: Ευγενία Βλαχοδημητροπούλου Τηλ. 213-2032634
10) ΓΝΑ«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ
Ερυθρού Σταυρού και Αθανασάκη 1, Αθήνα, Τ.Κ. 11526
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα. Στ. Βαΐτση Τηλ. 213-2068544
Αναπλ. Γραμματέας: κα. Ευφροσύνη Αθανασιάδου Τηλ. 213-2068747
Υποβολή Δικαιολογητικών:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-11.30
11) ΓΝΑ «Λαϊκό»
Αγ. Θωμά 17, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ελένη Μπαϊρακτάρη Τηλ. 210- 7456431
Αναπλ. Γραμματέας: κα Ιωάννα Καραστεργίου Τηλ. 210- 7456227
12) ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
Υψηλάντου 45-47, Αθήνα, Τ.Κ. 10676
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Παρασκευή Ζερβού
Τηλ. 213-2045476, 1725
Αναπλ. Γραμματέας: κα Κουλούρη Δήμητρα
Τηλ. 213-2045447
13) ΓΝΝ «Ο Άγιος Παντελεήμων»
ΓΝΔΑ «Αγ. Βαρβάρα» Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια, Τ.Κ. 18454
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματέας Επιτροπής: κα Βιργινία Τσακιρίδου
Τηλ. 213- 2076290
14) ΠΓΝ «Αττικόν»
Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12462
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αρ. 35 του ν.3794/09)
Γραμματείς Επιτροπής: κα Ευαγγελία Ανδρουλιδάκη
Τηλ. 210-5832355 & κα Ελένη Μόρφη Τηλ. 210-5832426.
Αν. Γραμματέας: κα Αλίκη Μαύρου τηλ. 210-5831524.

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/