Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Ένταξη στον ΕΦΚΑ των εμμίσθων δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα (Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 28/2017)


Ένταξη στον ΕΦΚΑ των εμμίσθων δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα (Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 28/2017)
22 Ιουνίου 2017
Ένταξη στον ΕΦΚΑ των εμμίσθων δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα (Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 28/2017)
Κατά την πρώτη υποβολή Α.Π.Δ. (μισθολογικές περίοδοι 01-05/2017) εφόσον οι αντίστοιχες Α.Π.Δ. υποβληθούν έως 31/07/2017 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες               
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Εγκύκλιος 28/2017 του ΕΦΚΑ αναφορικά με την ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.
Με την εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 38, παρ.3, στοιχ. στ΄, εδάφιο πρώτο και 39, παρ.11, του ν.4387/2016, όσο αφορά τους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή Δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα.
Μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, κατά την πρώτη υποβολή Α.Π.Δ. και συγκεκριμένα για τις μισθολογικές περιόδους 01/2017 , 02/2017, 03/2017, 04/2017 και 05/2017 εφόσον οι αντίστοιχες Α.Π.Δ. υποβληθούν έως 31/07/2017 με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. (έδρας του εργοδότη) θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.
Οι προαναφερθείσες Α.Π.Δ. πρέπει να υποβληθούν με τύπο δήλωσης: - (01) - Κανονική, εφόσον δεν έχει υποβληθεί για την ίδια μισθολογική περίοδο Α.Π.Δ. με απασχολούμενο προσωπικό ή - (04) – Συμπληρωματική σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί Α.Π.Δ. για την ίδια μισθολογική περίοδο.
Οι Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) που θα προκύψουν από την υποβολή των ανωτέρω Α.Π.Δ. θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν.
Οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω μισθολογικών περιόδων εφόσον καταβληθούν μέχρι 31/07/2017 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες. Ομοίως, το αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη πρέπει οίκοθεν να ακυρώσει ή να μειώσει κατά το αντίστοιχο ποσό που αναλογεί την πράξη (Π.Ε.Π.Τ.) που θα προκύψει.
Τέλος, οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου για μισθολογικές περιόδους από 06/2017 είναι οι οριζόμενες με το Γενικό Έγγραφο Ε40/879/19-12-2016 της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων της Διοίκησης τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..