Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Απόφαση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση του προγράμματος «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017»


 Απόφαση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση του προγράμματος «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ι
Πληρ.: Σ. Νάνη
Τηλ.: 2131516278
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΑΘΗΝΑ, 14/6/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ: οικ. 27219/4809
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και το άρ. 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. (Α΄145)
4. Την αριθμ. οικ. 3535/Δ9.1215/26-01-2017(ΦΕΚ 212/Β/30.01.2017, τροποποίηση της υπ’αριθμ.49223/Δ913322/4.11.2015 (ΦΕΚ 2423/Β/11-11-2015) απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα …»,
5. Τις διατάξεις του Ν.4444/2016 (ΦΕΚ234/Α/2016) «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».
6. Την υπ’ αριθ. 2/96747/ΔΠΓΚ/15-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017» (ΑΔΑ: ΩΜΚΧΗ-773).
7. Την υπ’αριθ.Δ6/Α/Φ1/οικ.57264/3226/14-12-2016 (ΑΔΑ:6ΡΥ3465Θ1Ω-Ε5Ν) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης <Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης…….………>.
8. Την αριθμ. Δ6/Φ1/Α/15266/778/06-04-2017 έγγραφο της Δ/νσης προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών <Ποσοστά Διάθεσης Πιστώσεων> του Υπουργείου μας.
9. Το αριθμ. Δ24β/Γ.Π.οικ.23238/579-22.05.2017 Αίτημα Διατάκτη από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας.
10. Την αριθμ. Δ6/Φ1/Α9926/513/27.03.2017 Απόφαση <Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού>.
11. Το γεγονός ότι το ποσοστό διάθεσης της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Δεσμεύουμε πίστωση ύψους δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα ενός χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός ευρώ (19.191.121,00 €) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ειδικού φορέα 33-220 και κωδικού αριθμού εξόδου (ΚΑΕ) 2733 οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις με τους συγκοινωνιακούς φορείς για την υλοποίηση του προγράμματος «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα ενός χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός ευρώ (19.191.121,00 €) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Φορέα 33, Ειδικό Φορέα 220 και ΚΑΕ 2733 πίστωσης και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 α του άρθ. 4 του ΠΔ 80/2016. Καταχωρήθηκε με α/α 44442 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη: Μηδέν (0)
Ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας
Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Ημερομηνία: 1/6/2017

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/