Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α ́)


Γνωστοποίηση διατάξεων
του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69
Α)
Σας  γνωρίζουμε  ότι  στο  ΦΕΚ  69,  τεύχος  Α ́/2.7.2015
δημοσιεύτηκε  ο  νόμος
4331/2015
«Μέτρα  για  την  ανακούφιση  των
Ατόμων  με  Αναπηρία  (Αμ
εΑ
),  την  απλοποίηση  της  λειτουργίας  των
Κέντρων  Πιστοποίησης  Αναπηρίας  (ΚΕΠΑ),  καταπολέμηση  της
εισφοροδιαφυγής  κ

αι  συναφή  ασφαλιστικά  ζητήματα  και  άλλες
διατάξεις».
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και ε
ιδικότερα επί των άρθρων
1
, 3,
8
,
9 και
13
του ανωτέρω
νόμου,
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Άρθρο
1
Με  το
άρθρο  1
του  ανωτέρω  νόμου
«Ένταξη  στα  προνοιακά
προγράμ
ματα  οικονομικής  ενίσχυσης  Ατόμων  με  Αναπηρία»
αντικαθίσταται το άρθρο 46 του ν. 4025/2011 (Α ́
228) ως εξής:
1.
Όσοι  ενδιαφέρονται  να  ενταχθούν  στα  προνοιακά  προγράμματα
οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και οι δικαιούχοι των
οποίων η ισχύς
των γνωματεύσεων ή πιστοποιητικών αναπηρίας έχει λήξει,
εξετάζονται  υποχρεωτικά  από  1.9.2011  για  την  πιστοποίηση  του  βαθμού
αναπηρίας τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση ή
την παράταση οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχ
ής.
Η  εξέταση  αποτελεί  προϋπόθεση  για  τη  χορήγηση  ή  την  παράταση
οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής.
Για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων
με Αναπηρία γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις της Α.ΣΥ.Ε. ή
της Α.Ν.Υ.Ε. ή
της  Α.Α.Υ.Ε.  ή  της  Ανώτατης  Υγειονομικής  Επιτροπής  της  Ελληνικής
2
Αστυνομίας  ή  της  Ανώτατης  Υγειονομικής  Επιτροπής  του  Πυροσβεστικού
Σώματος  σε  ισχύ  που  έχουν  εκδοθεί  από  τους  αιτούντες  για  άλλη  αιτία,
εφόσον  πληρούνται  με  βάση  αυτές  οι  ιατρι
κές  προϋποθέσεις  του  κατά
περίπτωση αιτούμενου προνοιακού προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης.
2.
Από
1.10.2015
η  δ
ιαδικασία  ένταξης  στα  προγράμμα
τα  οικονομικής
ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία,
όπως
αυτή προβλέπεται από
τις κείμενες
διατάξεις,  πραγμα
τοποιείτα
ι  από  τη  δημοσίευση  του  παρόντος  στο  Φύλλο
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μέσω των Δήμων και των
ΚΕ.Π.Α
.
, ως εξής:
α)  Υποβάλλεται  αίτηση  του  ενδιαφερομένου  με  τα
απαιτούμενα  κατά
περίπτωση  δικαιολογητικά  στο  Δήμο
μόνιμης  διαμονής  του,  άλλως  σε
περίπτωση που δ
εν
υπάρχει μόνιμη διαμονή, αρμόδιος καθίσταται ο Δήμος
που εδρεύει στην έδρα της οικείας περιφέρειας.
β)  Μέσα σε  τριάντα  (30) ημέρες από την υποβολή
της
αίτησης ο Δήμος
ενημερώνει  τον  αιτούντα  εάν  πλη
ροί ή  όχι τις  προϋποθέσεις  με  βάση  τα
απαιτούμενα
διοικ
ητικά έγγραφα, όπως αυτά προβλέπονται από τη
νομοθεσία
που διέπει την αντίστοιχη παροχή ένταξής
τους σε ένα ή περισσότερα από
αυτά.
γ)  Σε  περίπτωση  που  ο  αιτών  είτε  δεν  ανταποκριθεί
στην  υποχρέωση
συμπλήρωσης των ελλειπόντων στοι
χείων κατά το α ́ εδάφιο
τη
ς παραγράφου
2 του παρό
ντος είτε δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις
ένταξής του
σε πρό
γραμμα οικονομικής ενίσχυσης εκ
δίδεται διοικητική πράξη απόρριψης
του  σχετικού  αιτήματος  από  τον  Προϊστάμενο  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου μόνιμης
κατοικίας ή του Δήμου που
εδρεύει στην έδρα
της οικείας περιφέρειας αντίστοιχα.
δ)
Εφόσον κριθεί ότι ο αιτών πληροί τις σχετικές
προϋποθέσεις παραπέμπεται
στην  αρμόδια  Υγειονομική
Επιτροπή  με  τυποπ
οιημένο  Ειδικό  Σημείωμα
(παραπε
μπτικό),  στο  οποίο  αν
αγράφο
νται  αναλυτικά  οι  απαιτού
μενες  ανά
παροχή ιατρικές προϋποθέσεις.
ε)
Η  διαδικασία  υποβολής  αιτήματος  για  την  ένταξη
στα  προνοιακά
προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης
Ατόμων με Αναπηρία ολοκληρώνεται με
την  υποβολή
σχετικής  αίτησης  στα  ΚΕ.Π.Α.  βάσει
του  ανωτέ
ρου  ει
δικού
σημειώματος παραπομπής του β ́ εδαφίου
της
παραγράφου
2 του παρ
όντος
και  την  εξέταση  του  αιτού
ντος  από  την  οικεία  Υγειονομική  Επιτροπή
.  Η
προνοιακή
παροχή ή η οικονομική ενίσχυση χορηγείται από την
ημερομηνία
υποβολής της σχετικής αίτησης
στο
Δή
μο.
στ) Η διαδικασία έ
νταξης σε ένα ή περισσότερα προ
γράμματα οικονομικής
ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία
ολοκληρώνεται με την προσκόμιση από τον
αιτούντα
στην  αρμόδια  υπηρεσία  χορήγησης  αυτών  της
«Γνωστοποίησης
Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας»
από τα ΚΕ.Π.Α..
ζ) Κατά την πρ
οσκόμιση της «Γνωστοποίησης Απο
τελέσματος Πιστοποίησης
Ποσοστού Αναπηρίας» από
τον ενδιαφερόμενο
οι αρμόδιες υπηρεσίες θα
διενερ
γούν  υποχρεωτικά  έλεγχο,  με  ανάκτηση  αυτής  μέσω
της  σχετικής
ηλεκτρονική
ς υπηρεσίας του Ι.Κ.Α.−Ε
.Τ.Α.Μ.
3.
Από  1.10.2015  η  διαδικασία  παράτασης  των  προνοιακών  παροχών
καθορίζεται ως εξής:
3
α) Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στα Άτομα
με Αναπηρία διακόπτεται
αυτοδικαίως  από  την  επομένη
της  ημερομηνίας  λήξης  της  ισχύουσας
γνωμάτευσης.
β) Η αρμόδ
ια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών
παροχών υποχρεούται
τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη
ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης να
ειδοποιεί
εγγράφως  τους  δικαιούχους  για  επανυποβολή  του  αιτήματος
χορήγησης των προνοιακών παροχών, κατά
την ίδια ως άνω διαδικ
ασία.
γ)  Η  έναρξη  καταβολής  της  προνοιακής  ενίσχυσης
στην  περίπτωση  της
παράτασης χορήγησης των προνοιακών παροχών εκκινεί από την επομένη
της λήξης
της προηγούμενης παροχής του επιδόματος μόνο στην
περίπτωση
που  ο  δικαιούχος  υποβάλλει  στην  αρμόδια
υπηρεσ
ία  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης
της
προηγούμενης γνωμάτευσης, άλλως η καταβολή
της
παροχής άρχεται από
της αιτήσεώς του στην αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου.
4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης των προνοι
ακών
παροχών δύνανται
αυτεπάγγελτα ή κατ’ εντολή
της
Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας να διενεργούν
τακτικούς
ή έκτακτους επανελέγχους διοικητικής ή και ιατρικής
φύσεως των
καταβαλλόμενων οικονομικών ενισχύσεων.
Αν από τους ελέγχους διαπιστωθεί
ότι  καταβλήθηκα
ν  ή  καταβάλλονται  αχρεωστήτως  ποσά  οικονομικών
ενισχύσεων  σε  μη  δικαιούχους,  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  προβαίνουν  σε
αναζήτηση αυτών, σύμφωνα με
τις
κείμενες διατάξεις, ή στο συμψηφισμό τους
με  τυχόν
καταβαλλόμενα  ποσά  στο  ίδιο  πρόσωπο  για  άλλη  προνοιακή
παροχή.
5.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας,  Κοινωνικής
Ασφάλισης  και
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  ρυθμίζονται
επιμέρους  θέματα  εφαρμογής  του
παρόντος, τυποποιούνται τα σχετικά έγγραφα, εναρμονίζεται η ορολ
ογία
των
απαιτούμενων  ιατρικών  προϋποθέσεων  για  καθεμία  από  τις  προνοιακές
παροχές  με  την  ορολογία  του
εκάστοτε  ισχύοντος  Ενιαίου  Πίνακα
Προσδιορισμού
Ποσοστού Αναπηρίας, όπως και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα
ιατρικής φύσης ζητήματα χορήγησης των
προνοιακώ
ν παροχών.»
Α)
Σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1
του ανωτέρω άρθρου,
από
1.9.2011
προϋπόθεση
για την χορήγηση ή την παράταση οικονομικής
ενίσχυσης
από τα προνοιακά προγράμματα Ατόμων με Αναπηρία, είναι η
εξέταση για την πιστοποίηση του βαθμού α
ναπηρίας από τις Υγειονομικές
Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.  
Στην ίδια παράγραφο διευκρινίζεται ότι για την ένταξη στα προνοιακά
προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία , γίνονται 
δεκτές
και  οι  γνωματεύσεις  της  Α.ΣΥ.Ε.  ή  της  Α.Ν.Υ.Ε.  ή  τη
ς  Α.Α.Υ.Ε.  ή  της
Ανώτατης  Υγειονομικής  Επιτροπής  της  Ελληνικής  Αστυνομίας  ή  της
Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος σε ισχύ που
έχουν εκδοθεί από τους αιτούντες για άλλη αιτία, εφόσον πληρούνται με βάση
αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις
του κατά περίπτωση αιτούμενου προνοιακού
προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης.
Β)
Σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 2
του ανωτέρω άρθρου 
από 
1.10.2015
τροποποιούνται
και ορίζονται εκ νέου οι διαδικασίες που
πραγματοποιούνται μέσω των Δήμων και τω
ν
ΚΕ.Π.Α.
για την ένταξη
στα
προγράμματα
οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία
.
4
Επισημαίνεται
ότι
,
σύμφωνα με  την παράγραφο
5 του
ίδιου
άρθρου
,
για
την
εφαρμογή
τω
ν
ανωτέρω
διαδικασιών
,
όπως  αυτές  ορίζονται
σ
τις
αναφερόμενες
διατάξεις
,
προβλέπε
ται η έκδοση
Απόφασης του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
με την οποία
θα ρυθμίζονται
τα
επιμέρους θέματα
εφαρμογής και
θα τυποποιούνται τα
σχετικά έγγραφα (
π.χ.
παραπεμπτικό
)
.
Μ
έχρι  την  έκδοση
της  ανωτέρω  Υπουργι
κής  Απόφασης
ισχύουν  οι
διαδικασίες
όπως αυτές  προβλέπονται από
τι
ς μέχρι σήμερα κείμενες
διατάξεις περί χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων για τα άτομα με
αναπηρία .
Γ)
Με
τις διατάξεις
ακολούθως 
της παραγράφου 3
του ίδιου άρθρου,
καθορίζεται και
η διαδικασία παράτασης των προνοιακών παροχών όπως θα
ισχύει από 1.10.2015.
Επισημαίνεται ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις
του
Άρθρο
υ
9
του
νόμου
«Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης»
αντικαθίσταται το άρθρο
66 του ν. 4144 /2013, όπως ίσχυε , κα
ι
παρατείνεται
για ένα εξ
άμηνο
, η
καταβολή
,  εκτός  των  συντάξεων  αναπηρίας  και  όλων  των  προνοιακών 
επιδομάτων  που  χορηγούνται  λ
όγω
αναπηρ
ίας  ,
εφόσον    εκκρεμεί  στις
υγειονομικές  επιτροπές  ΚΕ.Π.Α.  ιατρική  κρίση,  χωρίς  υπαιτιότητα  των
δικαιούχων
.
Η ισ
χύς του άρθρου αυτού για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του λήγει στις
31. 12. 2015
.
Άρθρο 3
Σύμφωνα
με τις διατάξεις του
άρθρου 3
του ανωτέρω νόμου
« Κατάργηση
παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α. για ανασφάλιστους και αιτούντες
προ
νοιακών επιδομάτων αναπηρίας»
από την δημοσίευση του νόμου
καταργείται
η
υποχρέωση  καταβολής  παραβόλου
για  την  εξέταση  από
Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.,
εκτός των
ανασφαλίστων  και  των  απόρων  και
για
όσους  ζητούν  τη  χορήγηση
πρ
ονοιακού επιδόματος αναπηρίας
καθώς και για τυχόν επανεξετάσεις ήδη
χορηγηθέντων προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.
Στο ανωτέρω δε άρθρο αναφέρεται επίσης ότι:
« Οι υπηρεσίες χορήγησης
προνοιακών παροχών αποδίδουν, στο τέλος κάθε εξαμήνου, απολογιστικ
ά
στο  Ι.Κ.Α.
-
Ε.Τ.Α.Μ.  το  σύνολο  των  οφειλομένων  ποσών  για  τα
παραπεμπόμενα από αυτές
περιστατικά
που
εξετάζονται
από τις Υγειονομικές
Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., βάσει σχετικών καταστάσεων που τους
γνωστοποιούνται
από τα αρμόδια ΚΕ.Π.Α..»
Άρθρο  8
Με  το  άρθρο
8  του  ανωτέρω  νόμου
«Αντικατάσταση  του  όρου
«τυφλότητα» με τον ειδικότερο όρο «αναπηρία όρασης»
το άρθρο 1 της
κ.υ.α.
Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529
(Β ́ 1189) αντικαθίσταται ως εξής
:
«Το   δεύτερο   εδάφιο   της   παρ.   1   της   υπ’   αριθμ.
Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/
οικ.6286/1997 κοινής υπουργικής
από
φασης
«Τροποποίηση
κ.υ.α.
καταβολής   των   επιδομάτων
στα
5
τυφλά−κωφάλαλα−βαριά  νοητικά  καθυστερημένα
άτομα  και  ανασφάλιστα
τετραπληγικά  −  παραπληγικά
ακρωτηριασμένα»  αντικαθίσταται  ως  εξής:
«Γνωμάτευση  Κέντρου  Πιστοποίησης  Α
ναπηρίας  (ΚΕ.Π.Α.)  όπου  θα
πιστοποιείται
η οπτική αναπηρία

αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας
από 80% και άνω
».
Επισημαίνεται  ότι  στις  συγκεκριμένες  γνωματεύσεις
δεν  απαιτείται  να
αναγράφεται  ο  όρος  «τυφλότητα»  άλλα
μόνο
το  ποσοστό  της  οπτικής
αναπηρί
ας
-
αναπηρίας όρασης.
Άρθρο 13
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  13
του  νόμου
«  Περιπτώσεις
συνδρομής σε ΑμεΑ παροχών αναπηρίας και αμοιβών για την ένταξη
στην απασχόληση»
«
Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα
κατάρτι
σης,  ενίσχυσης  της  απασχόλησης  συμπεριλαμβανομένης  της
αυτοαπασχόλησης  ή/και  εργάζονται  σε  Κοινωνικές  Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας
ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή,
δεν
χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και
αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά
ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..
»
Προηγούμενες εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας
,
οι οποίες έρχονται σε αντίθεση
με τις ανωτέρω διατάξεις του νόμου , παύουν να ισχύουν.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩ
ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ     
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πρόνοιας
4.
Δ/νση Υποστήριξης
Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών
5.
Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ