Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Ενεργοποίηση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
 Ενεργοποίηση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης.
26-10-2015


Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.

Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουν στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές στην αποκλειστική προθεσμία από Τετάρτη 11 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση (το έντυπο της αίτησης υπάρχει στην τελευταία σελίδα της εγκυκλίου και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ http://www.minedu.gov.gr, στην ενότητα: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, υποενότητα: Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις).

β) Ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο, οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά χρειάζεται να καταθέσουν στις ειδικές επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. (όπως σας έχουμε ενημερώσει με την αριθ. πρωτ. Φ.151/158965/Α5/09-10-2015 ΑΔΑ: ΩΥΖΥ465ΦΘ3-ΞΑΕ εγκύκλιό μας) προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Πάθησης από ειδική επταμελή Επιτροπή Νοσοκομείου:

α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ .: κωδ.: 02)

β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ : κωδ.:30)

γ) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ .: κωδ.: 68)

Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους α) β) και γ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. για έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ (σημειώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Επίσης μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Το εμπρόθεσμο της αίτησης στην περίπτωση αυτή, κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει Πιστοποιητικό διαπίστωσης της Πάθησης από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, κατά τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 δεν χρειάζεται να αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης.

Εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι των οποίων στα Πιστοποιητικά διαπίστωσης Πάθησης αναγράφονται οι κωδικοί 53 και 58 που έχουν καταργηθεί και οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν εκ νέου σε μια από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με την ειδική αυτή κατηγορία για εισαγωγή στην Τριτ/θμια Εκπ/ση το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού διαπίστωσης Πάθησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν με νέο Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., να υποβάλουν ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιλογή για εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 με την ειδική κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων θα ανακοινωθεί με νεότερη εγκύκλιο, η οποία θα αποσταλεί στα σχολεία και θα αναρτηθεί προς ενημέρωση στο διαδίκτυο.

Για την ΕΓΚΥΚΛΙΟ εισαγωγής στην Τριτ/θμια Εκπ/ση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδ/κό έτος 2016-17 πατήστε εδώ:
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/ENERGOPOIHSH_EPTAMELWN_EPITROPWN_gia_EISAGWGH_ME_5_AKAD_ETOS_2016-2017_1.pdf.

Για τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και το υπόδειγμα της ΑΙΤΗΣΗΣ πατήστε εδώ:
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/261015_PARARTHMATA_kai_AITHSH.doc.


Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/
Η απόφαση έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι
,         26 - 10 -2015
Αρ. Πρωτοκόλλου:
Φ.151/ 170408  /Α5
Ταχ. Δ/νση      : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη     : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα      : http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες  : Θ. Νικητοπούλου, Β. Ευθυμίου, 
                             Μ. Παντελοπούλου
Τηλέφωνο       : 210-3442688, 210-3442661, 
                            210-3442705
FAX                   : 210-3442077
ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης 
2. Δ/νσεις Δ.Ε.
3. Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια
    (μέσω των Διευθύνσεων  Δ.Ε.)
4. ΚΕΣΥΠ (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υγείας 
    Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ
    Μακεδονίας 8, Τ.Κ. 10433, Αθήνα
2. Συνημμένος πίνακας Νοσοκομείων
3. ΕΑΠ
4. ΑΣΚΤ Αθήνας – Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
5. ΑΠΘ – Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμ. Τεχνών
6. Παν/μιο Δυτ/κής Μακεδονίας 
    Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμ. Τεχνών
ΘΕΜΑ: «
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  ατόμων που πάσχουν  από σοβαρές  παθήσεις το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017»

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. Φ.151/158965/Α5/09-1
0-2015 (ΑΔΑ: ΩΥΖΥ465ΦΘ3-ΞΑΕ) εγκυκλίου μας,
σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την εισαγωγή τους
στην  Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση  το  ακαδημαϊκό  έτος  2016
-2017,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  αρ.  35  του
Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), καθώς και με το άρθρο 7 του
Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), καλούνται να απευθυνθούν
σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές
, που έχουν  συσταθεί  σε  συγκεκριμένα  Δημόσια  ή  Πανεπιστημιακά  Νοσοκομεία,  προκειμένου  να  αποκτήσουν
Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης
.
Συνεπώς,  παρακαλούνται  οι  Διευθυντές  όλων  των  ΓΕΛ  και  ΕΠΑΛ  να  ενημερώσουν  άμεσα  τους
υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω ειδική κατηγορία το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
, ότι ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα
εν λόγω Νοσοκομεία
είναι  από  Τετάρτη  11  Νοεμβρίου  έως  και  Παρασκευή  27
  Νοεμβρίου  2015.
Η  εγκύκλιος  θα  πρέπει  να
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, να γίνει αναλυτική ενημέρωση σε κάθε Τμήμα χωριστά από τον Δ/ντή
του  Λυκείου  ή  τον  υπεύθυνο  Καθηγητή  Τμήματος  και  οι
  μαθητές  της  τελευταίας  τάξης  του  Λυκείου  να
υπογράψουν σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση
.
Υπενθυμίζουμε  ότι  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  3  της  με  αριθ.  Φ.151/17897/Β6  (ΦΕΚ
358/τ.Β’/14-02-2014) Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου
1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση 
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι
οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή
Κλινικής  ή  Εργαστηρίου  του  Εθνικού  Συστήματος  Υγείας  (Ε.Σ.Υ.)  ή  ii)  νόμιμα  εκτελούντα  χρέη  Συντονιστή
Διευθυντή  Κλινικής  ή  Εργαστηρίου του  Εθνικού  Συστήματος  Υγείας  (Ε.Σ.Υ.)  ή  iii)  Καθηγητή  Πανεπιστημίου
ή Αναπληρωτή Καθηγητή και 
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»
Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά και μόνο
 για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις μαζί
με τα ανωτέρω δικαιολογητικά χρειάζεται να καταθέσουν
στις ειδικές επταμελείς Επιτροπές
 των Νοσοκομείων και
πιστοποιητικό  ποσοστού  αναπηρίας  από  ΚΕ.Π.Α.
  (όπως  σας  έχουμε  ενημερώσει  με  την  αριθ.  πρωτ.
Φ.151/158965/Α5/09-10-2015  ΑΔΑ:  ΩΥΖΥ465ΦΘ3-ΞΑΕ  εγκύκλιό  μας)  προκειμένου  να  εκδοθεί
το Πιστοποιητικό Πάθησης από ειδική επταμελή Επιτροπή
Νοσοκομείου:
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας
 τουλάχιστον 80%), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ .: κωδ.: 02)
β) με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ : κωδ.:30)
γ)  πάσχοντες  από  διάφορα  σπάνια  συγγενή,  κληρονομικά  ή  επίκτητα  σύνδρομα-νοσήματα  όταν
εκφράζονται  με  σοβαρές  κλινικές  εκδηλώσεις  που  προσδίδουν  αναπηρία  τουλάχιστον  80%  εξεταζόμενοι
κατά περίπτωση (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ .: κωδ.: 68)
Όσοι από τους ανωτέρω υποψήφιους
α)
β)
 και
γ)
 έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. για
έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρίας, αλλά δεν
το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις
επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα,
αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86
, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕΠΑ (σημειώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής
τους) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν και πριν
την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις
ειδικές  επταμελείς  επιτροπές
,  κατά  τα  έτη 2010,  2011,  2012,
2013,  2014
και 2015  δεν  χρειάζεται να
αποκτήσουν νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.
Εξαιρούνται  αποκλειστικά  και  μόνο  οι  υποψήφιοι
των  οποίων  στα  πιστοποιητικά  διαπίστωσης
πάθησής τους αναγράφονται οι κωδικοί
53 και 58,
οι οποίοι θα πρέπει να προσέλθουν εκ νέου σε μια από τις
επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων
, εφόσον επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με την
ειδική αυτή κατηγορία για εισαγωγή στην Τριτ/θμια Εκπ/ση το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη με αριθ. Φ.151/1789
7/Β6(ΦΕΚ 358/τ.Β’/14-02-2014)(ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ)
Κοινή Υπουργική Απόφαση από το
σχολικό  έτος  2014-2015
 και εφεξής, οι υποψήφιοι καταθέτουν αιτήσεις
προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων με τα
 απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα στο μήνα Νοέμβριο
κάθε έτους σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το
 Υπουργείο Παιδείας.
                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
Συνημμένα:
1. Πίνακας παθήσεων
2. Πίνακας με τις επταμελείς Επιτροπές των 14 Νοσοκομείων
3. Έντυπο αίτησης

Εσωτερική διανομή:
1.
Γραφείο κ. Υπουργού
2.
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3.
Γενική Δ/νση Σπουδών Πρ/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
4.
Γενική Δ/νση Στρ/κού Σχ/σμού, Προγρ/σμού και Ηλ/κής
 Διακ/σης
5.
Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
6.
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
7.
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
8.
Δ/νση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων - Τμήμα Α’ 
9.   ΓΕΠΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κ ΙΚΟΙ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΝΕΕΣ
01
ΤΥΦΛΟΙ
02
ΜΕ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΟΠΤΙΚΗ
ΟΞΥΤΗΤΑ
 (
ΜΕ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
 80%)
03
ΚΩΦΟΙ
04
ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ
05
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΙΜΙΑ
06
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ
ΑΝΑΙΜΙΑ
07
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ
ΑΝΑΙΜΙΑ
08
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΣΥΓΓΕΝΗ
ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ
ΜΕ
ΜΟΝΙΜΗ
ΤΕΧΝΗΤΗ
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΤΟΥ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ
ΥΓΡΟΥ
 (SHUNT),
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ
ΚΑΙ
ΑΠΟ
ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ
,
ΟΠΩΣ
ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ
ΚΥΣΤΗ
ΜΕ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ
09
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΜΥΪΚΗ
ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ
 DUCHENNE
10
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΒΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΙΑΚΗ
ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ
ΤΟΥ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
11
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ
ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ
 (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ,
ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ,
ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ
ΟΓΚΟΥΣ)
12
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΤΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ
ΤΟΥ
 BUND CHIARI
13
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΤΗ
ΝΟΣΟ
ΤΟΥ
 FABRY
14
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΒΑΡΙΑ
ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ
ΝΟΣΟ
 (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ,
ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ)
15
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
ΚΑΤΑ
ΠΛΑΚΑΣ
16
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΒΑΡΙΑ
ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΕ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
17
ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ
ΠΟΥ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΣΕ
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Η
ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ
ΚΑΘΑΡΣΗ
18
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ
 
ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΣΕ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΕ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΠΗΞΕΩΣ
19
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ
ΣΕ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
ΜΥΕΛΟΥ
ΤΩΝ
ΟΣΤΩΝ
20
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ
ΣΕ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΧΙΤΩΝΟΣ
21
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ
ΣΕ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
ΚΑΡΔΙΑΣ
22
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ
ΣΕ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
ΗΠΑΤΟΣ
23
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ
ΣΕ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
ΠΝΕΥΜΟΝ    Ν
24
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ
ΣΕ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
ΝΕΦΡΟΥ
25
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ
ΣΕ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
26
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ
ΣΕ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
ΛΕΠΤΟΥ
ΕΝΤΕΡΟΥ
27
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ
ΝΕΑΝΙΚΟ
ΔΙΑΒΗΤΗ
ΤΥΠΟΥ
 1
28
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ
 EVANS
29
ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΙΜΙΑ
30
ΜΕ
ΚΙΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ
ΣΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
 67%
31
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ
32
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΣΥΓΓΕΝΗ
ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ
ΚΑΙ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΣΕ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑ
ΒΙΟΥ
33
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ
ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ
ΔΕΞΙΑΣ
ΚΟΙΛΙΑΣ
ΜΕ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ
ΑΠΙΝΙΩΤΗ

34
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΤΗ
ΝΟΣΟ
 GAUCHER
35
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ
Η
ΜΗ
ΜΕ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΑΝΩ   
ΤΩΝ
 50mm Hg
36
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΜΟΝΗΡΗ
ΚΟΙΛΙΑ
37
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΚΟΙΝΟ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ
ΚΟΡΜΟ
38
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ
ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ
ΦΥΣΗΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
ΜΟΝΙΜΗ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ
 (ΚΛΑΣΜΑ
ΕΞΩΘΗΣΗΣ
 < 35%),
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ
ΣΕ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΡΔΙΑΣ
39
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ
ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
40
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
41
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΣΟΒΑΡΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
ΙΝΩΣΗ
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
42
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΤΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ
 BRUGADA
43
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΙΔΙΟΠΑΘΗ
ΚΟΙΛΙΑΚΗ
ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ
ΜΕ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΠΙΝΙΩΤΗ
44
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ
45
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΚΙΡΡΩΣΗ
ΗΠΑΤΟΣ
46
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΠΥΛΑΙΑ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΛΟΓΩ   
ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ
ΦΛΕΒΑΣ
47
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ
ΤΗ
ΝΟΣΟ
ΤΟΥ
 CROHN