Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Επαναφορά δεκαπενταετίας αναπήρων.

Δημοσιεύουμε σήμερα τη νεα απόφαση που αναφέρεται στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Η απόφαση αυτή αναφέρει οτί διατηρούν την ισχύ τους πολλοί νόμοι που έχουν σχέση με τους αναπήρους.
Αν η απόφαση αυτή αρκεί και μόνη για την επαναφορά της 15ετίας είναι ερμηνευτικό πρόβλημα. Το πιθανότερο είναι ότι χρειάζεται νομοθετική επικύρωση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2311
26 Οκτωβρίου 2015
Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα με τους πίνακες της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του N. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α ?).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του
N. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α ?).
... αποφασίζουμε:
Ακολουθούν οι πίνακες.

Άρθρο 3
Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται:
Α. οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δηλαδή οι υπαγόμενοι στις ακόλουθες διατάξεις,
όπως αυτές ισχύουν:
α. του εδαφίου β ? της παρ. 5 του άρθρου 28 του
Α.Ν. 1846/1951,
β. της παρ. 1 του αρ. 20 του Ν. 997/1979, της παρ. 2
του άρθρου 48 του Ν. 2084/1992,
γ. της παρ. 2 του αρθ. 13 του Ν. 2335/1995,
δ. το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του
Ν. 825/1978,
ε. του άρθρου 43 του Ν. 1543/1985
στ. του άρθρου 36 του Ν. 1694/1987,
ζ. των παρ. 2ε και 2στ του άρθρου 46 του Ν. 2084/1992,
η. των παρ. 1?3 του άρθρου 14Α και των παρ. 1 και 2
του άρθρου 14 του Π.δ. 913/1978 (220, Α ?),
θ. των παρ. 3 και 5 του άρθρου 24 του Ν. 2084/1992
καθώς και από τους υπαγόμενους στην παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 2084/1992 οι απασχολούμενοι σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες που περιλαμβάνονται
στην περίπτωση Α2 της υπουργικής απόφασης Φ10221/
οικ. 26816/929/2?12?2011 (Β ?/2778) και το προσωπικό καθαριότητας των OTA.

Β. όσοι συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις
του Ν. 612/1977, είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές (άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1902/1990,
άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2227/1994, άρθρο 2 παρ. 2 του
Ν. 3075/2002, άρθρο 5 παρ. 1, 3 του Ν. 3232/2004, άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3518/2006, άρθρο 37 παρ. 4 του
Ν. 3996/2011),
Γ. οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε γενικές, ειδικές
ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική
εργασία τέκνων.
Άρθρο 4
Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι την
έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015, ήτοι μέχρι και 18.8.2015,
στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου
ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται,
δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015
                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ