Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Διευκολύνσεις για τους πολίτες με αναπηρία στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015


ΘΕΜΑ: «Διευκολύνσεις για τους πολίτες με αναπηρία στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».
Είναι δεδομένο ότι η Πολιτεία επιχειρεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρίες. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που συνδέονται και με την ψηφοφορία, επιβάλλεται να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα,
προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των πολιτών αυτών στην κορυφαία εκδήλωση της δημοκρατίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ.1 του Ν.4023/Α’220 καθώς και την παρ.3 του άρθρου 83 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»(Α’57), παρέχεται το δικαίωμα σε κάθε ψηφοφόρο με σωματική αδυναμία να απευθύνεται στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν κατά την ψηφοφορία.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύθμιση αυτή έχει γενικό χαρακτήρα, κρίνεται σκόπιμο να παρασχεθούν περαιτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες κατά τη συμμετοχή τους στην ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες με αναπηρία ψηφίζουν πάντοτε με απόλυτη προτεραιότητα.
Ειδικά για τις περιπτώσεις των ψηφοφόρων με κινητικές αναπηρίες, οι οποίοι χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο συναφές μηχάνημα, παρατηρούνται δυσκολίες, όταν στα εκλογικά καταστήματα δεν υπάρχουν ράμπες, ανελκυστήρες ή άλλα μέσα που να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην αίθουσα ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής καλείται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει τους εν λόγω ψηφοφόρους κατά την προσέλευσή τους στο εκλογικό τμήμα. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των μελών της εφορευτικής επιτροπής, της φρουράς του καταστήματος, εάν υπάρχει, ή ακόμα και των ψηφοφόρων.
Όταν ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής διαπιστώνει ότι η πρόσβαση ψηφοφόρου με κινητικές αναπηρίες στην αίθουσα ψηφοφορίας είναι αδύνατη, καλείται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη συμμετοχή στην ψηφοφορία και να διασφαλίσει ταυτόχρονα τη μυστικότητα και την ομαλή διεξαγωγή αυτής. Ως τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να είναι η προσωπική μέριμνα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και ενός μέλους της εφορευτικής επιτροπής που επιλέγεται να παραδώσουν στον ψηφοφόρο φάκελο με σφραγίδα και μονογραφή, καθώς και πλήρη σειρά ψηφοδελτίων, ώστε αυτός να αποσυρθεί σε κατάλληλο, προσιτό σ’αυτόν, χώρο του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος(π.χ. του ισόγειου χώρου)για να ψηφίσει. Στη συνέχεια, ο ψηφοφόρος παραδίδει τον κλειστό φάκελο με τη ψήφο του στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, και εκείνος τον ρίχνει στην κάλπη του εκλογικού τμήματος, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ψηφοφόρος που ψήφισε. Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των δικαστικών αντιπροσώπων να αναζητήσουν και άλλες λύσεις, αρκεί να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη άσκηση της ψηφοφορίας των εκλογέων αυτών.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί, με την ευθύνη σας σε όλα τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας του νομού σας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι δικαστικοί αντιπρόσωποι για την εφαρμογή της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Προεδρία της Δημοκρατίας Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων
2. Πολιτικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
3. Βουλή των Ελλήνων
4. κ.κ. Περιφερειάρχες
5. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία « Ε.Σ.Α.με Α.», Ε. Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 163 41- Ηλιούπολη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών
4. Δ/νση Εκλογών (2 αντίγραφα)

Πηγή: http://www.ypes.gr/