Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Ορισμός κριτηρίων μεταθέσεων σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαιδευσης (ΕΑΕ)

Ορισμός κριτηρίων μεταθέσεων σε κενές οργανικές
θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου
2635
7 Δεκεμβρίου 2015
Ορισμός κριτηρίων μεταθέσεων σε κενές οργανικές
θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).
Αριθμ. 196597/Ε2
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ
199/τ. Α ́/2−10−2008).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2α του Ν. 4186/2013,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2, περ. 5 του άρθρου
11 του Ν. 4229/2014.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010, όπως
ισχύει.
4. Το Π.δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.δ.
100/1997.
8. Την υπ’ αριθμ. 196201/Δ3/02−12−2015 εισήγηση της
Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) έχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην ΕΑΕ,
ή στη σχολική ψυχολογία ή στην Ειδική Φυσική Αγωγή
(για τον κλάδο ΠΕ11),
) είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην
ΕΑΕ, ή στη σχολική ψυχολογία ή στην Ειδική Φυσική
Αγωγή (για τον κλάδο ΠΕ11),
γ) είναι κάτοχοι τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης στην
ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου και
αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής,
δ) είναι κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικού Τμήματος
ΕΑΕ, δηλαδή Πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων των
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως
αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με αντικείμενο την ειδική προσχολική αγωγή ή Παιδαγωγικών
Τμημάτων Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγών
και Πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Παιδαγωγικών Τμημάτων
Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων ή Τμημάτων
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση
την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον στη
κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτοχοι πτυχίου
ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίου της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή−Θεραπευτική
Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή
την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση
σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία»,
ε) είναι εκπαιδευτικοί με μόνιμη αναπηρία τουλάχιστον
εξήντα επτά τοις εκατό (67%),
στ) είναι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ύστερα από σχετική
πιστοποίηση των αρμόδιων διαγνωστικών υπηρεσιών,
ζ) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίου ετήσιας επιμόρφωσης − εξειδίκευσης
στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους
κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης
διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών και
έχουν προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές
ΕΑΕ και στα ΚΕΔΔΥ. Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην
ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι το 2008, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια τετρακοσίων (400) ωρών,
η) διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές ΕΑΕ.
Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κατέχουν
ένα από τα παραπάνω κριτήρια, γίνονται, σύμφωνα με
τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση, όπως ορίζεται στο
άρθρο 28 παρ. 2α του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α/17−09−2013).
Οι μεταθέσεις στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 104147/Γ6/25−8−2010 (ΦΕΚ 1387/τ. Β ́/2−9−
2010), 94872/Γ6/23−8−2011 (ΦΕΚ 1986/τ. Β ́/7−9−2011), 41374/
Γ6/10−4−2012 (ΦΕΚ 1283/τ. Β ́/11−4−2012), 156291/Γ6/11−12−2012
(ΦΕΚ 3384/τ. Β ́/18−12−2012) και 93577/Δ3/12−2015 (ΦΕΚ 1148/
τ. Β ́/16−6−2015) υπουργικές αποφάσεις ανάθεσης μαθημάτων στα ΕΕΕΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ