Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Καταβολή εξόδων μετακίνησης και διαμονής σε συνοδό της επιλογής του υπαλλήλου.

Καταβολή εξόδων μετακίνησης και διαμονής σε συνοδό της επιλογής του υπαλλήλου. 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024
ΦΕΚ Α 226/27-10-2011
Άρθρο 30. Λοιπές παροχές, επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις         
1. ...
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται, προκειμένου για υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και είναι παραπληγικοί, τετραπληγικοί, τυφλοί ή έχουν βαριά κινητική αναπηρία, εφόσον μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, η καταβολή εξόδων μετακίνησης και διαμονής σε συνοδό της επιλογής του υπαλλήλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

Η πιο πάνω διάταξη αντί να υλοποιηθεί, ως ώφειλε, καταργηθηκε με το επόμενο άρθρο του νέου νόμου 4354.
ΝΟΜΟΣ 4354
ΦΕΚ Α 176/16.12.2015
Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Άρθρο 34
Καταργούμενες διατάξεις
   Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
   α. Οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 25, 28, 29, 30 του ν. 4024/2011, καθώς και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις...